Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011

Kazalo

3323. Pravilnik o sprejemu otrok v javni zavod Vrtec Zreče, stran 10111.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10 in 94/10 – ZIU) in 16. člen Statuta Občine Zreče (UPB1; Uradni list RS, št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo, 55/09 in 57/10) je Občinski svet Občine Zreče na 8. redni seji dne 14. 9. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v javni zavod Vrtec Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občina Zreče podrobneje ureja postopek vpisa in sprejema otrok, določa sestavo in način dela komisije ter določa kriterije za sprejem otrok, katerih ustanoviteljica je Občina Zreče.
II. VPIS OTROK V VRTEC
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko vpiše oziroma sprejme toliko otrok, kot to dopuščajo prostorski in kadrovski normativi ter normativi za oblikovanje oddelkov.
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Javni vpis objavi vrtec tudi v primeru odprtja novega oddelka vrtca med šolskim letom.
Pred objavo javnega vpisa mora vrtec z občino ustanoviteljico uskladiti število oddelkov oziroma kapacitet, ki so predmet javnega vpisa.
Javni vpis novincev iz prejšnjega odstavka mora biti usklajen z občino ustanoviteljico ter se objavi v sredstvih javnega obveščanja, na oglasi deski sedeža vrtca in vseh enotah vrtca, na spletni strani vrtca ter na spletni strani občine ustanoviteljice.
Prijavo za vpis otroka v vrtec izpolnijo starši oziroma zakoniti zastopniki otroka (v nadaljevanju: starši) na posebnem obrazcu, ki je na razpolago na sedežu vrtca in na spletni strani vrtca ter jo oddajo prav tako na sedežu vrtca, pri čemer se prijava označi z zaporedno številko in vpiše v evidenco vpisanih otrok.
Ne glede na število oddanih vlog se šteje, da so starši oddali eno vlogo, pri čemer se za datum vpisa šteje prva oddana vloga.
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali k dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če straši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
3. člen
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
4. člen
Vrtec na spletni strani vrtca objavi informacijo o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so na razpolago med šolskim letom po starostnih obdobjih.
5. člen
Straši, ki želijo otroka vključiti v vrtec z novim šolskim letom, tj. s 1. septembrom, morajo prijavo oddati najkasneje do 31. maja tekočega leta. Vloge za vpis, ki prispejo po navedenem roku se obravnavajo kot vloge za vstop novinca na prosta mesta, ki bo morebiti nastala v obstoječih oddelkih med šolskim letom če na centralnem čakalnem seznamu ni ustreznega novinca.
Starši že vključenih otrok, ki oddajo pisno vlogo za premestitev otroka v drugo enoto vrtca najkasneje do 15. maja tekočega leta, imajo prednost pred nesprejetimi otroki, če njihov otrok izpolnjuje ustrezno starost za strukturo oddelka.
V primeru potrebnih prerazporeditev otrok glede na normative ima vrtec pravico otroke prerazporediti med oddelki in enotami vrtca.
III. SPREJEM OTROK V VRTEC
6. člen
Vrtec sprejme toliko novincev, kot to dopuščajo normativi in prostorski pogoji v posameznih oddelkih v skladu z zakonodajo.
Vrtec v začetku novega šolskega leta sprejme novince, ki izpolnjujejo pogoje za vstop v vrtec s septembrom tekočega leta. Ostale otroke sprejema, ko izpolnijo z zakonom določen starostni pogoj za vstop v vrtec in če ima vrtec še prosta mesta v že oblikovanih oddelkih.
7. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok v vrtec ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je prostih mest odloča o sprejemu Komisija za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija). V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.
8. člen
Vrtec starše novincev, ki so bili sprejeti v vrtec, pisno obvesti o:
– roku za sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši,
– datumu vključitve novinca v vrtec,
– obveznostih staršev, da ob vključitvi novinca v oddelek predložijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
V obvestilu staršem vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis v vrtec, če v roku 15 dni od vročitve poziva, ne podpišejo pogodbe.
IV. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
9. člen
Komisijo iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika imenuje župan. Sestavljena je iz 3 članov, in sicer:
– 1 predstavnik strokovnih delavcev vrtca, ki ga predlaga ravnatelj,
– 1 predstavnik staršev iz sveta staršev, ki ga predlaga svet staršev,
– 1 predstavnik ustanovitelja, ki je zaposlen na občini za področje predšolske vzgoje, ki ga predlaga predstojnik organa.
10. člen
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let. Mandat predstavnika staršev je vezan na članstvo v svetu staršev.
Komisija dela na sejah. Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, ki ju izvolijo člani komisije izmed sebe na svoji prvi seji.
Prvo sejo komisije skliče ravnatelj. Vse naslednje seje komisije sklicuje predsednik komisije v dogovoru z ravnateljem.
Gradiva za seje komisije zaradi varovanja osebnih podatkov ne razmnožujejo.
Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba ki vodi postopek in zapisnikar. Zapisnikarja imenuje ravnatelj.
Komisija lahko zahteva pisno mnenje pristojne institucije ali povabi na sejo predstavnike institucij, katerih mnenje je pomembno za odločitev o sprejemu otrok v vrtec (npr. Center za socialno delo, patronažno službo in druge).
11. člen
Na seji komisije se piše zapisnik, ki vsebuje:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in uro seje komisije,
– imena članov komisije in drugih navzočih,
– kratek potek postopka dela komisije z navedbo listin, ki so podlaga za delo komisije (število obravnavanih vlog za vpis, priloge k vlogam …),
– sprejete sklepe komisije, katerih obvezni del je prednostni seznam vrtca, kjer se podatki o novincih objavijo pod šifro.
Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov prisotnih članov.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik je treba hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi. En izvod zapisnika se posreduje občini ustanoviteljici.
V. POSTOPEK ODLOČANJA IN ODLOČITVE KOMISIJE
12. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok za naslednje šolsko leto, tj. s 1. septembrom, najkasneje do 20. junija.
Komisija se lahko sestane tudi med letom, če je v vrtec za prihod med šolskim letom vpisanih več otrok kot je prostih mest.
Komisija obravnava vse vloge za vpis otroka v vrtec, ki so vložene do dneva izteka razpisnega roka.
Komisija na seji obravnava vse vloge v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
V. POGOJI IN KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTCE
13. člen
V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodi center za socialno delo. Prednost pri sprejemu ima tudi otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo.
Preostale vloge za vpis otroka v vrtec komisije razvrsti glede na enoto vrtca in glede na posamezne letnike rojstva otrok in jih tako razvrščene obravnava po naslednjih kriterijih:
+-------+----------------------------------------+--------------+
| Zap. |        Kriteriji        | Število točk |
| št. |                    |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|1.   |Stalno prebivališče           |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |a) otrok in starši imajo stalno     |   30   |
|    |prebivališče na območju Občine Zreče  |       |
|    |(velja tudi v primeru enostarševske   |       |
|    |družine)                |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |b) eden od staršev ima skupaj z otrokom |   25   |
|    |stalno prebivališče na območju Občine  |       |
|    |Zreče                  |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|2.   |Zaposlitev staršev           |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |a) oba starša sta zaposlena ali imata  |   10   |
|    |status študenta (velja tudi za enega  |       |
|    |starša v primeru enostarševske družine) |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |b) zaposlen je samo eden od staršev   |   5    |
|    |oziroma ima status študenta       |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|3.   |Družina že ima vključenega otroka v   | 4/na otroka |
|    |vrtcu, v katerega se vpisuje novinec.  |       |
|    |Število vključenih otrok __________ (če |       |
|    |bo otrok v času vključitve novinca že  |       |
|    |izpisan iz vrtca, se ne upošteva).   |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|4.   |Starši v razpisanem šolskem letu hkrati |   3    |
|    |vpisujejo v isti vrtec dvojčke, trojčke |       |
|    |…                    |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|5.   |Invalidnost enega izmed družinskih   | 5/na družino |
|    |članov, ki je izkazana z odločbo    |       |
|    |pristojne institucije          |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|6.   |Otrok, ki je bil v preteklem šolskem  |   10   |
|    |letu uvrščen na centralni čakalni    |       |
|    |seznam, pa mu med šolskim letom ni bilo |       |
|    |ponujeno mesto v vrtcu         |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
Vloga se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju ki je izpolnjen dodeli pripadajoče število točk. Pri razčlenjenih kriterijih se upoštevajo točke največ enega izmed pod kriterijev.
Če dva ali več od obravnavanih novincev na podlagi kriterijev doseže enako število točk, se upošteva dodatni kriterij: starost otroka. Prednost pri uvrstitvi na višje mesto na čakalni listi ima starejši otrok.
Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrsti red tako da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk od najvišjega do najnižjega števila.
14. člen
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih enotah vrtca in oddelkih in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski sedeža vrtca in na spletni strani vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.
Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu s Zakonom o vrtcih vložijo na svet zavoda ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa Zakon o vrtcih. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.
15. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu novincev, vrtec starše otrok, ki so sprejeti v vrtec pisno pozove k podpisu pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši (v nadaljnjem besedilu: pogodba). Če starši v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe oziroma ne zaprosijo za razumno podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov oziroma otroka ne vključijo v vrtec s predvidenim datumom se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
V primeru da starši ne podpišejo pogodbe oziroma otroka ne vključijo v vrtec s predvidenim datumom, vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu s čakalnega seznama.
Starši otrok ki so bili uvrščeni na čakalni seznam in želijo otroka vpisati v vrtec naslednje šolsko leto morajo oddati novo vlogo za vpis otroka v vrtec.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
Vrtec o vpisu in sprejemu otroka obvesti tudi občino ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo.
16. člen
V primeru sprostitve mesta med šolskim letom se v vrtec sprejme otroka glede na uvrstitev na čakalni seznam po prioritetnem vrstnem redu pod pogojem da otrok izpolnjuje ustrezno starost za strukturo oddelka, kjer je prosto mesto.
Čakalni seznam velja do zadnjega dne šolskega leta za katerega je oblikovan.
VI. IZPIS OTROKA IZ VRTCA
17. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne izpisnice na upravi vrtca.
Če starši želijo izpisanega otroka ponovno vključiti v vrtec morajo oddati novo vlogo za vpis otroka v vrtec.
Začasen izpis ni možen.
Izpisan otrok pri ponovnem vpisu nima prednosti.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Ta pravilnik objavi vrtec na oglasnih deskah posameznih enot vrtca in na svoji spletni strani.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012 dalje.
Št. 602-0075/2011-1
Zreče, dne 26. septembra 2011
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti