Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011

Kazalo

3322. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2011, stran 10110.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10 in 11/11 – UPB4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10 Odl. US:U-I-267/09-19, 51/10 in 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB1, 55/09 in 57/10) je Občinski svet Občine Zreče na 8. redni seji dne 21. septembra 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Zreče za leto 2011 (Uradni list RS, št. 108/10 in 28/11) se spremeni drugi odstavek 2. člena odloka tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih
zneskih:
+--------+--------------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |     v EUR|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |Skupina/Podskupina          | Proračun leta|
|    |kontov/Konto/Podkonto         |      2011|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   | 10.371.416,92|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  5.564.078,70|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |  4.735.028,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |  3.796.128,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje        |   481.000,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |   440.900,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |706 Drugi davki            |   17.000,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |   829.050,70|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |   221.640,70|
|    |premoženja              |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |    3.000,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |712 Denarne kazni           |   11.000,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in   |   412.810,00|
|    |storitev               |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |   180.600,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |  1.028.000,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |   290.000,00|
|    |sredstev               |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog     |      0,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |   738.000,00|
|    |neopredmet. dolgoročnih sredstev   |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE           |  1.818.137,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |  1.818.137,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine    |      0,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |  1.961.201,22|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |   291.149,56|
|    |javnofinančnih institucij       |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |741 Prejeta sred. iz drž. proračuna iz|  1.670.051,66|
|    |sred. proračuna EU          |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     | 11.523.412,24|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |  2.805.775,33|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   490.257,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno|   81.870,00|
|    |varnost                |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve   |  2.127.873,33|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |   23.775,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve              |   82.000,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |  2.369.660,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije            |   134.600,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom in     |  1.377.443,00|
|    |gospodinjstvom            |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim       |   223.255,00|
|    |organizacijam in ustanovam      |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |   634.362,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino     |      0,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  6.221.472,91|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev|  6.221.472,91|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   126.504,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |431 Invest. transferi pravnim in   |   124.200,00|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski |        |
|    |porabniki               |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |432 Invest. transferi proračunskim  |    2.304,00|
|    |uporabnikom              |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     | –1.151.995,32|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)      |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |        |
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|    |(750+751+752)             |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |      0,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |      0,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |      0,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije |      0,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|        |
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)       |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|      0,00|
|    |DELEŽEV                |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |440 Dana posojila           |      0,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in |      0,00|
|    |naložb                |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |      0,00|
|    |privatizacije             |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v |      0,00|
|    |javnih skladih in drugih osebah    |        |
|    |javnega prava, ki imajo premoženje v |        |
|    |svoji lasti              |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |      0,00|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)          |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |  1.100.000,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |  1.100.000,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)         |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |   168.400,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga     |   168.400,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |      0,00|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|X.   | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |   931.600,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)|   931.600,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.|   220.395,32|
|    |PRETEKLEGA LETA            |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo      | – ali 0 ali +|
+--------+--------------------------------------+---------------+
                                «
2. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 75.000,00 EUR.
3. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do višine 1.100.000,00 EUR.
4. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2010-17
Zreče, dne 21. septembra 2011
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti