Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011

Kazalo

3320. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Zreče, stran 10106.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popravek ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo UPB1, 55/09 in 57/10) je Občinski svet Občine Zreče na 8. redni seji dne 21. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Zreče
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Zreče, ki vsebuje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo in načrtovano komunalno opremo.
(2) Odlok določa:
– vrste komunalne opreme, ki je vključena v program opremljanja in ki se obračunava v komunalnem prispevku;
– obračunska območja za posamezne vrste komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške za posamezne vrste komunalne opreme;
– preračun obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere;
– opredelitve v zvezi z indeksiranjem obračunskih stroškov.
(3) Sestavni del odloka je tudi elaborat »Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Zreče«, ki ga je v aprilu 2011 pod št. proj. 9035 izdelala gospodarska družba ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ul. 7, Maribor. Elaborat s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Zreče.
2. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. komunalna oprema so objekti in omrežja infrastrukture, ki je že zgrajena ali je v gradnji oziroma načrtovana in s katero upravlja Občina Zreče oziroma posamezni izvajalci gospodarskih javnih služb po njenem pooblastilu ter jo sestavljajo:
– objekti in omrežja vodovodne infrastrukture, ki je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjena opravljanju storitev javne službe (v nadaljevanju: javni vodovod);
– infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni izvajanju javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: javna kanalizacija in čistilna naprava);
– objekti grajenega javnega dobra: občinske ceste vključno s pločniki, javne zelene površine ter druge javne površine;
2. obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe;
3. skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme so stroški, vezani na projektiranje in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju; za obstoječo komunalno opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in namenu primerljiva z obstoječo ter zagotavlja podobno raven oskrbe oziroma so enaki stroškom, ki so dejansko nastali za gradnjo komunalne opreme; za načrtovano javno kanalizacijo so skupni stroški določeni na podlagi projektantskih predračunov;
4. obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financira iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo zavezance za plačilo komunalnega prispevka;
5. objekt je stavba ali njen del oziroma gradbeni inženirski objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
6. neto tlorisna površina objekta (NTPO) je seštevek vseh tlorisnih površin objekta oziroma tlorisna površina ustreznega dela objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836;
7. parcela oziroma zemljišče je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno zgraditi objekt ali je objekt že zgrajen vključno z zemljiščem, potrebnim za redno rabo objekta in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
3. člen
(1) Obračunska območja po tem odloku so določana za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme.
(2) Za občinske ceste je določeno eno obračunsko območje. Obračunsko območje je določeno enotno za celo občino in obsega vsa zemljišča v občini, ki so po veljavnih prostorskih planskih in izvedbenih aktih občine namenjena poselitvi oziroma je na njih dopustna gradnja. Obračunsko območje je prikazano v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(3) Za javni vodovod je določeno eno obračunsko območje. Obračunsko območje je določeno enotno za celo občino in obsega vsa zemljišča v občini, ki so po veljavnih prostorskih planskih in izvedbenih aktih občine namenjena poselitvi oziroma je na njih dopustna gradnja. Obračunsko območje je prikazano v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(4) Za javno kanalizacijo je določeno eno obračunsko območje. Obračunsko območje je določeno na širšem območju občinskega središča Zreče ter v naseljih Radana vas, Dobrovlje, Gračič, Osredek, Stranice in Loška Gora, kjer so stavbna zemljišča opremljena z javno kanalizacijo oziroma je na njih načrtovana izgradnja kanalizacijskega omrežja. Obračunsko območje je prikazano v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(5) Za čistilno napravo je določeno eno obračunsko območje na širšem območju občinskega središča Zreče ter v naseljih Radana vas, Dobrovlje, Gračič, Osredek in Loška Gora, kjer se oziroma se bo kanalizacijsko omrežje priključevalo na centralno čistilno napravo Zreče. Obračunsko območje je prikazano v kartografskem delu elaborata iz tretjega. odstavka 1. člena tega odloka.
(6) Za javne zelene površine je določeno eno obračunsko območje na širšem območju občinskega središča Zreče. Obračunsko območje obsega vsa tista zemljišča na tem delu občinskega prostora, ki so po veljavnih prostorskih sestavinah planskih aktov občine in po prostorskih izvedbenih aktih občine namenjena poselitvi oziroma je na njih dopustna gradnja. Obračunsko območje je prikazano v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(7) Za druge javne površine je določeno eno obračunsko območje. Obračunsko območje je določeno enotno za celo občino in obsega vsa zemljišča v občini, ki so po veljavnih prostorskih planskih in izvedbenih aktih občine namenjena poselitvi oziroma je na njih dopustna gradnja. Obračunsko območje je prikazano v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
4. člen
(1) Komunalna oprema, ki je vrednotena v programu opremljanja, je prikazana v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(2) Skupni stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznih obračunskih območjih in obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznih obračunskih območjih znašajo:
+--------------------+--------------------+---------------------+
|  Vrsta komunalne | Skupni stroški (€) | Obračunski stroški |
|    opreme    |          |     (€)     |
+--------------------+--------------------+---------------------+
|Lokalne ceste (LC) |    27.331.825,00|    27.331.825,00|
|in javne poti (JP) |          |           |
+--------------------+--------------------+---------------------+
|Javni vodovod    |    7.110.760,00|     7.110.760,00|
+--------------------+--------------------+---------------------+
|Javna kanalizacija |    13.200.490,00|    10.024.263,00|
+--------------------+--------------------+---------------------+
|Čistilna naprava  |    3.915.905,00|     1.135.613,00|
+--------------------+--------------------+---------------------+
|Javne zelene    |     981.750,00|      981.750,00|
|površine      |          |           |
+--------------------+--------------------+---------------------+
|Druge javne površine|    2.254.225.00|     2.254.225.00|
+--------------------+--------------------+---------------------+
|SKUPAJ       |    54.794.955,00|    48.838.436,00|
+--------------------+--------------------+---------------------+
5. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, tj. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(i)), znašajo:
+--------------------+------------------------------------------+
|  Vrsta komunalne |  Obračunski stroški na enoto (€/m2)  |
|    opreme    +--------------------+---------------------+
|          |  parcele Cp(i)  |   NTPO Ct(i)   |
+--------------------+--------------------+---------------------+
|Lokalne ceste (LC) |        10,07|        27,80|
|in javne poti (JP) |          |           |
+--------------------+--------------------+---------------------+
|Javni vodovod    |        2,62|         7,23|
+--------------------+--------------------+---------------------+
|Javna kanalizacija |        6,12|        14,84|
+--------------------+--------------------+---------------------+
|Čistilna naprava  |        0,84|         1,91|
+--------------------+--------------------+---------------------+
|Javne zelene    |        0,90|         1,87|
|površine      |          |           |
+--------------------+--------------------+---------------------+
|Druge javne površine|        0,83|         2,29|
+--------------------+--------------------+---------------------+
6. člen
(1) Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so izraženi v EUR in so obračunani na dan 31. 12. 2010.
(2) Obračunski stroški na enoto mere iz 5. člena tega odloka se letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(3) Sklep o indeksiranju stroškov sprejme župan. Sklep se objavi na spletni strani občine.
7. člen
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
(2) O sprejemu programa opremljanja obvesti občina ministrstvo, pristojno za prostor.
Št. 35401-0008/2008-11
Zreče, dne 21. septembra 2011
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti