Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011

Kazalo

3319. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Štore, stran 10105.

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03, 1/07, 102/10) je Občinski svet Občine Štore na 6. redni seji dne 21. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Štore
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Štore (Uradni list RS, št. 49/97).
2. člen
Spremeni se 4. člen odloka, tako da se glasi:
»a) Obvezne gospodarske javne službe v Občini Štore so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. javna snaga in čiščenje javni površin,
4. ravnanje s komunalnimi odpadki,
5. urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih površin,
6. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
7. urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
8. pogrebne storitve in pogrebne dejavnosti,
9. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne, in regionalne ceste,
10. upravljanje, vzdrževanje in obnova vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav namenjenih opravljanju javnih služb.
b) Izbirne gospodarske javne službe v Občini Štore so:
1. oskrba s plinom,
2. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije,
3. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
4. urejanje javnih parkirišč,
5. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic – sejmišč,
6. plakatiranje, obešanje transparentov in zastav,
7. deratizacija in dezinfekcija,
8. upravljanje z javnimi in kulturnimi objekti in površinami,
9. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in javnih površin,
10. urejanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
11. urejanje in vzdrževanje javnih kopališč in športnih objektov ter naprav.«
3. člen
Spremeni se 7. člen odloka, tako da se glasi:
»Občina zagotavlja gospodarske javne službe v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– v javnem podjetju,
– z dajanjem koncesij.«
4. člen
Črta ta se prvi odstavek 8. člena odloka.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Vprašanja, povezana z delovnim področjem režijskega obrata, njegove prostorske in organizacijske zasnove, njegove pristojnosti in financiranje, se uredijo s posebnim odlokom.«
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 309-0001/2011-1
Štore, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti