Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011

Kazalo

3316. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih v Občini Štore, stran 10103.

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 62. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – ZJC-UPB1, 109/10 – ZCes-1), 4. in 8. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Štore (Uradni list RS, št. 49/97) ter 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03, 1/07, 102/10) je Občinski svet Občine Štore na 6. redni seji dne 21. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih v Občini Štore
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom ureja Občina Štore način izvajanja, predmet, območje, pogoje in ostale elemente za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja javne razsvetljave v naseljih v Občini Štore (v nadaljevanju: javna služba).
2. člen
Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih je izbirna gospodarska javna služba, ki jo Občina Štore zagotavlja z izvajanjem del in nalog v okviru Režijskega obrata Občine Štore, ki deluje kot notranja organizacijska enota občinske uprave Občine Štore (v nadaljevanju: izvajalec).
II. PREDMET IZVAJANJA
3. člen
Predmet izvajanja je opravljanje javne službe, ki obsega vse storitve rednega vzdrževanja in obnavljanja, potrebne za zagotavljanje nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave:
1. zamenjava svetil in svetilk;
2. zamenjava drogov svetil in drugih naprav ter svetlobnih znakov;
3. popravilo oziroma menjava sestavnih delov naprav za javno razsvetljavo;
4. čiščenje in redno vzdrževanje drogov in drugih delov javne razsvetljave ter svetlobnih znakov;
5. intervencije na objektih in napravah;
6. vodenje katastra in kontrolne knjige;
7. priprava letnih programov vzdrževanja, razvoja, načrtovanja in pospeševanja javne službe v skladu s programi občine;
8. izvedba novoletne okrasitve v skladu s sprejetim programom občine;
9. izvedba dodatnih obremenitev na objektih in napravah javne razsvetljave;
10. dajanje soglasij v zvezi z javno razsvetljavo;
11. druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni predpis.
4. člen
Izvajalec je dolžan izvajati javno službo tako kot to določajo veljavni zakonski in podzakonski akti, ki se nanašajo na izvajanje javne službe in upoštevati občinske predpise in akte za izvajanje javne službe.
Kolikor za izvajanje posameznih storitev ni ustreznih slovenskih tehničnih standardov, se uporabljajo ustrezni tuji tehnični standardi.
Izvajalec lahko za izvajanje javne službe po tem odloku pooblasti ali najame tudi pravne osebe, usposobljene za izvajanje del in nalog v skladu s tem odlokom.
5. člen
Izvajalec je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati dejavnost javne službe tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
III. OBMOČJE IZVAJANJA
6. člen
Gospodarska javna služba, ki je predmet izvajanja po tem odloku, se izvaja na celotnem območju Občine Štore.
IV. POOBLASTILA IZVAJALCA
7. člen
Izvajalec ima v okviru izvajanja javne službe naslednja pooblastila:
– izključno pravico izvajati javno službo na območju Občine Štore;
– izdajanje soglasij v zvezi z javno službo;
– druga pooblastila v skladu z zakonom.
8. člen
Posamezne storitve iz 3. člena se opravljajo v skladu z letnim programom Občine Štore in ob upoštevanju standardov in normativov, veljavnih za to področje.
9. člen
Kataster iz 6. točke 3. člena tega odloka vsebuje podatke o številu objektov javne razsvetljave, njihovi lokaciji, stanju in tehničnih lastnostih.
Kataster, ki je last Občine Štore, se vodi atributno in grafično v obliki računalniškega zapisa.
Izvajalec je dolžan s katastrom ravnati kot s podatki, za katere velja poslovna tajnost in jih sme dajati na vpogled le pooblaščenim nadzornim organom in pristojnim inšpektorjem.
10. člen
Kontrolna knjiga iz 6. točke 3. člena vsebuje podatke, ki jih določa državni predpis ter podatke o vseh izvedenih in neizvedenih storitvah javne službe.
11. člen
Izvajalec, ki poleg javne službe iz tega odloka opravlja še druge dejavnosti mora za javno službo po tem odloku voditi ločeno računovodstvo po določilih zakona o gospodarskih družbah.
12. člen
Objekti in naprave javne razsvetljave so del komunalne infrastrukture in so last Občine Štore.
V. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
13. člen
Javna služba se financira iz proračuna Občine Štore, na podlagi porabljenega in vgrajenega materiala po konkurenčnih nabavnih cenah, vrednosti režijske ure in cene za posamezne storitve, vse skladno s planom, ki ga potrdi Občina Štore.
VI. TRAJANJE IZVAJANJA
14. člen
Izvajanje gospodarske javne službe za vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih v Občini Štore s strani Režijskega obrata Občine Štore se začne z dnem veljavnosti tega odloka in traja za nedoločen čas.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
15. člen
Nadzor nad izvajanjem dejavnosti javne službe opravljajo pristojni občinski organ Občine Štore in drugi pristojni organi.
Občina Štore lahko po potrebi za nadzor pooblasti tudi druge fizične ali pravne osebe.
VIII. UPORABNIKI STORITEV
16. člen
Uporabniki storitev javne službe so vsi uporabniki javnih površin v Občini Štore.
17. člen
Uporabnik ima pravico opozoriti izvajalca javne službe na kvaliteto opravljenih storitev javne službe in oblikovati predloge ter pobude za boljše in učinkovitejše izvajanje.
Izvajalec je dolžan uporabniku odgovoriti v roku 30 dni.
IX. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 370-0005/2011-1
Štore, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti