Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011

Kazalo

3312. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2007–2013, stran 10101.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) in 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 – ZKme-1) je Občinski svet Občine Straža na 9. redni seji dne 22. 9. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2007–2013
1. člen
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 71/07 in 63/08) se v prvem odstavku 7. člena črta besedilo »v Uradnem listu RS« in se ga nadomesti z besedilom »na spletni strani Občine Straža, v lokalnem občinskem glasilu Stražan in na oglasni deski Občine Straža«.
2. člen
V 10. členu se črta drugi odstavek, ki ga nadomesti nov drugi odstavek z besedilom:
»V primeru, ko dejanski upravičeni stroški presežejo načrtovane upravičene stroške in znesek na zahtevku presega znesek odobrenih sredstev, se upravičencu izplačajo sredstva v višini odobrenega zneska. V primeru, ko so dejanski upravičeni stroški nižji od načrtovanih upravičenih stroškov in je znesek na zahtevku nižji od zneska odobrenih sredstev, se upravičencu izplačajo sredstva v višini deleža odobrenih sredstev glede na načrtovane upravičene stroške. V obeh primerih se o tem na zahtevku za izplačilo napravi uradni zaznamek.«
3. člen
V tretjem odstavku 11. člena se:
– v prvi alineji črta besedilo »in opreme«
– dodata se novi druga in tretja alineja z besedilom:
»– nakup opreme: stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke (razen za gnojne jame in gnojišča), ter druga oprema,
– nakup opreme za ograditev pašnikov in pregraditev pašnikov na pašne čredinke, nakup opreme za ureditev napajališč za živino,«
– dosedanje druga, tretja, četrta in peta alineja postanejo četrta, peta, šesta in sedma alineja.
V osmem odstavku 11. člena se:
– v drugi alineji črta beseda »najvišja«
– doda se nova tretja alineja z besedilom:
»– najvišji znesek dodeljene pomoči za ta ukrep je lahko 3.000 €,«
– dosedanja tretja alineja postane četrta alineja.
4. člen
V osmem odstavku 12. člena se:
– doda se nova prva alineja z besedilom:
»– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev:«
– dosedanje prva, druga in tretja alineja postanejo točke nove prve alineje,
– dosedanja četrta alineja se črta in jo nadomesti nova druga alineja z besedilom:
»– najvišji znesek dodeljene pomoči za ta ukrep je lahko 3.000 €.«
5. člen
V prvem odstavku 13. člena se črta besedilo »naredijo naravne nesreče« in se ga nadomesti z besedilom »povzročijo neugodne vremenske razmere, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami«.
6. člen
V četrtem odstavku 16. člena se doda šesta alineja z besedilom:
»– pisno:
– izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč,
– izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.«
V petem odstavku 16. člena se pred besedo »nosilci« doda besedilo »Do sredstev so upravičeni«.
V 16. členu se doda nov šesti odstavek z besedilom:
»Do »de minimis« pomoči niso upravičena:
– podjetja iz sektorja ribištva in ribogojstva,
– podjetja iz sektorja premogovništva,
– podjetja primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– podjetja v težavah.«
V 16. členu se doda nov sedmi odstavek z besedilom:
»Podpore se ne dodeli:
– podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, za nakup vozil za cestni prevoz tovora,
– v primeru, da bo pomoč namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– v primeru, da bo pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega.«
Dosedanji šesti odstavek 16. člena postane osmi odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku 16. člena, ki postane deveti odstavek, se:
– v drugi alineji črta beseda »najvišji«,
– doda nova tretja alineja z besedilom:
»– najvišji znesek dodeljene pomoči za ta ukrep je lahko 3.000 €,«
– dosedanja tretja alineja se črta in jo nadomesti nova četrta alineja z besedilom:
»– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena istemu podjetju, ne sme presegati 200.000 € neto v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 €).«
– doda nova peta alineja z besedilom:
»– če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.«
V 16. členu se doda nov deseti odstavek z besedilom:
»Dajalec pomoči pisno obvestil prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.«
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-18/2011-4
Straža, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti