Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011

Kazalo

3307. Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Krško in Občine Kostanjevica na Krki za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih, stran 10092.

Na podlagi šestega odstavka 51.c in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10), in 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07-popravek), sta Občinski svet Občine Krško, na svoji 10. seji, dne 5. 9. 2011, in Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki, na svoji 7. seji, dne 22. 9. 2011, sprejela
O D L O K
o ustanovitvi skupnega organa Občine Krško in Občine Kostanjevica na Krki za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom ustanavljata Občina Krško in Občina Kostanjevica na Krki skupni organ (v nadaljevanju: organ) za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v Javnem zavodu Zdravstveni dom Krško in Javnem zavodu Lekarna Krško (v nadaljevanju: javni zavodi).
2. člen
S tem odlokom je določena sestava skupnega organa, njegov sedež, njegove naloge, organizacija dela organa in način sprejemanja odločitev, financiranje organa ter delitev stroškov za delovanje organa med občinama.
II. SESTAVA IN SEDEŽ ORGANA
3. člen
Skupni organ sestavljata vsakokratna župana Občine Krško in Občine Kostanjevica na Krki, oziroma druga oseba po pooblastilu župana (v nadaljevanju: pooblaščenec).
4. člen
Sedež organa je na sedežu Občine Krško.
III. NALOGE SKUPNEGA ORGANA
5. člen
Naloge skupnega organa so:
– izvršuje ustanoviteljske pravice v javnih zavodih v skladu s tem odlokom v imenu in za račun soustanoviteljic, ter v skladu z ustanovitvenimi akti,
– daje soglasja, kjer je to določeno z ustanovitvenim aktom,
– daje pobudo za sklic seje sveta javnih zavodov in
– odloča o drugih zadevah določenih z zakonom, ustanovitvenimi akti javnih zavodov in s tem odlokom.
6. člen
Organ opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin ustanoviteljic.
IV. ORGANIZACIJA DELA
7. člen
Po funkciji sestavljata skupni organ vsakokratna župana Občine Krško in Občine Kostanjevica na Krki, oziroma njuna pooblaščenca. Seje skupnega organa vodi župan Občine Krško.
Pobudo za sklic seje lahko dajo:
– župan Občine Krško,
– župan Občine Kostanjevica na Krki,
– svet javnega zavoda iz 1. člena tega odloka
– občinski svet ene ali obeh občin soustanoviteljic.
Pobuda za sklic seje se posreduje na naslov župana Občine Krško. Skupaj s pobudo za sklic seje morajo pobudniki za sklic seje podati tudi predlog dnevnega reda seje.
Župan, ki sklicuje in vodi seje, mora v osmih dneh od prejema pobude odločiti, ali bo sklical sejo in o svoji odločitvi obvestiti drugega župana in pobudnika-e. V primeru, da seje ne skliče, mora navesti razloge. Če se župan v osmih od prejema pobude ne izjavi o sklicu seje, se šteje, da je pobudo za sklic seje zavrnil.
Če župan, ki sklicuje in vodi seje, na pobudo za sklic seje skupnega organa ne skliče seje skupnega organa, lahko sejo skupnega organa skliče drugi župan.
8. člen
Vabilo za sejo s predlogom dnevnega reda in gradivom mora biti poslano najkasneje osem dni pred sejo.
Na sejo se lahko povabi pobudnik za sklic seje, člani svetov zavodov, direktorji oziroma ravnatelji javnih zavodov in po potrebi druge osebe, katerih prisotnost je zaradi lažjega dela organa smotrna.
Skliče se lahko tudi korespondenčna seja.
Osebe in organi, ki lahko dajo pobudo za sklic seje skupnega organa, lahko dajo tudi pobudo za razširitev dnevnega reda že sklicane seje skupnega organa, in sicer najkasneje pet dni pred dnem seje tako, da jo naslovijo na sklicatelja seje. Skupaj s pobudo za razširitev dnevnega reda seje je treba posredovati tudi predloge dodatnih točk dnevnega reda že sklicane seje skupnega organa in gradivo. Če sklicatelj seje skupnega organa kljub popolni in pravočasni pobudi za razširitev dnevnega reda na že sklicano sejo skupnega organa ne uvrsti dodatnih točk dnevnega reda, to lahko naredi drugi župan.
9. člen
O poteku seje se piše zapisnik, ki mora vsebovati sklepe, ki jih sprejme skupni organ. Prepis zapisnika mora biti pripravljen v treh dneh po seji in se ga pošlje v podpis obema županoma.
10. člen
Strokovne in administrativno-tehnične naloge, potrebne za nemoteno izvajanje nalog organa, zagotavlja občinska uprava občine Krško.
V. ODLOČANJE ORGANA
11. člen
Organ lahko sprejema odločitve, če sta na seji prisotna oba člana.
Organ sprejema odločitve soglasno, za kar si prizadevata oba župana. V primeru, da soglasja ni mogoče doseči, velja tista odločitev za katero je glasoval župan Občine Krško, razen v primerih, ki se nanašajo na premoženje posamezne ustanoviteljice, velja odločitev župana ustanovitelja, na območju katerega je premoženje.
12. člen
Organ praviloma sprejema svoje odločitve v obliki sklepov.
VI. FINANCIRANJE DELOVANJA ORGANA
13. člen
Vsaka občina krije svoje stroške v zvezi z zagotavljanjem sredstev za delovanje organa.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Konstitutivno sejo organa skliče župan Občine Krško v enem mesecu po uveljavitvi tega odloka. Ta odlok se objavi skupaj s soustanoviteljskimi odloki.
15. člen
Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v obeh občinah ustanoviteljicah.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2010-O302
Krško, dne 5. septembra 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
Št. 014-6/2010
Kostanjevica na Krki, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti