Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011

Kazalo

3306. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Krško, stran 10089.

Na podlagi 29. in 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91 in 17/91 – ZUDE ter Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo), 10., 16., 79. in 82. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10), ter 6., 16., 82. in 83. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07-popravek), sta Občinski svet Občine Krško, na svoji 10. seji, dne 5. 9. 2011, in Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki, na svoji 7. seji, dne 22. 9. 2011, sprejela
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Krško
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Občinska sveta Občine Krško in Občine Kostanjevica na Krki uvodoma ugotavljata da:
– se je z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-E), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 27/06, na delu občine Krško, izločil del ter ustanovila nova Občina Kostanjevica na Krki,
– je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki, na svoji 6. redni seji, dne 21. 6. 2011, sprejel Dogovor o ureditvi spornih razmerij med Občino Krško in Občino Kostanjevica na Krki,
– je Občinski svet Občine Krško na svoji 9. redni seji, dne 18. 7. 2011, sprejel Sklep o sprejemu Dogovora o ureditvi spornih razmerij med Občino Krško in Občino Kostanjevica na Krki.
– iz 12. člena Dogovora o ureditvi spornih razmerij med Občino Krško in Občino Kostanjevica na Krki izhaja, da sta občini Krško in Kostanjevica na Krki sporazumni, da se medsebojna razmerja glede pravic in obveznosti ter delitve premoženja za skupna javna zavoda, in sicer za Zdravstveni dom Krško in Lekarno Krško uredijo s sprejetjem ustreznih odlokov.
II. USTANOVITELJICI
2. člen
S tem odlokom Občina Krško in Občina Kostanjevica na Krki ustanovita Javni zavod Lekarna Krško (v nadaljevanju: zavod) v ustanoviteljskem razmerju 91,06 % v korist Občine Krško in 8,94 % v korist Občine Kostanjevica na Krki.
Za vsa ustanoviteljska razmerja tega zavoda velja razmerje iz prejšnjega odstavka, razen če ni s tem odlokom drugače določeno.
Zavod je ustanovljen za opravljanje lekarniške dejavnosti za območji občine Krško in občine Kostanjevica na Krki.
Javni zavod je pravni naslednik dosedanjega javnega zavoda Lekarna Krško, katerega ustanoviteljica je bila Občina Krško.
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti ustanoviteljic, v skladu s tem odlokom, ter usklajevanje odločitev ustanoviteljic v zvezi z delovanjem zavoda, bosta ustanoviteljici sprejeli poseben akt, s katerim bosta uredili poseben organ (v nadaljevanju: Skupni organ).
III. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime javnega zavoda je: JZ Lekarna Krško. Skrajšano ime je: Lekarna Krško.
Sedež zavoda je: Krško, Cesta krških žrtev 132c.
Zavod ima enoto Lekarna Kostanjevica na Krki.
Lekarna ima lahko ob izpolnjevanju zakonskih pogojev priročno zalogo zdravil v ambulantah Zdravstvenega doma in ambulantah koncesionarjev, ki opravljajo javno zdravstveno službo.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Zavod opravlja javno službo v skladu s predpisi, ki urejajo lekarniško dejavnost in drugimi področnimi predpisi, ki določajo izvajanje dejavnosti v javnem interesu.
Zavod lahko poleg dejavnosti, ki predstavlja javno službo opravlja tudi druge dejavnosti s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost.
Dejavnost zavoda je v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti razvrščena v:
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki,
47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki,
47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
55.201 Počitniški domovi in letovišča,
64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov,
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin,
75.000 Veterinarstvo,
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
V. ORGANI ZAVODA
5. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, določene s statutom zavoda v skladu z zakonom.
1. Svet zavoda
6. člen
Zavod upravlja svet zavoda. Svet zavoda ima sedem članov. Sestavljajo ga:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Občinski svet Občine Krško,
– en predstavnik ustanovitelja, ki ga imenuje Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki,
– en predstavnik uporabnikov, ki ga imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– dva predstavnika delavcev, ki ju izvolijo delavci s tajnim glasovanjem.
7. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge:
– sprejema statut,
– sprejema program dela in razvoja zavoda in spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt in poslovno poročilo,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
– nadzira zakonitost dela in poslovanje zavoda,
– predlaga ustanoviteljicama spremembo ali razširitev dejavnosti,
– predlaga ustanovitev in ukinitev lekarniške enote,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela,
– daje ustanoviteljicama in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– daje soglasje k načrtu nabav opreme,
– daje soglasje h kadrovskemu načrtu,
– opravlja ostale naloge v skladu z določili tega odloka in statuta.
8. člen
Člani sveta se imenujejo za štiri leta. Po preteku dobe so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Predsednik sveta se izvoli izmed članov sveta.
9. člen
Svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih več kot polovica članov.
Svet zavoda sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov.
2. Direktor zavoda
10. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor predstavlja in zastopa zavod, organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Direktor tudi:
– vodi strokovno delo zavoda,
– pripravlja predlog programa dela in razvoja zavoda,
– pripravlja predloge za odločanje sveta in strokovnega sveta,
– pripravlja poročila in poroča ustanoviteljicama in organom zavoda,
– izvršuje sklepe sveta zavoda, program dela in razvoja zavoda,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela,
– sklepa pogodbe o zaposlitvi delavcev,
– predlaga ustanoviteljicama poslovni čas lekarne in enote,
– sprejema splošne akte, če ni s tem odlokom ali statutom drugače določeno,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
Direktor je samostojen pri upravljanju poslov iz svojega delovnega področja.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda.
Direktor je odgovoren za finančno poslovanje zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
Direktor v pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb o investicijah v okviru sprejetega programa dela in finančnega načrta.
Za sklepanje pravnih poslov, ki se nanašajo na obremenitev nepremičnin, ki so last ustanoviteljice na katere območju se nahaja nepremičnina in so v upravljanju zavoda, je potrebno predhodno soglasje ustanoviteljice.
11. člen
Direktorja zavoda imenuje na podlagi javnega razpisa svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic. Direktor zavoda mora imeti univerzitetno izobrazbo ali 2. bolonjsko stopnjo farmacevtske smeri, strokovni izpit iz farmacije in najmanj pet let delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata.
Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v istem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju mandata premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest, na delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
12. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja največ za eno leto.
3. Strokovni svet zavoda
13. člen
Zavod ima strokovni svet, ki ga sestavljajo trije člani. Člane strokovnega sveta imenuje direktor izmed magistrov farmacije. Naloge strokovnega sveta so določene s statutom zavoda.
VI. PREMOŽENJE, PRAVICE IN OBVEZNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
14. člen
Nepremično premoženje v upravljanju zavoda se deli po legi, nepremično premoženje, ki ne leži na območju ustanoviteljic (počitniška hišica v Nerezinah v Republiki Hrvaški), pa se deli v razmerju števila prebivalcev.
Občina Krško daje v upravljanje zavodu nepremičnino, katere zemljiškoknjižna lastnica je in ki leži na njenem območju in sicer parc.št. 972/9, k.o. Leskovec v deležu do 64/1000, ter 9106/10000 počitniške hišice v Nerezinah v Republiki Hrvaški.
Občina Kostanjevica na Krki daje v upravljanje zavodu nepremičnino, katerega zemljiškoknjižna lastnica je in ki leži na njenem območju, na parc.št. 1710/5, k.o. Kostanjevica, v deležu do 64/1000, ter 894/10000 počitniške hišice v Nerezinah v Republiki Hrvaški.
Občini dajeta v upravljanje tudi premično premoženje, ki se nahaja v navedenih nepremičninah, upoštevaje kriterij lege nepremičnine ter drugo premoženje (presežki prihodkov nad odhodki, neopredmetena osnovna sredstva, ipd.), upoštevaje kriterij lege, če tega ni mogoče uporabiti, se uporabi kriterij obračunske enote in če tudi tega ni mogoče uporabiti, se uporabi kriterij soustanoviteljskega razmerja iz 2. člena tega odloka.
Na dan 31. 12. 2006, je knjižna vrednost nepremičnega premoženja, ki postane lastnina Občine Krško, znašala 397.618,33 eurov, premičnega premoženja 63.999,85 eurov in drugega premoženja 691.645,96 eurov, oziroma je vrednost vsega premoženja, ki postane lastnina Občine Krško in v upravljanju zavoda znašala 1.153.509,14 eurov.
Na dan 31. 12. 2010, je knjižna vrednost nepremičnega premoženja v lasti Občine Krško znašala 343.863,10 eurov, premičnega premoženja 136.232,80 eurov in drugega premoženja 1.021604,17 eurov, oziroma je vrednost vsega premoženja v lasti Občine Krško in v upravljanju zavoda znašala 1.501.700,07 eurov.
Na dan 31. 12. 2006, je knjižna vrednost nepremičnega premoženja, ki postane lastnina Občine Kostanjevica na Krki znašala 57.120,56 eurov, premičnega premoženja 1.159,21 eurov in drugega premoženja 120.170,96 eurov, oziroma je vrednost vsega premoženja, ki postane lastnina Občine Kostanjevica na Krki in v upravljanju zavoda znašala 178.450,73 eurov.
Na dan 31. 12. 2010, je knjižna vrednost nepremičnega premoženja v lasti Občine Kostanjevica na Krki znašala 112.725,84 eurov, premičnega premoženja 52.773,75 eurov, oziroma je vrednost vsega premoženja (nepremičnega, premičnega in drugega premoženja v skladu s 4. odstavkom tega člena) v lasti Občine Kostanjevica na Krki in v upravljanju zavoda znašala 163.823,83 eurov.
Sredstva za izvajanje lekarniške dejavnosti zagotavljata občini ustanoviteljici vsaka na svojem območju.
Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
15. člen
Zavod upravlja z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, s katerimi je upravljal do uveljavitve tega odloka.
Za upravljanje z nepremičnim in premičnim premoženjem je zavod odgovoren tisti ustanoviteljici, ki je imetnik lastninske pravice na stvari.
Zavod samostojno razpolaga s premičnim premoženjem.
VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJEV ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV ZAVODA
16. člen
Ustanoviteljici ne odgovarjata za obveznosti zavoda.
Občina ustanoviteljica, ki podeli koncesijo, ki je predmet dejavnosti tega zavoda, brez soglasja druge občine, je dolžna zavodu povrniti vsakokratno izgubo, ki bi zaradi tega nastala, kot posledica zmanjšanja obsega poslovanja zaradi podelitve koncesije.
Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti, ki jo izvaja Lekarna Krško izključno s soglasjem druge občine soustanoviteljice Lekarna Krško.
Občini lahko, brez soglasja druge občine, za svoje območje podeljujeta koncesije, s katerimi se nadomestijo že podeljene koncesije, ki so prenehale. V tem primeru se ne uporablja tretji odstavek tega člena.
VIII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
17. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo s plačili za storitve javne službe, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
18. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti in pogojev za izvajanje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda s soglasjem Skupnega organa.
19. člen
O načinu pokrivanja ter višini pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni moč pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odločita ustanoviteljici na predlog sveta zavoda. Če izgube ni mogoče ugotoviti, jo pokrivata skladno s soustanoviteljskim razmerjem iz 2. člena tega odloka.
Ustanoviteljici pokrivata izgubo vsaka za svoje območje.
20. člen
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje ustanoviteljic s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN ZAVODA
21. člen
Zavod si mora od ustanoviteljic pridobiti:
– soglasje k statutu,
– soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– soglasje posamezne ustanoviteljice k ustanovitvi in ukinitvi lekarniške enote, lekarne ali priročne zaloge zdravil na njenem območju,
– soglasje k investicijam ali obremenitvi nepremičnin, ki so v lasti vsake ustanoviteljice in v upravljanju zavoda in vsem ostalim zadevam, če tako določajo predpisi.
22. člen
Zavod mora dati ustanoviteljicama letno poročilo o delu in poslovanju zavoda, sproti pa mora obveščati o motnjah pri poslovanju.
Zavod je dolžan posredovati ustanoviteljicama tudi druge podatke, poročila, oziroma drugo dokumentacijo, ki jo ustanoviteljica potrebuje za izvajanje svojih nalog v skladu z veljavnimi predpisi.
23. člen
Nadzor nad finančnim poslovanjem in zakonitostjo dela opravlja pristojni državni organ in notranji revizor, ki ga za to pooblasti posamezna ustanoviteljica.
Strokovni nadzor se izvaja v skladu z zakonom o lekarniški dejavnosti.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Svet zavoda je v skladu s tem odlokom potrebno izvoliti in konstituirati v 3 mesecih po začetku veljavnosti tega odloka. Do izvolitve novega sveta v skladu s tem odlokom opravlja naloge sveta dosedanji svet, v okviru svojih dosedanjih pristojnosti. Z izvolitvijo sveta zavoda v skladu s tem odlokom, prenehajo mandati članom dosedanjega sveta zavoda.
25. člen
Direktor nadaljuje z delom do konca mandata.
Svet Javnega zavoda Lekarne Krško v soglasju s Skupnim organom, sprejme statut zavoda v 5 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Do sprejema statuta Javnega zavoda Lekarne Krško se uporablja veljavni statut, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom in tem odlokom.
26. člen
Z dnem uveljavitve in uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Krško (Uradni list RS, št. 82/06).
27. člen
Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v obeh občinah ustanoviteljicah.
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2010-O302
Krško, dne 5. septembra 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
Št. 014-5/2010
Kostanjevica na Krki, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti