Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011

Kazalo

3305. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško, stran 10086.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91 in 17/91 – ZUDE ter Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 21., 29., 51.c in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), drugega odstavka 2. člena in 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E in 77/08 ZDZdr), 10., 16., 79. in 82. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10), ter 6., 16., 82 in 83. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07-popravek), sta Občinski svet Občine Krško, na svoji 10. seji, dne 5. 9. 2011, in Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki, na svoji 7. seji, dne 22. 9. 2011, sprejela
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Občinska sveta Občine Krško in Občine Kostanjevica na Krki uvodoma ugotavljata da:
– se je z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-E), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 27/06, na delu občine Krško, izločil del ter ustanovila nova Občina Kostanjevica na Krki,
– je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki, na svoji 6. redni seji dne 21. 6. 2011, sprejel Dogovor o ureditvi spornih razmerij med Občino Krško in Občino Kostanjevica na Krki,
– je Občinski svet Občine Krško na svoji 9. redni seji, dne 18. 7. 2011, sprejel Sklep o sprejemu Dogovora o ureditvi spornih razmerij med Občino Krško in Občino Kostanjevica na Krki.
– iz 12. člena Dogovora o ureditvi spornih razmerij med Občino Krško in Občino Kostanjevica na Krki izhaja, da sta občini Krško in Kostanjevica na Krki sporazumni, da se medsebojna razmerja glede pravic in obveznosti ter delitve premoženja za skupna javna zavoda, in sicer za Zdravstveni dom Krško in Lekarno Krško uredijo s sprejetjem ustreznih odlokov.
II. USTANOVITELJICI
2. člen
S tem odlokom Občina Krško in Občina Kostanjevica na Krki ustanovita Javni zavod Zdravstveni dom Krško (v nadaljevanju: zavod) v ustanoviteljskem razmerju 91,06 % v korist Občine Krško in 8,94 % v korist Občine Kostanjevica na Krki.
Za vsa ustanoviteljska razmerja tega zavoda velja razmerje iz prejšnjega odstavka, razen če ni s tem odlokom drugače določeno.
Zavod je ustanovljen za opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni za območji občine Krško in občine Kostanjevica na Krki.
Javni zavod je pravni naslednik dosedanjega javnega zavoda Zdravstveni dom Krško, katerega ustanoviteljica je bila Občina Krško.
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti ustanoviteljic, v skladu s tem odlokom, ter usklajevanje odločitev ustanoviteljic v zvezi z delovanjem zavoda, bosta ustanoviteljici sprejeli poseben akt, s katerim bosta uredili poseben organ (v nadaljevanju: Skupni organ).
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime javnega zavoda je Zdravstveni dom Krško. Skrajšano ime je ZD Krško.
Sedež Zdravstvenega doma je v Krškem, Cesta krških žrtev 132 C.
Zavod ima tri dislocirane enote, in sicer na Senovem, Raki in Kostanjevici na Krki.
III. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Zavod opravlja javno službo v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno dejavnost in drugimi področnimi predpisi, ki določajo izvajanje dejavnosti v javnem interesu.
Zavod lahko poleg dejavnosti, ki predstavlja javno službo opravlja tudi druge dejavnosti s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost.
Zavod opravlja, skladno z veljavno standardno klasifikacijo, naslednje dejavnosti:
55.201 Počitniški domovi in letovišča
86.210 Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.220 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.230 Zobozdravstvena dejavnost
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
77.330 Dajanje pisarniške in računalniških naprav v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
81.210 Splošno čiščenje stavb
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Prirejanje razstav, sejmov, srečanj
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
IV. ORGANI ZAVODA
5. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni svet zavoda.
1. Svet zavoda
6. člen
Organ upravljanja Zdravstvenega doma Krško je svet zavoda.
Svet zavoda ima devet članov. Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Občinski svet Občine Krško,
– en predstavnik ustanovitelja, ki ga imenuje Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki,
– trije predstavniki iz vrst zdravnikov, drugih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v zdravstvenem domu,
– dva predstavnika zavarovancev oziroma drugih uporabnikov, ki jih imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
7. člen
Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo za štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani za to funkcijo.
Predsednik sveta se imenuje izmed članov sveta.
8. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut oziroma pravila in druge splošne akte zavoda,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanoviteljicama spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljicama in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem skupnega organa,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela,
– daje ustanoviteljicama in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– daje soglasje k načrtu nabav opreme,
– daje soglasje h kadrovskem načrtu,
– opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda določene zadeve.
9. člen
Svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih več kot polovica predstavnikov sveta zavoda.
Svet zavoda prejema sklepe z večino glasov vseh prisotnih predstavnikov.
2. Direktor zavoda
10. člen
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor tudi:
– vodi strokovno delo zavoda,
– pripravlja predlog programa dela in razvoja zavoda,
– pripravlja predloge za odločanje sveta in strokovnega sveta,
– pripravlja poročila in poroča ustanoviteljicama in organom zavoda,
– izvršuje sklepe sveta zavoda, program dela in razvoja zavoda,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela,
– sklepa pogodbe o zaposlitvi delavcev,
– sprejema splošne akte, če ni s tem odlokom ali statutom drugače določeno,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
Direktor je samostojen pri upravljanju poslov iz svojega delovnega področja.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda.
Direktor je odgovoren za finančno poslovanje zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
11. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem Skupnega organa.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
12. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat na podlagi javnega razpisa in soglasja ustanoviteljic, če izpolnjuje pogoje v skladu z zakonodajo in statutom:
– univerzitetna izobrazba ali 2. bolonjska stopnja zdravstvene smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v dejavnosti zdravstva.
3. Strokovni svet zavoda
13. člen
Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ, ki obravnava vprašanja s področja medicinskega strokovnega dela zavoda.
Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom.
V. PREMOŽENJE, PRAVICE IN OBVEZNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
14. člen
Nepremično premoženje v upravljanju zavoda se deli po legi, nepremično premoženje, ki ne leži na območju ustanoviteljic (tri počitniške hišice v Nerezinah v Republiki Hrvaški), pa se deli v razmerju števila prebivalcev.
Občina Krško daje v upravljanje zavodu nepremičnine, katerega zemljiškoknjižna lastnica je in ki leži na njenem območju in sicer parc.št. 972/9, k.o. Leskovec, v deležu do 936/1000, parc.št. 161.S, k.o. Dovško, ter 9106/10000 treh počitniških hišic v Nerezinah v Republiki Hrvaški.
Občina Kostanjevica na Krki daje v upravljanje zavodu nepremičnino, katerega zemljiškoknjižna lastnica je in ki leži na njenem območju in sicer parc.št. 1710/5, k.o. Kostanjevica, v deležu do 936/1000, ter 894/10000 treh počitniških hišic v Nerezinah v Republiki Hrvaški.
Občini dajeta v upravljanje tudi premično premoženje, ki se nahaja v navedenih nepremičninah, upoštevaje kriterij lege nepremičnine ter drugo premoženje (presežek prihodkov nad odhodki, neopredmetena osnovna sredstva, ipd.) upoštevaje kriterij lege, če tega ni mogoče uporabiti, se uporabi kriterij obračunske enote in če tudi tega ni mogoče uporabiti, se uporabi kriterij soustanoviteljskega razmerja iz 2. člena tega odloka.
Na dan 31. 12. 2006, je knjižna vrednost nepremičnega premoženja, ki postane lastnina Občine Krško, znašala 4.816.013,00 eurov in premičnega premoženja 502.320,86 eurov, drugega premoženja 529.621,53 eurov, oziroma je vrednost vsega premoženja, ki postane lastnina Občine Krško in v upravljanju zavoda znašala 5.847.955,39 eurov.
Na dan 31. 12. 2010, je knjižna vrednost nepremičnega premoženja v lasti Občine Krško znašala 4.512.638,48 eurov in premičnega premoženja 690.430,51 eurov, drugega premoženja 803.120,24 eurov oziroma je vrednost vsega premoženja v lasti Občine Krško in v upravljanju zavoda znašala 6.006.189,23 eurov.
Na dan 31. 12. 2006, je knjižna vrednost nepremičnega premoženja, ki postane lastnina Občine Kostanjevica na Krki znašala 400.075,00 eurov in premičnega premoženja 12.258,98 eurov, drugega premoženja 49.947,78 eurov, oziroma je vrednost vsega premoženja, ki postane lastnina Občine Kostanjevica na Krki in v upravljanju zavoda znašala 462.281,76 eurov.
Na dan 31. 12. 2010, je knjižna vrednost nepremičnega premoženja v lasti Občine Kostanjevica na Krki znašala 321.502,60 eurov in premičnega premoženja 18.180,53 eurov, drugega premoženja 58.846,57 eurov, oziroma je vrednost vsega premoženja v lasti Občine Kostanjevica na Krki in v upravljanju zavoda znašala 398.529,70 eurov.
Občini ustanoviteljici zagotavljata kritje stroškov investicijskega in rednega vzdrževanja vsaka na svojem območju.
Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
15. člen
Zavod upravlja z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, s katerimi je upravljal do uveljavitve tega odloka.
Za upravljanje z nepremičnim in premičnim premoženjem je zavod odgovoren tisti ustanoviteljici, ki je imetnik lastninske pravice na stvari.
Zavod samostojno razpolaga s premičnim premoženjem.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJEV ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV ZAVODA
16. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarjata Občina Krško in Občina Kostanjevica na Krki do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna Občine Krško in Občine Kostanjevica na Krki za delovanje zavoda.
Ustanoviteljici ne odgovarjata za obveznosti zavoda iz naslova dejavnosti, ki jih ne financirata.
Občina ustanoviteljica, ki podeli novo koncesijo, ki je predmet dejavnosti tega zavoda, brez soglasja druge občine, je dolžna zavodu povrniti vsakokratno izgubo, ki bi zaradi tega nastala, kot posledica zmanjšanja obsega poslovanja zaradi podelitve koncesije.
Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki jo izvaja Zdravstveni dom Krško izključno s soglasjem druge občine soustanoviteljice Zdravstvenega doma Krško.
Občini lahko, brez soglasja druge občine, za svoje območje podeljujeta koncesije, s katerimi se nadomestijo že podeljene koncesije, ki so prenehale. V tem primeru se ne uporablja tretji odstavek tega člena.
VII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
17. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljene storitve v skladu s sklenjeno pogodbo,
– iz proračuna Republike Slovenije za storitve in namene, za katere je z zakonom določeno, da se financirajo iz republiškega proračuna,
– s prodajo storitev,
– iz sredstev ustanoviteljic,
– z dotacijami, darili in iz drugih virov.
18. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda.
19. člen
O načinu pokrivanja ter višini pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni moč pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odločita ustanoviteljici na predlog sveta zavoda.
Ustanoviteljici pokrivata izgubo vsaka za svoje območje. Če izgube ni mogoče ugotoviti, jo pokrivata skladno s soustanoviteljskim razmerjem iz 2. člena tega odloka.
20. člen
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje ustanoviteljic s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN ZAVODA
21. člen
Zavod si mora od ustanoviteljic pridobiti:
– soglasje k statutu,
– soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– soglasje posamezne ustanoviteljice k ustanovitvi in ukinitvi dislocirane enote na njenem območju,
– soglasje k investicijam ali obremenitvi nepremičnin, ki so v lasti vsake ustanoviteljice in upravljanju zavoda in
– vsem ostalim zadevam, če tako določajo predpisi.
22. člen
Zavod mora dati ustanoviteljicama letno poročilo o delu in poslovanju zavoda, sproti pa mora obveščati o motnjah pri poslovanju.
Zavod je dolžan posredovati ustanoviteljicama tudi druge podatke, poročila, oziroma drugo dokumentacijo, ki jo ustanoviteljica potrebuje za izvajanje svojih nalog v skladu z veljavnimi predpisi.
23. člen
Nadzor nad finančnim poslovanjem in zakonitostjo dela opravlja pristojni državni organ in notranji revizor, ki ga za to pooblasti posamezna ustanoviteljica.
Strokovni nadzor se izvaja v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Svet zavoda je v skladu s tem odlokom potrebno izvoliti in konstituirati v 3 mesecih po začetku veljavnosti tega odloka. Do izvolitve novega sveta v skladu s tem odlokom opravlja naloge sveta dosedanji svet, v okviru svojih dosedanjih pristojnosti. Z izvolitvijo sveta zavoda v skladu s tem odlokom, prenehajo mandati članom dosedanjega sveta zavoda.
25. člen
Direktor nadaljuje z delom do konca mandata.
Svet Zdravstvenega doma v soglasju s Skupnim organom, sprejme statut zavoda v 5 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Do sprejema statuta Zdravstvenega doma se uporablja veljavni statut, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom in tem odlokom.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško (Uradni list RS, št. 9/93, 21/02, 46/03, 30/04, 82/06).
27. člen
Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v obeh občinah ustanoviteljicah.
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2010-O302
Krško, dne 5. septembra 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
Št. 014-4/2010
Kostanjevica na Krki, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti