Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011

Kazalo

3302. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Obrtna cona Kostanjevica na Krki – 1. faza«, stran 10084.

Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki je na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 8/09 ZPNačrt-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) na 7. redni seji dne 22. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Obrtna cona Kostanjevica na Krki – 1. faza«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Obrtna cona Kostanjevica na Krki – 1. faza« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja gospodarske javne infrastrukture, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafično prilogo.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za zgrajeno komunalno opremo, ki ga zavezanec/investitor pred priključitvijo plača občini.
Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za cestno omrežje, fekalno in meteorno kanalizacijo ter vodovodno omrežje v območju opremljanja.
4. člen
(podatki o območju opremljanja)
Obračunsko območje programa opremljanja je območje parcel št. 911/694, 911/689, 911/695, 911/690, 911/696, 911/691, 823/1, 823/9 ter 823/8, vse k.o. Kostanjevica in je kot tako prikazano tudi v grafični prilogi k programu opremljanja. To je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na novo gospodarsko javno infrastrukturo oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(obstoječa gospodarska javna infrastruktura)
Prometno se bo obrtna cona navezovala na regionalno cesto R3-672 Smednik–Kostanjevica. Obstoječ kolektor komunalne odpadne vode poteka ob južnem robu regionalne ceste R2-419 Šentjernej–Križaj. Ob območju je tudi obstoječa padavinska kanalizacija BC DN 500. Rekonstruiran vodovod Kostanjevica otok PE Ø 110 poteka ob območju.
6. člen
(nova komunalna oprema)
Na obravnavanem območju je predvidena izgradnja cestnega omrežja, fekalne in meteorne kanalizacije ter vodovodnega omrežja.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicije v novo komunalno opremo je eno samo in obsega celotno območje opremljanja iz 4. člena tega odloka.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki odpadejo na območje znašajo 670.538,07 EUR po cenah avgust 2011 in obsegajo stroške izvedbenih del, nakupa zemljišč, storitev gradbenega nadzora, storitev izdelave projektne dokumentacije in storitev obveščanja javnosti. Obračunski stroški nove komunalne opreme so znižani za 500.000,00 EUR sredstev pridobljenih iz zunanjih virov (Evropski sklad za regionalni razvoj in proračun Republike Slovenije). Obračunski stroški tako znašajo 170.538,07 EUR.
Tabela: skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme
+-----------------------+--------------------+------------------+
|Postavka        |  Skupni stroški  |  Obračunski  |
|            |    v EUR    | stroški v EUR  |
+-----------------------+--------------------+------------------+
|1. Vodovodno omrežje  |   101.014,07   |  25.690,93   |
+-----------------------+--------------------+------------------+
|2. Fekalna in meteorna |   165.370,26   |  42.058,65   |
|kanalizacija      |          |         |
+-----------------------+--------------------+------------------+
|3. Cestno omrežje   |   404.153,74   |  102.788,49  |
+-----------------------+--------------------+------------------+
|Skupaj         |   670.538,07   |  170.538,07  |
+-----------------------+--------------------+------------------+
Občina investitorjem ne bo dodatno zaračunala obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo.
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo komunalne opreme na območju opremljanja zagotavljajo Evropski sklad za regionalni razvoj, proračun Republike Slovenije in Občina Kostanjevica na Krki.
Tabela: viri financiranja
+-------------------------------------------+------------------+
|Viri financiranja             |  Znesek v EUR  |
+-------------------------------------------+------------------+
|Zunanji viri                |  500.000,00  |
|– Evropski sklad za regionalni razvoj   |  425.000,00  |
|– proračun Republike Slovenije       |  75.000,00   |
+-------------------------------------------+------------------+
|Občina Kostanjevica na Krki        |  170.538,07  |
|– lastniki novih objektov         |  170.538,07  |
|– komunalni prispevek za novo komunalno  |  170.538,07  |
|opremo                   |         |
|– komunalni prispevek za obstoječo     |    0,00    |
|komunalno opremo              |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Skupaj                   |  670.538,07  |
+-------------------------------------------+------------------+
10. člen
(terminski plan)
Terminski plan je sledeč:
– izdelava projektne dokumentacije     v letu 2010
– pridobitev lastninske in drugih stvarnih do konca
pravic na zemljiških parcelah, ki bodo
služile komunalni opremi          septembra 2011
– gradnja infrastrukture          med feb. in sept.
                      2011
– tehnični pregled in izdaja uporabnega
dovoljenja                 oktobra 2011
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KP(ij) =   znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
       posamezni vrsti gospodarske javne
       infrastrukture na posameznem obračunskem
       območju
A(parcela) = površina parcele
Cp(ij) =   obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
       na obračunskem območju za posamezno vrsto
       gospodarske javne infrastrukture
Dp =     delež parcele pri izračunu komunalnega
       prispevka
Ct(ij) =   obračunski stroški, preračunani na m2 neto
       tlorisne površine objekta na obračunskem
       območju za posamezno vrsto gospodarske javne
       infrastrukture
A(tlorisna) = neto tlorisna površina
Dt =     delež neto tlorisne površine objekta pri
       izračunu komunalnega prispevka
K(dejavnost) =faktor dejavnosti
i =      posamezna vrsta gospodarske javne
       infrastrukture
j =      posamezno obračunsko območje
Komunalni prispevek je seštevek izračunanih komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture tako za novo kot za obstoječo komunalno infrastrukturo.
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa,
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi:Dti = 0,3:0,7
– da je faktor dejavnosti v 1. fazi obrtne cone predvidenih stavb 1,3.
Pri izdaji odločbe se bodo upoštevali podatki iz projekta PGD.
12. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto gospodarske javne infrastrukture na obračunskem območju se razberejo iz tabele:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo infrastrukturo
+--------------------------+-------------------+----------------+
|Komunalna oprema     |  Cpi (EUR/m2)  | Cti (EUR/m2) |
+--------------------------+-------------------+----------------+
|1. Vodovodno omrežje   |    0,987    |   3,723   |
+--------------------------+-------------------+----------------+
|2. Fekalna in meteorna  |    1,615    |   6,094   |
|kanalizacija       |          |        |
+--------------------------+-------------------+----------------+
|3. Cestno omrežje     |    3,947    |   14,894   |
+--------------------------+-------------------+----------------+
|Skupaj          |    6,549    |   24,711   |
+--------------------------+-------------------+----------------+
Navedeni stroški veljajo na datum avgust 2011 in se jih ob izdaji odločbe ustrezno revalorizira za obdobje od avgusta 2011 do dne izdaje odločbe.
13. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
14. člen
(vlaganje investitorja in sklenitev pogodbe o opremljanju)
Občina in investitor imata možnost, da v skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 8/09 ZPNačrt-A) skleneta pogodbo o opremljanju, s katero se dogovorita da bo investitor sam zgradil komunalno opremo ali del te, ki bi jo sicer morala zagotoviti občina. Finančne obremenitve investitorja, ki bi jih morala prevzeti občina, se odštejejo od predpisanih dajatev občini.
V pogodbi se podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede gradnje objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture ter glede prenosa gospodarske javne infrastrukture v javno last in upravljanje ter priključevanjem objektov na gospodarsko javno infrastrukturo v skladu s predpisi o urejanju prostora in s tem v zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti.
VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Kostanjevica na Krki.
16. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2011-1
Kostanjevica na Krki, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti