Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011

Kazalo

3299. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev, stran 10076.

Na podlagi četrtega odstavka 133. člena in za izvrševanje četrtega odstavka 34.č člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A in 20/11 – odl. US) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev
1. člen
V Pravilniku o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev (Uradni list RS, št. 124/03 in 56/05) se v 15. členu v 2. točki v prvi alinei beseda »ali« nadomesti s podpičjem, druga alinea pa se črta.
2. člen
V 16. členu se v 1. točki v drugi alinei beseda »trinajst« nadomesti z besedo »enajst«.
V 2. točki se v prvi alinei beseda »sedem« nadomesti z besedo »pet«, v drugi alinei pa se beseda »devet« nadomesti z besedo »sedem«.
V 3. točki se v drugi alinei besedilo »tri leta« nadomesti z besedilom »pet let«.
V 4. točki se v prvi alinei beseda »štiri« nadomesti z besedo »tri«, beseda »ali« na koncu prve alinee se nadomesti s podpičjem, druga alinea pa se črta.
V 5. točki se v prvi alinei beseda »štiri« nadomesti z besedo »tri«, v drugi alinei pa se beseda »sedem« nadomesti z besedo »pet«.
3. člen
V 17. členu se za besedilom »izobrazbe iz 15.« doda besedilo »in 16.«.
4. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za pridobljene delovne izkušnje iz 1. točke 16. člena tega pravilnika se štejejo izkušnje, ki jih je pridobil kandidat, ko je z odgovornimi revidenti neposredno sodeloval pri revidiranju oziroma je nastopal kot odgovorni projektant zahtevnih objektov. Za čas pridobivanja takšnih izkušenj se šteje obdobje, v katerem je kandidat po izpolnitvi pogojev za odgovorno projektiranje opravljal takšne storitve.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za pridobljene delovne izkušnje iz 2., 3., 4. in 5. točke 16. člena tega pravilnika se štejejo izkušnje, ki jih je pridobil kandidat, ko je z odgovornimi prostorskimi načrtovalci oziroma odgovornimi projektanti neposredno sodeloval pri prostorskem načrtovanju, arhitekturnem projektiranju oziroma krajinsko-arhitekturnem projektiranju. Za čas pridobivanja takšnih izkušenj se šteje obdobje, v katerem je kandidat po pridobljeni zahtevani izobrazbi za dopolnilni izpit opravljal takšne storitve.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
5. člen
V 21. členu se za besedilom »19.« doda besedilo »in 20.«.
6. člen
V drugem odstavku 22. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Za čas pridobivanja takšnih izkušenj se šteje obdobje, v katerem je kandidat po izpolnitvi pogojev za odgovorno projektiranje opravljal takšne storitve.«.
7. člen
Za 22. členom se dodajo novo poglavje 3.3 ter nova 22.a in 22.b člen, ki se glasijo:
»3.3 Posebnosti pri opravljanju izpitov pri ZAPS in IZS v primeru kvalifikacij, pridobljenih v tujini
22.a člen
(preizkus poklicne usposobljenosti po Zakonu o priznavanju poklicnih kvalifikacij)
(1) Če si je kandidat v postopku priznavanja poklicne kvalifikacije v skladu z Zakonom o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02 in 92/07) izbral dopolnilni ukrep preizkusa poklicne usposobljenosti in o tem obvestil ZAPS ali IZS, se s tem šteje, da se je prijavil k strokovnemu izpitu.
(2) Izpitna komisija na podlagi manjkajočih vsebin, ki niso zajete v kandidatovih kvalifikacijah in ki izhajajo iz začasne odločbe o odreditvi dopolnilnega ukrepa, kandidatu določi vsebine iz izpitnega kataloga, ki se bodo preverjale na strokovnem izpitu.
(3) Kandidat opravlja strokovni izpit pisno in ustno. ZAPS ali IZS po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka kandidata pozove, da se opredeli do tega, ali bo pisni del izpita opravljal na podlagi ocenitve referenčnih del ali pa bo izdelal pisno nalogo, ki mu jo bo določil mentor.
22.b člen
(strokovni izpit v drugih primerih kvalifikacij, pridobljenih v tretjih državah)
Če je kandidat kvalifikacije pridobil v tretjih državah, ZAPS ali IZS v primeru manjkajočih vsebin, ki niso zajete v kandidatovih kvalifikacijah, kandidata lahko napoti na opravljanje strokovnega izpita v skladu s tem pravilnikom.«.
8. člen
V 24. členu se črtajo tretji, četrti in peti odstavek.
9. člen
V 27. členu se povsod črta beseda »visoko« v različnih sklonih.
10. člen
V 33. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Kandidat mora na dan prijave na izpit izpolnjevati predpisane pogoje v skladu s tem pravilnikom.«.
11. člen
Za tretjim odstavkom 35. člena se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Mentor lahko od kandidata zahteva, da nalogo dopolni oziroma zahteva dodatna pisna pojasnila o referenčnem delu.
(5) Če kandidat naloge ne dopolni oziroma ne poda dodatnih pisnih pojasnil o referenčnem delu v roku, ki mu ga je določil mentor, se šteje, da je od izpita odstopil, o čemur mu pristojna služba zbornice po uradni dolžnosti izda sklep.«.
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
12. člen
Za drugim odstavkom 39. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Kandidat mora pristopiti k opravljanju ustnega dela izpita najkasneje v roku dveh let od prijave na izpit, sicer se šteje, da je od izpita odstopil.«.
13. člen
Četrti odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Kandidat lahko opravlja popravni izpit večkrat, vendar samo, če ga opravi najpozneje v treh letih od dneva, ko prvič ni opravil izpita.«.
14. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
»48. člen
(višina stroškov izpita)
(1) Višina prijavnine za vse vrste izpita je 176,00 eurov.
(2) Višina izpitne pristojbine je:
– za opravljanje osnovnega izpita 440,00 eurov;
– za opravljanje dopolnilnega izpita 308,00 eurov;
– za opravljanje popravnega izpita 220,00 eurov.«.
15. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
»49. člen
(možnost valorizacije)
Višina prijavnine in izpitne pristojbine se valorizira, ko seštevek indeksov rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja organ, pristojen za državno statistiko, glede na zadnjo določeno višino prijavnine in izpitne pristojbine preseže 5 %, in sicer v višini seštevka rasti cen.«.
16. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
»52. člen
(knjiga izpitov)
(1) Za kandidate, ki so opravili izpit, zbornica vzpostavi, vodi in vzdržuje knjigo izpitov. Knjiga izpitov se vzpostavi, vodi in vzdržuje ločeno po posameznih področjih strokovnih izpitov.
(2) V knjigi izpitov morajo biti naslednji podatki:
1. zaporedna številka z označbo številke spisa, ki je bila predana kandidatu,
2. ime in priimek ter podatki o identifikaciji kandidata, ki je opravil izpit,
3. datum opravljenega izpita,
4. vrsta opravljenega strokovnega izpita,
5. registrska številka potrdila,
6. datum izdaje potrdila,
7. naslov izpitne naloge ter ime in priimek mentorja.
(3) Knjiga izpitov se vodi računalniško, in sicer v obliki informatizirane baze podatkov.«.
17. člen
V 61.a členu se za besedilom »osem let ustreznih delovnih izkušenj« doda besedilo »po pridobljeni izobrazbi.«.
18. člen
V Prilogi 1 se v drugem delu v drugem razdelku točka 1.3 spremeni tako, da se glasi:
»1.3 za izdelovanje načrtov električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme:
1.3.1 Pojmi, pomeni in nameni:
– izdelovanja načrtov električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme ter njihove vsebine;
– razvrščanja objektov glede na zahtevnost;
– izključevanja udeležencev pri graditvi objektov;
– vrste gradenj oziroma izvajanja električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme;
– vzdrževalnih del električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme;
– gradbenih in drugih tehničnih predpisov s področja električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme;
– skladnosti objektov s prostorskimi akti;
– zanesljivosti električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme v stavbah in gradbenih inženirskih objektih;
– zagotavljanja neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb s pomočjo električnih instalacij in električne ter telekomunikacijske opreme;
– dolžnosti zagotavljanja bistvenih lastnosti objektov s pomočjo električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme;
1.3.2 Poznavanje:
– temeljnih zahtev tehničnega projektiranja s področja izdelovanja načrtov električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme;
– posebnih zahtev projektiranja iz prejšnje alinee;
– določanja območja za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja;
– določanja pristojnih soglasodajalcev, ki so v zvezi z elektrotehniko in telekomunikacijami;
– pridobivanja projektnih pogojev in soglasij, ki so v zvezi z elektrotehniko in telekomunikacijami;
1.3.3 Vsebine in načini izdelovanja:
– idejne zasnove načrtov električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme;
– idejnega projekta načrtov električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme;
– projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtov električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme;
– projekta za izvedbo načrtov električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme;
– projekta izvedenih del s področja električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme;«.
Točka 2.3. se spremeni tako, da se glasi:
»2.3 s področja elektrotehnike in telekomunikacij – poznavanje:
– tehničnih predpisov in standardov, kalkulacij, norm dela, enotnih opisov del, vrst gradbenih proizvodov in objektov ter z njimi povezanega izpolnjevanja bistvenih zahtev in norm kakovosti, ki so v zvezi z elektrotehniko in telekomunikacijami;
– mehanizacije, opreme in postopkov pri gradnji objektov, organizacije gradbišča, varnostnega načrta, vzdrževanja mehanizacije ter napeljav, naprav in opreme za tehnološke in druge postopke, ki so v zvezi z elektrotehniko in telekomunikacijami, ter
– izvajanja pripravljalnih del na gradbiščih ter splošnih gradbenih del, montaže in vgrajevanja strojnih, električnih in telekomunikacijskih napeljav, naprav in opreme ter izvajanja zaključnih gradbenih (obrtniških) del, ki so v zvezi z elektrotehniko in telekomunikacijami;«.
Točka 3.4. se spremeni tako, da se glasi:
»3.4 s področja elektroinštalacijskih in telekomunikacijskih del – poznavanje:
– tehničnih predpisov in standardov, kalkulacij, norm dela, enotnih opisov del, vrst gradbenih proizvodov in objektov ter z njimi povezanega izpolnjevanja bistvenih zahtev in norm kakovosti, ki so v zvezi z elektroinštalacijskimi in telekomunikacijskimi deli;
– vzdrževanja mehanizacije ter napeljav, naprav in opreme za tehnološke in druge postopke, ki so v zvezi z elektroinštalacijskimi in telekomunikacijskimi deli,
– vodenja gradbenega dnevnika in knjige obračunskih izmer in
– izvajanja pripravljalnih del na gradbiščih ter splošnih gradbenih del, montaže in vgrajevanja strojnih, električnih in telekomunikacijskih napeljav, naprav in opreme ter izvajanja zaključnih gradbenih (obrtniških) del, ki so v zvezi z elektroinštalacijskimi in telekomunikacijskimi deli;«.
Točka 4.3. se spremeni tako, da se glasi:
»4.3 za revidiranje načrtov električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme poznavanje:
– metod in tehnik izdelovanja načrtov električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme;
– zakonov in podzakonskih predpisov, ki urejajo projektantske in inženirske storitve s področja električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme;
– slovenskih, evropskih in mednarodnih standardov s področja električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme;
– sodobnih metod projektiranja;
– razvoja elektrotehnične in telekomunikacijske stroke;
– sodobnih tehnologij s področja elektrotehnike in telekomunikacij, ter izvajanja oziroma montaže električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme;
– gospodarnosti investicij;
– tuje literature s področja električnih in telekomunikacijskih inštalacij ter električne in telekomunikacijske opreme;
– možnosti aplikacije tujih dosežkov s področja elektrotehnike in telekomunikacij v Republiki Sloveniji;
– vplivov objektov na okolje;
– dolgoročno vzdrževanje objektov v povezavi z električnimi in telekomunikacijskimi inštalacijami ter električno in telekomunikacijsko opremo;
– primerjalne metode med načrtovanimi rešitvami;«.
19. člen
(1) Izpiti, začeti do uveljavitve tega pravilnika, se končajo po določbah Pravilnika o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev (Uradni list RS, št. 124/03 in 56/05).
(2) Šteje se, da se je izpit iz prejšnjega odstavka začel, če je kandidat vložil popolno prijavo na izpit v skladu s Pravilnikom o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev (Uradni list RS, št. 124/03 in 56/05).
20. člen
Ročno vodena knjiga izpitov, vodena v skladu s Pravilnikom o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev (Uradni list RS, št. 124/03 in 56/05), se z dnem uveljavitve tega pravilnika zaključi in trajno hrani.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-44/2011
Ljubljana, dne 27. septembra 2011
EVA 2011-2511-0044
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti