Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011

Kazalo

3298. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-H), stran 10069.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-H)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. septembra 2011.
Št. 003-02-8/2011-14
Ljubljana, dne 3. oktobra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU (ZViS-H)
1. člen
V Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odločba US, 64/08, 86/09, 62/10 – ZUPJS in 34/11 – odločba US) se naslov poglavja »X. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV« spremeni tako, da se glasi: »X. EVIDENCE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV«.
2. člen
81. člen zakona se spremeni tako, da se glasi:
»81. člen
(evidence z osebnimi podatki študentov in vpisanih na študijske programe za izpopolnjevanje, ki jih obdelujejo visokošolski zavodi)
Visokošolski zavodi vodijo naslednje evidence z osebnimi podatki študentov:
1. evidenco prijavljenih za vpis in vpisanih študentov ter vpisanih na študijske programe za izpopolnjevanje,
2. osebni karton,
3. evidenco o izpitih in drugih študijskih obveznostih,
4. evidenco izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju ter študijskih programih za izpopolnjevanje.
V evidencah iz 1., 2. in 4. točke prejšnjega odstavka se vodijo naslednji podatki:
1. osebno ime,
2. enotna matična številka občana,
3. vpisna številka,
4. spol,
5. datum, kraj, občina in država rojstva,
6. stalno in začasno prebivališče ter naslov za osebno vročanje pošte (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država),
7. državljanstvo,
8. učni uspeh oziroma uspeh pri študiju in predhodno pridobljena izobrazba, relevantna za vpis v visokošolski študijski program,
9. najvišja dosežena predhodna izobrazba, če je višja od predhodne izobrazbe, relevantne za vpis v visokošolski študijski program iz prejšnje točke (KLASIUS),
10. ime visokošolskega zavoda,
11. ime študijskega programa,
12. ime smeri oziroma modula,
13. kraj izvajanja študija,
14. način študija,
15. datum in študijsko leto vpisa v študijski program,
16. letnik študija,
17. datum začetka in datum zaključka statusa študenta po študijskih letih,
18. o dokončanju študija,
19. drugi podatki, potrebni za odločanje o izpolnjevanju pogojev za vpis oziroma napredovanju v višji letnik ter za odločanje o pravicah študentov v skladu z zakonom.
Za tuje študente, ki so v Republiki Sloveniji na mednarodni izmenjavi v okviru študija, se v evidenci iz 1. točke prvega odstavka tega člena vodijo poleg podatkov iz 1., 2., 4. do 7., 10. do 14. in 16. točke prejšnjega odstavka tudi naslednji podatki:
1. datum začetka in zaključka izmenjave,
2. število vpisanih in doseženih kreditnih točk po ECTS,
3. o študiju na visokošolskem zavodu, s katerega študent prihaja:
– ime visokošolskega zavoda,
– kraj in država visokošolskega zavoda,
– ime študijskega programa.
Evidenca iz 2. točke prvega odstavka tega člena poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena obsega še podatke o:
1. opravljenih izpitih,
2. opravljenih študijskih obveznostih,
3. napredovanju v višji letnik,
4. številu vpisanih in doseženih kreditnih točk po ECTS za posamezno študijsko leto,
5. tem, ali je študentu priznano podaljšanje statusa študenta,
6. mednarodni izmenjavi v času študija:
– ime visokošolskega zavoda oziroma institucije, na katerem je potekala izmenjava,
– kraj in država visokošolskega zavoda oziroma institucije, na katerem je potekala izmenjava,
– ime študijskega programa,
– datum začetka in zaključka izmenjave,
– število vpisanih in doseženih kreditnih točk po ECTS po predmetih na visokošolskem zavodu oziroma instituciji, na katerem oziroma kateri je potekala izmenjava, ter število priznanih točk po ECTS na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji,
– vrsta mednarodne izmenjave, to je podatek o mednarodnem programu ali sporazumu, po katerem je opravljena izmenjava,
7. dokončanju študija oziroma izpisu iz študijskega programa.
V evidenci iz 3. točke prvega odstavka tega člena se vodijo naslednji podatki:
1. osebno ime,
2. vpisna številka,
3. ime visokošolskega zavoda,
4. ime študijskega programa,
5. ime smeri oziroma modula,
6. način študija,
7. letnik študija in študijsko leto prvega vpisa,
8. ime predmeta,
9. datum prijave na izpit,
10. datum izpita,
11. ali se izpit opravlja prvič ali se ga ponavlja,
12. ocena oziroma rezultat, dosežen pri izpitu.
Evidenca iz 4. točke prvega odstavka tega člena poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena obsega še podatke o:
1. številki in datumu izdane javne listine o zaključku študijskega programa,
2. vrsti javne listine o končanem študijskem programu.
Za kandidate, vpisane na študijske programe za izpopolnjevanje, se zbirajo podatki iz evidenc 1. do 3. točke prvega odstavka tega člena.
Osebne podatke študentov iz evidenc tega člena visokošolski zavodi obdelujejo za potrebe svoje pedagoške in z njo povezane znanstvenoraziskovalne, umetniške in strokovne dejavnosti ter knjižničarske dejavnosti.
Podatki v evidenci iz 1. točke prvega odstavka tega člena se za prijavljene začnejo obdelovati z dnem prijave za vpis, prenehajo pa se obdelovati z dnem vpisa v študijski program, študijski program za izpopolnjevanje oziroma z iztekom pritožbenega postopka. Podatki v evidencah iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena se za:
– študente začnejo obdelovati z dnem vpisa v študijski program, prenehajo pa se obdelovati z dnem izpisa oziroma z dnem dokončanja študija,
– vpisane na študijske programe za izpopolnjevanje začnejo zbirati z dnem vpisa, prenehajo pa se obdelovati z dnem izpisa oziroma z dnem dokončanja študija.
Podatki v evidenci iz 3. točke prvega odstavka tega člena se za študenta začnejo obdelovati z dnem prijave na izpit, prenehajo pa se obdelovati z opravljenim izpitom.
Podatki v evidenci iz 4. točke prvega odstavka tega člena se za diplomanta začnejo obdelovati z dnem dokončanja študijskega programa, prenehajo pa se obdelovati z dnem izdaje javne listine o končanem študijskem programu.
Študenti morajo visokošolskemu zavodu prijaviti spremembe podatkov iz drugega in petega odstavka tega člena v osmih dneh po nastanku sprememb.
Evidence iz prvega odstavka tega člena se lahko vodijo elektronsko.«.
3. člen
81.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»81.a člen
(evidence z osebnimi podatki izvajalcev visokošolske dejavnosti, ki jih obdelujejo visokošolski zavodi)
Visokošolski zavodi vodijo evidenco izvajalcev visokošolske dejavnosti.
Za izvajalce visokošolske dejavnosti se po tem poglavju tega zakona štejejo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki sodelujejo pri izvajanju visokošolske dejavnosti, ne glede na to ali so v delovnem razmerju ali delo opravljajo po pogodbi o delu.
V evidenci izvajalcev visokošolske dejavnosti se vodijo naslednji podatki:
1. osebno ime,
2. enotna matična številka občana,
3. spol,
4. datum rojstva,
5. podatek o tem, ali je izvajalec upokojen in od kdaj,
6. šifra raziskovalca, ki jo dodeli Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
7. številka in datum sklepa oziroma odločbe o izvolitvi v naziv,
8. naziv iz 52., 53. in 54. člena tega zakona,
9. področje izvolitve v naziv,
10. datum izvolitve v naziv,
11. datum prenehanja izvolitve v naziv,
12. ime visokošolskega zavoda, ki je podelil naziv,
13. ure neposredne pedagoške obveznosti izvajalcev za vsako posamično študijsko leto, ločeno po študijskih programih in predmetih za predavanja, seminarje, vaje, klinične vaje in praktično usposabljanje ter drugo neposredno pedagoško obveznost v skladu z drugim in četrtim odstavkom 63. člena tega zakona, opravljene v delovnem razmerju ali po pogodbi o delu,
14. o mentorstvu študentom doktorskega študija,
15. določitev honorarja, bruto honorar in izplačani honorar,
16. soglasje delodajalca za delo pri drugem delodajalcu,
17. soglasje za dopolnilno delo,
18. soglasje za sklenitev pogodbe o delu.
Osebne podatke o izvajalcih visokošolske dejavnosti iz evidence tega člena visokošolski zavodi obdelujejo za potrebe ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje pedagoškega, znanstvenoraziskovalnega in umetniškega dela ter spremljanje delovne in pedagoške obveznosti izvajalcev visokošolske dejavnosti.
Podatki iz tretjega odstavka tega člena se za izvajalce visokošolske dejavnosti začnejo obdelovati z dnem, ko sklenejo pogodbo o zaposlitvi oziroma pogodbo o delu, prenehajo pa se obdelovati z dnem, ko jim preneha pogodba o zaposlitvi oziroma pogodba o delu.
Izvajalci visokošolske dejavnosti morajo visokošolskemu zavodu prijaviti spremembe podatkov iz tretjega odstavka tega člena v osmih dneh po nastanku sprememb.
Evidenca iz prvega odstavka tega člena se lahko vodi elektronsko.«.
4. člen
Za 81.a členom se dodajo novi 81.b, 81.c, 81.č, 81.d, 81.e, 81.f, 81.g, 81.h in 81.i člen, ki se glasijo:
»81.b člen
(evidenca z osebnimi podatki, ki se vodi za potrebe subvencioniranega bivanja študentov)
Evidenco iz tega člena vodijo visokošolski zavodi in študentski domovi, ki vodijo postopke glede subvencioniranega bivanja študentov. V evidenci se vodijo naslednji podatki o študentih:
1. osebno ime,
2. enotna matična številka občana,
3. vrsta in številka osebnega dokumenta,
4. spol,
5. datum, kraj, občina in država rojstva,
6. državljanstvo,
7. o tem, ali je študent zaposlen,
8. stalno prebivališče in naslov za osebno vročanje pošte (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država),
9. telefon in elektronski naslov,
10. številka in datum izdaje odločbe, izdane v postopku uveljavljanja pravice do subvencioniranega bivanja,
11. številka in datum sklenitve nastanitvene pogodbe za subvencionirano bivanje oziroma aneksa k nastanitveni pogodbi za subvencionirano bivanje ter čas veljavnosti,
12. o tem, kje uveljavlja pravico do bivanja,
13. ime visokošolskega zavoda, na katerega je študent vpisan,
14. ime študijskega programa, na katerega je študent vpisan,
15. kraj izvajanja študija,
16. stopnja in vrsta študijskega programa,
17. letnik študija,
18. vrsta vpisa (prvi vpis v letnik, ponavljanje letnika, zamenjava študijskega programa, nadaljevanje študija po merilih za prehode in vzporedni vpis),
19. način študija,
20. študijsko leto prvega vpisa na sedanji študijski program,
21. študijsko leto prvega vpisa na kateri koli študijski program,
22. število let koriščenja subvencioniranega bivanja in potek študija po študijskih letih študija,
23. datum vselitve in datum izselitve,
24. o prekinitvi študija,
25. o tem, ali izpolnjuje pogoj za izjemno podaljšanje subvencioniranega bivanja,
26. o uveljavljanju starševstva in podatki o drugem roditelju, s katerim biva v študentskem domu (osebno ime, enotna matična številka občana),
27. o tem, ali ima status študenta invalida s spremljevalcem,
28. o tem, ali je študent spremljevalec invalida in podatki o študentu, kateremu je spremljevalec (osebno ime, enotna matična številka občana).
Za tuje študente, ki so v Republiki Sloveniji na mednarodni izmenjavi v okviru študija in bivajo v študentskih domovih, se v evidenci iz tega člena vodijo podatki iz 1. do 6., 8., 9., 11. in 23. točke prejšnjega odstavka ter podatek o vrsti mednarodne izmenjave, to je podatek o mednarodnem programu ali sporazumu, po katerem je opravljena izmenjava.
Visokošolski zavodi in študentski domovi obdelujejo osebne podatke iz evidence tega člena za potrebe odločanja o pravici do subvencioniranega bivanja študentov oziroma podaljšanja subvencioniranega bivanja študentov in za potrebe ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, pri izplačevanju subvencij v skladu s 73.b členom tega zakona.
Podatki iz prvega in drugega odstavka tega člena se začnejo obdelovati z dnem vselitve, prenehajo pa se zbirati z dnem izselitve.
81.c člen
(evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji)
Za potrebe ugotavljanja upravičenosti pravic študentov do študija in drugih pravic v breme javnih sredstev, načrtovanja politike in spremljanja delovanja visokega šolstva, spremljanja mreže visokošolskih zavodov in študijskih programov, obveščanja javnosti ter za raziskovalnoanalitične in statistične namene oziroma za izvajanje statističnih, socialno-ekonomskih in drugih raziskovanj s področja visokega šolstva se vodi elektronska zbirka podatkov o visokem šolstvu v Republiki Sloveniji, ki zajema podatke o visokošolskih zavodih, o javnoveljavnih študijskih programih, vključno s soglasji glede transnacionalnega izobraževanja in študijskih programih za izpopolnjevanje, o prijavljenih za vpis, o prijavljenih za subvencionirano bivanje oziroma podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov, o študentih in diplomantih, o izvajalcih visokošolske dejavnosti ter o zasebnih visokošolskih učiteljih.
Zbirka podatkov iz prejšnjega odstavka se imenuje eVŠ. Sestavljajo jo naslednje evidence:
– evidenca visokošolskih zavodov,
– evidenca študijskih programov,
– evidenca študentov in diplomantov,
– evidenca prijavljenih za vpis,
– evidenca prijavljenih za subvencionirano bivanje študentov,
– evidenca izvajalcev visokošolske dejavnosti,
– evidenca zasebnih visokošolskih učiteljev.
eVŠ vključuje tudi elektronsko vlogo in podporo izbirnemu postopku za:
– prijavo za vpis na študijske programe iz eVŠ,
– prijavo za subvencionirano bivanje študentov.
eVŠ se vodi elektronsko. Podatke iz evidenc iz drugega odstavka tega člena obdeluje ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, kot upravljavec eVŠ.
81.č člen
(eVŠ evidenca visokošolskih zavodov)
V eVŠ evidenci visokošolskih zavodov se vodijo podatki o akreditiranih visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, vpisanih v razvid visokošolskih zavodov, in sicer:
1. enolični identifikator univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda,
2. enolični identifikator članice univerze,
3. davčna številka,
4. matična številka,
5. ime visokošolskega zavoda,
6. skrajšano ime visokošolskega zavoda,
7. naslov sedeža visokošolskega zavoda (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država),
8. ime in naslov dislociranih enot (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država),
9. vrsta visokošolskega zavoda,
10. podatek o tem, ali gre za javni ali zasebni visokošolski zavod,
11. akreditacijska odločba ter njena številka in datum,
12. odločba o podaljšanju akreditacije ter njena številka in datum,
13. datum začetka in zaključka veljavnosti akreditacije,
14. končno evalvacijsko poročilo in vrsta evalvacije,
15. odločba o vpisu v razvid visokošolskih zavodov in izbrisu iz njega ter njena številka in datum,
16. študijska področja (ISCED, KLASIUS), znanstvenoraziskovalna področja (Frascati) oziroma umetniške discipline, za katere je visokošolski zavod ustanovljen,
17. ime in naslov ustanoviteljev,
18. ime in priimek zastopnikov visokošolskega zavoda,
19. datum in številka vpisa v sodni register in izbrisa iz njega ter naziv sodišča, pri katerem je vpisan,
20. akt o ustanovitvi ter datum njegovega sprejetja in sprememb,
21. statut visokošolskega zavoda ter datum njegovega sprejetja in sprememb,
22. oblika diplome s spremembami ter datum objave in številka Uradnega lista Republike Slovenije,
23. drugi podatki in dokazila, potrebni za spremljanje izvajanja visokošolske dejavnosti.
Za članice univerz se v evidenci visokošolskih zavodov obdelujejo podatki iz 2., 5. do 9., 11. do 16. in 23. točke prejšnjega odstavka.
81.d člen
(eVŠ evidenca študijskih programov)
V eVŠ evidenci študijskih programov se vodijo podatki o javnoveljavnih študijskih programih, vključno s soglasji glede transnacionalnega izobraževanja, in študijskih programih za izpopolnjevanje, vpisanih v razvid visokošolskih zavodov, in sicer:
1. enolični identifikator študijskega programa,
2. ime študijskega programa,
3. enolični identifikator in ime univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda,
4. enolični identifikator in ime članice univerze,
5. ime dislocirane enote,
6. stopnja študijskega programa,
7. o tem, ali gre za interdisciplinarni, enopredmetni, dvopredmetni, pedagoški, nepedagoški ali skupen študijski program, transnacionalno izobraževanje oziroma za študijski program za izpopolnjevanje,
8. vrsta izobraževanja (ISCED, KLASIUS)
9. razvrstitev v nacionalno ogrodje kvalifikacij ter evropsko ogrodje kvalifikacij,
10. vrsta študijskega programa,
11. področje študijskega programa (KLASIUS, ISCED, Frascati),
12. trajanje študijskega programa v letih,
13. število kreditnih točk po ECTS, s katerimi je ovrednoten študijski program,
14. ime smeri oziroma modulov študijskega programa ter letnik, v katerem se izvaja,
15. predmetnik z nosilci predmetov po posamičnih predmetih študijskega programa, ovrednotenih s kreditnimi točkami po ECTS ter s povezavo na posamezno smer oziroma modul, ter z opredelitvijo deleža izbirnosti v programu,
16. predmetnik z izvajalci po posamičnih predmetih študijskega programa s povezavo na posamezno smer oziroma modul, in sicer za predavanja, seminarje, vaje, klinične vaje in praktično usposabljanje za posamezno študijsko leto,
17. splošne ter predmetno-specifične kompetence diplomanta, ki se pridobijo s programom,
18. pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa,
19. merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program,
20. način ocenjevanja,
21. pogoji za napredovanje po programu,
22. pogoji za prehajanje med programi,
23. načini študija,
24. jeziki, v katerih se izvaja študijski program oziroma njegovi deli,
25. pogoji za dokončanje študija,
26. pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih program vsebuje,
27. strokovni ali znanstveni naslov,
28. akreditacijska odločba ter njena številka in datum,
29. datum začetka in zaključka veljavnosti akreditacije,
30. odločba o podaljšanju akreditacije ter njena številka in datum,
31. končno evalvacijsko poročilo in vrsta evalvacije,
32. odločba o vpisu v razvid visokošolskih zavodov ter njena številka in datum,
33. predvideno število razpisanih mest v akreditiranem študijskem programu po načinu študija,
34. o tem, ali ima študijski program koncesijo, o obdobju trajanja koncesije ter odločbo o podeljeni koncesiji, njeno številko in datum,
35. študijsko leto, ko se je študijski program začel izvajati,
36. datum končanja izvajanja študijskega programa,
37. zakonski datum možnega končanja izobraževanja po študijskem programu,
38. pri skupnih študijskih programih tudi imena visokošolskih zavodov, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega programa, z deležem, ki ga posamezni visokošolski zavod izvaja,
39. drugi podatki in dokazila, potrebni za spremljanje izvajanja visokošolske dejavnosti.
Pri transnacionalnem izobraževanju eVŠ evidenca študijskih programov obsega tudi podatke o:
1. soglasju k sklenjeni pogodbi in datum soglasja,
2. datumu začetka in zaključka veljavnosti soglasja k pogodbi,
3. imenu in sedežu oziroma naslovu tujih visokošolskih zavodov, s katerimi ima visokošolski zavod sklenjeno pogodbo za izvajanje transnacionalnega izobraževanja v Republiki Sloveniji,
4. imenu in sedežu oziroma naslovu tujih visokošolskih zavodov, s katerimi ima slovenski visokošolski zavod sklenjeno pogodbo za izvajanje transnacionalnega izobraževanja v tujini in študijskih programih, ki se izvajajo.
81.e člen
(eVŠ evidenca študentov in diplomantov)
V eVŠ evidenci študentov in diplomantov se vodijo podatki oseb, ki so pridobile status študenta v skladu s tem zakonom, in sicer:
1. osebno ime,
2. enotna matična številka občana,
3. spol,
4. datum, kraj, občina in država rojstva,
5. državljanstvo,
6. stalno in začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država),
7. podatki o predhodno pridobljeni izobrazbi, relevantni za vpis v študijski program (KLASIUS, leto, država),
8. najvišja dosežena predhodna izobrazba, če je višja od predhodne izobrazbe, relevantne za vpis v visokošolski študijski program iz prejšnje točke (KLASIUS),
9. enolični identifikator in ime univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda,
10. enolični identifikator in ime članice univerze,
11. enolični identifikator in ime študijskega programa,
12. ime smeri oziroma modula,
13. kraj izvajanja študija,
14. način študija,
15. datum in študijsko leto prvega vpisa v študijski program,
16. letnik študija,
17. datum začetka in datum zaključka statusa študenta po študijskih letih,
18. datum izpisa,
19. datum vpisa v letnik ter študijsko leto, ko je študent vanj vpisan,
20. število vpisanih in doseženih kreditnih točk po ECTS po letnikih in študijskih letih,
21. datum dokončanja študija,
22. podatek o tem, ali je študentu priznano podaljšanje statusa študenta,
23. podatek o tem, ali se študij financira iz javnih virov po letnikih in študijskih letih,
24. podatek o koriščenju subvencioniranega bivanja po letnikih in študijskih letih,
25. podatke o mednarodni izmenjavi v času študija:
– ime visokošolskega zavoda oziroma institucije, na katerem oziroma kateri je potekala izmenjava,
– kraj in država visokošolskega zavoda oziroma institucije, na katerem oziroma kateri je potekala izmenjava,
– datum začetka in zaključka izmenjave,
– število priznanih točk po ECTS na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji,
– vrsta mednarodne izmenjave, to je podatek o mednarodnem programu ali sporazumu, po katerem je opravljena izmenjava.
Za tuje študente, ki so v Republiki Sloveniji na mednarodni izmenjavi v okviru študija, se v evidenci študentov in diplomantov vodijo naslednji podatki:
1. osebno ime,
2. enotna matična številka občana,
3. spol,
4. datum rojstva in država rojstva,
5. državljanstvo,
6. študiju v Republiki Sloveniji: ime visokošolskega zavoda, ime študijskega programa, podatek o smeri oziroma modulu, kraj izvajanja študija v Republiki Sloveniji, način študija, datum in študijsko leto vpisa, letnik študija, datum začetka in zaključka izmenjave ter število vpisanih in doseženih kreditnih točk po ECTS,
7. študiju na visokošolskem zavodu, s katerega študent prihaja: ime visokošolskega zavoda, kraj in država visokošolskega zavoda.
Osebne podatke študentov oziroma diplomantov iz evidence tega člena ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, obdeluje za potrebe ugotavljanja pravic študentov po tem zakonu in ugotavljanja pravic študentov po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
81.f člen
(eVŠ evidenca prijavljenih za vpis)
V eVŠ evidenci prijavljenih za vpis se vodijo podatki o osebah, ki so se prijavile za vpis v visokošolske študijske programe, in sicer:
1. osebno ime,
2. enotna matična številka občana,
3. spol,
4. datum, kraj, občina in država rojstva,
5. državljanstvo,
6. stalno prebivališče in naslov za osebno vročanje pošte (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država),
7. telefon in elektronski naslov,
8. učni uspeh oziroma uspeh pri študiju in predhodno pridobljena izobrazba, relevantna za vpis v visoko šolstvo,
9. najvišja dosežena predhodna izobrazba, če je višja od predhodne izobrazbe, relevantne za vpis v visokošolski študijski program iz prejšnje točke (KLASIUS),
10. vrsta študijskega programa,
11. imena visokošolskih zavodov, navedenih v prijavi za vpis,
12. imena študijskih programov, navedenih v prijavi za vpis,
13. imena smeri oziroma modulov,
14. kraj izvajanja študija posameznega študijskega programa ter smeri oziroma modulov,
15. način študija posameznega študijskega programa ter smeri oziroma modulov,
16. drugi podatki, ki so v skladu s tem zakonom potrebni za preverjanje izpolnjevanja pogojev za vpis, pogojev za prehode oziroma pogojev, povezanih z omejitvijo vpisa.
Prijava za vpis v visokošolske študijske programe poteka z elektronsko vlogo v eVŠ.
Za potrebe izbirnega postopka za vpis se v eVŠ z elektronsko vlogo obdelujejo podatki o prijavljenih za vpis v visokošolske študijske programe.
81.g člen
(eVŠ evidenca prijavljenih za subvencionirano bivanje študentov)
V eVŠ evidenci prijavljenih za subvencionirano bivanje študentov se vodijo podatki o osebah, ki so se prijavile za subvencionirano bivanje oziroma za podaljšanje subvencioniranega bivanja, in sicer:
1. osebno ime,
2. enotna matična številka občana,
3. davčna številka,
4. spol,
5. datum, kraj, občina in država rojstva,
6. državljanstvo,
7. stalno prebivališče in naslov za osebno vročanje pošte (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država),
8. o tem, ali je zaposlen,
9. telefon in elektronski naslov,
10. o tem, kje želi uveljavljati pravico do subvencioniranega bivanja,
11. ime visokošolskega zavoda, na katerega je prijavljen oziroma vpisan,
12. ime študijskega programa, na katerega je prijavljen oziroma vpisan,
13. kraj izvajanja študija,
14. stopnja in vrsta študijskega programa,
15. letnik, v katerega bo predvidoma vpisan,
16. vrsta vpisa (prvi vpis v letnik, ponavljanje letnika, zamenjava študijskega programa, nadaljevanje študija po merilih za prehode, vzporedni vpis),
17. način študija,
18. študijsko leto prvega vpisa na študijski program, v katerega je vpisan,
19. študijsko leto prvega vpisa na kateri koli študijski program,
20. potek študija po študijskih letih,
21. število let subvencioniranega bivanja po študijskih letih,
22. o prekinitvi študija po študijskih letih,
23. o učnem uspehu oziroma uspehu pri študiju,
24. o uveljavljanju izjemnega uspeha in obštudijske dejavnosti,
25. o materialnem položaju študentov in članov njegove družine, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, za preteklo koledarsko leto: osebno ime, enotna matična številka občana, davčna številka in davčni urad, status oziroma vrsta zaposlitve družinskih članov, vrsta dohodka, podatek o tem, ali je študent oziroma član družine zavezanec za plačilo dohodnine, pri članih družine pa tudi sorodstveno razmerje do študenta,
26. o tem, ali uveljavlja posebne socialne in zdravstvene razmere študenta,
27. o tem, ali uveljavlja status študenta invalida s spremljevalcem,
28. o tem, ali uveljavlja, da je študent otrok padlih v vojni za Slovenijo oziroma žrtev naravnih nesreč,
29. o uveljavljanju starševstva in podatki o drugem roditelju, s katerim želi bivati v študentskem domu, iz 1., 2., 6., 7. in 11. do 15. točke tega odstavka.
Podatki iz 23., 24. in 28. točke prejšnjega odstavka se za študente za podaljšanje subvencioniranja bivanja študentov ne obdelujejo.
Prijava za subvencionirano bivanje oziroma za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov poteka z elektronsko vlogo v eVŠ.
Za potrebe izbirnega postopka študentov za subvencionirano bivanje se v eVŠ z elektronsko prijavo za subvencionirano bivanje študentov obdelujejo podatki o osebah, ki so se prijavile za subvencionirano bivanje, oziroma o študentih, ki so se prijavili za podaljšanje subvencioniranega bivanja.
81.h člen
(eVŠ evidenca izvajalcev visokošolske dejavnosti)
V eVŠ evidenci izvajalcev visokošolske dejavnosti se vodijo naslednji podatki:
1. osebno ime,
2. spol,
3. enotna matična številka občana,
4. datum rojstva,
5. državljanstvo,
6. šifra raziskovalca, ki jo dodeli Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
7. nazivi iz 52., 53. in 54. člena tega zakona,
8. področje izvolitve v naziv,
9. datum izvolitve v naziv,
10. datum prenehanja izvolitve v naziv,
11. ime visokošolskega zavoda, ki je podelil naziv,
12. ime visokošolskega zavoda, kjer izvaja visokošolsko dejavnost.
Osebne podatke v eVŠ evidenci izvajalcev visokošolske dejavnosti ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, obdeluje z namenom ugotavljanja pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda in za izvedbo študijskega programa v skladu s tem zakonom.
81.i člen
(eVŠ evidenca zasebnih visokošolskih učiteljev)
eVŠ evidenca zasebnih visokošolskih učiteljev se vodi z namenom ugotavljanja pogojev za vpis v razvid zasebnih visokošolskih učiteljev v skladu s tem zakonom.
eVŠ evidenca zasebnih visokošolskih učiteljev poleg podatkov iz prvega odstavka 81.h člena tega zakona obsega še podatke o:
1. datumu in zaporedni številki vpisa v razvid zasebnih visokošolskih učiteljev,
2. datumu in številki vloge za vpis,
3. datumu in številki odločbe, na podlagi katere je opravljen vpis,
4. stalnem prebivališču (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država),
5. številki in datumu odločbe o izbrisu.
Osebne podatke v eVŠ evidenci zasebnih visokošolskih učiteljev ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, obdeluje z namenom ugotavljanja pogojev za vpis v razvid zasebnih visokošolskih učiteljev v skladu s tem zakonom.«.
5. člen
82. člen se spremeni tako, da se glasi:
»82. člen
(zagotavljanje podatkov za eVŠ)
Podatke za evidenci iz 81.č in 81.d člena tega zakona ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, brezplačno pridobi od Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu oziroma visokošolskih zavodov, če Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu z njimi ne razpolaga, na način in v obliki, določeni v predpisu iz sedmega odstavka 16. člena tega zakona. Podatke iz 1., 2. in 15. točke 81.č člena ter 1., 32. in 34. točke 81.d člena tega zakona določi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
Podatke iz 1., 4., razen datuma rojstva, 5. in 6. točke prvega odstavka 81.e člena tega zakona ter iz 1., 4., razen datuma rojstva, in 5. točke drugega odstavka 81.e člena tega zakona ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, pridobi iz Centralnega registra prebivalstva na podlagi podatka o enotni matični številki občana. Če enotna matična številka občana ne obstaja, podatke iz teh točk ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, pridobi brezplačno v elektronski obliki od visokošolskih zavodov. Podatke iz 23. in 24. točke prvega odstavka 81.e člena tega zakona pridobi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, samo, vse ostale podatke iz 81.e člena tega zakona pa brezplačno v elektronski obliki od visokošolskih zavodov.
Podatke za evidenco iz 81.f člena tega zakona vnašajo prijavitelji za vpis preko elektronske vloge prijave za vpis v visokošolske študijske programe v okviru eVŠ. Za zagotavljanje točnosti identifikacijskih podatkov prijavljenih ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, pridobi podatke iz 1., 4. razen datuma rojstva, 5. in 6. točke prvega odstavka 81.f člena tega zakona iz Centralnega registra prebivalstva na podlagi podatka o enotni matični številki občana prijavljenega. Pri prijavi prijavljenega s kvalificiranim digitalnim potrdilom se podatki iz prejšnjega stavka in podatki, ki se o njem vodijo v eVŠ, prijavljenemu prikažejo ob izpolnjevanju elektronske vloge. Podatke iz 8. točke prvega odstavka 81.f člena tega zakona o učnem uspehu ter predhodni srednješolski in višješolski izobrazbi, relevantni za vpis v visoko šolstvo, ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, brezplačno pridobi iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja oziroma Državnega izpitnega centra na podlagi podatka o enotni matični številki občana, če obstaja, sicer pa od prijavljenega.
Podatke za evidenco iz 81.g člena tega zakona vnašajo prijavitelji za subvencionirano bivanje preko elektronske vloge v okviru eVŠ. Za zagotavljanje točnosti identifikacijskih podatkov prijavljenih ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, pridobi podatke iz 1., 5., razen datuma rojstva, 6. in 7. točke prvega odstavka 81.g člena tega zakona iz Centralnega registra prebivalstva na podlagi podatka o enotni matični številki občana prijavljenega. Pri prijavi prijavljenega s kvalificiranim digitalnim potrdilom se podatki iz prejšnjega stavka in podatki, ki se o njem vodijo v eVŠ, prijavljenemu prikažejo ob izpolnjevanju elektronske vloge. Podatke iz 23. točke prvega odstavka 81.g člena tega zakona o učnem uspehu ter predhodni srednješolski in višješolski izobrazbi, relevantni za ugotavljanje pravice do subvencioniranja bivanja, ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, brezplačno pridobi iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja oziroma Državnega izpitnega centra na podlagi podatka o enotni matični številki občana, če obstaja. Podatke iz 23. točke prvega odstavka 81.g člena tega zakona o uspehu pri študiju, ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, brezplačno pridobi od visokošolskih zavodov.
Podatke za evidenco iz 81.h člena tega zakona ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, brezplačno pridobi od visokošolskih zavodov na način in v obliki, določeni v predpisu iz sedmega odstavka 16. člena tega zakona. Za zagotavljanje točnosti identifikacijskih podatkov o izvajalcih visokošolske dejavnosti ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, pridobi podatke iz 1. in 5. točke prvega odstavka 81.h člena tega zakona iz Centralnega registra prebivalstva na podlagi podatka o enotni matični številki občana prijavljenega.
Podatke za evidenco iz 81.i člena tega zakona ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, pridobi iz vloge za vpis v razvid zasebnih visokošolskih učiteljev in iz odločb, ki jih ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, izda v postopku vpisa v razvid zasebnih visokošolskih učiteljev.«.
6. člen
82.a in 83. člen se spremenita tako, da se glasita:
»82.a člen
(zbiranje podatkov)
Podatki iz 81.č in 81.d člena tega zakona se zbirajo za visokošolske zavode in študijske programe, ki so nastali v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 39/95 – odločba US, 18/98 – odločba US, 35/98 – odločba US, 99/99, 64/01, 100/03, 63/04, 94/06, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odločba US, 64/08, 86/09, 62/10 – ZUPJS in 34/11 – odločba US).
Podatki o študentih iz prvega odstavka 81.e člena tega zakona se zbirajo od študijskega leta 1999/2000, o diplomantih pa od leta 2000. Podatki iz 25. točke prvega odstavka 81.e člena tega zakona se zbirajo od študijskega leta 2009/2010.
Podatki iz drugega odstavka 81.e člena tega zakona se za tuje študente zbirajo od študijskega leta 2009/2010.
Podatki iz evidence iz 81.i člena tega zakona se zbirajo od leta 1994.
83. člen
(shranjevanje podatkov)
Evidence iz 81. in 81.a člena tega zakona se trajno hranijo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, razen evidence prijavljenih za vpis, ki se hrani do vpisa oziroma do izteka pritožbenih postopkov. V primeru prenehanja delovanja visokošolskega zavoda se v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, podatki iz evidenc tega odstavka predajo njegovemu pravnemu nasledniku, če tega ni, pa Arhivu Republike Slovenije.
Podatki iz evidence iz 81.b člena tega zakona se hranijo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva še 5 let od zadnjega študijskega leta subvencioniranega bivanja. V primeru prenehanja delovanja visokošolskega zavoda oziroma študentskih domov se, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, podatki iz evidenc tega odstavka predajo njegovemu pravnemu nasledniku, če tega ni, pa Arhivu Republike Slovenije.
Evidence iz 81.č, 81.d in 81.i člena tega zakona se trajno hranijo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva.
Podatki iz evidenc iz 81.e in 81.h člena tega zakona se hranijo 40 let od njihovega vpisa v evidenco, potem se arhivirajo v anonimizirani obliki.
Podatki iz evidence iz 81.f člena tega zakona se hranijo do vpisa oziroma do izteka pritožbenih postopkov, potem se arhivirajo v anonimizirani obliki.
Podatki iz evidence iz 81.g člena tega zakona se hranijo do izteka študijskega leta, na katero se nanaša razpis za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja, potem se arhivirajo v anonimizirani obliki.«.
7. člen
Za 83. členom se doda nov 83.a člen, ki se glasi:
»83.a člen
(uporaba evidenc eVŠ in dostop do njih)
Prijavljeni s kvalificiranim digitalnim potrdilom lahko vpogleda v svojo prijavo v evidenci iz 81.f oziroma 81.g člena tega zakona do 30. oktobra.
Izvajalec visokošolske dejavnosti s kvalificiranim digitalnim potrdilom lahko vpogleda v podatke, ki se nanj nanašajo, v evidenci iz 81.h člena tega zakona.
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu lahko s kvalificiranim digitalnim potrdilom vpogleduje v evidence iz 81.č, 81.d in 81.h člena tega zakona ter pridobiva iz njih podatke za potrebe vodenja postopkov iz V.b poglavja tega zakona. Podatke iz evidenc prejšnjega stavka Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu lahko pridobiva tudi s povezovanjem svojega informacijskega sistema z eVŠ z uporabo digitalnega potrdila z obojestranskim preverjanjem istovetnosti ter avtorizacije.
Visokošolski zavod lahko s kvalificiranim digitalnim potrdilom vpogleduje v evidence iz 81.č, 81.d, 81.e in 81.h člena tega zakona ter pridobiva iz njih podatke, ki se nanj nanašajo. Podatke iz prejšnjega stavka visokošolski zavod lahko pridobiva tudi s povezovanjem svojega informacijskega sistema z eVŠ z uporabo digitalnega potrdila z obojestranskim preverjanjem istovetnosti ter avtorizacije.
Visokošolski zavod lahko pridobi podatke za prijavljene iz 81.f člena tega zakona za vodenje postopkov, povezanih z razpisom za vpis, s povezavo svojega informacijskega sistema z eVŠ z uporabo digitalnega potrdila z obojestranskim preverjanjem istovetnosti ter avtorizacije.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko javni visokošolski zavodi in zasebni visokošolski zavodi za študijske programe s koncesijo pridobijo podatke iz 81.f člena tega zakona o prijavljenih za vpis na dodiplomski in enovit magistrski študij, ki se obdelujejo v skladu s predpisom iz šestega odstavka 40. člena tega zakona, po končanem izbirnem postopku, in sicer za prijavljene, ki so sprejeti na njihov visokošolski zavod.
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu lahko za potrebe vodenja postopkov in za namene izvajanja statističnih, socialno-ekonomskih in drugih raziskovanj, povezanih z izvajanjem njihove dejavnosti, pridobiva podatke iz evidenc iz 81.a člena tega zakona.
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in visokošolski zavodi lahko za namene izvajanja statističnih, socialno-ekonomskih in drugih raziskovanj, povezanih z izvajanjem njihove dejavnosti, v anonimizirani obliki pridobijo podatke iz evidenc iz drugega odstavka 81.c člena tega zakona.
Podatki iz evidence iz 81.f člena tega zakona se obdelujejo za vodenje izbirnih postopkov za vpis v visokošolske študijske programe v skladu s tem zakonom.
Podatki iz evidence iz 81.g člena tega zakona se obdelujejo za vodenje postopkov v skladu s predpisom iz tretjega odstavka 73.b člena tega zakona.
Evidence iz prve, druge, šeste in sedme alineje drugega odstavka 81.c člena tega zakona so javne, razen enotne matične številke občana, spola, naslova prebivališča, datuma rojstva in državljanstva.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Podatki iz evidenc iz 81.f in 81.g člena zakona se zbirajo od študijskega leta 2012/2013. Podatki iz evidence iz 81.h člena zakona se zbirajo od študijskega leta 2011/2012.
Evidence iz prve, druge in tretje alineje drugega odstavka 81.c člena zakona se vzpostavijo najkasneje do 31. 12. 2011.
Evidenci iz šeste in sedme alineje drugega odstavka 81.c člena zakona se vzpostavita do 30. 6. 2012.
Prijavi iz tretjega odstavka 81.c člena zakona se prvič uporabita za študijsko leto 2012/2013.
9. člen
Ne glede na določbe prvega odstavka 82.a člena zakona se za študijske programe, sprejete pred 11. 6. 2004, za obdobje do študijskega leta 2010/2011 zberejo najmanj podatki iz 1. do 8., 10. do 12., 27. do 29., 32., 34. in 38. točke prvega odstavka 81.d člena zakona.
Ne glede na določbe prvega odstavka 82.a člena zakona se za študijske programe, sprejete po 11. 6. 2004, za obdobje do študijskega leta 2010/2011 ne zberejo podatki iz 16. točke prvega odstavka 81.d člena zakona.
Ne glede na določbe drugega odstavka 82.a člena zakona se za študente za obdobje do študijskega leta 2011/2012 in diplomante do leta 2011 zberejo najmanj podatki iz 1. do 7., 9. do 12., 14. do 18. in 21. točke prvega odstavka 81.e člena zakona.
10. člen
Visokošolski zavodi uskladijo svoje statute in druge interne akte z 81., 81.a, 81.b in 83. členom zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Študentski domovi uskladijo svoje statute in druge interne akte z 81.b in 83. členom zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
11. člen
Evidence iz 81. in 81.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odločba US, 64/08, 86/09, 62/10 – ZUPJS in 34/11 – odločba US; v nadaljnjem besedilu: ZViS) morajo visokošolski zavodi uskladiti z določbami tega zakona v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi, in sicer prvič za študijsko leto 2011/2012.
Evidence iz 81.b člena ZViS morajo visokošolski zavodi in študentski domovi, ki vodijo postopke glede subvencioniranja bivanja, vzpostaviti v skladu z določbami tega zakona za študijsko leto 2012/2013.
12. člen
Minister, pristojen za visoko šolstvo, uskladi Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 7/10 in 3/11), Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08 in 97/10) in Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov (Uradni list RS, št. 46/05) s tem zakonom najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi tega zakona.
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/11-13/17
Ljubljana, dne 23. septembra 2011
EPA 1941-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti