Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011

Kazalo

3296. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-C), stran 10061.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. septembra 2011.
Št. 003-02-8/2011-17
Ljubljana, dne 3. oktobra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH (ZNVP-C)
1. člen
V Zakonu o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 67/07 – ZTFI in 58/09) se prva alineja 1.a člena dopolni tako, da se glasi:
»– Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (UL L št. 166 z dne 11. 6. 1998, str. 45), spremenjena z Direktivo 2009/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o spremembi Direktive 98/26/ES o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev in Direktive 2002/47/ES o dogovorih o finančnem zavarovanju glede povezanih sistemov in bančnih posojil (UL L št. 146 z dne 10. 6. 2009, str. 37) in«.
2. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Račun nematerializiranih vrednostnih papirjev
17. člen
(1) Centralni register sestavljajo računi nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: računi).
(2) Pri vsakem računu se vodijo podatki o imetniku računa, o vrsti računa, o članu oziroma članih klirinško depotne družbe, ki smejo vnašati naloge za vpise glede tega računa, ter o vrsti vpisov, za katere smejo ti člani vnašati naloge.
(3) Na računih se vzdržujejo stanja nematerializiranih vrednostnih papirjev. Vzdrževanje stanj nematerializiranih vrednostnih papirjev na računu pomeni tekoče vzdrževanje podatkov o vrsti in količini nematerializiranih vrednostnih papirjev na računu ter o morebitnih pravicah tretjih in drugih bremenih na teh vrednostnih papirjih.«.
3. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Podatki o imetnikih računov in članih klirinško depotne družbe
18. člen
(1) Za označitev imetnika računa oziroma člana klirinško depotne družbe se uporablja enolična identifikacija.
(2) Poleg enolične identifikacije imetnika računa se v centralni register vpišejo tudi osebno ime, firma oziroma naziv imetnika računa, njegov naslov oziroma sedež ter davčna številka.
(3) Organi, ki vodijo poslovni register, register prebivalstva oziroma davčni register, klirinško depotni družbi tekoče sporočajo podatke iz prejšnjega odstavka.
(4) Klirinško depotna družba sporočene podatke iz drugega odstavka tega člena tekoče vpisuje v centralni register.«.
4. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izpisek stanja na računu
19. člen
Klirinško depotna družba vsakemu imetniku enkrat letno izda izpisek stanja na računu na dan 31. decembra preteklega leta.«.
5. člen
Pred 20. členom se doda naslov razdelka 1. A, ki se glasi: »1. A Vpisi v centralnem registru«.
6. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vrste vpisov
20. člen
(1) Vpisi, ki jih je mogoče opraviti v centralnem registru, se razvrščajo med:
1. vpise, ki spreminjajo število nematerializiranih vrednostnih papirjev, vpisanih v centralnem registru;
2. vpise, ki ne spreminjajo števila nematerializiranih vrednostnih papirjev, vpisanih v centralnem registru.
(2) Vpisi, ki spreminjajo število nematerializiranih vrednostnih papirjev, vpisanih v centralnem registru, so:
1. izdaje nematerializiranih vrednostnih papirjev,
2. izbrisi nematerializiranih vrednostnih papirjev, in
3. zamenjave nematerializiranih vrednostnih papirjev.
(3) Vpisi, ki ne spreminjajo števila nematerializiranih vrednostnih papirjev, vpisanih v centralnem registru, so:
1. prenosi nematerializiranih vrednostnih papirjev med različnimi računi;
2. vpisi in izbrisi glede pravic tretjih in drugih bremen na nematerializiranih vrednostnih papirjih.«.
7. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Opravljanje vpisov
21. člen
(1) Posamezen vpis se v centralnem registru opravi na podlagi vnesenega naloga za tak vpis.
(2) Klirinško depotna družba v pravilih poslovanja določi trenutek, od katerega nalog za vpis velja za vnesenega, ter pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da nalog za vpis velja za vnesenega. Vneseni nalog je nepreklicen. Začetek postopka prisilne poravnave, stečaja, prisilne likvidacije ali drug postopek, čigar začetek povzroči omejitev ali prenehanje veljavnosti nalogov osebe, nad katero je ta postopek začet, ne vpliva na veljavnost naloga za vpis, ki je bil v centralni register vnesen pred začetkom takšnega postopka ali ki je bil v centralni register vnesen po trenutku začetka takšnega postopka, vendar v slednjem primeru le, če oseba, ki je v centralni register vnesla nalog za tak vpis, ni vedela niti ni mogla vedeti za začetek takšnega postopka.«.
8. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vrste nalogov
22. člen
(1) Nalogi za vpis so enostranski in dvostranski.
(2) Med enostranske naloge spadajo nalogi za vpise, ki spreminjajo število nematerializiranih vrednostnih papirjev, vpisanih v centralnem registru, ter nalogi za vpise in izbrise pravic tretjih in drugih bremen na nematerializiranih vrednostnih papirjih. Enostranski nalog se v centralni register vnese z enim samim vnosom.
(3) Med dvostranske naloge spadajo nalogi za prenose nematerializiranih vrednostnih papirjev med različnimi računi. Dvostranski nalog se v centralni register vnese z dvema komplementarnima vnosoma: vnosom na strani izročitelja nematerializiranih vrednostnih papirjev (izročitveni del naloga) in vnosom na strani prejemnika nematerializiranih vrednostnih papirjev (prejemni del naloga). Če sta vnosa komplementarna, se uparita.«.
9. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Podrobnejša pravila
23. člen
Podrobnejši način vodenja centralnega registra, vključno s podrobnejšo opredelitvijo vrst računov ter načina vodenja računov, podrobnejšo opredelitvijo vrst nalogov in vrst vpisov v centralnem registru, podrobnejšo ureditvijo vnašanja nalogov za vpise v centralni register, uparjanja ter opravljanja vpisov določi klirinško depotna družba v pravilih poslovanja.«.
10. člen
23.a, 24. in 25. člen se črtajo.
11. člen
Naslov 3. razdelka V. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »3. Odškodninska odgovornost«.
12. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odškodninska odgovornost klirinško depotne družbe in člana klirinško depotne družbe
33. člen
V razmerju med uporabnikom storitev in klirinško depotno družbo oziroma med uporabnikom storitev in članom klirinško depotne družbe veljajo pravila o poslovni odškodninski odgovornosti v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja.«.
13. člen
34. člen se črta.
14. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prenos pravic iz nematerializiranega vrednostnega papirja
35. člen
(1) Pravice iz nematerializiranega vrednostnega papirja se prenašajo s prenosom nematerializiranega vrednostnega papirja med računi.
(2) Če je nematerializiran vrednostni papir omejeno prenosljiv (30. oziroma 31. člen tega zakona), sme oseba, ki na strani izročitelja opravlja vnos za prenos takega vrednostnega papirja, to storiti le po predhodni ugotovitvi, da je dovoljenje izdajatelja za tak prenos dano. To ne velja v primeru, če dovoljenje izdajatelja za konkretni prenos ni potrebno.
(3) Če je na nematerializiranem vrednostnem papirju vpisana prepoved razpolaganja iz 32. člena tega zakona, sme oseba, ki vnaša izročitveni del naloga za prenos takega vrednostnega papirja, oziroma oseba, ki vnaša nalog za vpis pravic tretjih na takem vrednostnem papirju, to storiti le po predhodni ugotovitvi, da je dano dovoljenje osebe, v korist katere je prepoved razpolaganja vpisana. To ne velja, če gre za vpis na podlagi sodne odločbe.«.
15. člen
36. in 37. člen se črtata.
16. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev na podlagi poslov, sklenjenih na organiziranem trgu ali večstranskem sistemu trgovanja
38. člen
(1) Kadar se poravnava poslov, sklenjenih na organiziranem trgu ali večstranskem sistemu trgovanja (v nadaljnjem besedilu: MTF), opravlja prek poravnalnega sistema, ki ga upravlja klirinško depotna družba, velja obvestilo organizatorja trgovanja oziroma upravljavca MTF o sklenjenih poslih kot že uparjen dvostranski nalog za prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev z računa prodajalca oziroma izročitelja na račun kupca oziroma prejemnika.
(2) MTF je večstranski sistem trgovanja kot je opredeljen v zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov.«.
17. člen
39. in 39.a člen se črtata.
18. člen
Prvi odstavek 65. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Klirinško depotna družba v imenu in za račun izdajateljev imenskih vrednostnih papirjev, vpisanih v centralnem registru, vodi delniško knjigo oziroma register imenskih vrednostnih papirjev.«.
19. člen
70.b člen se črta.
20. člen
V 84. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Podatek o enolični identifikaciji fizične osebe iz delniške knjige imajo pravico pridobiti Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija), Banka Slovenije, Agencija za zavarovalni nadzor, Komisija za preprečevanje korupcije in drugi državni organi, če te podatke potrebujejo v postopku, ki ga vodijo v okviru svojih pristojnosti.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »prvega odstavka tega člena«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti.
21. člen
V 1. točki prvega odstavka 93. člena se besedilo »7. člena« nadomesti z besedilom »8. člena.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
Klirinško depotna družba uskladi pravila poslovanja s tem zakonom v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
23. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/11-8/9
Ljubljana, dne 23. septembra 2011
EPA 1994-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti