Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011

Kazalo

3295. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-D), stran 10054.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. septembra 2011.
Št. 003-02-8/2011-18
Ljubljana, dne 3. oktobra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TRGU FINANČNIH INŠTRUMENTOV (ZTFI-D)
1. člen
V Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 2. člena 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (UL L št. 166 z dne 11. 6. 1998, str. 45), spremenjena z Direktivo 2009/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o spremembi Direktive 98/26/ES o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev in Direktive 2002/47/ES o dogovorih o finančnem zavarovanju glede povezanih sistemov in bančnih posojil (UL L št. 146 z dne 10. 6. 2009, str. 37), spremenjena z Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L št. 331, z dne 15. 12. 2010, str. 120); v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/26/ES,«.
5. in 6. točka se spremenita tako, da se glasita:
»5. Direktiva 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga) (UL L št. 96 z dne 12. 4. 2003, str. 16), spremenjena z Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L št. 331, z dne 15. 12. 2010, str. 120); v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/6/ES,
6. Direktiva 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje, in o spremembi Direktive 2001/34/ES (UL L št. 345 z dne 31. 12. 2003, str. 64), spremenjena z Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L št. 331, z dne 15. 12. 2010, str. 120); v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/71/ES,«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (UL L št. 145 z dne 30. 4. 2004, str. 1), spremenjena z Direktivo 2007/44/ES z dne 5. septembra 2007 o spremembah Direktive Sveta 92/49/EGS in direktiv 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES in 2006/48/ES glede postopkovnih pravil in ocenjevalnih meril za skrbno oceno pri pridobitvah in zvišanju deležev v finančnem sektorju (UL L št. 274 z dne 21. septembra 2007, str. 1), spremenjena z Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L št. 331, z dne 15. 12. 2010, str. 120); v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/39/ES,«.
11., 12. in 13. točka se spremenijo tako, da se glasijo:
»11. Direktiva 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o spremembi Direktive 2001/34/ES (UL L št. 390/38 z dne 31. 12. 2004, str. 38) spremenjena z Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L št. 331, z dne 15. 12. 2010, str. 120); v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/109/ES,
12. Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. 6. 2006, str. 1), spremenjena z Direktivo 2007/44/ES z dne 5. septembra 2007 o spremembah Direktive Sveta 92/49/EGS in direktiv 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES in 2006/48/ES glede postopkovnih pravil in ocenjevalnih meril za skrbno oceno pri pridobitvah in zvišanju deležev v finančnem sektorju (UL L št. 274 z dne 21. 9. 2007, str. 1), spremenjena z Direktivo 2009/111/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o spremembi direktiv 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2007/64/ES glede bank, ki so odvisne od centralnih institucij, nekaterih postavk lastnih sredstev, velikih izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega upravljanja (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2009, str. 97); spremenjena z Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L št. 331, z dne 15. 12. 2010, str. 120); v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/48/ES, v obsegu, v kakršnem se uporablja za borznoposredniške družbe, in
13. Direktiva 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. 6. 2006, str. 201), spremenjena z Direktivo 2009/111/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o spremembi direktiv 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2007/64/ES glede bank, ki so odvisne od centralnih institucij, nekaterih postavk lastnih sredstev, velikih izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega upravljanja (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2009, str. 97), spremenjena z Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L št. 331, z dne 15. 12. 2010, str. 120); v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/49/ES.«.
2. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V tem zakonu so uporabljene naslednje kratice drugih zakonov:
1. ZBan-1 je Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11– ZPlaSS-B, 35/11 in 52/11 – popr.),
2. ZFK je Zakon o finančnih konglomeratih (Uradni list RS, št. 43/06),
3. ZGD-1 je Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo in 33/11),
4. ZISDU-1 je Zakon o investicijskih družbah in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 68/05 – odločba US, 92/07, 109/07 in 65/08),
5. ZIN je Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo),
6. ZNVP je Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 67/07– ZTFI in 58/09),
7. ZPre-1 je Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 67/07– ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 – ORZPre75 in 55/11 – sklep US),
8. ZUP je Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 – odločba US, 48/09 in 8/10),
9. ZUS-1 je Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10).
(2) V tem zakonu so za predpise EU, poleg skrajšanih naslovov, navedenih v 2. členu tega zakona, uporabljeni še:
1. Direktiva 78/660/EGS je Četrta direktiva Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija 1978 o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe (UL L št. 222 z dne 14. 8. 1978, str. 11, s spremembami),
2. Direktiva 83/349/EGS je Sedma direktiva Sveta 83/349/EGS z dne 13. junija 1983 o konsolidiranih računovodskih izkazih (UL L št. 193 z dne 18. 7. 1983, s spremembami),
3. Direktiva 2009/65/ES je Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2009, str. 32),
4. Direktiva 94/19/ES je Direktiva 94/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 1994 o sistemih zajamčenih vlog (UL L št. 135 z dne 31. 5. 1994, str. 5),
5. Direktiva 2001/24/ES je Direktiva 2001/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij (UL L št. 125 z dne 5. 5. 2001, str. 15),
6. Uredba 1606/2002/ES je Uredba (ES) št. 1606/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (UL L št. 243 z dne 11. 9. 2002, str. 1),
7. Uredba 1095/2010/ES je Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84) in
8. Uredba 1092/2010/ES je Uredba (EU) št. 1092/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 1).«.
3. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
(Evropski organ za vrednostne papirje in trge in Evropski odbor za sistemska tveganja)
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA) je evropski nadzorni organ, ustanovljen z Uredbo 1095/2010/ES.
(2) Evropski odbor za sistemska tveganja (v nadaljnjem besedilu: ESRB) je odbor ustanovljen z Uredbo 1092/2010/ES.«.
4. člen
Četrti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Instrumenti denarnega trga so vse vrste instrumentov, s katerimi se običajno trguje na denarnem trgu, kakršni so zakladne menice, potrdila o denarnem depozitu in komercialni zapisi, razen plačilnih instrumentov.«.
5. člen
V tretjem odstavku 17. člena se besedilo »3. člena« nadomesti z besedilom »2. člena«.
6. člen
V petem odstavku 26. člena, v prvem odstavku in drugi alineji 2. točke tretjega odstavka 122. člena ter v prvem odstavku 140. člena se besedilo:
– »Direktiva 85/611/EGS« nadomesti z besedilom »Direktiva 2009/65/ES«,
– »Direktivi 85/611/EGS« nadomesti z besedilom »Direktivi 2009/65/ES« ter
– »Direktive 85/611/EGS« nadomesti z besedilom »Direktive 2009/65/ES«.
7. člen
Prvi odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija lahko svojo pristojnost in odgovornost za odločanje o potrditvi prospekta, v soglasju z nadzornim organom druge države članice, prenese na ta nadzorni organ države članice, če je o tem predhodno obvestila ESMA, ali pa to pristojnost in odgovornost od njega prevzame.«.
8. člen
V 71. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Agencija obvesti ESMA o izdani odločbi iz prvega odstavka tega člena, v kateri je agencija ugodila zahtevi za potrditev prospekta. Obvestilu o odločbi agencija priloži bodisi elektronsko kopijo, bodisi fizični izvod prospekta.«.
9. člen
V 73. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Agencija mora zagotoviti ESMA dostop do prospekta iz prvega odstavka tega člena.«.
10. člen
V 80. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Agencija mora preučiti in primerno upoštevati sporočilo bodisi ESMA bodisi nadzornega organa države članice gostiteljice, da je že potrjen prospekt potrebno dopolniti v skladu s prvim odstavkom tega člena.«.
11. člen
V prvem odstavku 83. člena se za besedo »obvestitev« doda besedilo »ESMA in«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Agencija mora na svojih javnih spletnih straneh objavljati seznam vseh prospektov in morebitnih dodatkov k prospektu, ki jih je potrdil nadzorni organ matične države članice izdajatelja, če je bila v skladu s prvim odstavkom tega člena, v zadnjih 12 mesecih, opravljena obvestitev agencije. Seznam iz prvega stavka tega odstavka mora biti oblikovan v skladu z drugim stavkom drugega odstavka 74. člena tega zakona.«.
12. člen
V 84. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Hkrati ko agencija pošlje obvestilo iz prvega odstavka tega člena nadzornemu organu države članice gostiteljice, mora agencija to obvestilo posredovati tudi ESMA.«.
Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo tretji do peti odstavek.
13. člen
V prvem in tretjem odstavku 96. člena se pred piko doda besedilo »in ESMA«.
V drugem odstavku se za besedilom »obvesti nadzorni organ matične države članice izdajatelja« doda besedilo »in ESMA«.
14. člen
V 97. členu se za šestim odstavkom dodata novi sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Če nadzorni organ države članice zavrne ali ne odgovori na prošnjo po sodelovanju posredovano v skladu s prvim odstavkom tega člena, agencija o tem obvesti ESMA.
(8) Če agencija na podlagi drugega odstavka tega člena, v sodelovanju z nadzornim organom države članice opravi pregled poslovanja posamezne osebe, lahko ESMA sodeluje pri skupnem pregledu poslovanja na način kot ga določa Uredba 1095/2010/ES.«.
15. člen
Za 97. členom se doda nov 97.a člen, ki se glasi:
»97.a člen
(pridobivanje informacij od nadzornih organov držav članic)
(1) Agencija lahko od nadzornih organov držav članic zahteva predložitev vseh informacij, ki jih potrebuje zaradi izvajanja njenih pristojnosti in odgovornosti glede nadzora nad ravnanjem v skladu z 2. poglavjem tega zakona.
(2) Če nadzorni organ države članice bodisi zavrne zahtevo za posredovanje informacij, bodisi ne predloži vseh zahtevanih informacij, agencija o tem obvesti ESMA.«.
16. člen
V 139. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) O izjemah iz prvega odstavka tega člena agencija obvesti ESMA.«.
17. člen
V prvem in tretjem odstavku 147. člena se pred piko doda besedilo »in ESMA«.
18. člen
Za 148. členom se doda nov 148.a člen, ki se glasi:
»148.a člen
(sporazum o sodelovanju o izmenjavi informacij)
(1) Agencija lahko z nadzornimi organi drugih držav članic in ESMA sklepa sporazume o sodelovanju, ki opredeljujejo izmenjavo informacij z nadzornimi organi držav članic ali nadzornimi organi tretjih držav, za izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti, določenih v 3. poglavju tega zakona.
(2) Agencija o sklenjenih sporazumih z nadzornimi organi drugih držav članic iz prvega odstavka tega člena obvesti ESMA.
(3) Za izmenjavo informacij iz prvega odstavka tega člena se uporablja 488. člen tega zakona.«.
19. člen
Šesti odstavek 151. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) V register se ne sme vpisati firma, ki vsebuje besede »borznoposredniška družba« oziroma »borzno posredovanje« ali izpeljanke iz teh besed, če oseba ne izpolnjuje pogojev za opravljanje investicijskih storitev in poslov.«.
20. člen
V drugem odstavku 155. člena se za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. pri smiselni uporabi drugega odstavka 47. člena ZBan-1 se namesto pojmov »borznoposredniška družba ali družba za upravljanje« uporablja pojem »banka«,«.
Dosedanja 3. točka postane 4. točka.
21. člen
V 162. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če agencija javno objavi odločbo oziroma povzetek odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanja investicijskih storitev in poslov, ker je v skladu s drugim odstavkom 488. člena tega zakona presodila, da je to potrebno zaradi varstva vlagateljev na trgu finančnih instrumentov, mora agencija v registru iz prvega odstavka tega člena, poleg dejstva odvzema dovoljenja objaviti tudi javno objavljeno odločbo oziroma povzetek odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov.«.
22. člen
V 164. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Agencija obvesti ESMA o vsakem izdanem dovoljenju za opravljanje investicijskih storitev in poslov.«.
23. člen
V 168. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Agencija obvesti ESMA o vsakem prenehanju dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov.«.
24. člen
V tretjem odstavku 277. člena se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Agencija na svojih spletnih straneh objavi delnice, za katere se uporablja ta odstavek, in kategorije, v katere se te delnice razvrstijo v skladu s tem odstavkom. Agencija obvesti ESMA o delnicah, za katere se uporablja ta odstavek in o kategorijah, v katere so te delnice razvrščene.«.
25. člen
Besedilo 294. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Borznoposredniška družba mora vzpostaviti ali se vključiti v učinkovito zunajsodno reševanje sporov med borznoposredniškimi družbami in njihovimi neprofesionalnimi strankami iz njihovih medsebojnih pogodbenih razmerij v zvezi s storitvami borznega posredovanja, vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev ali gospodarjenja s finančnimi instrumenti.
(2) Agencija obvesti ESMA o postopkih zunajsodnega reševanja sporov, ki so vzpostavljeni v skladu s prvim odstavkom tega člena.«.
26. člen
V 301. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) V postopku poročanja na zahtevo agencije skladno s 234. členom ZBan-1 pokriva vsaka stranka svoje stroške postopka.«.
27. člen
Za 301. členom se dodata nov 301.a in 301.b člen, ki se glasita:
»301.a člen
(obveščanje ESMA)
(1) Agencija obvesti ESMA o:
1. odvzemu dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov,
2. ukrepih nadzora, ki jih je izdala na podlagi 285. člena Zban-1 v zvezi s 301. členom tega zakona, in
3. javni objavi odločbe in vrsti ukrepa nadzora, če agencija, v skladu s drugim odstavkom 488. člena tega zakona, javno objavi odločbo oziroma povzetek odločbe o izrečenih ukrepih nadzora.
(2) Do 31. marca vsakega leta mora agencija ESMA posredovati zbirne podatke o vseh ukrepih nadzora, ki so bili v preteklem letu izrečeni v skladu s tem poglavjem.
301.b člen
(dodatni ukrep pri nadzoru nad podružnico borznoposredniške družbe države članice)
(1) Če borznoposredniška družba države članice v roku, določenem z odredbo, ki je bila izdana na podlagi 285. člena ZBan-1 v zvezi s 301. členom tega zakona, ne ravna v skladu s to odredbo, lahko agencija prosi ESMA za posredovanje v skladu z 19. členom Uredbe št. 1095/2010.«.
28. člen
Za 305. členom se doda nov 305.a člen, ki se glasi:
»305.a člen
(pridobivanje informacij od nadzornih organov držav članic)
(1) Agencija lahko od nadzornih organov držav članic zahteva predložitev vseh informacij, ki jih potrebuje zaradi izvajanja njenih pristojnosti in odgovornosti glede nadzora nad ravnanjem v skladu z 8. poglavjem tega zakona.
(2) Če nadzorni organ države članice bodisi zavrne zahtevo za posredovanje informacij, bodisi ne predloži vseh zahtevanih informacij, agencija o tem obvesti ESMA.«.
29. člen
V prvem odstavku 306. člena se za besedilom »te države članice« doda besedilo »in ESMA«.
30. člen
V 307. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če nadzorni organ države članice zavrne ali ne odgovori na zahtevo iz prvega ali drugega odstavka tega člena, agencija o tem obvesti ESMA.«.
31. člen
V drugem odstavku 308. člena se za besedo »članice« doda besedilo »in ESMA«.
32. člen
V drugem odstavku 309. člena se za besedo »Komisijo« doda besedilo »in ESMA«.
33. člen
V prvem odstavku 312. člena se beseda »Komisiji« nadomesti z besedo »ESMA«.
34. člen
Besedilo 332. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Borza s tarifo določi:
1. nadomestila, ki jih plačujejo izdajatelji za postopek odločanja o uvrstitvi njihovih vrednostnih papirjev v trgovanje na borznem trgu,
2. nadomestila za objavo informacij o borznem trgu po 366. in 367. členu tega zakona,
3. nadomestila za druge storitve, ki jih opravlja.
(2) Nadomestila iz prvega odstavka tega člena morajo biti v skladu z razumnimi poslovnimi pogoji in ne smejo biti diskriminatorna za posamezne izdajatelje ali vrste vrednostnih papirjev.
(3) Borza mora po objavi oziroma spremembi tarife agenciji nemudoma posredovati vsakokratno spremembo višine nadomestil iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena, skupaj z obrazložitvijo, s katero utemeljeno dokaže, da je sprememba nadomestil skladna z določbami drugega odstavka tega člena.
(4) Borza mora odpraviti kršitve in predložiti poročilo o njihovi odpravi, kot ji je to naloženo z odredbo, ki jo agencija izda zaradi neskladja tarife borze z drugim odstavkom tega člena, najkasneje v treh delovnih dneh od dokončnosti odredbe.
(5) Za tarifo borze se smiselno uporablja šesti odstavek 331. člena tega zakona.«.
35. člen
V 337. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Agencija mora o prenehanju dovoljenja za upravljanje borznega trga obvestiti ESMA.«.
36. člen
353. člen se spremeni tako, da se glasi:
»353. člen
(uporaba določb)
(1) Borza ravna v skladu z določbami pododdelka 9.3.3 tega zakona, pri naslednjih zadevah:
1. uvrstitvi finančnega instrumenta v trgovanje na borznem trgu ali v uradno borzno kotacijo,
2. začasni ustavitvi trgovanja s finančnim instrumentom in
3. umiku finančnega instrumenta iz trgovanja na borznem trgu.
(2) Kadar borza o zadevi iz 2. ali 3. točke prvega odstavka tega člena ne odloča na podlagi vloge izdajatelja, mora izdajatelja pozvati, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembni za odločitev, če zakon ne določa drugačnega načina zagotovitve možnosti izdajatelju, da se izjavi.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena borza pred izdajo odločbe iz 2. ali 3. točke prvega odstavka tega člena izdajatelju ni dolžna zagotoviti možnosti, da se izjavi, če z izvršitvijo odločbe zaradi zaščite vlagateljev ni mogoče odlašati. V primeru iz prvega stavka tega odstavka morajo biti razlogi za nezagotovitev možnosti izjave vsebovani v obrazložitvi odločbe.«.
37. člen
354. člen se spremeni tako, da se glasi:
»354. člen
(organ odločanja)
O uvrstitvi finančnega instrumenta v trgovanje na borznem trgu ali v uradno borzno kotacijo, začasni ustavitvi trgovanja s finančnim instrumentom in umiku finančnega instrumenta iz trgovanja na borznem trgu, odloča uprava borze.«.
38. člen
356. člen se črta.
39. člen
V 369. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če upravljavec organiziranega trga iz 311. člena tega zakona kljub ukrepom nadzornega organa države članice svojega sedeža ali zato, ker ti ukrepi niso učinkoviti oziroma jih v državi članici ni mogoče izreči, nadaljuje z ravnanji iz šestega odstavka tega člena tako, da so očitno ogroženi interesi vlagateljev v Republiki Sloveniji ali urejeno delovanje trga, lahko agencija:
1. temu upravljavcu organiziranega trga po predhodnem obvestilu nadzornega organa države članice izreče kateri koli ukrep, ki je potreben za zaščito interesov vlagateljev in urejeno delovanje trga, vključno s prepovedjo nadaljnjega omogočanja oddaljenega dostopa iz 311. člena tega zakona,
2. zaprosi ESMA za posredovanje v skladu z 19. členom Uredbe 1095/2010/ES.«.
V osmem odstavku se pred piko doda besedilo »in ESMA«.
40. člen
V četrtem odstavku 371. člena se za besedo »obvestiti« doda besedilo »ESMA in«.
41. člen
Besedilo 387. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izdajatelj mora sestaviti seznam oseb, ki delajo zanjo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali druge pogodbe in imajo dostop do notranjih informacij.
(2) Izdajatelj mora redno dopolnjevati seznam iz prvega odstavka tega člena in ga predložiti agenciji, ko seznam prvič sestavi oziroma vsakokrat, ko seznam redno dopolni.
(3) Seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije, vsebuje poleg imena in priimka oziroma firme vsaj naslednje podatke:
– enotno identifikacijsko številko občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO) ali drugo enolično identifikacijo, s katero je osebo mogoče povezati v registru finančnih instrumentov (centralnem registru oziroma poddepoju), in
– stalno prebivališče oziroma sedež.
(4) Agencija za namen odkrivanja zlorab trga finančnih instrumentov preko informacijskega sistema na podlagi istega povezovalnega znaka (EMŠO ali druge enolične identifikacije) povezuje sezname oseb, ki so jim dostopne notranje informacije, s prenosi nematerializiranih vrednostnih papirjev teh oseb.«.
42. člen
Za 397. členom se doda nov 397.a člen, ki se glasi:
»397.a člen
(pridobivanje informacij od nadzornih organov držav članic)
(1) Agencija lahko od nadzornih organov držav članic zahteva predložitev vseh informacij, ki jih potrebuje zaradi izvajanja njenih pristojnosti in odgovornosti glede nadzora nad ravnanjem v skladu z 10. poglavjem tega zakona.
(2) Če nadzorni organ države članice bodisi zavrne zahtevo za posredovanje informacij, bodisi ne predloži vseh zahtevanih informacij, agencija o tem obvesti ESMA.«.
43. člen
399. člen se črta.
44. člen
V 401. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Če nadzorni organ države članice zavrne ali ne odgovori na zahtevo iz prvega ali drugega odstavka tega člena, agencija o tem obvesti ESMA.«.
45. člen
V 407. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Centralna klirinškodepotna družba mora denarna izplačila, ki jih prejme za račun tretjih oseb, sprejemati v dobro denarnega računa iz 453. oziroma 454. člena tega zakona.«.
46. člen
Za 407. členom se doda nov 407.a člen, ki se glasi:
»407.a člen
(omejitve pravice upnikov centralne klirinškodepotne družbe)
(1) Upniki centralne klirinškodepotne družbe ne morejo za izterjavo svojih terjatev niti z izvršilnimi ukrepi niti v primeru stečaja centralne klirinškodepotne družbe segati na denarno dobroimetje, ki ga je centralna klirinškodepotna družba pri opravljanju storitev iz 407. člena tega zakona pridobila za račun tretjih oseb in ki se nahaja na posebnem denarnem računu centralne klirinškodepotne družbe pri Banki Slovenije ali drugi članici ESCB.
(2) V razmerju do upnikov centralne klirinškodepotne družbe se dobroimetje na posebnem denarnem računu iz prvega odstavka tega člena šteje za dobroimetje oseb, za račun katerih je centralna klirinškodepotna družba prejela vplačila v dobro tega računa.«.
47. člen
Za 413. členom se doda nov 413.a člen, ki se glasi:
»413.a člen
(obvestilo o začetku postopka zaradi insolventnosti)
(1) Pristojni organ Republike Slovenije, ki je odločil o začetku postopka zaradi insolventnosti zoper centralno klirinškodepotno družbo, mora o začetku takšnega postopka nemudoma obvestiti agencijo in Banko Slovenije.
(2) Agencija mora o začetku postopka iz prvega odstavka tega člena obvestiti ESMA ter ESRB.«.
48. člen
V 426. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Centralna klirinškodepotna družba mora vse dokumente, ki jih skladno s četrtim odstavkom tega člena pošlje Banki Slovenije, poslati tudi agenciji.«.
49. člen
Besedilo 430. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Centralna klirinškodepotna družba s tarifo določi:
1. nadomestila za odpiranje, zapiranje in vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev ter za opravljanje vpisov v centralnem registru,
2. nadomestila, ki jih plačujejo izdajatelji za storitve v zvezi z izdajo, razveljavitvijo in zamenjavo nematerializiranih vrednostnih papirjev ter za vodenje registra imetnikov za izdajatelja,
3. nadomestila za storitve v zvezi s prevzemi in
4. nadomestila za druge storitve, ki jih opravlja.
(2) Nadomestila iz prvega odstavka tega člena morajo biti v skladu z razumnimi poslovnimi pogoji in ne smejo biti diskriminatorna za posamezne imetnike, izdajatelje, prevzemnike ali vrste vrednostnih papirjev.
(3) Centralna klirinškodepotna družba mora po objavi oziroma spremembi tarife agenciji nemudoma posredovati vsakokratno spremembo višine nadomestil iz prvega odstavka tega člena, skupaj z obrazložitvijo razlogov za spremembe. V kolikor agencija oceni, da je v zvezi s spremembo tarife potrebno pričeti postopek nadzora v zvezi s skladnostjo tarife centralne klirinške depotne družbe z drugim odstavkom tega člena, agencija pridobi mnenje Banke Slovenije, centralna klirinškodepotna družba pa mora zagotoviti dokaze glede skladnosti tarife z zakonskimi zahtevami oziroma z razumnimi poslovnimi pogoji.
(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena, mora centralna klirinškodepotna družba, ko določa tarifo v zvezi z nadomestili iz 2. točke prvega odstavka tega člena, za delnice družb, ki so zavezane izdati delnice kot nematerializirani vrednostni papir samo na podlagi ZGD-1, pred objavo oziroma spremembo tarife pridobiti tudi soglasje ministra oziroma ministrice (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojne za gospodarstvo. Minister, pristojen za gospodarstvo lahko zavrne soglasje, če nadomestila niso v skladu s pogoji iz drugega odstavka tega člena. Če minister, pristojen za gospodarstvo ne odloči o zahtevi za izdajo soglasja v 30 dneh od njenega prejema, se šteje, da je bilo soglasje izdano.
(5) Za tarifo centralne klirinškodepotne družbe se smiselno uporablja šesti odstavek 429. člena tega zakona.
(6) Centralna klirinškodepotna družba mora odpraviti kršitve in predložiti poročilo o njihovi odpravi, kot ji je to naloženo z odredbo, ki jo agencija izda zaradi neskladja tarife centralne klirinškodepotne družbe z drugim odstavkom tega člena, najkasneje v treh delovnih dneh od dokončnosti odredbe.«.
50. člen
V tretjem odstavku 434. člena se beseda »Komisijo« nadomesti z besedo »ESMA«.
51. člen
440. člen se spremeni tako, da se glasi:
»440. člen
(uporaba določb)
Centralna klirinškodepotna družba ravna ob izdaji, izbrisu in zamenjavi nematerializiranih vrednostnih papirjev v skladu z določbami pododdelka 11.2.4 tega zakona.«.
52. člen
441. člen se spremeni tako, da se glasi:
»441. člen
(organ odločanja)
O izdaji, izbrisu in zamenjavi nematerializiranih vrednostnih papirjev odloča uprava centralne klirinškodepotne družbe.«.
53. člen
442. člen se spremeni tako, da se glasi:
»442. člen
(ravnanje centralne klirinškodepotne družbe po prejemu izdajateljevega naloga)
(1) Centralna klirinškodepotna družba mora v treh delovnih dneh po prejemu izdajateljevega naloga za izdajo, izbris ali zamenjavo nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: nalog) oziroma v treh delovnih dneh po prejemu dopolnitve naloga:
1. v primeru ustreznosti naloga izdajatelju poslati:
– pogodbo o storitvah v zvezi z izdajo, izbrisom ali zamenjavo nematerializiranih vrednostnih papirjev,
– poziv za plačilo nadomestila za storitve centralne klirinškodepotne družbe, ki so predmet naloga, in
– če so predmet naloga novi nematerializirani vrednostni papirji, ki še niso vpisani v centralni register, tudi pogodbo o vodenju registra teh vrednostnih papirjev,
2. v primeru neustreznosti naloga zaradi pomanjkljivosti, ki jih je mogoče odpraviti: izdajatelju poslati poziv za odpravo pomanjkljivosti,
3. v primeru neustreznosti naloga zaradi pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče odpraviti: nalog zavrniti.
(2) Če izdajatelj v osmih dneh po prejemu listin iz 1. oziroma 2. točke prvega odstavka tega člena ne vrne podpisanih pogodb iz 1. točke prvega odstavka tega člena, ne plača nadomestila iz 1. točke prvega odstavka tega člena oziroma ne odpravi pomanjkljivosti iz 2. točke prvega odstavka tega člena, se šteje, da je izdajatelj nalog preklical.
(3) Nalog ni ustrezen med drugim tudi tedaj, če izdajatelj ne priloži odločbe agencije o potrditvi prospekta za ponudbo vrednostnih papirjev javnosti, kadar je takšna odločba predpisana v tem zakonu, ali če izdajatelj ne priloži listin, iz katerih izhaja ustreznost naloga.
(4) Na pravno posledico iz drugega odstavka tega člena mora centralna klirinškodepotna družba izdajatelja opozoriti v pozivu iz 1. oziroma 2. točke prvega odstavka tega člena.«.
54. člen
443. člen se spremeni tako, da se glasi:
»443. člen
(opravljanje vpisov)
Centralna klirinškodepotna družba izda, izbriše ali zamenja nematerializirane vrednostne papirje v skladu s pogodbo iz 442. člena tega zakona in v roku 15 dni od izpolnitve pogojev za izvedbo teh vpisov.«.
55. člen
444. člen se črta.
56. člen
V 450. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Agencija po prejemu obvestila iz četrtega odstavka tega člena, o začetku postopka iz prvega odstavka tega člena obvestiti ESMA ter ESRB.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
57. člen
Tretji odstavek 453. člena se črta.
58. člen
Šesti odstavek 469. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti agencija upošteva tudi morebiten vpliv sprejetih ukrepov na finančno stabilnost držav članic.«.
59. člen
Za 469. členom se doda nov 469.a člen, ki se glasi:
»469.a člen
(sodelovanje z ESMA)
Agencija mora pri opravljanju svojih nalog sodelovati z ESMA, na način kot to določa Uredba 1095/2010/ES.«.
60. člen
477. člen se spremeni tako, da se glasi:
»477. člen
(imenovanje in razrešitev članov sveta in direktorja agencije)
(1) Direktorja agencije in člane sveta agencije imenuje in razrešuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije.
(2) Člani sveta in direktor agencije se imenujejo za šest let in so lahko ponovno imenovani.
(3) Vlada Republike Slovenije obvesti Državni zbor Republike Slovenije o izteku mandata direktorja oziroma mandata člana sveta agencije najpozneje šest mesecev pred iztekom mandata.
(4) Vlada Republike Slovenije objavi v 30 dneh po posredovanju obvestila iz tretjega odstavka tega člena v Uradnem listu Republike Slovenije poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za direktorja oziroma člana sveta agencije.
(5) Predloge na podlagi četrtega odstavka tega člena je potrebno poslati v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni, v primeru predčasnega prenehanja mandata pa ne krajši od 15 dni po objavi poziva. Predlogi morajo biti obrazloženi, posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.
(6) Izmed prijavljenih kandidatov za direktorja oziroma člane sveta agencije Vlada Republike Slovenije Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga kandidate za direktorja oziroma člane sveta agencije, lahko pa predlaga tudi druge kandidate. Predlog poda v 30 dneh po izteku roka iz petega odstavka tega člena. Vsak predlog izbranega kandidata, ki ga predlaga Vlada Republike Slovenije, mora biti obrazložen in priložena mora biti pisna izjava kandidata, da sprejema kandidaturo.
(7) Državni zbor Republike Slovenije mora glasovati o predlaganem kandidatu za direktorja oziroma člane sveta agencije v 30 dneh po prejemu predloga. Glasovanje je tajno. Predlagani kandidat je imenovan, če zanj glasuje večina vseh poslancev.
(8) Če predlagani kandidat za direktorja oziroma člana sveta agencije ne dobi potrebne večine poslanskih glasov, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije o tem takoj obvesti Vlado Republike Slovenije, ki v 14 dneh sporoči predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije svojo odločitev o nadaljnjem postopku za izvolitev direktorja oziroma člana sveta agencije.
(9) Direktor agencije oziroma član sveta agencije je predčasno razrešen z dnem, ko Državni zbor Republike Slovenije ugotovi, da je nastopil eden od razlogov iz 479. člena tega zakona.
(10) Zoper odločitev Državnega zbora Republike Slovenije o razrešitvi direktorja oziroma člana sveta agencije je možno sprožiti upravni spor.
(11) Če je direktor agencije predčasno razrešen v skladu s 487. členom tega zakona, svet agencije do imenovanja novega direktorja agencije, vendar največ za šest mesecev, ne glede na določbe tega člena imenuje vršilca dolžnosti direktorja agencije. V času do imenovanja vršilca dolžnosti direktorja tekoče posle agencije opravlja namestnik predsednika sveta agencije.«.
61. člen
485. člen se črta.
62. člen
Prvi odstavek 488. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Člani sveta agencije, direktor agencije, zaposleni pri agencij, revizorji in drugi strokovnjaki morajo kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za agencijo, razen informacij, ki so po tem ali drugem zakonu javno dostopne. S prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja dolžnost varovanja informacij iz prejšnjega stavka ne preneha.«.
V tretjem odstavku se za besedo »organi« doda vejica in besedilo »ESMA in ESRB«.
63. člen
V prvem odstavku 488.a člena se za 1. točko dodata nova 2. in 3. točka, ki se glasita:
»2. ESMA za izvrševanje njegovih pristojnosti, kot jih določa Uredba 1095/2010/ES, če so podatki zahtevani v skladu s 35. členom Uredbe 1095/2010/ES,
3. ESRB, če so podatki zahtevani v skladu z Uredbo 1092/2010/ES,«.
Dosedanje 2. do 14. točka postanejo 4. do 16. točka.
64. člen
Za 490. členom se doda nov 490.a člen, ki se glasi:
»490.a člen
(obveščanje organov EU)
(1) Agencija mora obvestiti ESMA ter ESRB o začetku postopka iz 413.a in 450. člena tega zakona nad klirinškodepotno družbo oziroma članom poravnalnega sistema.
(2) Agencija mora do 1. marca vsakega leta posredovati ESMA zbirne podatke o vseh ukrepih nadzora iz 396. člena tega zakona, ki jih je izrekla v preteklem letu.
(3) Če agencija javno objavi odločbe oziroma povzetke odločb o izrečenih ukrepih nadzora, v skladu z drugim odstavkom 488. člena tega zakona, mora agencija o javni objavi odločbe in vrsti ukrepa nadzora obvestiti ESMA.«.
65. člen
V 520.a členu se doda deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) V postopku posredovanja podatkov po tem členu pokriva vsaka stranka svoje stroške postopka.«.
66. člen
V 525. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pri smiselni uporabi 234. člena ZBan-1vsaka stranka pokriva svoje stroške postopka.«.
67. člen
V drugem odstavku 526. člena se za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. nadzorni ukrep iz tretjega odstavka 244. člena ZBan-1 v zvezi s 301. členom tega zakona,«.
Dosedanje 3. do 7. točka postanejo 4. do 8. točka.
68. člen
V prvem odstavku 567. člena se na koncu 4. točke pika nadomesti s podpičjem ter doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. če v roku treh delovnih dni od dokončnosti odredbe agencije ne odpravi kršitev in predloži poročila o njihovi odpravi (šesti odstavek 430. člena tega zakona).«.
69. člen
V prvem odstavku 568. člena se za 1. točko doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. če uporablja firmo, ki je v nasprotju s 151. členom tega zakona;«.
Dosedanje 2. do 6. točka postanejo 3. do 7. točka.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
70. člen
Samostojni podjetniki posamezniki, ki uporabljajo firmo, ki je v nasprotju s 151. členom zakona, morajo firmo spremeniti v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Določba 2. točke prvega odstavka 568. člena zakona se uporablja po preteku treh mesecev od uveljavitve tega zakona.
71. člen
Centralna klirinškodepotna družba in borza morata svoja pravila uskladiti z zakonom v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
72. člen
Agencija mora uskladiti splošne akte, potrebne za izvajanje zakona, v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
73. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/11-9/11
Ljubljana, dne 23. septembra 2011
EPA 1996-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti