Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2011 z dne 23. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2011 z dne 23. 9. 2011

Kazalo

3181. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta rekreacijskega centra na Golovcu, stran 9804.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta rekreacijskega centra na Golovcu
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta
Območje rekreacijskega centra na Golovcu, namenjeno izgradnji nogometnega stadiona s pokritimi tribunami, izgradnji večjega trgovskega centra, travnati površini za športna igrišča z možnostjo postavitve športne dvorane, velikim parkirnim površinam in objektom za športne dejavnosti, je zgrajeno in zaključeno skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta rekreacijskega centra na Golovcu. Za izvedbo izgradnje kompleksa znotraj ureditvenega območja so bili nekateri objekti, ki so prav tako v ureditvenem območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, predvideni za možnost rušitve. Rušenje objekta na parceli št. 468/3 je bilo pogojeno z ureditvijo brežine nad stadionom in trgovskim centrom, z določilom možnosti tekočega vzdrževanja objekta. Za izgradnjo in ureditev brežine nad stadionom, objekta na parcelni št. 468/3 ni bilo potrebno porušiti.
Sprememba odloka bi spremenila zaznamek na objektu na parcelni št. 468/3 kot objekt za rušitev ter ga obravnavala kot obstoječi objekt v skrajnem jugo vzhodnem delu ureditvenega območja.
Ureditveno območje je po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) obravnavano kot območje za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti, katerih podrobnejše prostorsko urejanje je opredeljeno z Zazidalnim načrtom »Na Golovcu« (UVC štev. 30/68, Uradni list SRS, št. 10/76, 8/87, 19/85, 1/87, Uradni list RS, št. 1/92, 57/98) ter Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« (RCP št. proj. 495/00, Uradni list RS, št. 58/01).
2. člen
predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskega akta je sprememba zaznamka na objektu na parcelni št. 468/3, k.o. Sp. Hudinja kot objekt za rušitev ter obravnava le tega kot obstoječi objekt.
3. člen
ureditveno območje
Območje na severu omejuje južni rob severne, na zahodu zahodni rob povezovalne ceste v podaljšku Jamove ulice, na jugu južni rob Jamove ulice in na vzhodu zahodni rob Opekarniške ceste od križišča z Jamovo do križišča na Podjavorškovi ulici.
4. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Mestna občina Celje.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Zazidalni načrt »Na Golovcu« (UVC štev. 30/68, Uradni list SRS, št. 10/76, 8/87, 19/85, 1/87, Uradni list RS, št. 1/92, 57/98),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« (RCP št. proj. 495/00, Uradni list RS, št. 58/01).
5. člen
roki za postopek
Postopek priprave in sprejemanja PA poteka skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi v letu 2011.
6. člen
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja Sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta rekreacijskega centra na Golovcu vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Iz 2. člena tega sklepa izhaja, da gre v tem postopku za spremembe besedilnega dela, ki nimajo vpliva na grafični del projekta št. 495/00 (Razvojni center planiranje d.o.o.), ki je sestavni del veljavnega zazidalnega načrta. Poleg tega predlagane spremembe ne vplivajo na okolje ter ne posegajo v varovalne pasove in varovalne režime, katerih varovanje in upravljanje je v pristojnosti posameznih nosilcev urejanja prostora. Zaradi naštetih razlogov se v tem postopku ne pridobiva smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora.
7. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem
Za pripravo spremembe prostorskega akta niso predvideni stroški. Eventualne stroške postopka, ki bi nastali s postopkom in s tem sklepom niso predvideni, krijeta pobudnika spremembe Andrej Voh in Simona Šalej, Jamova ulica 6, 3000 Celje.
8. člen
končne določbe
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-19/2011
Celje, dne 9. septembra 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.