Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2011 z dne 23. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2011 z dne 23. 9. 2011

Kazalo

3172. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, stran 9797.

Na podlagi 7., 8., 10., 18., 25., 31., 32., 35. in 36. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/10) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
1. člen
V Pravilniku o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (Uradni list RS, št. 31/04, 142/04, 66/07, 104/09 in 13/10) se v drugem odstavku 3. člena beseda »uprave« nadomesti z besedilom »Fitosanitarne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uprava)«.
2. člen
V 28.a členu se v drugi alineji beseda »inšpektor« nadomesti z besedilom »pristojni inšpektor ali uradna pooblaščena oseba«.
3. člen
V prvem in četrtem odstavku 30. člena se za besedo »inšpektor« doda besedilo »ali uradna pooblaščena oseba«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Način, kraj, rok in obseg uničenja iz tega člena odredi pristojni inšpektor ali uradna pooblaščena oseba.«.
Za šestim odstavkom se dodata sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Obseg uničenja iz tega člena se odredi:
– v skladu s predpisi, ki urejajo ukrepe za preprečevanje vnosa oziroma širjenja in za zatiranje posameznih vrst škodljivih organizmov, ali
– na podlagi pisnega mnenja uprave, kadar gre za nov škodljivi organizem, katerega pojav v Republiki Sloveniji še ni znan in za katerega ukrepi za zdravstveno varstvo rastlin še niso določeni. Pisno mnenje uprave temelji na izvedeniškem mnenju nosilca javnega pooblastila v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, oziroma oceni tveganja zaradi škodljivega organizma.
(8) Ne glede na določbo prve alineje prejšnjega odstavka se lahko odredi uničenje vseh rastlin na posamezni enoti pridelave, če:
– je bila ugotovljena okužba z istim škodljivim organizmom v več zaporednih letih v skupnem obsegu, ki presega prag, določen za uničenje vseh rastlin v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe za preprečevanje vnosa oziroma širjenja in za zatiranje tega škodljivega organizma,
– se istočasno ugotovi okužba z dvema ali več škodljivimi organizmi v skupnem obsegu, ki presega prag, določen za uničenje vseh rastlin v primeru okužbe z enim izmed teh škodljivih organizmov v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe za preprečevanje vnosa oziroma širjenja in za zatiranje tega škodljivega organizma.«.
4. člen
Prilogi 1 in 2 se nadomestita z novima Prilogama 1 in 2, ki sta kot priloga sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Postopki določanja obsega uničenja rastlin, ki so bili uvedeni pred uveljavitvijo tega pravilnika, se v delu, ki se nanaša na določbe tega pravilnika, nadaljujejo v skladu s tem pravilnikom.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-262/2011
Ljubljana, dne 13. septembra 2011
EVA 2011-2311-0061
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost