Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2011 z dne 23. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2011 z dne 23. 9. 2011

Kazalo

3167. Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij, stran 9794.

Na podlagi petega odstavka 44. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08 in 9/11) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij.
2. člen
Poleg izrazov, uporabljenih v Zakonu o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08 in 9/11; v nadaljnjem besedilu: zakon), se v tem pravilniku uporablja izraz »predlagatelj«, ki pomeni vsako pravno ali fizično osebo, ki proizvaja nevarne kemikalije, opravlja promet z nevarnimi kemikalijami, skladišči nevarne kemikalije ali uporablja nevarne kemikalije.
3. člen
Dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje), izdaja Urad Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: urad) na podlagi vloge in predloženih dokazil o izpolnjevanju pogojev, določenih z zakonom.
4. člen
Vloga za izdajo stalnega dovoljenja mora vsebovati izpolnjen obrazec za pridobitev stalnega dovoljenja, ki je objavljen na spletni strani urada in dokazilo o svetovalcu za kemikalije, kadar je to potrebno glede na 45.a člen zakona. Če je predlagatelj pravna ali fizična oseba, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, se izpolni III. točka obrazca tudi za podružnico ali pooblaščenca.
Dokazilo iz prejšnjega odstavka je izjava predlagatelja, iz katere je razvidno, da je določil svetovalca za kemikalije, ki izpolnjuje predpisane pogoje v zvezi s stopnjo in smerjo izobrazbe, ter ima uspešno opravljen preizkus znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo nevarnih kemikalij, promet z nevarnimi kemikalijami, skladiščenje nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij.
Predlagatelj mora uradu sporočiti vsako spremembo podatkov iz obrazca za pridobitev stalnega dovoljenja, pa tudi vsako drugo spremembo, ki bi lahko vplivala na izpolnjevanje pogojev za pridobitev dovoljenja.
5. člen
Enkratno dovoljenje se lahko izda za enkratno opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja ali uporabe nevarnih kemikalij za omejene količine nevarne kemikalije, namenjene omejenemu številu poklicnih končnih uporabnikov za točno določen namen uporabe, če je količina take kemikalije obrazložena in v skladu z namenom predvidene uporabe. Če je predlagatelj pravna ali fizična oseba, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, se izpolni II. točka obrazca tudi za podružnico ali pooblaščenca.
Enkratnega dovoljenja ni mogoče pridobiti za kemikalije, namenjene za splošno uporabo.
Vloga za izdajo enkratnega dovoljenja mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec za pridobitev enkratnega dovoljenja, ki je objavljen na spletni strani urada,
– v celoti izpolnjeno sporočilo o kemikaliji na podlagi predpisa, ki ureja sporočanje podatkov o kemikalijah.
6. člen
Vloge na obrazcih iz 4. in 5. člena tega pravilnika lahko sporočajo zavezanci v elektronski obliki na naslov urada.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (Uradni list RS, št. 77/08).
Za dovoljenja, izdana na podlagi pravilnika iz prejšnjega odstavka, se šteje, da so dovoljenja, izdana na podlagi tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-86/2011
Ljubljana, dne 15. septembra 2011
EVA 2011-2711-0036
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost