Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

3043. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, stran 9228.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena in petega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
1. člen
V Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06 in 110/07) se v prvem odstavku 1. člena za četrto alineo doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– 001/524/ES z dne 28. junija 2001 o objavi sklicevanj na standarde EN 13428:2000, EN 3429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 in EN 13432:2000 v Uradnem listu Evropskih skupnosti v zvezi z Direktivo 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (UL L št. 190 z dne 12. 7. 2001, str. 21),«.
Dosedanja peta alinea postane šesta alinea.
2. člen
V 3. členu se na koncu 32. točke pika nadomesti s podpičjem in dodata novi 33. in 34. točka, ki se glasita:
»33. preprečevanje je zmanjševanje količine in škodljivih vplivov na okolje, zlasti z razvojem »čistih« proizvodov in tehnologije:
– materialov in snovi, ki jih vsebujeta embalaža in odpadna embalaža, ter
– embalaže in odpadne embalaže pri proizvodnji embalaže in embaliranju blaga, pri dajanju v promet, trženju, distribuciji in uporabi embalaže in embaliranega blaga ter pri predelavi ali odstranjevanju odpadne embalaže;
34. gospodarski subjekti so dobavitelji embalažnih materialov, proizvajalci embalaže, embalerji in uporabniki, ki so pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, pridobitelji embalaže, pridobitelji embaliranega blaga, trgovci in distributerji, izvajalci lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in družbe za ravnanje z odpadno embalažo.«.
3. člen
5. člen se črta.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se beseda »zahteve« nadomesti z besedilom »vse zahteve iz te uredbe, vključno z zahtevami«.
Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi do četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) V prilogi 2A, ki je sestavni del te uredbe, je določen seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti embalaže z vsemi zahtevami iz te uredbe, vključno z zahtevami iz priloge 2 te uredbe, ki sestoji iz:
– slovenskih standardov, ki prevzemajo usklajene standarde, katerih naslovi in sklici so bili objavljeni v Sporočilu Komisije v okviru izvajanja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (UL C št. 44 z dne 19. 2. 2005, str. 23), in
– slovenskih standardov, ki vključujejo področja, na katerih ne obstajajo usklajeni standardi iz prejšnje alinee.
(3) Ministrstvo pošlje Komisiji besedila slovenskih standardov iz druge alinee prejšnjega odstavka, za katere meni, da izpolnjujejo zahteve iz tega člena.
(4) Če standardi iz drugega odstavka tega člena ne izpolnjujejo v celoti zahtev iz prvega odstavka tega člena, ministrstvo obvesti kontaktno točko v okviru slovenskega nacionalnega organa za standarde v skladu s predpisom o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in ugotavljanja skladnosti.«.
Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo peti do sedmi odstavek.
5. člen
V 45. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ministrstvo z objavo na svojih spletnih straneh zagotavlja, da so javnost in gospodarski subjekti seznanjeni o okoljskih ciljih iz 22. člena te uredbe ter ukrepih za njihovo doseganje.«.
6. člen
V 53. členu se v prvem odstavku prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– prvega, petega in sedmega odstavka 6. člena,«.
V drugem odstavku se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– prvega, šestega in sedmega odstavka 6. člena,«.
V tretjem odstavku se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– petega in sedmega odstavka 6. člena,«.
7. člen
Za prilogo 2 se doda nova priloga 2A, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-40/2011
Ljubljana, dne 25. avgusta 2011
EVA 2011-2511-0010
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti