Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

3040. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu, stran 9220.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (ES) o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določata pristojna organa in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem Uredbe (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (UL L št. 315 z dne 3. 12. 2007, str. 14; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1371/2007/ES).
2. člen
(opredelitev pojmov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v Uredbi 1371/2007/ES.
3. člen
(pristojni organ)
Pristojni organ za izvajanje Uredbe 1371/2007/ES in te uredbe je ministrstvo, pristojno za železniški promet, ki Komisijo Evropske unije tudi obvešča o njenem izvajanju.
4. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem Uredbe 1371/2007/ES in te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za železniški promet.
(2) Za inšpektorja, ki nadzira določbe te uredbe, veljajo splošni pogoji iz zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor.
5. člen
(pritožbeni organ)
Pritožbe potnikov v zvezi s kršitvami Uredbe 1371/2007/ES in te uredbe obravnava regulatorni organ, ki je v skladu z zakonom, ki ureja železniški promet, pristojen za reševanje pritožb v zvezi s storitvami na trgu železniškega prometa.
6. člen
(kazenske določbe za prevoznika)
(1) Z globo od 1.000 do 40.000 eurov se kaznuje za prekršek prevoznik, ki je pravna oseba in opravlja dejavnost prevoza potnikov v železniškem prometu, če:
– ne omogoči potnikom dostopa s kolesi v skladu s 5. členom Uredbe 1371/2007/ES;
– obveznosti omeji s klavzulami v nasprotju s 6. členom Uredbe 1371/2007/ES;
– ne objavi ukinitve prevoznih storitev v skladu s 7. členom Uredbe 1371/2007/ES;
– ne zagotovi obveščanja potnikov o njihovih pravicah v skladu z 8. členom in petim odstavkom 9. člena Uredbe 1371/2007/ES;
– ne omogoči prodaje vozovnic v skladu z 9. členom Uredbe 1371/2007/ES;
– ne zagotavlja informacij in izdajo vozovnic v skladu z 10. členom Uredbe 1371/2007/ES;
– ne zagotavlja informacij in ne uporablja tehničnih specifikacij v skladu z 10. členom Uredbe 1371/2007/ES;
– se ustrezno ne zavaruje v skladu z 12. členom Uredbe 1371/2007/ES;
– ne izplača predplačila v skladu s 13. členom Uredbe 1371/2007/ES;
– v primeru zamud ne ravna v skladu s 15. in 16. členom Uredbe 1371/2007/ES;
– ne izplača nadomestila za zamudo v skladu s 17. členom Uredbe 1371/2007/ES;
– v primeru zamude ne nudi pomoči potniku v skladu z 18. členom Uredbe 1371/2007/ES;
– ne izpolni svojih obveznosti in pogojev do invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v skladu z 19., 20., 21., 22., 23., 24. in 25. členom Uredbe 1371/2007/(ES);
– ne omogoči pritožbe potnika v skladu s 27. členom Uredbe 1371/2007/ES;
– ne zagotovi standardov kakovosti storitev in ne spremlja svoje učinkovitosti na podlagi standardov kakovosti storitev v skladu z 28. členom Uredbe 1371/2007/ES;
– ne obvesti potnikov o njihovih pravicah v skladu z 29. členom Uredbe 1371/2007/ES.
(2) Z globo od 250 do 2.500 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba prevoznika v železniškem prometu, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
7. člen
(kazenske določbe za prodajalca vozovnic)
(1) Z globo od 500 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek prodajalec vozovnic, ki je pravna oseba, ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ne zagotovi obveščanja potnikov o njihovih pravicah v skladu z 8. členom in petim odstavkom 9. člena Uredbe 1371/2007/ES;
– ne omogoči prodaje vozovnic v skladu z 9. členom Uredbe 1371/2007/ES;
– ne zagotavlja informacij in izdajo vozovnic v skladu z 10. členom Uredbe 1371/2007/ES;
– ne zagotavlja informacij in ne uporablja tehničnih specifikacij v skladu z 10. členom Uredbe 1371/2007/ES;
– ne izpolni svojih obveznosti in pogojev do invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v skladu z 19. in 20. členom Uredbe 1371/2007/ES.
(2) Z globo od 250 do 2.500 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba prodajalca vozovnic, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
8. člen
(kazenske določbe za upravljavca postaje)
(1) Z globo od 500 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek upravljavec postaje, ki je pravna oseba, če:
– v primeru zamude vlaka ne nudi pomoči potnikom v skladu z 18. členom Uredbe 1371/2007/ES;
– ne izpolni svojih obveznosti in pogojev do invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v skladu z 22. in 24. členom Uredbe 1371/2007/ES;
– ne obvesti potnikov o njihovih pravicah v skladu z 29. členom Uredbe 1371/2007/ES.
(2) Z globo od 250 do 2.500 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba upravljavca postaje, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
9. člen
(kazenske določbe za organizatorja potovanja)
(1) Z globo od 500 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek organizator potovanja, ki je pravna oseba, ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ne zagotovi obveščanja potnikov o informacijah, ki so na razpolago v skladu z 8. členom Uredbe 1371/2007/ES;
– ne izpolni svojih obveznosti in pogojev do invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v skladu z 19. in 20. členom Uredbe 1371/2007/ES;
– ne obvesti potnikov o njihovih pravicah v skladu z 29. členom Uredbe 1371/2007/ES.
(2) Z globo od 250 do 2.500 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba organizatorja potovanja, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-18/2011
Ljubljana, dne 25. avgusta 2011
EVA 2011-2411-0071
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost