Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

3039. Sklep o izdelavi spremembe zazidalnega načrta VP 9/1, VO 9/2 za del funkcionalne enote F3, stran 9218.

Na podlagi 57., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) – (Uradni list RS, št. 33/07, in 108/09) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Škofljice (Uradni list RS, št. 1/10, in 101/10) razglašam
S K L E P
o izdelavi spremembe zazidalnega načrta VP 9/1, VO 9/2 za del funkcionalne enote F3
1. člen
Ocena stanja in razlogi za izdelavo OPPN
(1) Obravnavano območje se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO 9/2 – Podjetniško obrtna cona Škofljica (Uradni list RS, št. 99/02, 112/08). Po navedenem dokumentu obsega območje, kjer so načrtovane spremembe, del funkcionalne enote F3. Na navedenem območju je v veljavnem ZN načrtovana gradnja obrtno, servisnih, proizvodnih ter skladiščnih objektov v obsegu malega gospodarstva, gradnja trgovskih, gostinskih, servisnih objektov ter objektov za spremljajoče dejavnosti, ki so vezane na osnovno obrtno, poslovno ali proizvodno dejavnost. Določila odloka o možnih posegih niso bila izdelana za znanega investitorja, temveč kot splošna usmeritev.
(2) Investitor namerava v vzhodnem delu funkcionalne enote F3 zgraditi poslovno skladiščni objekt, vendar je zaradi zacevljenega vodotoka, ki poteka čez zemljišče parcel 737/245, 737/241, 737/243 potrebna sprememba zazidalne zasnove. Spremenjena zazidava bo na delu, kjer poteka zacevljen vodotok predvidela zunanje površine, ali gradnjo objektov, ki ne bodo ovirale vodotoka, na delu, kjer so bile do sedaj predvidene zunanje površine pa se predvidi gradnja poslovno skladiščnega objekta.
2. člen
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN sta Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in družbenega plana za obdobje 1986–1990 za območje Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 71/04).
Zakon o spremembah in dopolnitvah ZPNačrt omogoča izvedbo skrajšanega postopka, če gre za spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta in če gre za posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev. S predvidenim posegom se nevpliva na celovitost prostorske ureditve in tudi ni predvidenihvplivov na rabo sosednjih zemljišč in objektov.
3. člen
Območje izdelave prostorskega načrta
Območje izdelave spremembe zazidalnega načrta obsega zemljišča parcel 737/240, 737/241, 737/242, 737/243, 737/244, 737/245, 737/246, vse k.o. Lanišče. Približna velikost ureditvenega območja je 0,375 ha.
4. člen
Način pridobivanja strokovnih rešitev
V okviru strokovnih rešitev se prouči in prikaže možnosti izrabe in oblikovanja območja. Pri izdelavi strokovnih rešitev se poleg pogojev na samem območju, upošteva še navezavo na kontaktna območja.
5. člen
Predmet in izhodišča
(1) Predmet izdelave spremembe zazidalnega načrta je realizacija poslovno skladiščnega objekta Hipox, zunanja, prometna in komunalna ureditev.
(2) Izhodišča za realizacijo načrtovanega programa so:
– upoštevanje namenske rabe prostora, določene veljavnim zazidalnim načrtom,
– upoštevanje obstoječega stanja in lege v prostoru ter prostorskih omejitev, ki iz tega izhajajo,
– upoštevanje prometne ureditve območja in predvidenih navezav območja na javno cestno omrežje,
– upoštevanje omejitev, ki izhajajo iz smernic, ki jih izdajo nosilci urejanja prostora.
6. člen
Okvirni plan za pripravo OPPN in njihovih posameznih faz
Izdelava strokovnih podlag in osnutka
Vloga za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
Pridobitev mnenja glede presoje in pridobitev smernic (15 dni)
Izdelava dopolnjenega osnutka
Javno naznanilo o javni razgrnitvi (7 dni pred javno obravnavo)
Javna razgrnitev in javna obravnava (15 dni)
Stališča do pripomb, seznanitev lastnikov
Pridobitev mnenj (15 dni)
Izdelava usklajenega predloga za sprejem na občinskem svetu
Sprejem odloka, objava odloka.
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se faze od faze pridobivanja smernic in roki ustrezno spremenijo.
7. člen
Postopki občine pri pripravi osnutka in nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
(1) Občina pripravi osnutek sprememb zazidalnega načrta na podlagi stanja v prostoru in strokovnih rešitev.
(2) Občina pošlje osnutek sprememb zazidalnega načrta Ministrstvu za okolje in prostor RS. Ministrstvo v petnajstih dneh občini pisno sporoči, če je v okviru izdelave spremembe zazidalnega načrta potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(3) Občina pošlje osnutek nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da v roku petnajst dni dajo smernice. Če smernic v predpisanem roku ne pošljejo se šteje, da jih nimajo.
(4) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje:
1. Ministrsvo za zdravstvo RS, Zdravstveni inšpektorat, Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za obrambo RS, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Prule 27, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za obrambo RS, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo; Kardeljeva pl. 25, 1000 Ljubljana,
4. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO; Vojkova 1B, 1000 Ljubljana,
5. Ministrstvo za promet RS, Direkcija za ceste RS, Tržaška 19a, 1000 Ljubljana,
6. JP Vodovod-Kanalizacija, vodovod, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana,
7. JP Vodovod-Kanalizacija, kanalizacija, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana,
8. Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1000 Ljubljana,
9. Energetika Ljubljana, Oskrba s plinom, Verovškova 70, 1000 Ljubljana,
10. Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Ljubljana okolica, Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana,
11. Snaga, Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
12. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor,
13. Zavod RS za varstvo narave – Območna enota Ljubljana; Kersnikova 3, 1000 Ljubljana,
14. Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
8. člen
Obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem
(1) Pripravljalec izdelave spremembe zazidalnega načrta, nosilec organizacijskih in postopkovnih aktivnosti je Občina Škofljica.
(2) Pobudnik izdelave je investitor Hipox d.o.o., Cesta v Gorice 16m, 1000 Ljubljana, ki zagotovi sredstva za izdelavo spremembe zazidalnega načrta.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na internetni strani Občine Škofljica.
Št. 007-16/2011
Škofljica, dne 10. avgusta 2011
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti