Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

3038. Odlok o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 9213.

Na podlagi prve alineje drugega odstavka 8. in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 8. redni seji dne 7. julija 2011 sprejel
O D L O K
o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter - Vrtojba
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo namen, pogoji, postopek in upravičenci dodeljevanja finančnih sredstev, ukrepi za razvoj podjetništva v Občini Šempeter - Vrtojba ter nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.
2. člen
Finančna sredstva na podlagi tega odloka se dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije ES št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (Uradni list Evropske skupnosti, št. L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10).
Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu poslovnemu subjektu na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru poslovnih subjektov, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR), v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči.
Upoštevati je potrebno tudi načelo o kumulaciji pomoči. Skupaj s pomočjo »de minimis« se za iste upravičene stroške ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega zgornjo mejo intenzivnosti po pravilih o državnih pomočeh.
Občina bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
1. že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,
2. drugih že prejetih (ali zaprošenih v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene stroške.
3. člen
Namen tega odloka je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest ter spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom.
4. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– »podjetje« je gospodarski subjekt, organiziran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik;
– »mikro podjetje« je podjetje, ki izpolnjuje dve od treh meril, in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 evrov oziroma vrednost aktive ne presega 2.000.000 evrov;
– »malo podjetje« je podjetje, ki ni mikro podjetje in izpolnjuje dve od treh meril, in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 evrov, oziroma vrednost aktive ne presega 4.400.000 evrov;
– »srednje podjetje« je podjetje, ki ni mikro podjetje in ni malo podjetje in izpolnjuje dve od treh meril, in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 35.000.000 evrov, oziroma vrednost aktive ne presega 17.500.000 evrov.
5. člen
Sredstva se zagotovijo v proračunu Občine Šempeter - Vrtojba v višini, ki je določena z Odlokom o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za posamezno leto.
Finančna pomoč se dodeljuje v obliki nepovratnih sredstev.
2. UPRAVIČENCI
6. člen
Upravičenci do sredstev so samozaposleni samostojni podjetniki, ki so nosilci dejavnosti ali imajo zaposleno najmanj eno osebo oziroma gospodarske družbe z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba ali investirajo na območju Občine Šempeter - Vrtojba.
Skupna prejeta pomoč v obdobju zadnjih treh let, dodeljena istemu poslovnemu subjektu ne sme preseči 1/3 višine sredstev, ki so zagotovljena na proračunski postavki.
Prejemnik sredstev je lahko tudi fizična oseba, ki ima stalno prebivališče na območju Občine Šempeter - Vrtojba, v primeru kadar gre za sofinanciranje stroškov samozaposlitve.
V primeru sofinanciranja pridobitve patenta, zaščite blagovne znamke, izdelave prototipa in pridobitve patenta za krajšo dobo je upravičenec lahko tudi fizična oseba s stalnim prebivališčem na območju Občine Šempeter - Vrtojba ter podjetje, ki je član Primorskega tehnološkega parka d.o.o. in ima sedež v Primorskem tehnološkem parku d.o.o.
7. člen
Upravičenci so podjetja iz prejšnjega člena tega odloka, ki:
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso bila na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in 93/02);
– ne pridobivajo pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje;
– podjetje ni navedeno v Evidenci poslovnih subjektov, s katerimi, na podlagi določb 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10), ne smejo poslovati naročniki iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK;
– podjetje za iste upravičene stroške, ki jih navaja v svoji vlogi na javni razpis, ni pridobilo sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali mednarodnih virov;
– podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči;
– podjetje ima poravnane vse davke in prispevke;
– imajo pravočasne in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Šempeter - Vrtojba.
8. člen
Do sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega odloka, niso upravičena:
– podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja, kakor jih zajema Uredba sveta (ES) št. 104/2000;
– podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi;
– podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– podjetja, ki delujejo na področju sektorja premogovništva, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št. 1407/2002;
– podjetja, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo, in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz tovora,
– da pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– da pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega.
3. UKREPI ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN ZAPOSLOVANJA V OBČINI ŠEMPETER - VRTOJBA
3.1. Splošno
9. člen
Predmet sofinanciranja na podlagi tega odloka so projekti oziroma aktivnosti podjetij v okviru naslednjih ukrepov:
– spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,
– spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij,
– spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev,
– spodbujanje prijav podjetij na mednarodne javne razpise,
– spodbujanje povezovanja podjetij,
– spodbujanje projektov inovacij.
V posameznem javnem razpisu se določi tudi, kateri izmed ukrepov iz prejšnjega odstavka tega člena je predmet sofinanciranja.
10. člen
V posameznem javnem razpisu se lahko določi katera vrsta upravičenih stroškov iz posameznega ukrepa je predmet sofinanciranja ter minimalna oziroma maksimalna višina odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
3.2. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
11. člen
Namen sofinanciranja
Sredstva za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za materialne in nematerialne investicije.
12. člen
Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo investicijo v opredmetena osnovna sredstva (novi stroji in oprema, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta);
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo investicijo v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj – know how ali nepatentiranega tehničnega znanja, ter programske opreme).
Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata na območju Občine Šempeter - Vrtojba. Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v Občini Šempeter - Vrtojba predelovalni, storitveni ali razvojno–raziskovalni dejavnosti.
Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje dejavnosti in razvoj se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja in povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja.
13. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov in instrument dodeljevanja sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 55 % upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije. Kot vrednost posamezne investicije se štejejo neto stroški investicije (brez DDV). Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije ali oprostitve plačila komunalnega prispevka.
14. člen
Upravičenci
Upravičenci do sredstev so podjetja, ki na območju Občine Šempeter - Vrtojba investirajo v:
– opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata,
– opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata in sicer v predelovalni, storitveni ali razvojno – raziskovalni dejavnosti,
– neopredmetena osnovna sredstva.
3.3. Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij
15. člen
Namen sofinanciranja
Sredstva za promocijske aktivnosti podjetij so namenjena:
– sofinanciranju upravičenih stroškov za udeležbo na določenem sejmu ali razstavi doma ali v tujini in sofinanciranje promocijskih akcij podjetja.
16. člen
Upravičeni stroški
Stroški, ki bodo predmet subvencije morajo biti direktno povezani s promocijskimi aktivnostmi, so stroški najetja, postavitve, delovanja in demontaža razstavnega prostora pri udeležbi na določenem sejmu ali razstavi (kot nastali stroški se ne bodo upoštevali potni stroški in dnevnice) ter sofinanciranje izdelave promocijskega materiala (zgibanke, katalogi in vabila).
Občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi potrebnih dokazil (računi in dokazila o plačanih računih).
17. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov in instrument dodeljevanja sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 55 % upravičenih stroškov. Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
18. člen
Upravičenci
Upravičenci do sredstev so podjetja, ki imajo sedež v Občini Šempeter - Vrtojba in se udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini oziroma izvedejo promocijsko akcijo.
3.4. Spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev
19. člen
Namen sofinanciranja
Sredstva za nova delovna mesta in samozaposlitve so namenjena za:
– samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje Območna služba Nova Gorica (v nadaljevanju: Zavod) prijavljena kot brezposelna oseba in ima stalno bivališče na območju Občine Šempeter - Vrtojba,
– zaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu prijavljena kot težje zaposljiva oseba po Pravilniku o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja in je v letu sofinanciranja določena s strani Območne službe ZRSZ Nova Gorica kot prednostna ciljna skupina in ima stalno bivališče na območju Občine Šempeter - Vrtojba.
20. člen
Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– stroški za realizacijo samozaposlitve brezposelne osebe;
– stroški dela plače osebe, ki spada v ciljno skupino težje zaposljivih oseb.
21. člen
Višina dodeljenih sredstev in instrument dodeljevanja sredstev
Višino dodeljenih sredstev komisija določi v okviru zneska, ki je v posameznem proračunskem letu rezerviran na postavki 041422 Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja.
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
22. člen
Upravičenci do sredstev za realizacijo samozaposlitve
Upravičenci do sredstev za realizacijo samozaposlitve so brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno bivališče na območju Občine Šempeter - Vrtojba, so bile prijavljene na Zavodu najmanj 3 mesece pred realizacijo samozaposlitve in v obdobju določenim z razpisom, realizirajo samozaposlitev v okviru programa Zavoda za spodbujanje samozaposlovanja.
Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo realizirati samozaposlitev na območju Občine Šempeter - Vrtojba (poslovni prostori in sedež morata biti na območju občine Šempeter - Vrtojba).
Dejavnost se mora ohraniti na območju Občine Šempeter - Vrtojba vsaj 1 leto po realizaciji samozaposlitve. Kolikor se dejavnost ne ohrani na območju Občine Šempeter - Vrtojba vsaj 1 leto po realizaciji samozaposlitve, je dolžan prejemnik sredstev vrniti dodeljena sredstva. Način ter ostala vprašanja v zvezi z vračilom dodeljenih sredstev, se določijo v pogodbi iz 48. člena tega odloka.
23. člen
Upravičenci do sredstev za realizacijo zaposlitve
Upravičenci do sredstev za realizacijo zaposlitve so delodajalci, ki imajo sedež ali poslovno enoto na območju Občine Šempeter - Vrtojba in ki za najmanj 1 leto zaposlijo brezposelno osebo, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju Občine Šempeter - Vrtojba, so prijavljeni na Zavodu in spadajo v skladu z veljavnimi predpisi o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja v prednostno ciljno skupino.
V primeru, da se novo zaposlenemu delavcu prekine delovno razmerje iz kateregakoli razloga pred potekom enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, mora prejemnik sredstev, v roku 30 dni od dneva prenehanja zaposlitve, zaposliti novega delavca iz iste ciljne skupine. Kolikor prejemnik sredstev tega ne realizira in nima opravičljivega razloga, mora le-ta dodeljena sredstva vrniti. Način ter ostala vprašanja v zvezi z vračilom dodeljenih sredstev, se določijo v pogodbi iz 48. člena tega odloka.
3.5. Spodbujanje prijav podjetij na mednarodne javne razpise
24. člen
Namen sofinanciranja
Sredstva za prijave podjetij na mednarodne javne razpise so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za pripravo projektov, ki so predmet prijave na mednarodne razpise in ki so dejansko nastali, so vezani na prijavo ter za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila.
25. člen
Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– stroški dela osebja, ki dela na pripravi projekta za prijavo na mednarodni razpis. Kot upravičeni stroški se štejejo tisti stroški dela, ki bodo izkazani z izplačilom osebju in ki bodo razvidni iz posebne pogodbe o delu ali pogodbe o zaposlitvi oziroma z aneksom k pogodbi o delu ali k pogodbi o zaposlitvi;
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja.
26. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov in instrument dodeljevanja sredstev
Skupna višina sredstev ne sme presegati 35 % celotnih stroškov prijave. Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
27. člen
Upravičenci
Upravičenec do sredstev je podjetje, ki ima sedež na območju Občine Šempeter - Vrtojba ter na mednarodni razpis prijavi projekt, ki ustreza razpisnim pogojem in je administrativno ustrezen, kar dokazuje z ustreznim potrdilom razpisovalca.
V primeru skupine podjetij, ki je sklenila dogovor o sodelovanju pri skupnem projektu in je določila nosilno podjetje, le-to v imenu skupine nastopa kot prijavitelj na javni razpis in pogodbena stranka.
Nosilno podjetje iz prejšnjega odstavka tega člena mora za dodelitev sredstev izpolnjevati s tem odlokom in razpisom določene pogoje.
3.6. Povezovanje podjetij z razvojnimi institucijami
28. člen
Namen sofinanciranja
Sredstva so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za povezovanje gospodarske sfere z raziskovalno institucijo s ciljem izboljšanja konkurenčne prednosti in tržnega položaja povezanih podjetij.
Za raziskovalno institucijo se za potrebe tega odloka štejejo univerze, razvojni inštituti, visokošolska središča doma in v tujini.
29. člen
Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški storitev razvojnih institucij.
Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).
30. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov in instrument dodeljevanja sredstev
Višina dodeljenih sredstev znaša do 35 % upravičenih stroškov.
Upoštevajo se tisti upravičeni stroški, ki nastanejo v obdobju, določenem z razpisom.
Instrument dodeljevanja so subvencije.
31. člen
Upravičenci
Upravičenci do sredstev so podjetja, ki imajo sedež na območju Občine Šempeter - Vrtojba in se povežejo z razvojno institucijo.
V primeru, da se poveže več podjetij, mora skupina določiti nosilno podjetje, ki v imenu skupine nastopa kot prijavitelj na javni razpis in pogodbena stranka. Nosilno podjetje iz prejšnjega odstavka tega člena mora za dodelitev sredstev izpolnjevati s tem odlokom in razpisom določene pogoje.
V programih povezovanja lahko sodelujejo tudi podjetja, ki niso upravičenci po določbah tega odloka.
3.7. Spodbujanje projektov inovacij
32. člen
Namen sofinanciranja
Sredstva za projekte inovacij so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za:
– pridobitev patenta, zaščito blagovne znamke ali pridobitev patenta za krajšo dobo,
– izdelavo prototipa;
– raziskovalne projekte, ki so namenjeni razvoju novih produktov, storitev in postopkov za gospodarsko dejavnost.
33. člen
Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– stroški za pridobitev patenta;
– stroški za pridobitev patenta za krajšo dobo;
– stroški za zaščito blagovne znamke;
– materialni stroški za izdelavo prototipa;
– stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno z raziskovalnimi aktivnostmi na prijavljenem projektu. Kot upravičeni stroški se štejejo tisti stroški dela, ki bodo izkazani z izplačilom in razvidni iz posebne pogodbe o delu ali pogodbe o zaposlitvi oziroma z aneksom k pogodbi o delu ali k pogodbi o zaposlitvi;
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja;
– stroški instrumentov in druge specializirane opreme, ki se izključno uporabljajo pri izvedbi prijavljenega projekta.
34. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov in instrument dodeljevanja sredstev
Skupna višina sredstev ne sme presegati 50 % vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta. Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
35. člen
Upravičenci
Upravičenci do sredstev so:
– podjetja, ki imajo sedež na območju Občine Šempeter - Vrtojba in razpolagajo z vsaj deloma ustvarjeno novo tehnično rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj, ki obsega pripravo raziskovalnih projektov, potrebnih da se preverijo tehnične in druge lastnosti novih tehničnih rešitev predloga inovativnih rešitev. Prijavitelj za delo na prijavljenem projektu lahko zaposli izumitelja novosti ali raziskovalce, ki izpolnjujejo pogoje določene s predpisi o raziskovalni dejavnosti;
– za sofinanciranje upravičenih stroškov za pridobitev patenta, patenta za krajšo dobo, zaščito blagovne znamke in izdelavo prototipa se lahko prijavijo tudi fizične osebe s stalnim bivališčem na območju Občine Šempeter - Vrtojba in tista podjetja, ki so člani Primorskega tehnološkega parka d.o.o. in imajo tudi sedež v Primorskem tehnološkem parku d.o.o..
4. NAČIN PRIDOBITVE POMOČI OZIROMA POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SPODBUD
36. člen
Splošno
Sredstva za aktivnosti podjetnikov se sofinancirajo po postopku določenim s tem odlokom in javnim razpisom.
37. člen
Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga razpiše župan Občine Šempeter - Vrtojba.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba ter obvestilo o razpisu v dnevniku Primorske novice.
38. člen
Strokovna komisija
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Naloge komisije so:
– priprava meril za ocenjevanje vlog,
– priprava vsebine javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– odpiranje vlog,
– ugotovitev popolnosti in pravočasnosti vlog,
– priprava predloga prejemnika sredstev in predloga razdelitve razpisanih sredstev,
– priprava predloga prejemnikov nerazdeljenih sredstev in predloga razdelitve teh sredstev,
– vodenje zapisnikov o delu komisije.
39. člen
Javni razpis
Razpis iz zgornjega člena tega pravilnika mora vsebovati naslednje podatke:
– navedbo odloka, na podlagi katerega je objavljen razpis,
– predmet javnega razpisa,
– namen za katerega se dodelijo sredstva,
– opredelitev opravičencev,
– navedbo meril za ocenjevanje vlog, okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem mora biti aktivnost realizirana,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k zahtevku,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo oziroma elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo,
– rok, v katerem bo sprejet sklep o dodelitvi sredstev.
40. člen
Razpisna dokumentacija
Prijavitelji lahko podajo vlogo na javni razpis izključno na obrazcih razpisne dokumentacije.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi pogoji, ki jih mora prijava izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev, oziroma, ki jih mora izpolnjevati vloga, da se šteje kot formalno popolna.
Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:
– opredelitev ukrepov, ki so predmet javnega razpisa,
– okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za vsebino javnega razpisa,
– način določanja deležev sredstev, ki jih prejme posamezni prejemnik,
– vzorec pogodbe,
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti kot dokazilo, da je upravičen do sredstev,
– navedba meril za ocenjevanje vlog,
– navedba o tem, kdo z odločbo odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper to odločbo.
Z javnim razpisom se lahko določijo tudi drugi obvezni sestavni deli razpisane dokumentacije.
41. člen
Vloga
Vloga na javni razpis mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa.
Vloga mora biti označena na način določen z javnim razpisom.
42. člen
Odpiranje vlog
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
Prepozne vloge s sklepom zavrže pristojen organ Občine Šempeter - Vrtojba.
Prijavitelj, katerih vloge na razpis niso popolne, pristojni organ v petih delovnih dneh od dneva odpiranja vlog pisno pozove, naj vlogo dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od osmih delovnih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, zavrže pristojni organ s sklepom.
Zoper sklep iz prejšnjega člena je možna v petnajstih dneh od vročitve sklepa pritožba, na župana Občine Šempeter - Vrtojba.
43. člen
Zapisnik o delu komisije
O svojem delu mora komisija voditi zapisnik, ki mora vsebovati vse sklepe oziroma ugotovitve komisije.
Zapisnik o odpiranju vlog mora vsebovati:
– naslov, prostor in čas zasedanja komisije,
– imena pristojnih članov komisije,
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu odpiranja vlog,
– ugotovitev o popolnosti vlog,
– navedbe tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Pri odpiranju vlog ugotavlja komisija popolnost vlog, glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost). Zapisnik podpiše predsednik komisije in vsi člani komisije.
44. člen
Ocenjevanje
Komisija opravi strokovni pregled pravočasnih in popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.
Merila o ocenjevanju vlog sprejme župan na predlog komisije. Merila se objavijo v javnem razpisu. Zoper merila za ocenjevanje vlog pritožba ni možna.
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in razdelitve sredstev, ki ga podpiše predsednik komisije. Predlog se posreduje pristojnemu organu.
45. člen
Višina dodeljenih sredstev
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz tega odloka in razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
Upravičenec je pisno obveščen, da je prejel pomoč po pravilu »de minimis«.
46. člen
Odločba
Po prejemu predloga iz 44. člena tega odloka, pristojni organ izda odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih sredstev.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna, v petnajstih dneh od njene vročitve, pritožba na župana Občine Šempeter - Vrtojba.
47. člen
Objava seznama prejemnikov sredstev
Po dokončnosti odločb iz prejšnjega člena tega odloka, pristojni organ objavi seznam prejemnikov sredstev na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba in ga posreduje Odboru za gospodarski razvoj.
48. člen
Pogodba
Za ureditev medsebojnih pravic in obveznosti se med Občino Šempeter - Vrtojbo in prejemnikom sredstev sklene pogodba. Pogodba mora vsebovati:
– navedbo podatkov Občine Šempeter - Vrtojba in prejemnikom sredstev,
– namen, za katerega se sredstva dodeljujejo,
– višino dodeljenih sredstev,
– rok za porabo sredstev,
– navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank,
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– razloge za razvezo pogodbe.
Pogodba lahko poleg določb iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje tudi druge določbe.
Pristojni organ posreduje prejemniku sredstev odločbo o dodelitvi sredstev iz 46. člena tega odloka ter ga hkrati pozove k podpisu pogodbe.
Če se prejemnik sredstev v petnajstih dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je vlogo na razpis umaknil.
5. IZGUBA PRAVICE DO DODELITVE SREDSTEV, NERAZDELJENA SREDSTVA
49. člen
Prejemnik sredstev izgubi pravico do dodelitve sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev, kolikor v roku, določenim z javnim razpisom, ne realizira oziroma ne realizira v celoti aktivnosti, za katere so mu bila z odločbo iz 46. člena tega odloka sredstva dodeljena.
50. člen
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku, določenim z javnim razpisom, v celoti realizirale aktivnosti. Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi komisija in ga posreduje pristojnemu organu. Pri pripravi predloga upošteva namen tega odloka in javnega razpisa.
O dodelitvi nerazdeljenih sredstev odloči pristojni organ z odločbo.
6. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
51. člen
Nadzor nad izvajanjem aktivnosti in nad namensko uporabo dodeljenih sredstev opravlja pristojni organ in o tem seznani Odbor za gospodarski razvoj. V primeru ugotovitve nezakonite oziroma nenamenske uporabe sredstev je prejemnik subvencije dolžan vrniti znesek skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi.
52. člen
Prejemniki sredstev morajo najkasneje do roka, določenega v odločbi, Občini Šempeter - Vrtojba predložiti:
– dokazila o izvedenih aktivnostih, za katere so jim bila dodeljena sredstva,
– dokazila o namenski porabi sredstev.
53. člen
Prejemnik mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun:
– če dodeljena sredstva porabi nenamensko,
– če v postopku javnega razpisa navaja lažne podatke, na podlagi katerih so bila sredstva dodeljena.
Upravičenec, ki ustreza kateremkoli kriteriju iz prejšnjega odstavka, izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem odloku za naslednjih pet let.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud podjetnikom za udeležbo na sejmih in razstavah (Uradni list RS, št. 33/10).
55. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-12/2011-7
Šempeter pri Gorici, dne 7. julija 2011
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti