Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

3036. Sklep o začetku postopka izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja LN 04 – del – širitev in sanacija kamnoloma v Kotu, stran 9207.

Na podlagi 46. člena Zakona prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C) in 16. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03) je župan Občine Ribnica dne 10. 8. 2011 sprejel
S K L E P
o začetku postopka izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja LN 04 – del – širitev in sanacija kamnoloma v Kotu
S tem sklepom se začne postopek priprave izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja LN 04 – del – širitev in sanacija kamnoloma v Kotu (v nadaljevanju OPPN-KOT). OPPN KOT bo opredeljeval:
– ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji,
– zasnove projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture ter obveznost priključevanja nanjo,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve ter druge pogoje in zahteve za izvajanje občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– roke za izvedbo prostorske ureditve in za pridobitev zemljišč.
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Na ureditvenem območju kamnoloma je opredeljen pridobivalni prostor v obsegu končne velikosti kamnoloma oziroma spremenjenih reliefnih razmer z ohranjenim pasom gozdnih površin na severo vzhodnem in severo zahodnem obrobju ureditvenega območja. Površine za pridobivanje (EUP A) so namenjene pridobivanju kamna s sprotnim saniranjem izkoriščenih etaž. Namembnost površin na območjih urejanja EUP-A se bo spreminjala postopno, glede na napredovanje del pri nadaljnjem odpiranju kamnoloma. Od sedanjih dveh etaž bo do zaključka tretje etape odkopavanja v severovzhodnem delu ureditvenega območja OPPN oblikovanih še 6 etaž, s čimer bo dosežen največji obseg kamnoloma. Na območjih urejanja mora pridobivanje potekati s preoblikovanjem in podaljšanjem etaž proti jugu s pogojem, da se za dostop do območij uporabijo že izvedene dostopne ceste na območjih. Sanacija posameznih delov kamnoloma bo potekala sprotno. V končni fazi bo kamnolom saniran tako, da bo celotna površina, predvidena za sanacijo z delnim odkopavanjem, izravnana in vključena v obstoječe naklone terena.
V končni fazi bo mogoče dno kamnoloma oziroma novo nastali plato v celoti vrniti prejšnji rabi (gozd) ali ga nameniti drugi rabi, na osnovi opredelitev v bodočem Občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica. Oblikovanje reliefa v kamnolomu je večinoma podrejeno tehničnim ukrepom, ki jih narekuje način izkopa in velikost razpoložljivega zemljišča. Pridobivanje v kamnolomu bo potekalo v smereh iz severa proti jugu. Na severni strani se bo rob kamnoloma spuščal po hribini proti dnu kamnoloma. Pridobivanje bo potekalo od severovzhodnega in severozahodnega dela navzdol s pogojem, da se izkoriščene etaže ob končni brežini kamnoloma takoj sanirajo in ozelenijo.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta zajema območje urejanja LN 04-del – peskokop Rigler, in sicer zemljišča parc. št. 1505/1-del, 1505/20, 1505/21, 1505/22, 1505/23, 1506, 1507/1, 1507/2, 1508/1, 1508/2, 1508/3, 1508/4-del, 1509/12-del, 1509/13-del, 1509/16-del, 1519/2-del, 1520-del in 2951(pot) vse k.o. Jurjevica in št. 244-del, 247-del, 248 in 249, vse k.o. Dane.
Površina ureditvenega območja občinskega podrobnega prostorskega načrta znaša skupaj 89.967,41 m2. Potek meje ureditvenega območja OPPN je grafično prikazan na risbah št. 3. in 4. kartografskega dela OPPN.
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Pri izdelavi OPPN se koristijo do sedaj izdelane strokovne podlage za širitev kamnoloma.
4. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz
Postopek izdelave OPPN bo potekal z naslednjimi roki, ki jih predpisuje predpis o prostorskem načrtovanju, in sicer po naslednjem terminskem načrtu:
A. Sprejem sklepa o
izdelavi OPPN                   avgust 2011
B. Posredovanje sklepa MOP            avgust 2011
 
C. Priprava osnutka                avgust 2011
 
D. Pridobitev smernic s
strani pristojnih
nosilcev urejanja
prostora in odločbe MOP
o izdelavi CPVO                september 2011
E. Priprava dopolnjenega
osnutka sprememb in
dopolnitev PUP
na podlagi smernic –
nosilcev urejanja
prostora                     oktober 2011
F. I. obravnava na
občinskem svetu                 oktober 2011
G. Javna razgrnitev in
javna obravnava                 oktober 2011
H. Priprava stališč do
pripomb
in predlogov, danih v
času javne razgrnitve in
javne obravnave                 december 2011
I. Dopolnitev predloga
OPPN s
stališči do pripomb in
predlogov danih v času
javne razgrnitve in
obravnave                     januar 2012
J. Pridobitev mnenj
nosilcev urejanja
prostora k dopolnjenemu
predlogu sprememb in
dopolnitev OPPN s strani
pristojnih nosilcev
urejanja prostora                februar 2012
K. II. obravnava na
občinskem svetu                 februar 2012
L. Objava odloka                 februar 2012
 
M. Obvestilo MOP o
sprejetju OPPN                  februar 2012
Kolikor minister pristojen za varstvo okolja izda odločbo o potrebnosti izdelave okoljskega poročila se roki prilagodijo določbam predpisa o varstvu okolja in prostorskega načrtovanja.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice ter mnenja na osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o PUP.
Nosilci urejanja prostora so:
1. Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica, Goriča vas 11a, 1310 Ribnica
2. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
4. Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica
5. JP Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana
7. Zavod za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
8. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
9. Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
10. Hydrovod d.o.o., Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje
11. Zavod za gozdove, OE Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.
Kolikor se v postopku izdelave OPPN ali v fazi priprave strokovnih podlag ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku.
Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu z zakonom podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v roku 30 dni od zahteve.
6. Postopek celovite presoje vplivov na okolje
V sklopu izdelave OPPN bo pripravljavec prostorskega akta zaprosil MOP Direktorat za okolje, Sektor za Celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, o potrebnosti izdelave okoljskega poročila.
7. Obveznosti financiranja priprave prostorskega akta
Stroške izdelave OPPN zagotovi lastnik kamnoloma Kot.
8. Končna določba
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Ribnica.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0002/2011-2
Ribnica, dne 10. avgusta 2011
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti