Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

3035. Pravilnik o odstranitvi, hrambi, izdaji in razgradnji vozil, stran 9205.

Na podlagi 6., 12., 15. in 19. člena Zakona o pravilih cestnega prometa, ZPrCP (Uradni list RS, št. 109/10), 16. in 107. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), in 29. člena Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 55/11) je župan Mestne občine Kranj dne 8. avgusta 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o odstranitvi, hrambi, izdaji in razgradnji vozil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek odstranitve, hrambe, prevzema, prodaje ali razgradnje oziroma uničenja nepravilno parkiranega, pokvarjenega, poškodovanega, izločenega ali zapuščenega vozila.
2. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem pravilniku:
– nadzorni organi pristojni za področje nadzora ali urejanja prometa je občinski redar;
– zelena površina so zelenice, javne parkovne površine in javni parkovni gozdovi, drevoredi, nasadi, zelenice ob spomenikih in turističnih objektih, ter varovane zelene površine, obrežja vodotokov in podobno
II. ODSTRANITEV VOZILA
3. člen
Nadzorni organ lahko za nepravilno parkirano vozilo izda odredbo za odvoz tega vozila s pajkom, če ugotovi, da to vozilo ovira ali ogroža druge udeležence v cestnem prometu in je odvoz opredeljen v Zakonu o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah ali v Odloku o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj.
4. člen
Nadzorni organ na zapuščeno vozilo namesti odredbo o odvozu in s tem se šteje, da je lastnik vozila obveščen o nameravanem odvozu vozila. V odredbi mora biti navedeno, da ga je lastnik dolžan odstraniti s površine dane v javno uporabo ali v varovalnem pasu ceste ali zeleni površini, v roku do 3 dni od namestitve odredbe o odvozu, v nasprotnem primeru tako vozilo odstrani na stroške lastnika izvajalec rednega vzdrževanja cest oziroma njegov pogodbenik (v nadaljevanju: izvajalec).
5. člen
V primeru, ko nadzorni organ ugotovi, da se pokvarjeno, izločeno ali poškodovano vozilo nahaja na javni prometni površini ali drugih delih ceste ali na zemljišču ob njej, namesti na tako vozilo pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani v roku navedenem na odredbi. Pokvarjeno, izločeno ali v prometni nesreči poškodovano vozilo mora oseba takoj umakniti z vozišča ali z dela ceste, na katerem ovira ali ogroža druge udeležence cestnega prometa.
6. člen
Če lastnik ne odstrani vozila v času iz tretjega, četrtega in petega odstavka, ga na njegove stroške odstrani izvajalec.
Izvajalec odvozov se je dolžan takoj odzvati pozivu nadzornega organa. Nadzorni organ prične s pisanjem odredbe potem, ko je pajek oddaljen manj kot 10 m od vozila. Izvajalec mora kar se da hitro, ob upoštevanju prometnih razmer, priti na kraj prekrška in izvršiti odstranitev vozila na varovan prostor za hrambo vozil.
7. člen
Odvoz in hrambo vozil izvaja izvajalec. Izvajalec mora dejavnost odvoza vozil zavarovati pri zavarovalnici. V primeru poškodovanja vozila ali tatvine zaradi izvajanja tega pravilnika, je izvajalec dolžan poravnati nastalo škodo lastniku vozila.
8. člen
Izvajalec opravi odstranitev na podlagi odredbe nadzornega organa o odvozu vozila.
Odredba o odvozu vozila mora vsebovati naslednje podatke:
– datum odvoza,
– registrsko oznako vozila (če jo vozilo ima),
– znamko oziroma tip ter barvo vozila (če so podatki znani),
– lokacijo vozila,
– kratka določba ali opis kršitve,
– podpis nadzornega organa.
Dve kopiji odredb o odvozu vozila se vroči izvajalcu odvoza, od katerih je ena za izvajalca odvoza, druga pa za lastnika vozila.
Pred začetkom nalaganja vozila je le-tega potrebno fotografirati.
O odstranitvi nepravilno registriranega parkiranega vozila nadzorni organ isti dan obvesti pristojno policijsko postajo. Sporočiti mora naslednje podatke:
– registrsko številko vozila,
– znamko oziroma tip vozila ter barvo vozila,
– kraj oziroma lokacijo odvoza vozila.
III. HRAMBA IN VRNITEV VOZIL
9. člen
Izvajalec opravlja dejavnost prevzema, hrambe, varovanja, vračanja in prodaje vozil na za to določenem in urejenem prostoru.
Izvajalec zagotavlja celodnevno (24-urno) izdajo registriranih vozil, ostalih vozil pa v delavnikih od 7. do 19. ure ter hrambo in varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje vozil za čas hrambe.
Poslovni objekt izvajalca mora biti vidno označen z imenom izvajalca in postopkom izdajanja vozil.
10. člen
Izvajalec o hrambi vozil vodi evidenčno knjigo. Evidenca vsebuje naslednje podatke:
– znamko vozila,
– tip vozila,
– barvo vozila,
– fotografijo vozila,
– registrsko oznako – če jo ima,
– stanje vozila,
– lokacijo odvoza,
– dan in čas odvoza,
– stroške povezane z odvozom vozila ter podatke o morebitni prodaji vozila,
– dohodek od prodaje vozila
– ter številko spodnjega ustroja motornega vozila (v nadaljnjem besedilu: šasija), če gre za zapuščeno vozilo, ki je nezaklenjeno in vozilo številko ima.
11. člen
Vozilo se hrani na varovanem prostoru, dokler lastnik ne prevzame vozila, vendar največ tri mesece od odvoza vozila.
12. člen
Izvajalec ima pridržno pravico na vozilih, ki so bila odstranjena, dokler niso plačani vsi stroški storitev na podlagi določil tega pravilnika.
Izvajalec je dolžan na zahtevo prevzemnika vozila po plačilu stroškov storitve le-temu izročiti vozilo.
Pri prevzemu vozila se vpiše v evidenčno knjigo:
– datum in uro prevzema ter
– ime in priimek prevzemnika z rojstnimi podatki ali EMŠO oziroma naslovom.
13. člen
Izvajalec vrne odstranjeno vozilo, ko prevzemnik vozila plača stroške odstranitve in hrambe ter podpiše prevzemni zapisnik. Za obračunane stroške izda izvajalec račun, ki mora vsebovati tudi:
– ime in priimek prevzemnika,
– datum prevzema vozila v hrambi,
– datum izdaje vozila prevzemniku,
– strošek odvoza in hrambe vozila,
– podpis prevzemnika.
O vrnitvi vozila prevzemniku, izvajalec naslednji delovni dan obvesti nadzorni organ.
Kolikor izvajalec vrača zapuščeno vozilo mora ob vračanju takega vozila sodelovati nadzorni organ, da od prevzemnika vozila pridobi osebne podatke.
Izvajalec je dolžan takoj, ko je mogoče nadzornemu organu sporočiti podatke o prevzemniku registriranega vozila, če ta to zahteva.
Cenik stroškov storitve odvoza in hrambe vozil mora biti v poslovnem prostoru izobešen na vidnem mestu.
Izvajalec plačano globo nakaže na račun nadzornega organa v roku treh delovnih dni od plačila in ga obvesti o plačilu in na katero vozilo se plačilo nanaša.
14. člen
Izvajalec mora v 30 dneh od prevzema vozila obvestiti nadzorni organ, da to pripeljano vozilo v hrambo še ni prevzeto s strani voznika oziroma lastnika ali druge pooblaščene osebe. Na podlagi obvestila izvajalca nadzorni organ objavi, za 15 dni, na oglasni deski nadzornega organa in spletni strani javno naznanilo o hrambi takega vozila.
Javno naznanilo mora vsebovati:
– opis vozila;
– kraj od koder je bilo vozilo odpeljano v hrambo;
– datum odstranitve vozila;
– številka prekrška;
– navedbo kdaj začne teči 30-dnevni rok, ko je bilo vozilo prevzeto v hrambo izvajalca in navedbo da se lastnik vozila odpoveduje lastništvu vozila, lastninsko pravico nad vozilom pa pridobi Mestna občina Kranj, če lastnik vozila ne prevzame in odpelje po danem roku;
– navedbo, da mora lastnik pred prevzemom poravnati vse dotlej nastale stroške.
15. člen
Če se po preteku 3 mesecev od odvoza vozila lastnik vozila:
– ne javi;
– če lastnik vozila predloži nadzornemu organu notarsko overjeno izjavo, da se vozilu odpoveduje ali če lastnik vozila pred uradno osebo podpiše izjavo, da vozila ne želi več imeti v svoji lasti in posesti;
– če se ugotovi, da lastnika ni bilo mogoče ugotoviti, se šteje, da je vozilo brez lastnika ali/in da je lastnik vozilo opustil.
Lastninsko pravico nad tem vozilom pridobi Mestna občina Kranj.
Izvajalec nadzornim organom odpre tako vozilo. O odpiranju se napiše poseben zapisnik v katerem se navede morebitna indentifikacijska številka vozila (VIN) in druge posebnosti, zaradi kasnejšega ugotavljanja storilca prekrška.
16. člen
Mestna občina Kranj lahko z izvajalcem organizira javno dražbo vozila, ali vozilo, ki je prešlo v njeno last neposredno proda, ali ga da v razgradnjo. Izvajalec mora pred prodajo ali razgradnjo registriranega vozila pridobiti cenitev sodno zapriseženega cenilca.
Iz izkupička od prodanih vozil znanih lastnikov izvajalec pokrije svoje stroške. Preostanek od tega izkupička pripada lastniku vozila. Kadar se prodaja vozilo, katerega lastnik ni znan ali je vozilo opustil, se izkupiček od prodanih vozil po pokritju vseh stroškov izvajalca nakaže na račun občine kot prihodek proračuna.
Če se vozilo na javni dražbi ne more prodati oziroma kadar je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, se vozilo lahko da v razgradnjo ali uniči kot kosovni odpadek pri za tako dejavnost registriranem podjetju na podlagi »zapisnika o prevzemu opuščenega vozila«, ki ga podpiše nadzorni organ oziroma po določbah predpisov, ki urejajo ravnaje z zapuščenimi predmeti. Šteje se, da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, kadar so stroški odvoza, hrambe in javne dražbe večji od uradno ocenjene vrednosti.
Stroški storitve odvoza, hrambe in razgradnje ali uničenja vozil, ki so last Mestne občine Kranj, se izvajalcu pokrivajo na osnovi prejetega računa iz proračuna Mestne občine Kranj.
IV. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Cena za opravljene stroške storitve odstranitve in hrambe vozila zajema:
– stroške prihoda do vozila,
– stroške nalaganja vozila,
– stroške prevoza vozila,
– stroške razlaganja vozila,
– stroške zavarovanja vozila,
– stroške hrambe vozila,
– stroške izdaje vozila.
Cene se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o odvozu vozil (Uradni list RS, št. 61/05).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-199/2011-46/07
Kranj, dne 8. avgusta 2011
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti