Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

3031. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Golovec, stran 9203.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Golovec
1
Ocena stanja in razlogi za pripravo PA
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) je predmetno območje obravnavano kot območje večjih zelenih površin, v delu tudi območje pokopališča, območje kulturne dediščine ter na severu in vzhodu območje za stanovanjske in dopolnilne dejavnosti katerega prostorsko urejanje opredeljuje Zazidalni načrt rekreacijskega centra »Na Golovcu« (proj. št. 68/67 ZNG Celje; UVC 30/68 s spremembami in dopolnitvami).
Strategija prostorskega razvoja Slovenije kot temeljni prostorski akt države podaja med drugim izhodišča za zagotavljanje kvalitetnega urejanja zelenih površin v mestih in naseljih. Za izboljšanje strukturno morfološke kvalitete zelenega sistema je potrebno poleg ohranjanja obstoječih naravnih prvin zagotavljati tudi njihovo medsebojno povezanost.
Območje Golovca je in ostaja potencial za kakovostne povezave med mestom in zaledjem. Zato je potrebno ohraniti in utrditi smer tega območja med severom in jugom, med okoliškimi soseskami Hudinje, Nove vasi, severnega Golovca ter ožjega mestnega središča. Razlog za pripravo novega prostorskega akta (v nadaljevanju: PA) je izražen javni interes ureditve in prenove kompleksa večjih zelenih in rekreacijskih površin kot del zelenega sistema mesta. Zaradi starejšega prostorskega dokumenta in posameznih parcialnih posegov v preteklosti, načrtovane ureditve brez korenitih sprememb ni mogoče več realizirati, zato Mestna občina Celje pristopa k izdelavi novega prostorskega akta.
2
Območje PA
Območje obravnave obsega zemljišča med Dečkovo cesto na jugu, Opekarniško cesto na vzhodu, Cesto na Dobrovo na zahodu in severno z Jamovo ulico.
Območje obravnave je v fazi izdelave dokumenta mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
3
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje bo izdelal izbrani načrtovalec, ki ima pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in reference za primerljive projekte na podlagi s strani naročnika pripravljene projektne naloge.
Kolikor bo za predviden PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom PA poslati pristojnemu ministrstvu.
4
Roki za pripravo PA
Postopek priprave in sprejemanja poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 ZVO-1B) in se predvidoma zaključi spomladi 2012.
5
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi PA
Nosilci urejanja prostora:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje, Lava 11, Celje,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, enota Celje, Glavni trg 1,
– RS, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje,
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., Teharska 49, Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture ter promet in varstvo okolja, Trg celjskih knezov 9, Celje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
6
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave PA
Pripravo PA financira Mestna občina Celje, ki sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje pogoje za prostorsko načrtovanje. Naročnik zagotovi tudi geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta.
7
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-17/2011
Celje, dne 12. avgusta 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
po pooblastilu župana
mag. Marko Zidanšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti