Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2011 z dne 22. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2011 z dne 22. 8. 2011

Kazalo

3022. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev spremembe zazidalnega načrta za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«, stran 9185.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) in na podlagi 41. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) župan Občine Trebnje objavlja
J A V N O N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev spremembe zazidalnega načrta za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«
1. Javno se razgrne dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev spremembe zazidalnega načrta za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje« (v nadaljevanju: SDSZN), za območje objekta Bevec, ki ga je izdelalo podjetje Savaprojekt d.d. Krško, Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško.
2. Razlog za začetek postopka priprave SDSZN, ki bo na območju obstoječega poslovnega objekta dopolnil Odlok o spremembah zazidalnega načrta, je pobuda lastnika zemljišča, ki želi na obravnavanem območju izvesti ravno streho brez kolenčnega zidu na že obstoječem pritličju prizidka poslovnega objekta. Drugih sprememb ni predvidenih.
3. Ureditveno območje se nahaja v vzhodnem delu mesta Trebnje v obstoječi obrtni coni. Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ne obsega celotno območje zazidalnega načrta, temveč samo eno parcelo, to je 542/1 k.o. Trebnje.
3. Javna razgrnitev bo potekala v prostorih Občine Trebnje od 29. 8. do vključno 12. 9. 2011.
4. Javna obravnava bo v sredo, 7. 9. 2011 ob 17. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
5. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec prostorskega akta podrobneje obrazložila ureditve in prisotnim podala dodatna pojasnila.
6. V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge na razgrnjeni dopolnjeni osnutek prostorskega akta, in sicer na naslov Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje ali na elektronski naslov obcina.trebnje@trebnje.si ali jih na kraju razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.
Če pripombe in predloge poda lastnik nepremičnine iz obravnavanega območja mora poleg podatkov o nepremičnini navesti še svoje ime in priimek ter naslov.
Občina Trebnje bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališča, ki bodo objavljena na spletni strani občine in poslana Krajevni skupnosti Trebnje.
7. Javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Trebnje (http://www.trebnje.si/), kjer bo v času javne razgrnitve objavljeno tudi gradivo dopolnjenega osnutka prostorskega akta.
Št. 007-8/2011
Trebnje, dne 17. avgusta 2011
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina