Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2011 z dne 19. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2011 z dne 19. 8. 2011

Kazalo

3014. Pravilnik o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela, stran 9177.

Na podlagi 101. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(področje urejanja)
Ta pravilnik ureja:
– trajanje koncesije za posamezno vrsto storitev, ki je predmet koncesije,
– pogoje ter omejitve za podaljšanje koncesije,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, in dokazila o njihovem izpolnjevanju,
– način plačevanja koncesionarja za storitve, ki jih opravlja na podlagi koncesije,
– način dela komisije za koncesije,
– način sklenitve koncesijske pogodbe in njeno vsebino,
– način poročanja koncesionarja koncedentu in
– druga vprašanja izvajanja koncesije na področju trga dela.
2. člen
(predmet koncesije)
(1) V skladu z zakonom, ki ureja trg dela (v nadaljnjem besedilu: zakon) in s tem pravilnikom, lahko domači ali tuji pravni subjekt pridobi koncesijo za opravljanje naslednjih storitev za trg dela:
– vseživljenjska karierna orientacija,
– posredovanje zaposlitve.
(2) Storitvi javne službe iz prejšnjega odstavka se izvajata za osebe ali skupine prebivalstva, ki so kot upravičenci do teh storitev opredeljeni z zakonom.
II. TRAJANJE KONCESIJE
3. člen
(obdobje trajanja)
(1) Koncesijsko razmerje za izvajanje storitve vseživljenjske karierne orientacije in storitve posredovanja zaposlitve nastane z dokončnostjo odločbe o podelitvi koncesije.
(2) Koncesijsko razmerje iz prejšnjega odstavka traja za določen čas podelitve koncesije, in sicer največ 3 leta.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se koncesijsko razmerje lahko podaljša pod pogoji, določenimi z zakonom in tem pravilnikom, in sicer samo enkrat.
4. člen
(pogoji in omejitve za podaljšanje koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje se na predlog koncesionarja lahko podaljša, vendar največ še za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.
(2) Koncesijsko razmerje se podaljša, če je glede na stanje in potrebe trga dela to potrebno in če:
– koncesionar izpolnjuje pogoje, ki so bili predpisani ob podelitvi koncesije,
– je koncesionar med izvajanjem koncesije vestno, s skrbnostjo dobrega gospodarja in pravočasno izpolnjeval pogodbene obveznosti,
– je koncesionar pravočasno odpravil morebitne nepravilnosti, ki so bile ugotovljene v postopkih spremljanja in nadzorov izvajanja koncesije,
– zoper delo koncesionarja v času izvajanja koncesije ni bila vložena utemeljena pritožba ali utemeljena prijava v zvezi z nepravilnostmi pri opravljanju storitve, ki je predmet koncesije,
– ne obstajajo razlogi za odvzem koncesije v skladu z zakonom in če koncesionar ni kršil predpisanih in pogodbeno dogovorjenih obveznosti.
5. člen
(postopek za podaljšanje koncesije)
(1) Koncesionar mora vlogo za podaljšanje koncesije vložiti najmanj štiri mesece pred iztekom časa, za katerega je bila koncesija podeljena. Vlogi predloži izjavo o izpolnjevanju pogojev, predpisanih ob podelitvi koncesije.
(2) Trajanje koncesije se podaljša z odločbo, ki jo izda ministrstvo, pristojno za delo (v nadaljnjem besedilu: koncedent). V odločbi se določi čas podaljšanja koncesijskega razmerja.
(3) Koncedent in koncesionar o podaljšanju koncesijskega razmerja skleneta aneks h koncesijski pogodbi.
(4) Zoper odločbo o zavrnitvi podaljšanja koncesije ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor.
III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR IN DOKAZILA O NJIHOVEM IZPOLNJEVANJU
6. člen
(statusni pogoji)
Statusni pogoj, ki ga mora izpolnjevati ponudnik na javni razpis za podelitev koncesije je, da je ponudnik domači ali tuji pravni subjekt v Republiki Sloveniji, registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji.
7. člen
(finančni in poslovni pogoji)
(1) Ponudnik na javni razpis za podelitev koncesije mora izkazati finančno in poslovno sposobnost.
(2) Finančna in poslovna sposobnost ponudnika je izkazana pod pogojem, da
– ponudnik posluje pozitivno zadnji dve leti in
– ima poravnane vse zapadle obveznosti s področja davkov in prispevkov.
(3) Če ponudnik posluje krajši čas, kot je naveden v prvi alineji prejšnjega odstavka, mora izkazati pogoje iz prejšnjega odstavka za obdobje poslovanja. Novoustanovljeni ponudniki finančnega in poslovnega pogoja ne izkazujejo.
(4) Koncesionar k vlogi priloži izjavo, da izpolnjuje finančni in poslovni pogoj. Koncendent po uradni dolžnosti preveri izpolnjevanje pogojev, z vpogledom v ustrezne evidence pristojnih organov.
(5) Če koncendent ponudnikovega finančnega in poslovnega pogoja po uradni dolžnosti ne more preveriti, lahko izjemoma zahteva dodatna dokazila od koncesionarja.
8. člen
(prostorski pogoji)
(1) Ponudnik na javni razpis za podelitev koncesije mora izkazati razpolaganje z ustreznimi poslovnimi prostori.
(2) Za ustrezne poslovne prostore štejejo prostori, ki imajo najmanj:
– delovni prostor, ki je samostojna soba ali ločen prostor, ki omogoča individualno obravnavo upravičenca ali skupinsko izvedbo delavnic, varstvo njihove integritete ter varstvo osebnih podatkov upravičencev,
– pomožni prostor, ki je od delovnega prostora ločeni predprostor, ki upravičencem omogoča primerno čakanje,
– sanitarne prostore, ki so na voljo upravičencem in zaposlenim.
(3) Ponudnik mora razpolagati z najmanj eno lokacijo na krajevnem območju, za katero se podeljuje koncesija, na kateri ponuja storitve in je dostopna z javnim prevoznim sredstvom in oddaljena od postajališča javnega prevoza do 15 minut hoje ter je dostopna tudi gibalno oviranim osebam (dostopnost poslovnih prostorov).
(4) Delovni prostori iz drugega odstavka tega člena morajo ustrezati standardom in normativom, določenim v pravilniku, ki ureja standarde in normative za izvajanje storitev za trg dela in metodologijo za oblikovanje cen teh storitev in sicer glede na vrsto in obseg storitve za trg dela, ki je predmet koncesije.
(5) Ponudnik lahko izvaja storitev, ki je predmet koncesije, v več poslovalnicah na istem krajevnem območju, vendar mora za vsako poslovalnico izpolnjevati pogoje za podelitev koncesije za opravljanje te storitve.
(6) Razpolaganje s poslovnimi prostori se dokazuje z dokazilom o lastništvu poslovnih prostorov z zemljiškoknjižnim izpiskom ali najemno pogodbo za objekt ali poslovni prostor, sklenjeno najmanj za čas trajanja koncesije. Ustreznost poslovnih prostorov se dokazuje z opisom poslovnih prostorov in s tlorisno skico le teh.
(7) Ponudnik kot dokaz o izpolnjevanju prostorskih pogojev predloži izjavo, da izpolnjuje prostorske pogoje, navedene v tem členu.
9. člen
(tehnični pogoji)
(1) Ponudnik na javni razpis za podelitev koncesije mora izkazati razpolaganje z ustrezno pisarniško, računalniško in drugo opremo, ki zagotavlja kakovostno izvajanje storitve, ki je predmet koncesije ter omogoča varno in pregledno hrambo dokumentacije, v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
(2) Oprema iz prejšnjega odstavka se določi v javnem razpisu glede na vrsto in obseg storitve, ki je predmet koncesije.
(3) Ponudnik kot dokaz o izpolnjevanju tehničnih pogojev predloži izjavo, da izpolnjuje tehnične pogoje, navedene v tem členu.
10. člen
(kadrovski pogoji)
(1) Koncesionar lahko izvaja storitev, ki je predmet koncesije, le z osebami, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in ki imajo doseženo najmanj VII. raven izobrazbe, so opravile strokovni izpit, kot ga določa zakon, in imajo najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.
(2) V vsaki poslovalnici, kjer izvaja storitev, ki je predmet koncesije, mora koncesionar imeti zaposlenega vsaj enega delavca iz prejšnjega odstavka, ki mora bili prisoten celoten delovni čas pri koncesionarju.
(3) Koncesionar lahko začne izvajati storitev, ki je predmet koncesije, tudi z osebo iz prvega odstavka tega člena, ki ni opravila strokovnega izpita, vendar mora oseba strokovni izpit opraviti, koncesionar pa mora potrdilo o opravljanem strokovnem izpitu predložiti koncedentu, v roku treh mesecev od dneva sklenitve koncesijske pogodbe.
(4) Ustrezne delovne izkušnje so zlasti delo na kadrovskem področju in področju izobraževanja ter drugo delo na področju zaposlovanja, kakor je pedagoško, andragoško, psihološko in podobno delo. Kot ustrezne delovne izkušnje se upošteva delo na delovnih mestih VII. ravni zahtevnosti. Ustrezne delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in raven izobrazbe.
(5) Izpolnjevanje kadrovskih pogojev se dokazuje s predloženim organigramom obstoječih zaposlitev in z dokazili o doseženi strokovni izobrazbi in ustreznih delovnih izkušnjah zaposlenih ter z dokazili o sklenitvi delovnega razmerja z zaposlenimi in o njihovi prijavi v obvezna socialna zavarovanja.
11. člen
(program dela)
Ob prijavi na javni razpis ponudnik predloži podroben program dela za izvajanje storitve, ki je predmet koncesije.
12. člen
(dokazila o izpolnjevanju pogojev)
Ponudnik ob prijavi na javni razpis predloži ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev iz tega poglavja, pri čemer mu ni treba predložiti dokazil, ki jih koncedent lahko pridobi iz uradnih evidenc.
IV. NAČIN PLAČEVANJA KONCESIONARJA ZA STORITVE, KI JIH OPRAVLJA NA PODLAGI KONCESIJE
13. člen
(plačilo storitev)
(1) Opravljeni storitvi, ki sta predmet koncesije, se plačujeta iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
(2) Cena za posamezno vrsto storitve, ki je predmet koncesije, se določi na podlagi metodologije za oblikovanje cen storitev za trg dela, določene v pravilniku, ki ureja standarde in normative za izvajanje storitev za trg dela in metodologijo za oblikovanje cen teh storitev.
14. člen
(pogodba o financiranju)
Koncedent in koncesionar na podlagi odločbe o podelitvi koncesije in koncesijske pogodbe skleneta letno pogodbo o financiranju, v kateri se dogovorita o načinu plačevanja opravljene storitve, ki je predmet koncesije.
V. KOMISIJA ZA KONCESIJE
15. člen
(imenovanje komisije)
(1) Za pripravo javnega razpisa, pregled in presojo prispelih ponudb koncedent imenuje komisijo za koncesije, ki ima najmanj tri člane.
(2) Enega člana komisije za koncesije imenuje koncedent na predlog Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: Zavod), ostale pa izmed zaposlenih pri koncedentu.
(3) Vsi člani komisije za koncesije morajo imeti najmanj VII. raven izobrazbe, tri leta delovnih izkušenj na področju storitev za trg dela ter izkušnje, ki omogočajo strokovno presojo vlog.
16. člen
(način dela komisije za koncesije)
(1) Člani komisije za koncesije na svoji prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika komisije.
(2) Predsednik komisije za koncesije sklicuje in vodi seje.
(3) Komisija za koncesije je sklepčna, če je na seji prisotna večina njenih članov.
(4) Komisija za koncesije odloča z večino glasov vseh prisotnih članov.
(5) O seji se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije za koncesije.
(6) Strokovno in administrativno tehnično pomoč komisiji za koncesije zagotavlja koncedent.
17. člen
(preverjanje izpolnjevanja pogojev)
V razpisnem postopku za podelitev koncesije komisija za koncesije preverja tudi ustreznost statusnih, finančnih, prostorskih, tehničnih, kadrovskih in drugih pogojev za opravljanje koncesijske dejavnosti pri ponudnikih, ki so podali popolne ponudbe.
VI. NAČIN SKLENITVE KONCESIJSKE POGODBE IN NJENA PODROBNEJŠA VSEBINA
18. člen
(priprava in podpis pogodbe)
(1) Koncedent po vročitvi odločbe o podelitvi koncesije pripravi predlog koncesijske pogodbe, ki ga pošlje koncesionarju v roku 30 dni od vročitve odločbe.
(2) Če koncesionar v roku, določenem v odločbi o podelitvi koncesije, ne podpiše koncesijske pogodbe, pa koncedent tega roka ne podaljša v skladu z zakonom, koncedent z odločbo koncesijo odvzame.
19. člen
(koncesijska pogodba)
S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita medsebojno koncesijsko razmerje in pogoje, pod katerimi mora koncesionar opravljati storitev, ki je predmet koncesije ter razmerje do upravičencev.
20. člen
(vsebina pogodbe)
Poleg vsebine, ki jo določa zakon, lahko koncesijska pogodba vsebuje tudi naslednja določila:
– navedbo, da za opravljanje storitve, ki je predmet koncesije, koncesionar ne sme zahtevati plačila od upravičencev,
– navedbo odgovornih oseb pogodbenih strank in skrbnikov koncesijske pogodbe,
– navedbo poslovnih prostorov z vsemi lokacijami, kjer bo koncesionar opravljal koncesijsko dejavnost,
– obveznost ločenega vodenja finančnih, računovodskih in drugih podatkov za koncesijsko in drugo dejavnost, če koncesionar poleg koncesijske opravlja tudi drugo dejavnost,
– obveznost oziroma področja in način sodelovanja z drugimi izvajalci ukrepov na trgu dela,
– načine vodenja evidenc,
– dolžnost in način poročanja koncesionarja,
– obveznost sporočanja sprememb, ki vplivajo na obstoj koncesijskega razmerja,
– obveznost koncesionarja omogočiti pooblaščenim osebam vstop v prostore izvajanja koncesije in vpogled v finančne in računovodske evidence ter poslovne knjige zaradi izvajanja ali spremljanja nadzora,
– razloge za odvzem koncesije v skladu z zakonom, odpoved koncesijske pogodbe in odpovedni rok.
VII. NAČIN POROČANJA KONCESIONARJA KONCENDENTU
21. člen
(izredna poročila koncesionarja)
Koncesionar mora v roku osmih dni od nastopa okoliščin, kot so pomembnejše kadrovske spremembe, prostorske spremembe, spremembo poslovnega sedeža, naslova ali zakonitega zastopnika koncesionarja, nepredvideni dogodki, nesreče in podobno, pisno poročati koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki bi utegnili vplivati na izvajanje storitve, ki je predmet koncesije.
VIII. DRUGA VPRAŠANJA IZVAJANJA KONCESIJE NA PODROČJU STORITEV ZA TRG DELA
22. člen
(sodelovanje koncesionarja in Zavoda)
(1) Koncesionar sodeluje z Zavodom pri izmenjavi informacij o ponudbi in povpraševanju na trgu dela.
(2) V času sodelovanja skrbita Zavod in koncesionar za varstvo osebnih podatkov oseb, ki jih skupaj obravnavata, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
23. člen
(način izvajanja)
(1) Koncesionar izvaja storitev, ki je predmet koncesije, v svojem imenu in za svoj račun.
(2) V poslovnih prostorih koncesionarja mora biti na vidnem mestu izobešeno potrdilo o vpisu koncesionarja v register o podeljenih koncesijah.
24. člen
(ločeno poslovanje drugih dejavnosti)
Če koncesionar poleg storitve, ki je predmet koncesije, izvaja tudi druge storitve oziroma dejavnosti, za katere je registriran, je dolžan upoštevati predpise o računovodstvu in zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi za opravljanje storitve, ki je predmet koncesije.
IX. KONČNA DOLOČBA
25. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-22/2010
Ljubljana, dne 1. avgusta 2011
EVA 2010-2611-0106
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve