Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011

Kazalo

2957. Poročilo o izidu nadomestnih volitev na podlagi 30. člena ZLV, stran 9026.

P O R O Č I L O
o izidu nadomestnih volitev na podlagi 30. člena ZLV
Na 17. seji Občinske volilne komisije Občine Mežica, ki je bila dne 1. 7. 2011, je Občinska volilna komisija ugotovila:
1.
– da je Aljoša Podojsteršek, roj. 3. 3. 1972 kot član Občinskega sveta Občine Mežica podal pisno odstopno izjavo, z dne 5. 5. 2011, ki jo je župan Občine Mežica prejel 5. 5. 2011,
– da je bil Aljoša Podojsteršek v Občinski svet Občine Mežica izvoljen na proporcionalnih volitvah z liste kandidatov SDS – Slovenska demokratska stranka po vrstnem redu kandidatov,
– da je Občinski svet Občine Mežica na 7. redni seji, ki je bila dne 20. 6. 2011, sprejel ugotovitveni sklep, št. 032-24/2011-7 o prenehanju mandata člana občinskega sveta,
– da je Aljoša Podojsteršek dne 28. 6. 2011 podal izjavo, s katero je potrdil prejem ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Mežica, hkrati pa se je odpovedal pravnemu sredstvu zoper ta sklep,
– da je ugotovitveni sklep Občinskega sveta Občine Mežica, št. 032-49/2009-15, z dne 20. 6. 2011, postal pravnomočen dne 28. 6. 2011,
– da je Aljoši Podojsteršeku prenehal mandat članu Občinskega sveta Občine Mežica dne 5. 5. 2011, vendar pa je bila Občinska volilna komisija o tem obveščena šele dne 23. 6. 2011 in
– da so s tem izpolnjeni pogoji za začetek postopka za nadomestitev člana Občinskega sveta Občine Mežica.
2.
Občinska volilna komisija je skladno z določilom prvega odstavka 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H) ob upoštevanju:
– Poročila o izidu volitev Občinske volilne komisije Občine Mežica, št. 040-0001/2010-11, z dne 12. 10. 2010 in
– seznama list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Mežica, ki so bile v nedeljo 10. 10. 2010, ugotovila, da je bil Aljoša Podojsteršek izvoljen z liste kandidatov SDS – Slovenska demokratska stranka po vrtnem redu kandidatov kot kandidat pod zaporedno št. 3, kateri pripadajo trije mandati, in da je naslednja kandidatka z iste liste Simona Rožej, roj. 22. 6. 1973, stanujoča v Mežici, Ob Šumcu 8, ki bi bila izvoljena, če ne bi bil izvoljen Aljoša Podojsteršek.
3.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je Simona Rožej skladno z drugim odstavkom 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H) dne 1. 7. 2011 podala tudi pisno izjavo, da sprejema funkcijo člana Občinskega sveta Občine Mežica.
4.
Na osnovi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H) je Občinska volilna komisija ugotovila in sprejela sklep, da postane članica Občinskega sveta Občine Mežica za preostanek mandatne dobe ga. Simona Rožej, roj. 22. 6. 1973, stanujoča v Mežici, Ob Šumcu 8, kot kandidatka pod zaporedno št. 4 z liste kandidatov SDS – Slovenska demokratska stranka.
Sklep se posreduje imenovani v občinski svet, županu in predstavniku liste, zoper katerega se lahko pritoži le predstavnik liste v roku 15 dni od dneva teh nadomestnih volitev, to je v roku 15 dni, šteto od 1. 7. 2011. V primeru, da ne bo pritožbe se predlog novega člana posreduje na prvo sejo Občinskega sveta Občine Mežica v potrditev, v primeru pritožbe pa mora občinski svet odločati o pritožbi ob potrjevanju mandata članici.
Občinska volilna komisija je na podlagi 91. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H) Simoni Rožej izdala potrdilo o izvolitvi.
Št. 040-0001/2010-17
Mežica, dne 1. julija 2011
Predsednica Občinske volilne komisije
Darja Cokan l.r.
Namestnik predsednice
Emil Mori l.r.
Članica
Frančiška Merkač l.r.
Član
Dejan Kavtičnik l.r.
Namestnik člana
Blaž Pečovnik l.r.
Članica
Polona Atelšek l.r.
Namestnica članice
Marija Praper l.r.