Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011

Kazalo

2953. Ugotovitveni sklep p prehodu mandata člana Občinskega sveta Mestne občine Koper na naslednjega kandidata, stran 9023.

Na podlagi 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H) je Občinska volilna komisija Mestne občine Koper na 13. redni seji dne 20. 7. 2011 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
1.
Občinska volilna komisija Mestne občine Koper ugotavlja:
– da je Boris POPOVIČ, roj. 5. 9. 1962, iz Kopra, Bošamarin 62, sprejel mandat Župana Mestne občine Koper v mandatnem obdobju 2011–2014 in da v skladu s 37.a in 37.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, odločba US, št. 27/08, spremembe in dopolnitve, št. 76/08, 79/09, 51/10, odločba US, št. 14/10) zaradi izvolitve na funkcijo Župana Mestne občine Koper na rednih volitvah dne 10. julija 2011 ne more izvrševati funkcije člana Občinskega sveta Mestne občine Koper, na katero je bil sočasno izvoljen.
– da je mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Koper prešel na naslednjega kandidata pod št. 20 iz stranke »KOPER JE NAŠ«. To je Vlasta VEŽNAVER, roj. 15. 1. 1964, iz Škofije, Zg. Škofije 69/f, ki je dne 20. julija 2011 podala izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Koper.
2.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-2/2011
Koper, dne 20. julija 2011
Predsednik
Občinske volilne komisije
dr. Aleksij Mužina l.r.
In virtù del punto 5 dell'articolo 41 della Legge sulle elezioni amministrative (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – ZLV-UPB3 e 45/08 – ZLV-H) la Commissione elettorale comunale del Comune città di Capodistria, nella XIII seduta ordinaria del 20 luglio 2011, ha accolto la seguente
D E L I B E R A R I C O G N I T I V A
1.
La Commissione elettorale comunale del Comune città di Capodistria rileva:
– che Boris Popovič, nato il 5. 9. 1962, di Capodistria, residente a Bossamarino 62 ha accolto il mandato di Sindaco del Comune città di Capodistria per il periodo 2011 – 2014 ed in virtù degli articoli 37.a e 37.b della Legge sull’autonomia locale (G.U. della RS, n. 94/2007 – ZLS-UPB2, sentenza della CC, n. 27/2008, modifiche ed integrazioni, n. 76/2008, 79/2009, 51/2010, sentenza della CC, n. 14/2010) non può esercitare la funzione di consigliere del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria dato che, alle elezioni tenutesi il 10 luglio 2011, è stato contemporaneamente eletto anche alla funzione di Sindaco del Comune città di Capodistria.
– che il mandato di consigliere comunale del Comune città di Capodistria passa quindi al candidato successivo riportato al numero 20 della lista denominata “Koper je naš” ossia a Vlasta VEŽNAVER, nata il 15. 1. 1964, di Škofije, residente a Zg. Škofije 69/f, la quale ha reso in data del 20 luglio 2011 la dichiarazione di accettare il mandato di consigliere comunale del Comune città di Capodistria.
2.
La presente delibera ha effetto immediato ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 041-2/2011
Capodistria, 20. luglio 2011
Il presidente
della Commissione elettorale comunale
Dott. di ricerca Aleksij Mužina m.p.