Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011

Kazalo

2948. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi na območju Občine Dravograd, stran 9019.

Na podlagi 4. in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02 in 110/02 – ZGO-1), in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – UPB 2) ter šestega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 70/06 – ZP-1-UPB3) je Občinski svet Občine Dravograd na 7. redni seji dne 2. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o določitvi plovbnega režima na reki Dravi na območju Občine Dravograd
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se na območju Občine Dravograd ureja plovbni režim na reki Dravi. Določa se plovbno območje, čas plovbe, pristanišča in vstopno-izstopna mesta, vzdrževanje plovbnega območja in pristojbine, javni prevoz in oddajanje plovil, spremljanje stanja okolja v času izvajanja odloka, nadzor nad izvajanjem odloka in kazenske določbe v primeru kršitev določil tega odloka.
2. člen
Pri določitvi plovbnega režima se v celoti upoštevajo določbe Zakona o plovbi po celinskih vodah (ZPCV) in na njegovi podlagi izdanih predpisov, predpisi o varstvu okolja, ohranjanju narave in voda, sladkovodnega ribištva in urejanju prostora ter naravne danosti in drugi pogoji, ki zagotavljajo varstvo človeškega življenja in okolja.
3. člen
(1) Plovbni režim za območje, ki je zajeto s tem odlokom, se določa v skladu s soglasjem Dravskih elektrarn Maribor, d. o. o. (v nadaljevanju DEM), pri tem pa se mora plovbni režim prilagajati pogojem energetske izrabe reke Drave.
(2) Pri določitvi plovbnega režima na območju, ki ga zajema ta odlok, se predvsem upoštevajo naravovarstvene smernice Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave pod št. 4-II-1016/2-O-09/MV z dne 15. 1. 2010 (97. in 98. člen ZON) in smernice DEM št. 3300-2806/365 z dne 9. 12. 2009 ter Celostna presoja vplivov na okolje št. 3255/10, Vodnogospodarski biro Maribor.
(3) Upravljanje s pristanišči oziroma vstopno-izstopnimi mesti na območju, zajetim s tem odlokom, je izbirna lokalna gospodarska javna služba, za kar Občina Dravograd v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe, podeli koncesijo.
(4) Za območje, zajeto v plovbni režim, se postavi skrbnik plovbnega območja.
4. člen
V tem odloku imajo posamezni pojmi enak pomen, kot je to določeno v Pomorskem zakoniku (PZ, Uradni list RS, št. 37/04 – UPB-1, 98/05 in 49/06) in Zakonu o plovbi po celinskih vodah /ZPCV, Uradni list RS, št. 30/02 in 110/02 – ZGO-1) ter na njuni podlagi izdanih predpisov.
II. PLOVBNI REŽIM
A) Plovbno območje
5. člen
(1) Plovbno območje je reka Drava od državne meje z Avstrijo do HE Dravograd.
(2) Plovba po plovbnem območju po tem odloku je dovoljena v času, ob vremenskih razmerah, ter ob upoštevanju drugih naravnih danosti, če je plovbno območje dovolj globoko in dovolj široko, da dopušča varno plovbo.
(3) Uporabniki plovbnega območja, so dolžni in zavezani v celoti upoštevati določbe Zakona o plovbi po celinskih vodah (ZPCV) in Zakona o vodah (ZV-1).
6. člen
(1) Plovbno območje se deli na coni A in B.
1. CONA A zajema območje, ki je dovoljeno za plovbo čolnov na vesla, raftov ter plovil z jadri.
2. CONA B zajema območje, kjer je prepovedana plovba.
(2) V coni B velja prepoved plovbe za vsa vozila, razen za plovila za zaščito, vzdrževanje, reševanje in pomoč, plovila policije, inšpekcijskih služb, javnih služb na področju upravljanja voda in druga plovila državnih organov, ki izvajajo naloge iz svoje pristojnosti ter za plovila, namenjena za potrebe naravovarstvenega upravljanja in raziskovanja. Za vzdrževalna dela, naravovarstveno upravljanje in raziskovanje je potrebno predhodno pridobiti soglasje Zavoda RS za varstvo narave (v nadaljevanju: ZRSVN).
(3) Plovbno območje je prikazano na karti v merilu 1:25000, ki je sestavni del tega odloka.
7. člen
Natančni plovbni režim – CONI A in B bo določen z informacijsko tablo, ki bodo postavljene na določenih vstopno-izstopnih mestih.
8. člen
Na plovbnem območju mora vsak, ki upravlja plovilo, ravnati skladno z določili tega odloka in s pogoji za varno plovbo, ki jih določa Zakon o plovbi po celinskih vodah (ZPCV) ter smiselni uporabi določb Pomorskega Zakonika (PZ) in predpisov, sprejetih na njuni podlagi.
9. člen
V plovbnem območju je z vseh plovil prepovedano izlivati, odlagati ali odmetavati snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih lastnosti ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih in obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in naprave.
B) Določitev vrste plovil, njihovega pogona na plovbnem območju
10. člen
(1) Na plovbnem območju, urejenim s tem odlokom, je dovoljena plovba naslednjih tipov plovil:
– čolni na vesla,
– rafti,
– splavi,
– plovila z jadri,
(2) Plovba plovil na motorni pogon je prepovedana.
C) Drugi pogoji, ki zagotavljajo varstvo človeškega življenja in okolja v plovbnem območju
11. člen
(1) Na plovbnem območju velja prepoved plovbe na kakršnikoli način, s katerim se povzroča valovanje rečne površine, ki bi vplivalo na varstvo človeškega življenja in okolja na plovbnem območju. S plovbo ni dovoljeno motiti ribičev pri njihovem izvajanju ribolova. Plovba plovil je dovoljena, kjer je to mogoče najmanj 30 metrov od rečne obale. Plovba splavov je dovoljena po sredini rečne struge. Enako velja tudi za plovila namenjena za javni prevoz potnikov.
(2) Omejitve glede plovbnega območja, določitve vrste plovil in pogona ter prepoved iz prejšnjega odstavka tega člena ne veljajo za plovila za zaščito, vzdrževanje, reševanje in pomoč, plovila policije, inšpekcijskih služb, javnih služb na področju upravljanja voda in druga plovila državnih organov, ki izvajajo naloge iz svoje pristojnosti, ribiške čuvaje ter za plovila, namenjena za potrebe naravovarstvenega upravljanja in raziskovanja.
D) Čas, v katerem je dovoljena plovba
12. člen
(1) Plovba na plovbnem območju je dovoljena od 15. maja do 31. oktobra v dnevnem času od 7.00 do 19.00 ure.
(2) Za plovila, opredeljena v drugem odstavku 6. člena, in za namene, opredeljene v drugem odstavku 11. člena, je plovba dovoljena tudi izven časa, določenega v prvem odstavku tega člena.
E) Skrbnik plovbnega območja
13. člen
(1) Za skrbnika plovbnega območja se s tem odlokom imenuje Medobčinski inšpektorat Koroške. Razmerja med občino in skrbnikom se bodo podrobneje uredila s posebno pogodbo. Skrbnik plovbnega območja z rednimi pregledi skrbi za varnost plovbe na plovbnem območju in opravlja naloge, predpisane po ZPCV.
(2) Skrbnik plovbnega območja lahko prepove plovbo na plovbnem območju, če so vremenske razmere ali druge naravne danosti takšne, da ne dopuščajo varne plovbe. Prav tako lahko prepove plovbo uporabnikom plovil, ki kršijo določbe tega odloka.
(3) Uporabniki plovil so dolžni upoštevati skrbnikovo prepoved plovbe iz prejšnjega odstavka tega člena na način, da morajo prenehati s plovbo na najbližjem vstopno-izstopnem mestu na plovbnem območju.
III. PRISTANIŠČA, VSTOPNO-IZSTOPNA MESTA TER NJIHOV UPRAVLJALEC
14. člen
Upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti na plovbnem območju ter upravljanje plavajočih naprav na lokacijah, ki se določijo v soglasju z DEM in ZRSVN, je izbirna gospodarska javna služba, za katero se podeli koncesija. Pravice in obveznosti subjektov se definirajo s koncesijsko pogodbo. Pogoje, obseg, trajanje, financiranje in drugo v zvezi s koncesijo bo določal poseben koncesijski akt (odlok).
Obstoječa pristanišča, ki so že zgrajena in so v zasebni lasti niso predmet določitve koncesije. Upravljalec oziroma lastnik zasebnega pristanišča je dolžan upoštevati določbe tega odloka, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev za plovbo.
15. člen
Na plovbnem območju reke Drave na območju Občine Dravograd je pristanišče na lokaciji »GORČE-RENER« (pri čilnarni CŠOD) ter vstopno-izstopno mesto na lokaciji »RIBIŠKI DOM«.
16. člen
Sestavni del pristanišča in vstopno-izstopnega mesta je informacijska tabla, ki je postavljena na samem pristanišču oziroma vstopno-izstopnem mestu ter iz katere je natančno razviden plovbni režim na plovbnem območju.
17. člen
Plovila ali plavajoče naprave je dovoljeno splaviti, privezati ali sidrati oziroma položiti na vodno dno le v pristanišču oziroma vstopno-izstopnem mestu v skladu z izdanim dovoljenjem.
18. člen
Izjema od prejšnjega člena tega odloka velja za plovila po drugem odstavku 11. člena tega odloka ter za plovila do dolžine 4 metrov za rekreativno osebno rabo.
V primeru prireditve, skupinske plovbe, tečajev in športnih aktivnosti, kjer sodeluje več plovil, mora organizator zagotoviti vstop vseh sodelujočih na plovno območje preko pristanišč oziroma vstopno-izstopnih točk in z vednostjo skrbnika. Organizator je dolžan o organizaciji večjih prireditev obvestiti Koroško ribiško družino zaradi uskladitve prireditev z letnim koledarjem aktivnosti Koroške ribiške družine.
19. člen
Dovoljenje za začasni ali stalni privez, sidranje in položitev določenega števila plovil na vodno dno izda upravljavec pristana. Za privez ali sidranje plovila za krajši čas od 24 ur dovoljenje ni potrebno.
IV. VZDRŽEVANJE PLOVBNEGA OBMOČJA IN PRISTOJBINE
20. člen
(1) Vzdrževanje plovbnega območja se zagotovi s sredstvi proračuna Občine Dravograd s pristojbino, ki jo pobira koncesionar od lastnikov plovil za spuščanje plovil v vodo ter za stalne ali začasne priveze plovil. Pobrana sredstva koncesionar odvaja v proračun občine.
(2) Pristojbina se določa v točkah.
(3) Pristojbina za plovilo znaša za:
– spuščanje plovil v vodo 10 točk/plovilo,
– letni privez 350 točk na leto,
– začasen privez 7 točk na dan,
– priveze v času od 15. maja do 31. oktobra 150 točk.
(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena se pristojbina ne pobira za udeležence:
– prireditev,
– tekmovanj,
– treningov klubov iz Občine Dravograd, ki se ukvarjajo z vodnimi športi in so člani Kajakaške zveze Slovenije ali Veslaške zveze Slovenije ali Jadralne zveze Slovenije ali učencev v okviru dejavnosti Centra za šolske in obšolske dejavnosti,
– ki so lastniki plovil in ki spuščajo plovila v vodo kot fizične osebe brez namena pridobitne dejavnosti.
(5) Z dnem uveljavitve tega odloka znaša vrednost točke 0,5 EUR. Vrednost točke se usklajuje letno s sklepom Občinskega sveta Občine Dravograd.
V. JAVNI PREVOZ IN ODDAJANJE PLOVIL
21. člen
Prevoz oseb in blaga s plovili po celinskih vodah se lahko opravlja kot javni prevoz ali kot prevoz za lastne potrebe.
Opravljanje javnega prevoza na plovbnem območju je izbirna gospodarska javna služba, za katero se podeli koncesija. Pravice in obveznosti subjektov se definirajo s koncesijsko pogodbo. Pogoje, obseg, trajanje, financiranje in drugo v zvezi s koncesijo bo določal poseben koncesijski akt (odlok).
VI. SPREMLJANJE STANJA OKOLJA V ČASU IZVAJANJA ODLOKA
22. člen
Pogoji plovbe in zahteve glede vrste in tipa plovil se lahko spremenijo ali omejijo, če se po uveljavitvi odloka z vidika hrupa, površinskih voda in podtalnice ter z vidika živega sveta, varovanih območij narave, ekološko pomembnih območij in naravnih vrednot na osnovi strokovnega monitoringa ugotovi ogroženost ugodnega stanja naravnih vrednot.
VII. NADZOR
23. člen
Za nadzor nad izvajanjem določb tega odloka je izključno pristojen skrbnik plovbnega območja.
Splošen nadzor nad plovbnim območjem izvajajo za to pristojne inšpekcijske službe po pristojnih zakonih.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
24. člen
(1) Z globo 1.400,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 6. člena odloka,
2. ravna v nasprotju z 10. členom odloka,
3. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 11. člena odloka,
4. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 12. člena odloka,
5. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 13. člena odloka,
6. ravna v nasprotju z 17. členom tega odloka
7. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 18. člena tega odloka.
(2) Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se z globo 400,00 EUR kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 400,00 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, če:
1. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 6. člena odloka,
2. ravna v nasprotju z 10. členom odloka,
3. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 11. člena odloka,
4. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 12. člena odloka,
5. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 13. člena odloka,
6. ravna v nasprotju z 17. členom tega odloka,
7. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 18. člena tega odloka.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Koncesionar je dolžan poskrbeti, da bo vsak uporabnik reke Drave seznanjen s pogoji in omejitvami plovbe.
26. člen
Do izbire izvajalcev javnega prevoza iz 21. člena tega odloka, je na plovbnem območju dovoljen javni prevoz izključno za namene splavarjenja.
27. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2010-41-7
Dravograd, dne 2. junija 2011
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.