Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011

Kazalo

2946. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe na turističnih prireditvah, stran 9016.

Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske pravice Slovenije – Združenje SAZAS (v nadaljevanju: Združenje SAZAS), Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan,
in
1. Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor MAJA PAK,
2. Turistična zveza Slovenije, Miklošičeva cesta 38, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa zastopnik PETER MISJA,
sklenejo na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZASP) in 8. člena Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del (Uradni list RS, št. 138/06; v nadaljevanju Pravilnik)
S K U P N I S P O R A Z U M
o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe na turističnih prireditvah
1. člen
Predmet sporazuma
Stranke uvodoma ugotavljajo:
– da je Združenje SAZAS kolektivna organizacija, ki na podlagi ZASP in dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino št. 800-3/96 z dne 12. 3. 1998 upravlja in uveljavlja avtorske pravice na avtorskih delih s področja glasbe;
– da je Združenje SAZAS v Uradnem listu RS, št. 40/10 z dne 21. 5. 2010 objavilo vabilo k pogajanjem vsem reprezentativnim združenjem uporabnikov avtorskih glasbenih del iz repertoarja Združenja SAZAS, ki organizirajo prireditve z javnim izvajanjem in izpolnjujejo pogoje za sklenitev skupnega sporazuma o tarifah, pogojih, okoliščinah uporabe, načinu plačila in ostalih pogojih za uporabo glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS na področju organiziranja prireditev z javnim izvajanjem skladno z določbami prvega in drugega odstavka 157. člena ZASP. K pogajanjem je Združenje SAZAS povabilo tudi interesna združenja;
– da repertoar Združenja SAZAS sestavljajo vsa glasbena neodrska dela domačih in tujih avtorjev, ki jih na podlagi mednarodnih konvencij, ZASP, posameznih pooblastil avtorjev in imetnikov avtorskih pravic ter pogodb s tujimi kolektivnimi organizacijami, Združenje SAZAS ščiti na ozemlju Republike Slovenije (v nadaljevanju: repertoar Združenja SAZAS);
– da sklepajo ta skupni sporazum, ki je rezultat medsebojnih pogajanj, usklajevanj in kompromisov, z namenom določitve posebnih pogojev uporabe in tarife za javno izvajanje glasbenih del iz repertoarja Združenja SAZAS izključno in samo za izvajanje glasbe na turističnih prireditvah.
Slovenska turistična organizacija in Turistična zveza Slovenije zagotavljata (v nadaljevanju: podpisnika):
– da vsak posamezni podpisnik ali oba skupaj v svojem članstvu združuje večino uporabnikov avtorskih glasbenih del na področju dejavnosti turizma in sta zato na področju teh dejavnosti reprezentativno združenje v smislu 157. člena ZASP,
– da v dejavnosti vsakega posameznega podpisnika spada tudi sklepanje skupnih sporazumov o uporabi glasbenih avtorskih del kot je predmetni sporazum,
– da se izraz »turistična prireditev« v tem skupnem sporazumu uporablja za prireditev, ki jo organizira nepridobitna organizacija z namenom spodbujanja dejavnosti turizma.
2. člen
Osebna veljavnost in predmet skupnega sporazuma
S tem skupnim sporazumom se določijo pogoji uporabe glasbenih avtorskih del glede na okoliščine uporabe ter rok in način plačila avtorskega honorarja oziroma nadomestila za uporabo glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS.
Ta sporazum se nanaša izključno in samo na javno izvedbo glasbenih avtorskih del v okviru turističnih prireditev.
3. člen
Pogoji za uporabo glasbenih avtorskih del
Osnova za predmetni skupni sporazum je Pravilnik, ki je kot priloga 1 sestavni del tega skupnega sporazuma. Kolikor ta skupni sporazum ne določa drugače, za uporabo glasbenih avtorskih del v obliki javnega izvajanja v okviru turističnih prireditev velja in se uporablja Pravilnik.
4. člen
Tarifa in obračun avtorskega nadomestila
Avtorsko nadomestilo oziroma honorar se izračuna na način in v višini, kot je to določeno v Pravilniku, kolikor ta sporazum ne določa drugače.
Kolikor posamezni organizator turistične prireditve izpolnjuje pogoje, ki so opredeljeni v nadaljevanju tega sporazuma, se višina avtorskega honorarja oziroma nadomestila za posamezno prireditev določi in obračuna, kot sledi:
1. Tarifa se določi glede na vrsto prireditve, skladno s Pravilnikom in je osnova za izračun avtorskega honorarja oziroma nadomestila (v nadaljevanju: »Osnova«)
2. Osnova se v primeru pravočasne, pravilne in popolne dostavitve vseh potrebnih podatkov zniža za 20 %.
3. Organizatorjem turističnih prireditev se v primeru, da gre za prireditev z vstopnino, osnova zniža za 10 %.
4. Organizatorjem turističnih prireditev se v primeru, da gre za neprofitno prireditev, t. j. brez vstopnine, osnova zniža za 20 %.
5. Članom podpisnikov se osnova zniža za 10 %.
6. Kolikor bo organizator turističnih prireditev vse obveznosti iz 2. točke tega člena izpolnil v predpisani elektronski obliki, objavljeni na uradni spletni strani Združenja SAZAS, se mu osnova zniža za 5 %.
7. Znižanji iz 3. in 4. točke tega člena se med seboj izključujeta.
8. Znižanja se ne seštevajo kumulativno, temveč se rezultat vsakega znižanja vzame kot osnova za naslednje znižanje.
9. Znižanja se med seboj, razen v primeru 7. točke tega člena, ne izključujejo.
Znižanja tarife se upoštevajo izključno in samo za turistične prireditve z javnim izvajanjem.
5. člen
Prireditev, oproščene plačila avtorskega honorarja oziroma nadomestila
Enkrat letno, v okviru neprofitne kulturne dejavnosti turističnih društev, je ena prireditev, na kateri se predstavi celoletno delo društva, v celoti oproščena plačila avtorskega honorarja oziroma nadomestila. S tem Združenje SAZAS prispeva k razvoju tovrstnega kulturnega udejstvovanja.
6. člen
Okoliščine, zaradi katerih se plačilo avtorskega honorarja zniža
Znižanje iz 2. in 6. točke 4. člena tega sporazuma se priznava uporabnikom avtorskih del iz razloga racionalizacije poslovanja Združenja SAZAS, saj se Združenju SAZAS s pravočasno in popolno dostavitvijo podatkov v predpisani elektronski obliki občutno znižajo adminstrativni stroški poslovanja in stroški obdelave podatkov ter honorarjev.
Znižanje iz 3. oziroma 4. točke 4. člena tega sporazuma se priznava organizatorjem turističnih prireditev, ker na področju Slovenije in v svetu opravljajo promocijo naravne in kulturne dediščine. Turistične prireditve so del sistematičnega načrtovanja, razvoja in trženja (turističnih) destinacij (lokalne skupnosti ali regije), ki spodbujajo celosten razvoj destinacije, oblikujejo podobo destinacije, prispevajo k ohranjanju in oživljanju dediščine, spodbujajo umetnost, avtohtono kulturo, sonaravnost, predstavljajo podporo lokalni skupnosti/regiji preko spodbujanja dviga kakovosti življenja v destinaciji in gostoljubnosti domačega prebivalstva, ter povečanega vlaganja v splošno in turistično infrastrukturo. Prav tako aktivno promovirajo kulturno izročilo, širijo pesem in glasbo doma in širom sveta in v svojih programih zavestno pripomorejo k ohranjanju, predstavitvi in širitvi glasbene ustvarjalnosti.
Znižanje iz 5. točke četrtega člena tega sporazuma se prizna zaradi olajševalne in povezovalne vloge, ki jo imata podpisnika pri uveljavljanju avtorske pravice pri turističnih prireditvah z javnim izvajanjem, kar se kaže v dejstvu, da sta podpisnika vodila pogajanja z Združenjem SAZAS, da sta skrbnika pogodb s svojimi člani, da sta dolžna redno sporočati vsako spremembo svojih članov, da bosta svoje člane redno opozarjala na pomen avtorskopravne zaščite, na pomen ureditve odnosov med organizatorji turističnih prireditev z javnim izvajanjem in Združenjem SAZAS, kakor tudi na vse novosti, ki se tičejo medsebojnih razmerij. Podpisnika bosta svoje člane opozarjala v primeru kršitev določb njihovih individualnih pogodb (zamude pri plačilih, nepopolna ali nepravočasna dostavitev podatkov …), ter oglaševala Združenje SAZAS.
7. člen
Pravočasna, pravilna in popolna dostavitev vseh potrebnih podatkov
Pogoji iz 2. točke 4. člena so izpolnjeni, če organizator za vse turistične prireditve z javnim izvajanjem dostavi obrazca SAZAS – 1 (spored izvedenih del za javno izvajanje del na koncertih in prireditvah) in SAZAS – 3 (osnove za obračun avtorskega honorarja) enkrat mesečno. Rok za dostavitev obeh obrazcev za vse prireditve je do 15. dneva v mesecu za pretekli mesec. Združenje SAZAS, kolikor pride do razlike med prodanimi vstopnicami in številom obiskovalcev na prireditvi iz 3. točke 4. člena, v primeru da organizator predloži dokaz o brezplačnih vstopnicah, osnova pa se obračunava glede na število obiskovalcev prireditve, kot podlago za obračunavanje osnove vzame najmanj 80 % obiskovalcev.
Za resničnost in popolnost prijavljenih podatkov na obrazcih SAZAS – 1 in SAZAS – 3 je odgovoren posamezni organizator turistične prireditve z javnim izvajanjem.
Imetniki pravic ali njihov zastopnik lahko zahtevajo preverjanje teh podatkov.
8. člen
Plačilo avtorskega nadomestila
Združenje SAZAS bo skladno z določbami tega sporazuma in Pravilnika po izvedeni prireditvi obračunalo avtorsko nadomestilo oziroma honorar in izstavilo račun organizaciji za turistično prireditev z javnim izvajanjem.
Organizator turistične prireditve z javnim izvajanem je avtorsko nadomestilo oziroma honorar dolžan poravnati v tridesetih dneh od dneva izstavitve računa.
9. člen
Pravica do posebnih pogojev
Ta sporazum in posebni pogoji določeni v njem se uporabljajo in veljajo izključno za uporabnike, ki v svoji dejavnosti uporabljajo glasbena dela, kot je to določeno v 1., 2. in 4. členu tega sporazuma, in imajo z Združenjem SAZAS sklenjeno individualno pogodbo skladno s tem sporazumom. Morebitne neporavnane pretekle obveznosti članov podpisnikov, pred sklenitvijo predmetnega skupnega sporazuma, niso ovira za sklenitev tega skupnega sporazuma, kakor tudi ne za sklenitev individualne pogodbe med Združenjem SAZAS in članom podpisnikov.
Seznama članov podpisnikov sta kot Prilogi 2 in 3 sestavni del tega sporazuma. Vsak posamezni seznam mora vsebovati uradni naziv člana, njegov uradni naslov, davčno številko ter verodostojen elektronski naslov preko katerega lahko Združenje SAZAS komunicira s posameznim članom. Podpisnika se zavezujeta, da bosta Združenju SAZAS ob vsaki spremembi članstva (sprejem ali izstop člana) ali spremembi zgoraj določenih podatkov v roku 15-ih dni posredovali nov seznam svojih članov z vsemi podatki.
Posamezni član podpisnikov bo z Združenjem SAZAS sklenil individualno pogodbo. V pogodbi bodo za vsakega člana podpisnikov določeni pogoji za uporabo glasbe skladno s tem sporazumom.
10. člen
Izguba pravice do posebnih pogojev
Ta sporazum in posebni pogoji po njem se ne uporabljajo za organizatorje turističnih prireditev z javnim izvajanjem, ki jim Združenje SAZAS prekliče individualno sklenjeno pogodbo zaradi kršitev individualne pogodbe, Pravilnika, ZASP ali tega sporazuma (v nadaljevanju besedila: kršitelj). V primeru kršitev Pravilnika, ZASP ali tega sporazuma bo Združenje SAZAS kršitelja pisno obvestilo o kršitvi. O kršitvi člana podpisnikov bo Združenje SAZAS obvestilo tudi posameznega podpisnika, katerega član kršitelj bo.
V pisnem obvestilu o kršitvi bo Združenje SAZAS kršitelja pozvalo k odpravi kršitve.
V primeru, da kršitelj, ki mu je bilo pisno obvestilo o kršitvi že poslano, ponovno krši ZASP, Pravilnik, predmetni sporazum ali individualno sklenjeno pogodbo, bo Združenje SAZAS individualno sklenjeno pogodbo preklicalo z odpovednim rokom 30 dni.
Šteje se, da je individualna pogodba odpovedana pravilno, četudi kršitelj ne dvigne pisemske pošiljke, ki mu je poslana na uradni naslov. V slednjem primeru se šteje, da je individualna pogodba pravilno odpovedana s potekom roka za dvig priporočene pisemske pošiljke, ki vsebuje obvestilo o odpovedi.
Združenje SAZAS lahko prekliče podano odpoved individualne pogodbe, če kršitelj do dneva poteka odpovednega roka odpravi kršitve, zaradi katerih je bila pogodba odpovedana. O odpovedi individualne pogodbe člana podpisnikov, bo Združenje SAZAS obvestilo tudi posameznega podpisnika.
Kršitve posameznega kršitelja ne vplivajo na veljavnost tega skupnega sporazuma, niti na druge individualne pogodbe, sklenjene skladno s tem sporazumom.
11. člen
Obveznosti podpisnikov
Podpisnika bosta seznanila vse svoje člane z vsebino tega sporazuma in jih pozvala, naj z Združenjem SAZAS podpišejo individualne pogodbe v skladu s tem sporazumom.
Podpisnika bosta po svojih najboljših močeh pripomogla k temu, da bodo člani podpisnikov spoštovali določbe v času trajanja tega sporazuma.
Podpisnika bosta v primerih nespoštovanja določb tega sporazuma posredovala pri svojih članih – kršiteljih avtorskih pravic.
Podpisnika bosta svoje člane pozvala k plačilu neporavnanih obveznosti do Združenja SAZAS, ki jih imajo njuni člani v času podpisa tega sporazuma.
Oba podpisnika sta na svoji uradni spletni strani objavljen promocijski kratki film (videospot) z naslovom »Spoštujmo avtorsko pravico«, v času trajanja skupnega sporazuma.
Oba podpisnika sta dolžna po podpisu predmetnega sporazuma javnosti sporočiti, da imata z Združenjem SAZAS urejene medsebojne obveznosti.
12. člen
Kršitve avtorskih pravic
Združenje SAZAS lahko tudi pred odpovedjo individualne pogodbe pisno opomni člana podpisnikov, ki krši določbe individualne pogodbe, Pravilnika, ZASP ali tega sporazuma.
Zoper člane podpisnikov, ki bodo večkrat kršili pogoje o uporabi glasbenih avtorskih del, določbe individualne pogodbe, Pravilnika, ZASP ali tega sporazuma, bo Združenje SAZAS uporabilo vsa razpoložljiva pravna sredstva.
13. člen
Trajanje sporazuma
Ta sporazum je sklenjen z dnem podpisa vseh strank sporazuma in velja do 31. decembra 2011. Sporazum začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
S potekom roka veljavnosti tega sporazuma ali v drugih primerih prenehanja tega sporazuma prenehajo avtomatično veljati tudi vse individualne pogodbe, sklenjene na podlagi tega sporazuma.
Predstavniki podpisnikov in Združenja SAZAS bodo najkasneje v mesecu oktobru 2011 preverili sodelovanje vseh pogodbenih strank ter članov podpisnikov in učinke ter realizacijo tega sporazuma ter pričeli pogajanja o podaljšanju tega sporazuma oziroma sklenitvi novega.
14. člen
Mirno reševanje sporov
Stranke tega sporazuma bodo reševale spore po mirni poti. Kolikor to ne bo mogoče, je pristojno redno sodišče v Ljubljani.
15. člen
Ta sporazum je sestavljen v treh izvodih, od katerih vsaka stranka sporazuma prejme en izvod.
Ljubljana, dne 29. julija 2011
SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA
Maja Pak l.r.
Direktor
Ljubljana, dne 29. julija 2011
TURISTIČNA ZVEZA SLOVENIJE
Peter Misja l.r.
Zastopnik
Trzin, dne 29. julija 2011
ZDRUŽENJE SAZAS
Matjaž Zupan l.r.
Predsednik Upravnega odbora