Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011

Kazalo

2941. Pravilnik o tehničnih pregledih žičniških naprav, stran 8991.

Na podlagi 19. člena in četrtega ter sedmega odstavka 55. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o tehničnih pregledih žičniških naprav
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa pogoje in postopek ugotavljanja usposobljenosti pravnih oseb in podjetnikov posameznikov, ki izvajajo strokovno tehnične preglede žičniških naprav ter vsebino in postopke strokovno tehničnih pregledov in posebnih pregledov žičniških naprav.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku imajo enak pomen, kot izrazi določeni v zakonu, ki ureja žičniške naprave za prevoz oseb, drugi predpisi s področja žičniških naprav in drugi tehnični predpisi.
II. STROKOVNO TEHNIČNI PREGLEDI ŽIČNIŠKIH NAPRAV
2. člen
(pooblaščenci za opravljanje strokovno tehničnih pregledov žičniških naprav)
(1) Strokovno tehnične preglede žičniških naprav lahko opravljajo pooblaščene organizacije ali podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: preglednik), ki morajo izpolnjevati splošna merila za delovanje preglednikov v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020 – Splošna merila za delovanje različnih organov, ki izvajajo kontrolo.
(2) Preglednik mora razpolagati vsaj z opremo in usposobljenim osebjem za:
– pregled vrvi z magnetno induktivno metodo,
– pregled vrvi z neporušno metodo,
– pregled reševalne opreme,
– meritve zavornih učinkov,
– preizkus sunkovnih tokovnih relejev,
– meritve ozemljitvenih naprav,
– oceno korozijskih poškodb vrvi,
– opremo za ugotavljanje pravilnosti delovanja merilnikov hitrosti oziroma vrtljajev vrvnega koluta žičniških naprav,
– opremo za ugotavljanje pravilnosti delovanja merilnikov sile na terenu.
(3) Preglednik, njegov poslovodni organ in osebje, odgovorno za izvajanje pregledov, ne smejo biti načrtovalci, proizvajalci, monterji ali dobavitelji žičniških naprav in varnostnih sklopov ter podsistemov žičniških naprav, ki jih pregledujejo, niti pooblaščeni zastopniki katerega koli teh subjektov. To ne izključuje možnosti izmenjave tehničnih informacij s proizvajalci žičniških naprav, njihovih varnostnih sklopov in podsistemov.
(4) Minister, pristojen za žičniške naprave (v nadaljnjem besedilu: minister) izda pooblastilo za opravljanje strokovno tehničnih pregledov, če so vlogi za izdajo pooblastila predložena dokazila o izpolnjevanju meril in pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena. Pooblastilo velja, dokler preglednik izpolnjuje merila in pogoje za pridobitev pooblastila.
(5) Preglednik mora imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti.
(6) Osebje preglednika mora spoštovati poklicno molčečnost glede vseh informacij, pridobljenih pri izvajanju nalog razen nasproti pristojnim upravnim organom, v skladu z veljavno zakonodajo in tem pravilnikom.
(7) Preglednik mora na zahtevo ministra sodelovati pri oblikovanju stališč in navodil na področju, za katerega je pooblaščen ter izpolnjevati pisna navodila ministra.
(8) Minister pregledniku odvzame pooblastilo za opravljanje tehničnih pregledov žičniških naprav, če:
– strokovno tehničnih pregledov žičniških naprav ne opravlja v skladu z veljavnimi predpisi in postopki ter dobro inženirsko prakso,
– je proti njemu uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– je od izvedbe zadnjega strokovno tehničnega pregleda preteklo več kot dve leti.
(9) Preglednik mora dejavnost iz prvega odstavka tega člena opravljati na neprofiten način. Cenik storitev mora biti javno dostopen in potrjen s strani ministra.
(10) Izvajanje drugih potrebnih pregledov v okviru strokovno tehničnega pregleda lahko preglednik prenese na pogodbenega podizvajalca, ki mora izpolnjevati zahteve standardov za kakovost izvajanja pregledov.
(11) Upravljavec žičniške naprave lahko zamenja preglednika, ko so na žičniški napravi odpravljene vse pomanjkljivosti, navedene v poročilu o zadnjem strokovno tehničnem pregledu.
3. člen
(vsebina strokovno tehničnega pregleda)
Strokovno tehnični pregledi se izvajajo v skladu s prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Preglednik lahko glede na potek strokovno tehničnega pregleda izvede ali zahteva dodatne preglede.
4. člen
(roki za izvajanje strokovno tehničnih pregledov in veljavnost dovoljenja za obratovanje)
(1) Strokovno tehnične preglede žičniških naprav za pridobitev dovoljenja za obratovanje je treba izvajati v rokih, določenih v zakonu, ki ureja žičniške naprave za prevoz oseb.
(2) Če žičniška naprava ni obratovala več kot eno leto, mora biti pred začetkom obratovanja opravljen strokovno tehnični pregled.
(3) Datum začetka veljavnosti novega dovoljenja za obratovanje je datum izteka veljavnosti zadnjega dovoljenja za obratovanje, če je opravljen strokovno tehnični pregled največ tri mesece pred potekom roka veljavnosti dovoljenja za obratovanje.
III. POSEBNI PREGLEDI ŽIČNIŠKIH NAPRAV
5. člen
(obveznost izvajanja posebnih pregledov)
Upravljavec žičniških naprav mora zagotoviti izvajanje posebnih pregledov na žičniških napravah s katerimi upravlja.
6. člen
(roki in obseg posebnih pregledov)
(1) Posebne preglede žičniških naprav je treba izvesti v obsegu in v rokih, ki so določeni v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Oseba, ki izvaja posebne preglede, lahko glede na potek posebnih pregledov izvede ali zahteva dodatne preglede.
7. člen
(poročila o pregledih)
(1) Preglednik ali izvajalec posebnega pregleda mora upravljavcu in Prometnemu inšpektoratu Republike Slovenije (v nadaljevanju: inšpektorat) posredovati pisno poročilo o rezultatih in ugotovitvah pregleda najkasneje v roku 15 dni po zaključku pregleda.
(2) Med izvajanjem strokovno tehničnega pregleda mora upravljavec pregledniku predložiti dokazila o posebnih pregledih, ki so bili izvedeni po zadnjem strokovno tehničnem pregledu. Preglednik mora dokazila o posebnih pregledih priložiti k poročilu o strokovno tehničnem pregledu.
(3) Če upravljavec ne soglaša z ugotovitvami v poročilu lahko v roku 15 dni od izdaje poročila pregledniku poda pisne pripombe na poročilo in pojasni svoje razloge. Če pride do sprememb preglednik izda novo poročilo.
(4) Upravljavec mora poročila o pregledih, vključno s prilogami iz drugega odstavka tega člena hraniti do razgraditve naprave.
8. člen
(odprava pomanjkljivosti)
(1) Pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene s strokovno tehničnim ali posebnim pregledom, je treba navesti v vsakokratnem poročilu o pregledu. Če te pomanjkljivosti neposredno ne vplivajo na varnost obratovanja naprave, se lahko za njihovo odpravo določijo roki in način odprave.
(2) Če se v postopku opravljanja strokovno tehničnega pregleda ugotovi, da posebni pregled kljub pretečenemu roku ni bil izveden, obratovanje žičniške naprave do izvedbe tega pregleda ni dovoljeno in se strokovno tehnični pregled ne more izvesti.
(3) Pomanjkljivosti, ki predstavljajo neposredno nevarnost za obratovanje, mora vsakokratni preglednik pisno posredovati upravljavcu naprave in inšpektoratu. Upravljavec mora na podlagi seznanitve s prej navedenimi pomanjkljivostmi obratovanje žičniške naprave takoj ustaviti. Pogoj za ponovno obratovanje naprave je odprava navedenih pomanjkljivosti in pridobitev pisne izjave preglednika, da ni več neposredne nevarnosti za obratovanje.
(4) Upravljavec mora odpravo pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene med izvajanjem strokovno tehničnega pregleda in ne vplivajo na varnost obratovanja žičniške naprave, sporočiti pregledniku najkasneje v rokih, ki so navedeni v poročilu o pregledu s podrobno obrazložitvijo vrste in načina odprave pomanjkljivosti.
(5) Odpravo pomanjkljivosti, ki so ugotovljene pri posebnem pregledu, mora kontrolirati izvajalec posebnega pregleda. Do pridobitve pozitivnega poročila o posebnem pregledu naprava ne sme obratovati.
IV. OBVEZNOST UPRAVLJAVCA
9. člen
(obveznosti upravljavca)
(1) Upravljavec mora pri izvajanju pregledov pregledniku in drugim pooblaščenim osebam omogočiti dostop do vseh delov žičniške naprave in vpogled v dokumentacijo, ki je za pregled potrebna.
(2) Upravljavec mora zagotoviti, da so žičniška naprava in vsi njeni deli primerno pripravljeni za pregled. Upravljavec mora pri tehničnih pregledih žičniške naprave aktivno sodelovati in tako omogočiti pregledniku ali drugim pooblaščenim osebam preizkušanje delovanja vseh naprav v vseh režimih obratovanja, ki so predmet tehničnega pregleda. V času preizkušanja mora z žičniško napravo upravljati strokovno usposobljena oseba upravljavca.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(veljavnost pooblastil preglednikov)
Pregledniki, ki so imeli na dan uveljavitve tega pravilnika pooblastilo ministra za izvajanje strokovno tehničnih pregledov v skladu s Pravilnikom o žičnicah in vlečnicah (Uradni list SRS, št. 7/84, 16/87, in Uradni list RS, št. 6/97, 111/06 in 57/07), morajo v roku dveh let po uveljavitvi tega pravilnika pridobiti novo pooblastilo.
11. člen
(upoštevanje poročil o strokovno tehničnih pregledih)
Poročila, izdana za strokovno tehnične preglede, ki so bili izvedeni pred uveljavitvijo tega pravilnika, so podlaga za izdajo dovoljenja za obratovanje žičniške naprave še 6 mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.
12. člen
(obveznost izvajanja posebnih pregledov)
(1) Žičniške naprave, ki so imele prvo obratovalno dovoljenje na prvi lokaciji pred 3. majem 2004, morajo imeti obratovanje, preglede, vzdrževalna dela na napravah ter ustrezno dokumentacijo usklajeno z določili SIST EN 1709 – Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Prevzemni pregled, vzdrževanje, pregledi in kontrole obratovanja in SIST EN 12397 – Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Obratovanje.
(2) Prvi posebni pregled iz točke 6.3.7.1 SIST EN 1709 je treba izvesti:
– na obstoječih žičnicah, ki so bile zgrajene pred 1. januarjem 1976, in vlečnicah, zgrajenih pred 1. januarjem 1971, do 30. novembra 2012,
– na obstoječih žičniških napravah, ki obratujejo tudi v poletni sezoni in so bile zgrajene med 1. januarjem 1976 in 3. majem 2004, ter so starejše od 15 let, do 30. novembra 2013,
– na ostalih obstoječih žičniških napravah, starejših od 15 let, najpozneje do 30. novembra 2014.
(3) Če dokazila o starosti naprave, času postavitve na prvi lokaciji ali starosti elementov, na katerih morajo biti opravljeni posebni pregledi, ne obstajajo, morajo biti prvi posebni pregledi izvedeni do 30. novembra 2012.
(4) Posebne preglede iz točke 6.3.7.2 SIST EN 1709 na prižemkah, danih v obratovanje pred 1. januarjem 2000, je treba izvesti do 30. novembra 2012. Na napravah, kjer so vgrajene prižemke različnih serij oziroma letnikov, se mora izvesti pregled na vseh serijah oziroma letnikih v sorazmernem deležu.
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati in se prenehajo uporabljati določbe 110., 131., in 132. člena Pravilnika o žičnicah in vlečnicah (Uradni list SRS, št. 7/84, 16/87, in Uradni list RS, št. 6/97, 111/06 in 57/07).
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-256/2010
Ljubljana, dne 27. julija 2011
EVA 2010-2411-0020
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet