Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

2772. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, stran 8542.

Na podlagi prvega odstavka 25. člena in 93. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) ter sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09 – odl. US in 38/10 – ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (ES) o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določa izvajanje Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Direktivo 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene (UL L št. 276 z dne 20. 10. 2010, str. 33), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1069/2009/ES), in Uredbe Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (UL L št. 54 z dne 26. 2. 2011, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 142/2011/EU).
2. člen
(pristojni organi)
(1) Pristojni organ za izvajanje Uredbe 1069/2009/ES in Uredbe 142/2011/EU je Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS), v delu, ki se nanaša na odobritev obratov in objektov za sežig in sosežig živalskih stranskih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: ŽSP) in pridobljenih proizvodov, pa Ministrstvo za okolje in prostor.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ter prvega odstavka 3. člena te uredbe izda VURS dovoljenje za uporabo ŽSP in pridobljenih proizvodov za namene krmljenja v skladu s točko (e) prvega odstavka in točko (b) drugega odstavka 18. člena Uredbe 1069/2009/ES v soglasju z Ministrstvom za okolje in prostor.
(3) Pristojni organi za izvajanje uradnega nadzora iz Uredbe 1069/2009/ES in Uredbe 142/2011/EU so VURS, Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: IRSKGH), Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: IRSOP) in Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZIRS).
(4) VURS vodi koordinacijo pristojnih organov iz tega člena in je pristojen za obveščanje in poročanje Evropski komisiji (v nadaljnjem besedilu: Komisija) v skladu z Uredbo 1069/2009/ES.
II. UPORABA IN ODSTRANJEVANJE ŽSP IN PRIDOBLJENIH PROIZVODOV
3. člen
(odstopanja)
(1) Nosilec dejavnosti, ki je registriran za opravljanje dejavnosti zbiranja, prevoza, predelave, uporabe, odstranjevanja in drugega ravnanja s ŽSP ali pridobljenimi proizvodi, oziroma opravlja navedene dejavnosti v registriranih oziroma odobrenih obratih ali objektih v skladu s 23. oziroma 24. členom Uredbe 1069/2009/ES, mora za način uporabe ali odstranitve ŽSP in pridobljenih proizvodov v skladu s točkami (f), (g) in (h) 16. člena ter 17., 18. in 19. členom Uredbe 1069/2009/ES pridobiti dovoljenje VURS.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko nosilec dejavnosti vlogo za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka vloži hkrati z vlogo za registracijo oziroma odobritev dejavnosti, obratov ali objektov v skladu s predpisi, ki urejajo postopek registracije in odobritve nosilcev dejavnosti na področju ŽSP in pridobljenih proizvodov.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena lahko nosilec dejavnosti v skladu s točko (h) 16. člena Uredbe 1069/2009/ES odstrani ŽSP, ki nastanejo med kirurškimi posegi na živih živalih in med skotitvijo živali na kmetiji, brez dovoljenja VURS, razen če tega VURS s posebno odločbo ne prepove ali odredi druge ukrepe zaradi varovanja zdravja ljudi ali živali.
4. člen
(oddaljena območja)
Za oddaljena območja iz točke (b) prvega odstavka 19. člena Uredbe 1069/2009/ES se štejejo območja, če:
– ne presegajo najvišjega odstotka populacij živali posamezne vrste na oddaljenem območju iz 2. oddelka III. poglavja Priloge VI Uredbe 142/2011/EU,
– ležijo na več kot 1 000 metrih nadmorske višine,
– niso dostopna s cestnimi prevoznimi sredstvi po javnih cestah in
– ne gre za vodovarstveno območje I. in II. kategorije, določeno s predpisi, ki urejajo varstvo voda.
5. člen
(alternativne metode)
VURS je pristojni organ, odgovoren za sprejem, oceno in posredovanje vlog za izdajo dovoljenja za alternativno metodo pri uporabi in odstranjevanju ŽSP in pridobljenih proizvodov v skladu z 20. členom Uredbe 1069/2009/ES.
III. URADNI NADZOR
6. člen
(nadzor v notranjem prometu, pri trgovanju in dajanju na trg)
(1) VURS izvaja nadzor:
– nad registriranimi nosilci dejavnosti, obrati in objekti po Uredbi 1069/2009/ES,
– nad odobrenimi obrati in objekti v skladu z Uredbo 1069/2009/ES, razen obratov in objektov iz prve in druge alineje drugega odstavka tega člena,
– nad izvajanjem postopkov ravnanja s ŽSP in pridobljenimi proizvodi v obratih in objektih iz prve in druge alineje tega odstavka v skladu z Uredbo 1069/2009/ES,
– nad zbiranjem, označevanjem, prevozom in zagotavljanjem sledljivosti ŽSP in pridobljenih proizvodov v skladu z Uredbo 1069/2009/ES,
– nad upoštevanjem omejitev uporabe ŽSP in pridobljenih proizvodov v skladu z 11. členom Uredbe 1069/2009/ES,
– nad uporabo in odstranjevanjem ŽSP in pridobljenih proizvodov v skladu z 12., 13. in 14. členom Uredbe 1069/2009/ES,
– nad ravnanjem, uporabo in odstranjevanjem ŽSP in pridobljenih proizvodov v skladu s 16., 17., 18. in 19. členom Uredbe 1069/2009/ES,
– nad trgovanjem in pošiljanjem ŽSP in pridobljenih proizvodov v tretje države v skladu z Uredbo 1069/2009/ES,
– nad dajanjem ŽSP in pridobljenih proizvodov na trg za namene krmljenja rejnih živali v skladu z Uredbo 1069/2009/ES,
– nad dajanjem ŽSP in pridobljenih proizvodov na trg kot organska gnojila in sredstva za izboljšanje tal v skladu z Uredbo 1069/2009/ES,
– nad ravnanjem z ŽSP v živilskih obratih, ki so pod veterinarskim nadzorom, in na mestu nastanka ŽSP v skladu z Uredbo 1069/2009/ES,
– nad dajanjem na trg hrane za hišne živali v skladu z Uredbo 1069/2009/ES,
– nad vodenjem evidenc nosilcev dejavnosti v skladu z Uredbo 1069/2009/ES in Uredbo 142/2011/EU, ki se nanašajo na dejavnosti iz tega odstavka.
(2) IRSOP izvaja nadzor:
– nad odstranjevanjem ŽSP in pridobljenih proizvodov kot odpadkov s sežiganjem v sežigalnicah v skladu z Uredbo 1069/2009/ES,
– nad predelavo in odstranjevanjem ŽSP in pridobljenih proizvodov kot odpadkov s sosežiganjem v sosežigalnicah v skladu z Uredbo 1069/2009/ES,
– nad odstranjevanjem ŽSP in pridobljenih proizvodov na pooblaščenih odlagališčih v skladu z Uredbo 1069/2009/ES,
– nad zbiranjem, prevozom in skladiščenjem pridobljenih proizvodov, če so ti namenjeni neškodljivemu odstranjevanju v sežigalnicah, sosežigalnicah ali na pooblaščenih odlagališčih v skladu z Uredbo 1069/2009/ES,
– nad vodenjem evidenc nosilcev dejavnosti v skladu z Uredbo 1069/2009/ES in Uredbo 142/2011/EU, ki se nanašajo na dejavnosti iz tega odstavka.
(3) IRSKGH izvaja nadzor nad dajanjem na trg v maloprodaji in uporabo ŽSP in pridobljenih proizvodov kot organskih gnojil in sredstev za izboljšanje tal na obdelovalnih in pašnih površinah in s tem povezanim vodenjem evidenc v skladu z Uredbo 1069/2009/ES in Uredbo 142/2011/EU.
(4) ZIRS izvaja nadzor:
– zbiranja in načina oddaje odpadkov iz gostinskih dejavnosti kategorije 3 v obratih javne prehrane in kuhinjah v skladu z Uredbo 1069/2009/ES,
– vodenja evidenc nosilcev dejavnosti v skladu z Uredbo 1069/2009/ES in Uredbo 142/2011/EU, ki se nanašajo na dejavnosti iz prejšnje alineje.
7. člen
(nadzor v mednarodnem prometu)
Nadzor nad vnosom ŽSP in pridobljenih proizvodov na ozemlje Republike Slovenije in njihovim tranzitom skozi Republiko Slovenijo po Uredbi 1069/2009/ES izvajajo uradni veterinarji mejnih veterinarskih postaj VURS.
8. člen
(seznam)
(1) Glavni urad VURS (v nadaljnjem besedilu: GU VURS) vodi seznam obratov, objektov in nosilcev dejavnosti v skladu s 47. členom Uredbe 1069/2009/ES ter ga posreduje Komisiji in državam članicam Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica).
(2) Seznam iz prejšnjega odstavka se objavi na spletni strani VURS.
9. člen
(odpremljanje med državami članicami)
(1) GU VURS je pristojni organ v Republiki Sloveniji za obveščanje in izdajo dovoljenja za sprejem pošiljk iz drugih držav članic v skladu s prvim odstavkom 48. člena Uredbe 1069/2009/ES.
(2) Območni urad VURS je pristojen za obveščanje pristojnih organov drugih držav članic o pošiljkah preko sistema TRACES v skladu s tretjim odstavkom 48. člena Uredbe 1069/2009/ES.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
10. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 2.000 eurov do 62.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. ne odstrani, ne predela ali ne uporabi snovi kategorije 1 v skladu z 12. členom Uredbe 1069/2009/ES,
2. ne odstrani, ne predela ali ne uporabi snovi kategorije 2 v skladu s 13. členom Uredbe 1069/2009/ES,
3. uporabi ali odstrani ŽSP ali pridobljene proizvode v nasprotju s točko (e) 16. člena Uredbe 1069/2009/ES;
4. uporabi ŽSP ali pridobljene proizvode za posebne namene krmljenja v nasprotju z 18. členom Uredbe 1069/2009/ES,
5. zbira, označuje ali prevaža snovi kategorije 1 in 2 ali iz njih pridobljene proizvode v nasprotju z 21. členom Uredbe 1069/2009/ES,
6. ne registrira dejavnosti, obrata ali objekta v skladu s 23. členom Uredbe 1069/2009/ES,
7. ne zagotovi, da obrate ali objekte pod njenim nadzorom odobri pristojni organ, kadar izvajajo dejavnosti iz 24. člena Uredbe 1069/2009/ES,
8. daje na trg ŽSP ali pridobljene proizvode za krmljenje rejnih živali, razen kožuharjev, v nasprotju z 31. členom Uredbe 1069/2009/ES,
9. daje na trg ali uporablja organska gnojila in sredstva za izboljšanje tal v nasprotju z 32. členom Uredbe 1069/2009/ES,
10. uvozi ali izvaja tranzit ŽSP ali pridobljenih proizvodov na ozemlju Republike Slovenije v nasprotju z 41. členom Uredbe 1069/2009/ES,
11. izvozi ŽSP ali pridobljene proizvode v nasprotju s 43. členom Uredbe 1069/2009/ES,
12. odpremi ŽSP ali pridobljene proizvode v drugo državo članico v nasprotju z 48. členom Uredbe 1069/2009/ES.
(2) Z globo od 2.000 eurov do 42.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.200 eurov do 3.400 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 1.200 eurov do 3.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 400 eurov do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi fizična oseba.
11. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.600 eurov do 42.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. ne odstrani, ne predela ali ne uporabi snovi kategorije 3 v skladu s 14. členom Uredbe 1069/2009/ES,
2. uporabi ali odstrani ŽSP v nasprotju s točkami (f), (g) ali (h) 16. člena Uredbe 1069/2009/ES,
3. uporabi ŽSP ali pridobljene proizvode za raziskave in druge posebne namene v nasprotju s 17. členom Uredbe 1069/2009/ES,
4. zbira, označuje ali prevaža snovi kategorije 3 ali iz njih pridobljene proizvode v nasprotju z 21. členom Uredbe 1069/2009/ES,
5. ne vodi evidenc v skladu z 22. členom Uredbe 1069/2009/ES,
6. daje na trg pridobljene proizvode v nasprotju s 33. členom Uredbe 1069/2009/ES,
7. daje na trg hrano za hišne živali v nasprotju s 35. členom Uredbe 1069/2009/ES,
8. daje na trg pridobljene proizvode v nasprotju s 36. členom Uredbe 1069/2009/ES.
(2) Z globo od 800 eurov do 33.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 400 eurov do 2.400 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 400 eurov do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 120 eurov do 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi fizična oseba.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(prehodno obdobje)
Fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost prevoza ŽSP in so na dan uveljavitve te uredbe vpisane v evidenco prevoznikov iz 10. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, in njenih izvedbenih predpisov Skupnosti in določitvi prekrškov za kršitve njenih določb (Uradni list RS, št. 100/06), morajo na VURS vložiti vlogo za registracijo v skladu s 23. členom Uredbe 1069/2009/ES in predpisi, ki urejajo postopek registracije nosilcev dejavnosti na področju ŽSP in pridobljenih proizvodov, v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe.
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, in njenih izvedbenih predpisov Skupnosti in določitvi prekrškov za kršitve njenih določb (Uradni list RS, št. 100/06).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se do izdaje podzakonskih predpisov iz petega odstavka 8. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) za predložitev vloge pri VURS za registracijo oziroma odobritev nosilcev dejavnosti, obratov in objektov na področju ŽSP in pridobljenih proizvodov v skladu z Uredbo 1069/2009/ES in zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, še naprej uporabljata obrazec iz Priloge 1 oziroma obrazec iz Priloge 2 Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, in njenih izvedbenih predpisov Skupnosti in določitvi prekrškov za kršitve njenih določb (Uradni list RS, št. 100/06).
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-17/2011
Ljubljana, dne 20. julija 2011
EVA 2010-2311-0194
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti