Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

2732. Spremembe in dopolnitve Statuta Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, stran 8468.

Na podlagi 83. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10) ter 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96,18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 ZJZP) je Svet Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije št. 01403-24/2011/3 z dne 14. junija 2011 na svoji 1. redni seji dne 6. julija 2011 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
1. člen
V Statutu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 34/08) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Zavod ima status javnega zavoda s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z zakonom in s tem statutom.«.
2. člen
V 6. členu se besedilo »s posebnim navodilom« nadomesti z besedilom »s posebnim splošnim aktom«.
3. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod izvaja ukrepe na področju trga dela v skladu z zakonom, ki ureja trg dela in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, pravom, ki velja za državljane Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije, mednarodnimi sporazumi, tem statutom in drugimi splošnimi akti.«.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Zavod izvaja tudi druge storitve oziroma naloge, za katere je pooblaščen z zakonom.
Dejavnost zavoda je zlasti, da:
– izvaja storitve vseživljenjske karierne orientacije, in sicer informiranje o trgu dela, samostojno vodenje kariere, osnovno in poglobljeno karierno svetovanje in učenje veščin vodenja kariere;
– kot storitve vseživljenjske karierne orientacije izvaja aktivnosti, namenjene učencem, dijakom, študentom in njihovim staršem;
– prijavljenim iskalcem zaposlitve posreduje zaposlitve na ozemlju Republike Slovenije, ostalim pa tudi zaposlitve v državah EU, Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: EGP) in Švicarske konfederacije oziroma izvaja postopke zaposlovanja po mednarodnih sporazumih;
– odloča v postopkih v zvezi z izdajo, prenehanjem veljavnosti in odvzemom dovoljenj za zaposlitev in delo tujcev, izda soglasja in potrdila ter vodi postopke, predpisane z zakonodajo s področja zaposlovanja in dela tujcev;
– razvija metode in pripomočke za samostojno načrtovanje in vodenje kariere;
– odloča o zahtevkih za uveljavljanje iz zavarovanja za primer brezposelnosti v skladu z nacionalno zakonodajo, predpisi EU in mednarodnimi sporazumi;
– sklepa pogodbe o vključitvi v prostovoljno zavarovanje za primer brezposelnosti in ugotavlja obstoj, trajanje in prenehanje pravnega razmerja, ki je podlaga tega zavarovanja;
– odloča o zahtevkih za uveljavljanje in varstvo pravic iz naslova štipendiranja po ZZZPB;
– odloča v postopkih za priznanje statusa invalida, pridobitev pravic do zaposlitvene rehabilitacije in izdeluje ocene o zaposlitvenih možnostih invalida ter vodi postopke skladno s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov;
– sodeluje pri oblikovanju strokovnih podlag za pripravo predpisov s področja urejanja trga dela;
– pripravlja in izvaja postopke za uresničevanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja;
– vodi register zunanjih izvajalcev ukrepov aktivne politike zaposlovanja;
– vzpostavlja in vodi predpisane evidence s področja trga dela, zaposlovanja, štipendiranja, aktivne politike zaposlovanja ter zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov;
– organizira usposabljanje in izobraževanje brezposelnih oseb in drugih iskalcev zaposlitve ter opravlja druga strokovna, administrativna, dokumentacijska, tehnična in podobna dela;
– nudi pravno in drugo strokovno pomoč zavarovancem in uživalcem pravic;
– izvaja storitve European Employment Services – EURES (evropske javne službe za zaposlovanje);
– izvaja finančno in računovodsko funkcijo za zagotavljanje pravic, izvajanje ukrepov in delovanje zavoda;
– izvaja nadzor nad osebami, prijavljenimi v evidencah zavoda in nadzor nad namensko porabo sredstev, dodeljenih v okviru aktivne politike zaposlovanja;
– opravlja plansko-analitska in informativna dela, potrebna za predlaganje, oblikovanje, usklajevanje in spremljanje politike zaposlovanja in za delovanje zavoda ter druga strokovna, administrativna, dokumentacijska, tehnična in podobna dela;
– vzdržuje informacijski sistem za spremljanje gibanj na trgu delovne sile, za statistične ter znanstveno raziskovalne namene računalniško vodi postopke in obdelavo podatkov;
– ministrstvu, pristojnemu za delo, posreduje podatke, potrebne za analize, spremljanje in ovrednotenje ukrepov politike zaposlovanja;
– izdaja in zalaga obrazce in informativna gradiva za izvajanje in uveljavljanje pravic na področjih, kjer izvaja javno pooblastilo;
– izvaja promocijsko dejavnost in informiranje, povezano z zaposlovanjem in različnimi možnostmi iskanja zaposlitve, ukrepi aktivne politike zaposlovanja, izobraževanjem in usposabljanjem in izvajanjem politike zaposlovanja tujcev,
– razvija nove storitve za uporabnike;
– upravlja z državnim stvarnim premoženjem na podlagi podeljene pravice;
– upravlja in gospodari s pridobljenimi sredstvi za izvajanje dejavnosti zavoda in njegovo delovanje in
– izvaja druge naloge, za katere je pooblaščen z zakonom.«.
4. člen
V 8. členu se črta peta alinea.
Dosedanje šesta, sedma, osma in deveta alinea postanejo peta, šesta, sedma in osma alinea.
5. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
Dejavnosti zavoda iz tega statuta v skladu z uredbo, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti, so:
+------+----------+---------------------------------------------+
|N   |78.100  |Dejavnosti pri iskanju zaposlitve      |
+------+----------+---------------------------------------------+
|O   |84.300  |Dejavnost obvezne socialne varnosti     |
+------+----------+---------------------------------------------+
|O   |84.110  |Splošna dejavnost javne uprave        |
+------+----------+---------------------------------------------+
|M   |73.200  |Raziskovanje trga in javnega mnenja     |
+------+----------+---------------------------------------------+
|N   |82.300  |Organiziranje razstav, sejmov, srečanj    |
+------+----------+---------------------------------------------+
|N   |82.200  |Dejavnost klicnih centrov          |
+------+----------+---------------------------------------------+
|N   |82.990  |Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti |
|   |     |za poslovanje                |
+------+----------+---------------------------------------------+
|M   |69.103  |Druge pravne dejavnosti           |
+------+----------+---------------------------------------------+
|M   |70.220  |Drugo podjetniško in poslovno svetovanje   |
+------+----------+---------------------------------------------+
|M   |74.900  |Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične  |
|   |     |dejavnosti                  |
+------+----------+---------------------------------------------+
|P   |85.590  |Drugje nerazvrščeno izobraževanje,      |
|   |     |izpopolnjevanje in usposabljanje       |
+------+----------+---------------------------------------------+
|P   |85.600  |Pomožne dejavnosti za izobraževanje     |
+------+----------+---------------------------------------------+
|C   |18.130  |Priprava za tisk in objavo          |
+------+----------+---------------------------------------------+
|J   |58.190  |Drugo založništvo              |
+------+----------+---------------------------------------------+
|J   |59.130  |Distribucija filmov, videofilmov,      |
|   |     |televizijskih oddaj             |
+------+----------+---------------------------------------------+
|J   |63.110  |Obdelava podatkov in s tem povezane     |
|   |     |dejavnosti                  |
+------+----------+---------------------------------------------+
|J   |63.120  |Obratovanje spletnih portalov        |
+------+----------+---------------------------------------------+
|J   |63.990  |Drugo informiranje              |
+------+----------+---------------------------------------------+
|L   |68.320  |Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po  |
|   |     |pogodbi                   |
+------+----------+---------------------------------------------+
«.
6. člen
V 10. členu se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– brezposelnim osebam in ostalim iskalcem zaposlitve strokovno pomoč za njihovo vključevanje v zaposlitev, delodajalcem pomoč pri realizaciji njihovih potreb po zaposlovanju in delu,«.
7. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod nastopa v pravnem prometu samostojno in brez omejitev v okviru dejavnosti, določenih z zakonom, ki ureja trg dela, drugim zakonom in s tem statutom.«.
8. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut po predhodnem soglasju ustanovitelja;
– sprejema zaključni račun in poslovno poročilo ter poslovni načrt zavoda;
– predlaga elemente za sprejem razvojne politike z vidika trga dela;
– predlaga obseg in način izvajanja ukrepov na trgu dela, zlasti tistih, ki so namenjeni brezposelnim osebam;
– na predlog generalnega direktorja zavoda in po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za delo, sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest;
– sklepa o ustanovitvi sveta partnerjev zavoda za območje območne službe ter določa njegove pristojnosti;
– spremlja izvajanje ukrepov na trgu dela;
– sprejema katalog storitev, ki jih zavod opravlja proti plačilu na podlagi 8. člena tega statuta in potrjuje podlage za oblikovanje njihovega cenika;
– daje soglasje generalnemu direktorju zavoda k sklenitvi pogodb za izvedbo storitev, ki jih zavod opravlja proti plačilu nad zneskom 100.000 EUR, razen v primerih iz pete alinee 8. člena tega statuta;
– odloča o razporeditvi sredstev, ki jih zavod pridobi kot plačilo za opravljene storitve na podlagi 8. člena tega statuta;
– spremlja finančno in materialno poslovanje zavoda;
– odloča o drugih vprašanjih v zvezi z delovanjem zavoda.«.
9. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
Število članov in sestava sveta zavoda sta določeni z zakonom, ki ureja trg dela.«.
10. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
Vlada Republike Slovenije, delodajalska združenja na ravni države, sindikati, reprezentativni za območje države in delavci zavoda (v nadaljnjem besedilu: predstavniki skupin) imenujejo člane v svet zavoda skladno z zakonom, ki ureja trg dela oziroma na način in po postopku, kot ga določijo sami, izmed najvplivnejših oseb pri predstavniku skupine. Pravila o volitvah člana iz vrst delavcev v svetu zavoda sprejme svet delavcev, ki imenuje tudi volilno komisijo.
Svet zavoda s posebnim sklepom pozove predstavnike skupin iz prejšnjega odstavka k imenovanju oziroma izvolitvi članov sveta zavoda najprej 90 dni pred iztekom mandata članov sveta zavoda.
Imenovanje oziroma volitve se opravijo najprej 60 dni in najkasneje 15 dni pred iztekom mandata.«.
11. člen
V prvem in drugem odstavku 21. člena se besedi »mandatna doba« nadomestita z besedo »mandat«.
12. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
Svet zavoda izvoli predsednika in podpredsednika za obdobje in ob upoštevanju vrstnega reda predstavnikov skupin v svetu zavoda, kot je določeno z zakonom, ki ureja trg dela.
Predsednik sveta zavoda in podpredsednik sveta zavoda ne moreta biti istočasno predstavnika Vlade ali posamezne interesne skupine.«.
13. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
Predsedniku in članu sveta zavoda predčasno preneha mandat v primeru smrti, če izgubi status predstavnika skupine iz 20. člena tega statuta, ki ga je imenovala oziroma izvolila, z razrešitvijo ali zaradi pisne odpovedi.
V primeru predčasnega prenehanja mandata se za preostali del mandata najkasneje v 30 dneh od dneva prenehanja mandata izvoli nov predsednik sveta zavoda, oziroma skupina iz 20. člena statuta, ki je zaradi prenehanja mandata izgubila svojega predstavnika v svetu zavoda, imenuje novega člana sveta zavoda.«.
14. člen
Tretji odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Generalni direktor ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda;
– je odredbodajalec za zavod in podpisuje pravne akte, listine, pogodbe in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje;
– sklepa pogodbe o financiranju izvajanja dejavnosti zavoda;
– poroča o rezultatih dela in o poslovanju;
– predlaga poslovni načrt v skladu s sprejetimi cilji in poslovno poročilo ter zaključni račun;
– predlaga in zagotavlja svetu zavoda gradiva, potrebna za njegovo delo;
– objavlja razpis programov in storitev;
– sprejema splošne akte;
– izdaja posamične akte in izvršuje posamične sklepe, če z zakonom ni določeno drugače;
– odloča o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev zavoda iz delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zavoda;
– med poslovnim letom v skladu s sprejetim poslovnim načrtom odloča o razporejanju sredstev zavoda ter programskih sredstev po posameznih namenih;
– predlaga svetu zavoda v sprejem akt o sistemizaciji po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za delo;
– odgovarja za gospodarno uporabo, upravljanje in razpolaganje s premoženjem v upravljanju zavoda;
– imenuje posebne delovne in projektne skupine, stalne in občasne komisije, razen tistih, katerih imenovanje je v pristojnosti sveta zavoda;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in s tem statutom.«.
15. člen
V drugem odstavku 32. člena se besedi »mandatna doba« nadomestita z besedo »mandat«, beseda »štiri« pa z besedo »pet«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za generalnega direktorja je lahko na podlagi javnega razpisa imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima VII. raven izobrazbe,
– aktivno obvlada en svetovni jezik,
– ima najmanj petnajst let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih,
– predloži dolgoročno strategijo razvoja zavoda za mandatno obdobje.«
Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»Za generalnega direktorja zavoda je lahko imenovana vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, razen osebe:
– ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer pet let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora,
– ki ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi;
– ki je bila kot direktor zavoda ali poslovodni organ oziroma član poslovodnega organa podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij, in sicer dve leti po pravnomočnosti sodbe;
– zoper katero je vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.«.
16. člen
V 34. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Vršilec dolžnosti generalnega direktorja mora izpolnjevati pogoje za imenovanje generalnega direktorja, določene z zakonom, ki ureja trga dela in s tem statutom.«.
17. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen
Strokovni svet je strokovni kolegijski organ zavoda.
Strokovni svet:
– obravnava in sprejema doktrino dela z brezposelnimi osebami in delodajalci;
– obravnava druga vprašanja s področja strokovnega dela zavoda;
– daje svetu zavoda in generalnemu direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti;
– obravnava interdisciplinarna vprašanja, pomembna za razvoj trga dela;
– na pobudo sveta zavoda ali generalnega direktorja obravnava druga vprašanja s področja trga dela;
– predlaga program strokovnega izpita za izvajanje storitev, določenih z zakonom, ki ureja trg dela in način njegovega izvajanja;
– obravnava in predlaga strokovne podlage za programe dela zavoda in spremlja njihovo izvajanje;
– obravnava in ministru, pristojnemu za delo, predlaga standarde in normative za izvajanje storitev za trg dela;
– enkrat letno poroča svetu zavoda o svojem delu;
– obravnava druga vprašanja s področja trga dela in zaposlovanja na pobudo sveta zavoda ali generalnega direktorja.«.
18. člen
Prvi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni svet zavoda sestavljajo strokovnjaki in strokovnjakinje na področju dejavnosti zavoda, in sicer:
a. dva uslužbenca zavoda z dolgoletnimi strokovnimi izkušnjami, ter
b. pet zunanjih priznanih strokovnjakov, ki imajo praktične izkušnje na področju trga dela in razvoja človeških virov.«.
19. člen
V četrtem odstavku 42. člena se za besedo »storitev« doda besedilo »in zagotavljanje pravic«.
20. člen
Prvi odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Območna služba strokovno in organizacijsko vodi in izvaja osnovne poslovne naloge vseživljenjske karierne orientacije, posredovanja zaposlitve, aktivne politike zaposlovanja ter izvajanja zavarovanja za primer brezposelnosti in zagotavljanja pravic iz tega zavarovanja na svojem območju. Območna služba izvaja tudi spremljajoče dejavnosti, potrebne za izvajanje osnovnih poslovnih funkcij, razen v primeru, ko jih prevzame Centralna služba, skladno z drugim odstavkom 43. člena tega statuta.«.
21. člen
V 4. točki drugega odstavka 48. člena se črta beseda »Idrija«.
V 5. točki se črta beseda »Tabor«.
V 7. točki se pred podpičjem dodata besedi »in Idrija«.
22. člen
V 5. točki drugega odstavka 49. člena se črtata besedi »in dela«.
Besedilo 6. točke se spremeni tako, da se glasi:
»6. vseživljenjsko karierno orientacijo;«.
23. člen
V 4. točki 50. člena se črta beseda »Idrija«.
V 7. točki se pred podpičjem dodata besedi »in Idrija«.
24. člen
Prva alinea 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti oseb, prijavljenih v evidencah zavoda;«.
Za prvo alineo se doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– nadzor nad namensko porabo sredstev aktivne politike zaposlovanja;«.
Dosedanji druga in tretja alinea postaneta tretja in četrta alinea.
25. člen
Prvi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti oseb, prijavljenih v evidencah zavoda in nad namensko porabo sredstev aktivne politike zaposlovanja izvaja posebna organizacijska enota zavoda.«.
26. člen
Drugi odstavek 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka o izdaji dovoljenj za zaposlitev in delo po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev na prvi stopnji odloča generalni direktor zavoda, o priznanju statusa invalida in pravici do zaposlitvene rehabilitacije pa na prvi stopnji odloča direktor območne službe, na drugi stopnji pa generalni direktor.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»O pritožbah zoper odločbe, ki jih na prvi stopnji izda zavod, odloča ministrstvo, pristojno za delo, če ta statut v skladu z zakonom ne določa drugače.«.
27. člen
Prva alinea 63. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– iz proračuna Republike Slovenije na podlagi pogodbe o financiranju v skladu z zakonom,«.
28. člen
Drugi odstavek 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni in strokovni nadzor nad delom zavoda ter finančni nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja ministrstvo, pristojno za delo oziroma drug pogodbeni partner, določen z zakonom.«.
29. člen
69. člen se spremeni tako, da se glasi:
»69. člen
Drugi splošni akti zavoda so: splošni akti (pravila), s katerimi se podrobneje določa organizacija dela zavoda, pravice in obveznosti, ki jih morajo poznati delavci zavoda zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja, strokovne doktrine, standardi, organizacijski predpisi, poslovniki in navodila s področja dela ali v zvezi z delom zavoda.
Zavod izdaja splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil v skladu z zakonom.«.
30. člen
V prvem odstavku 70. člena se deveta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– pravice in obveznosti, ki jih morajo poznati delavci zavoda zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja,«.
Deseta in enajsta alinea se črtata.
Dosedanji dvanajsta in trinajsta alinea postaneta deseta in enajsta alinea.
V drugem odstavku se za besedo »odstavka« doda vejica in besedilo »razen akta o sistemizaciji delovnih mest,«.
31. člen
71. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pred sprejemom splošnih aktov, ki vsebujejo določbe o pravicah in obveznostih, ki jih morajo poznati delavci zavoda zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja, se le-ti posredujejo v obravnavo svetu delavcev in sindikatom v zavodu.«.
32. člen
V drugem odstavku 73. člena se beseda »pravilnik« nadomesti z besedama »splošni akt«.
33. člen
V prvem odstavku 76. člena se za besedama »brezposelnih oseb« doda besedilo »in drugih iskalcev zaposlitve« ter črta beseda »zavarovancev«.
34. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-33/2011/15
Ljubljana, dne 15. julija 2011
EVA 2011-2611-0066
Predsednik sveta zavoda:
Jakob Počivavšek l.r.

AAA Zlata odličnost