Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011

Kazalo

2675. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Zgornja Hudinja, stran 8347.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Zgornja Hudinja
1
Ocena stanja in razlogi za pripravo PA
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) je predmetno območje obravnavano kot površina za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti znotraj ureditvenega območja katerega prostorsko urejanje opredeljuje Zazidalni načrt Zg. Hudinja (proj. št. 149/74 ZNG Celje; Uradni list SRS, št. 21/75, 22/79 s spremembami in dopolnitvami).
Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta (v nadaljevanju: PA) je izražen javni interes gradnje novega vrtca Tončke Čečeve v Celju, enota Hudinja, ki je dotrajan in ga je potrebno porušiti. Ker zgolj nadomestitev, ki jo predvideva prostorski akt ni dovolj, Mestna občina Celje pristopa k izdelavi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta z namenom umestitve novega, sodobnega objekta.
2
Območje PA
Območje obravnave obsega zemljišča s parcelnimi številkami 553/3, 559/3, 559/4, 559/15, 559/17, 559/18, vse k.o. Spodnja Hudinja.
Območje obravnave je v fazi izdelave dokumenta mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
3
Način pridobitve strokovnih rešitev
Prostorski načrtovalec v skladu z veljavnimi normativi izdela več variantnih rešitev, ki upoštevajo faznost izgradnje in umestitev objekta vrtca z 9–10 enotami znotraj soseske.
4
Roki za pripravo PA
Spremembe prostorskega akta se nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje, zato v skladu s 53. in 54. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) potekajo po skrajšanem postopku. Nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice in mnenja v 15 dneh.
5
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi PA
Nosilci urejanja prostora:
– RS, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, Smrekarjeva 1, Celje,
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., Teharska 49, Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture ter promet in varstvo okolja, Trg celjskih knezov 9, Celje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
6
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave PA
Pripravo sprememb in dopolnitev PA financira Mestna občina Celje, ki sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje pogoje za prostorsko načrtovanje.
7
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Celje, dne 22. junija 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
po pooblastilu župana
mag. Marko Zidanšek l.r.