Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2011 z dne 11. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2011 z dne 11. 7. 2011

Kazalo

2635. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica, stran 8143.

Na podlagi 74. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica (Uradni vestnik Gorenjske št. 35/02) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01 in Uradni vestnik Gorenjske, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS, št. 39/06, 61/07, 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na 7. redni seji dne 30. 6. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica
SPLOŠNO
1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove za izračun cene ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: ravnanje) za povzročitelje komunalnih odpadkov.
2. člen
(povzročitelji)
Povzročitelji komunalnih odpadkov so:
– uporabniki stavb v katerih lahko stalno ali začasno prebivajo ena ali več oseb, oziroma povzročitelji odpadkov iz gospodinjstev,
– uporabniki stavb v katerih ni stalno prijavljenih oseb (počitniške hiše),
– ostali uporabniki oziroma povzročitelji iz dejavnosti.
Vsi povzročitelji komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: povzročitelji) so zavezani k plačilu cene za ravnanje s komunalnimi odpadki.
Ravnanje z odpadki povzročiteljem odpadkov obračunava izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
3. člen
(cena za ravnanje z odpadki)
Ravnanje s komunalnimi odpadki se obračunava posameznim povzročiteljem mesečno na podlagi potrjenih cen.
Cena za ravnanje s komunalnimi odpadki vključuje:
– ceno za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– ceno za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov,
– ceno za odlaganje ostanka komunalnih odpadkov,
– ceno za ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki.
Cena storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz stroškov uporabe javne infrastrukture, stroškov izvajanja storitve javne službe, stroškov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja komunalnih odpadkov in finančnega jamstva.
Cena storitve je oblikovana za enoto posamezne storitve v skladu z veljavnimi predpisi na področju oblikovanja cen. Enota storitve je količina komunalnih odpadkov (kg).
Ravnanje s komunalnimi odpadki se posameznim povzročiteljem zaračunava mesečno za tiste elemente cene storitve iz drugega odstavka tega člena, ki se izvajajo. Cene posamezne storitve in uporabe javne infrastrukture se na računu prikazujejo ločeno.
Javno službo zbiranja, prevoza in odlaganja komunalnih odpadkov, ter ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki izvaja izvajalec javne službe ravnanja z odpadki. Javno službo obdelave mešanih komunalnih odpadkov pa izvaja koncesionar.
4. člen
(storitve ravnanja z odpadki)
Ravnanje s komunalnimi odpadki zajema zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostanka komunalnih odpadkov, ter ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki.
Zbiranje in prevoz odpadkov obsega:
– zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov,
– zbiranje in prevoz embalaže,
– zbiranje in prevoz ločeno zbranih frakcij embalaže z ekoloških otokov,
– zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov,
– zbiranje in prevoz nevarnih odpadkov,
– zbiranje in prevoz zelenega vrtnega odpada iz gospodinjstev,
– vzdrževanje ekoloških otokov,
– obratovanje zbirnega centra,
– začasno skladiščenje ločeno zbranih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,
– nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje komunalnih odpadkov,
– obveščanje in osveščanje uporabnikov.
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov obsega:
– sortiranje mešanih komunalnih odpadkov na sortirnici za mešane komunalne odpadke,
– obdelava in predelava sortiranih komunalnih odpadkov.
Odlaganje odpadkov:
– obdelava mešanih komunalnih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih,
– odlaganje ostanka obdelanih mešanih komunalnih odpadkov.
Ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki:
– zbiranje in prevoz biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov,
– oddaja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov.
OBRAČUN STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV
5. člen
(obračun zbiranja in prevoza odpadkov)
Mesečni obračun storitve zbiranja in prevoza odpadkov za gospodinjstva izražen v EUR/osebo se opravi na podlagi naslednjih postavk:
– cene za uporabo javne infrastrukture in cene za izvajanje storitve,
– količine vseh povzročenih odpadkov na osebo na mesec, ki jo izračuna izvajalec na podlagi tehtanja in vodenja evidenc zbranih komunalnih odpadkov.
Količino povzročenih odpadkov na osebo izvajalec izračuna letno.
Cena zbiranja in prevoza odpadkov za posamezno osebo (Cos) na mesec je produkt povzročene količine odpadkov ene osebe (Q = kg/os/mesec) in cene za uporabo javne infrastrukture in cene za izvajanje storitve zbiranja in prevoza odpadkov (Cinf + Cstoritev).
Cos = Q x (Cinf + Cstoritev)
Mesečni obračun storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov iz gospodinjstev se izvede po naslednji formuli:
Zo = Cos x Šos
Zo – znesek za zbiranje in prevoz odpadkov, ki ga gospodinjstvo plača v EUR na mesec
Cos – mesečna cena za zbiranje in prevoz odpadkov na osebo v Občini Jesenice
Šos – število oseb v gospodinjstvu iz Centralnega registra prebivalstva Republike Slovenije in evidence izvajalca javne službe
Obračun storitve zbiranja in prevoza odpadkov za posamezno počitniško hišo ali za stanovanje, ki se uporablja kot počitniško stanovanje, je enak obračunu storitve za eno osebo na mesec.
6. člen
(obračun obdelave mešanih komunalnih odpadkov)
Mesečni obračun storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov za gospodinjstva izražen v EUR/liter se opravi na podlagi naslednjih postavk:
– cene za izvajanje storitve,
– iz mase pripeljanih mešanih komunalnih odpadkov izvajalcu obdelave mešanih komunalnih odpadkov, preračunane na prostornino vseh posod za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.
Podatke o lokacijah in prostorninah posod (kataster zabojnikov) vodi izvajalec javne službe.
Cena obdelave mešanih komunalnih odpadkov na liter posode na mesec (Cstoritev) je tako izračunana na osnovi mase pripeljanih mešanih komunalnih odpadkov izvajalcu obdelave mešanih komunalnih odpadkov, preračunane na prostornino vseh posod za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov z upoštevanjem cene za izvajanje storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov.
Mesečni obračun storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov se izvede po naslednji formuli:
Zs = Cstoritev x Pvol
Zs – znesek za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, ki ga gospodinjstvo plača v EUR na mesec
Cstoritev – cena obdelave mešanih komunalnih odpadkov za liter
Pvol – prostornina posode za ostanke mešanih komunalnih odpadkov gospodinjstva v litrih z upoštevanjem števila mesečnih odvozov mešanih komunalnih odpadkov na območju odvoza odpadkov
Obračun storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov se opravi glede na dejanski volumen posode za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, oziroma najmanj 80 litrov v primeru da gospodinjstvo šteje do tri člane in uporablja svoj zabojnik za mešane komunalne odpadke.
V primeru, da gospodinjstvo z eno osebo samostojno uporablja zabojnik za mešane komunalne odpadke v velikosti 80 l, se povzročitelju – plačniku prizna 50 % olajšava.
V primeru, ko več gospodinjstev v območju individualne poselitve uporablja isto posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, se za razdelitev stroškov po predhodno podpisanem dogovoru, uporablja število članov v posameznem gospodinjstvu.
Obračun storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov za posamezno počitniško hišo ali za stanovanje, ki se uporablja kot počitniško stanovanje in ni podatka o velikosti zabojnika se upošteva polovica velikosti 80 l zabojnika.
7. člen
(obračun odlaganja ostankov mešanih komunalnih odpadkov)
Mesečni obračun storitve odlaganja ostankov mešanih komunalnih odpadkov za gospodinjstva izražen v EUR/liter se opravi na podlagi naslednjih postavk:
– cene za uporabo javne infrastrukture in cene za izvajanje storitve,
– iz mase odloženih odpadkov, preračunane na prostornino vseh posod za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.
Podatke o lokacijah in prostorninah posod (kataster zabojnikov) vodi izvajalec javne službe.
Cena odlaganja ostankov mešanih komunalnih odpadkov na liter posode na mesec (C(vol)) je tako izračunana na osnovi mase odloženih ostankov mešanih komunalnih odpadkov na odlagališče Mala Mežakla, preračunane na prostornino vseh posod za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov z upoštevanjem cene za uporabo javne infrastrukture in cene za izvajanje storitve odlaganja ostankov mešanih komunalnih odpadkov (Cinf + Cstoritev).
Mesečni obračun storitve odlaganja ostankov mešanih komunalnih odpadkov se izvede po naslednji formuli:
Zd = Cvol x Pvol
Zd – znesek za odlaganje ostankov mešanih komunalnih odpadkov, ki ga gospodinjstvo plača v EUR na mesec
Cvol – cena odlaganja ostankov mešanih komunalnih odpadkov za liter
Pvol – prostornina posode za ostanke mešanih komunalnih odpadkov gospodinjstva v litrih z upoštevanjem števila mesečnih odvozov mešanih komunalnih odpadkov na območju odvoza odpadkov
Obračun storitve odlaganja ostankov mešanih komunalnih odpadkov se opravi glede na dejanski volumen posode za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, oziroma najmanj 80 litrov v primeru da gospodinjstvo šteje do tri člane in uporablja svoj zabojnik za mešane komunalne odpadke.
V primeru, da gospodinjstvo z eno osebo samostojno uporablja zabojnik za mešane komunalne odpadke v velikosti 80 l, se povzročitelju – plačniku prizna 50 % olajšava.
V primeru, ko več gospodinjstev v območju individualne poselitve uporablja isto posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, se za razdelitev stroškov po predhodno podpisanem dogovoru, uporablja število članov v posameznem gospodinjstvu.
Obračun storitve odlaganja mešanih komunalnih odpadkov za posamezno počitniško hišo ali za stanovanje, ki se uporablja kot počitniško stanovanje in ni podatka o velikosti zabojnika se upošteva polovica velikosti 80 l zabojnika.
8. člen
(obračun ravnanja z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki)
Mesečni obračun storitve ravnanja z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki za gospodinjstva izražen v EUR/liter se opravi na podlagi naslednjih postavk:
– cene za uporabo javne infrastrukture in cene za izvajanje storitve,
– iz mase v predelavo oddanih odpadkov, preračunane na prostornino vseh posod za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov.
Podatke o lokacijah in prostorninah posod (kataster zabojnikov) vodi izvajalec javne službe.
Cena ravnanja z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki na liter posode na mesec (Cvol/kuh) je tako izračunana na osnovi mase v predelavo oddanih biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov, preračunane na prostornino vseh posod za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov z upoštevanjem cene za uporabo javne infrastrukture in cene za izvajanje storitve zbiranja in prevoza biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov, ter cene za izvajanje storitve oddaje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov v predelavo (Cinf + Cstoritev).
Mesečni obračun storitve ravnanja z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki se izvede po naslednji formuli:
Zkuh = Cvol/kuh x Pvol/kuh
Zkuh – znesek za zbiranje in predelavo biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov, ki ga gospodinjstvo plača v EUR na mesec
Cvol/kuh – cena zbiranja in oddaje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov za liter
Pvol/kuh – prostornina posode za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov v gospodinjstvih v litrih z upoštevanjem števila mesečnih odvozov biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov na območju odvoza odpadkov
V primeru, ko več gospodinjstev v območju individualne poselitve uporablja isto posodo za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov, se za razdelitev stroškov po predhodno podpisanem dogovoru, uporablja število članov v posameznem gospodinjstvu. Isto posodo za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov v območju individualne poselitve lahko uporabljajo največ tri gospodinjstva hkrati.
V primeru, da gospodinjstvo z eno osebo samostojno uporablja zabojnik za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov v velikosti 80 l, se povzročitelju – plačniku prizna 50 % olajšava.
V primeru, da gospodinjstvo zagotavlja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov z lastnim kompostnikom in se nahaja na območju individualne poselitve, se mu storitev ne obračuna.
9. člen
(občasno povečanje količin mešanih komunalnih odpadkov)
V primerih občasnega povečanja količine mešanih komunalnih odpadkov, ki se odlagajo v tipizirane zabojnike za mešane komunalne odpadke, si morajo povzročitelji pri izvajalcu proti plačilu priskrbeti tipizirane vrečke z logotipom podjetja. V ceni vrečke so všteti stroški zbiranja in odvoza, odlaganja odpadkov, stroški okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in finančno jamstvo.
V primeru večjih količin mešanih komunalnih odpadkov lahko povzročitelji pri izvajalcu javne službe ravnanja z odpadki proti plačilu naročijo dostavo in odvoz zabojnika večje prostornine.
10. člen
(identifikacija zabojnikov)
Zabojniki za mešane komunalne odpadke so opremljeni z identifikacijsko nalepko z logotipom javnega podjetja, na kateri so podatki o velikosti zabojnika za odpadke in lokaciji odjemnega mesta.
Izvajalec javne službe zabojnikov, ki niso opremljeni z identifikacijsko nalepko ne prazni.
OBRAČUN STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI ZA POVZROČITELJE IZ DEJAVNOSTI
11. člen
Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti, se izvaja na podlagi medsebojne pogodbe med izvajalcem gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in povzročiteljem.
Osnova za obračun storitve ravnanja z odpadki iz dejavnosti je velikost zabojnika za odpadke in število odvozov.
Povzročitelji odpadkov iz dejavnosti, ki se lokacijsko nahajajo v samostojnih objektih in uporabljajo svoje zabojnike samostojno, sklenejo z izvajalcem javne službe pogodbo o izvajanju storitve ravnanja z odpadki. V pogodbi je določena velikost zabojnika, pogostost odvoza in način plačila.
Povzročitelj iz dejavnosti in izvajalec s pogodbo dogovorita velikost posode (80 l, 120 l, 240 l, 900 l, 1100 l) in vrsto odpadka. Velikost zabojnika, ki je odvisna od velikosti poslovnih prostorov in vrste dejavnosti, mora biti določena tako, da je pogostost odvoza najmanj na 14 dni oziroma največ dvakrat na teden oziroma glede na število mesečnih odvozov izvajalca na območju odvoza odpadkov.
V primeru, da povzročitelj odpadkov iz dejavnosti na prevzemnem mestu souporablja zabojnike za odpadke v poslovno stanovanjskem objektu, se razdelitev volumna zabojnikov po pisnem dogovoru med stanovalci in povzročiteljem iz dejavnosti razdeli med posamezne povzročitelje, vendar je v tem primeru najmanjša velikost posode, ki se povzročitelju iz dejavnosti obračuna 40 l.
Povzročitelji, ki opravljajo gostinsko in trgovsko dejavnost, so dolžni poravnavati stroške ravnanja s komunalnimi odpadki na osnovi kvadrature poslovnega prostora ali dejansko odpeljanega volumna zbranih odpadkov, kar povzročitelj in izvajalec opredelita s pogodbo. Povzročitelj, ki opravlja gostinsko in trgovsko dejavnost ni dolžan plačevati stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki kolikor z listinami izkaže oddajo zbranih odpadkov drugim pooblaščenim zbiralcem odpadkov.
POTRJEVANJE CEN RAVNANJA Z ODPADKI
12. člen
Višine posameznih cen ravnanja z odpadki predlaga izvajalec javne službe na podlagi predpisane metodologije o oblikovanju cen in jih sprejme Občinski svet Občine Žirovnica.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Skupni obračun storitev ravnanja z odpadki iz gospodinjstev se lahko izvede na podlagi predpisa s katerim je predpisana metodologija za oblikovanje cen ravnanja z odpadki.
14. člen
Obračun ravnanja z odpadki s ceno za uporabo infrastrukture se prične uporabljati po sprejemu in veljavnosti cene za uporabo javne infrastrukture.
15. člen
Obračun ravnanja z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki se prične uporabljati po sprejemu in veljavnosti cene storitve.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2011
Breznica, dne 30. junija 2011
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti