Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2011 z dne 11. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2011 z dne 11. 7. 2011

Kazalo

2634. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica, stran 8142.

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07 – UPB2 s spr.) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01 in 39/06, UVG, št. 34/04 in 17/05 in Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na 7. seji dne 30. 6. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi višino in način določanja plače, del plače, plačila za opravljanje funkcije in drugih prejemkov, ki v skladu z veljavno zakonodajo pripadajo funkcionarjem v Občini Žirovnica. Pravilnik določa tudi sejnine in druge prejemke za člane nadzornega odbora, odborov in delovnih teles občinskega sveta ter drugih organov Občine Žirovnica.
2. člen
V Občini Žirovnica opravljajo funkcijo nepoklicno župan, podžupan in člani Občinskega sveta Občine Žirovnica.
Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno, v soglasju z županom pa se za poklicno opravljanje funkcije lahko tako odloči tudi podžupan.
II. PRAVICE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV
3. člen
Občinski funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, ima pravico do plače, nadomestila plače ter do povračila stroškov, ki jih ima pri delu v zvezi z delom, v skladu z zakonom.
4. člen
Župan in podžupan, ki nepoklicno opravljata funkcijo, imata pravico do plačila za opravljanje funkcije v skladu z zakonom.
Člani občinskega sveta imajo pravico do plačila za opravljanje funkcije v obliki sejnine ter do povračila stroškov, ki jih ima pri opravljanju funkcije v zvezi z opravljanjem funkcije.
Vsi izplačani prejemki imajo značaj dohodka za opravljeno delo na drugi podlagi.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE IN PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
5. člen
Plačo župana določi Komisija za volitve in imenovanja, plačo podžupana pa župan v skladu z veljavnim Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Odlokom o plačah funkcionarjev.
Če župan ali podžupan opravljata funkcijo nepoklicno, jima pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50 % plače, ki bi jo prejemala, če bi funkcijo opravljala poklicno, brez dodatka za delovno dobo.
6. člen
Članom občinskega sveta (razen podžupanu), predsedniku in članom nadzornega odbora, predsedniku in članom delovnih teles ter članom v drugih organih Občine Žirovnica, pripada sejnina za udeležbo na sejah organov občine in delovnih teles v naslednji višini:
1. Občinski svet:
– udeležba na redni seji v višini 3 % plače župana,
– udeležba na izredni seji v višini 2 % plače župana,
– udeležba na nadaljevanju redne seje v višini 2 % plače župana,
– vodenje seje občinskega sveta v odsotnosti župana in podžupana v višini 4 % plače župana.
2. Odbor ali delovno telo občinskega sveta:
– vodenje seje v višini 3 % plače župana,
– udeležba na seji v višini 2 % plače župana.
3. Nadzorni odbor:
– vodenje seje v višini 5 % plače župana (vključuje tudi poročanje občinskemu svetu),
– udeležba na seji v višini 3 % plače župana,
– izvedba nadzora – en član v višini 5 % plače župana,
– izvedba nadzora – dva člana v višini 4 % plače župana,
– izvedba nadzora – trije člani v višini 3 % plače župana.
4. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin:
– vodenje seje v višini 3 % plače župana,
– udeležba na seji v višini 2 % plače župana.
5. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu:
– vodenje seje v višini 3 % plače župana,
– udeležba na seji v višini 2 % plače župana.
6. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada:
– vodenje seje v višini 3 % plače župana,
– udeležba na seji v višini 2 % plače župana.
7. Štab civilne zaščite:
– vodenje seje v višini 3 % plače župana,
– udeležba na seji v višini 2 % plače župana.
Članom občinske volilne komisije pripada sejnina za udeležbo na sejah, kadar le-te niso v sklopu izvedbe lokalnih volitev, v višini 2 % plače župana, za vodenje take seje pa v višini 3 % plače župana.
Za članstvo v drugih organih občine, katerih ustanovitev in naloge se določijo z zakonom, se višina sejnine določi z aktom o ustanovitvi.
Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15 % letne plače župana.
7. člen
Za sejnine za člane delovnih teles, ki opravljajo specifične, strokovne naloge in ki so ustanovljena za krajše delovno obdobje, se uporabljajo določbe 9. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na nagrajevanje predsednikov in članov odborov občinskega sveta.
IV. DRUGE PRAVICE
8. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, dnevnice za službena potovanja in povračil stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije.
Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračilo stroškov zaposlenim v državnih organih.
9. člen
Občinski funkcionar uveljavlja pravice do povračila stroškov na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan.
Za službeno potovanje župana izda potni nalog direktor občinske uprave.
Povračila stroškov se funkcionarjem izplačujejo po opravljenem službenem potovanju.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
10. člen
Plače poklicnim funkcionarjem in plačila za opravljanje funkcije ter sejnine nepoklicnim funkcionarjem se obračunavajo in izplačujejo enkrat mesečno.
11. člen
Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, članom nadzornega odbora in delovnih teles občinskega sveta na sejah organov vodi občinska uprava, ki zagotavlja tudi strokovno in administrativno pomoč pri pripravi in vodenju sej organov občine in delovnih teles.
VI. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 10/99, UVG, št. 8/03, 8/04, Uradni list RS, št. 25/06).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2011
Breznica, dne 30. junija 2011
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti