Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2011 z dne 11. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2011 z dne 11. 7. 2011

Kazalo

2623. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Ustavnega sodišča, stran 7991.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena in drugega odstavka 2. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZUstS) je Ustavno sodišče na upravni seji 4. julija 2011 sprejelo
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Ustavnega sodišča
1. člen
V Poslovniku Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10 – v nadaljevanju poslovnik) se 37. do 39. člen nadomestijo z novimi 37., 38., 38.a in 39. členom, ki se glasijo:
»37. člen
(vpis)
(1) Generalni sekretar odredi vrsto vpisnika, v katerega se vpiše zadeva, ki je predmet vloge ali drugega pisanja. Prenos zadeve v drug vpisnik odredi generalni sekretar po uradni dolžnosti ali na podlagi odločitve Ustavnega sodišča ali senata Ustavnega sodišča.
(2) Vrste vpisnikov, podatki, ki se vanje vpisujejo, in način njihovega vodenja se določijo s splošnim aktom o pisarniškem poslovanju.
(3) Vloge, ki se ne nanašajo na poslovanje in pristojnosti Ustavnega sodišča se vpisujejo v splošni vpisnik (R vpisnik). V ta vpisnik se vpišejo tudi vloge, poimenovane kot zahteve, pobude ali ustavne pritožbe, za katere je očitno, da jih po ZUstS ni mogoče obravnavati, ter tiste, ki glede na ustavnosodno presojo Ustavnega sodišča očitno nimajo možnosti za uspeh.
(4) Če se vloga ne vpiše v splošni vpisnik, obvesti vodja glavne pisarne vložnico oziroma vložnika (v nadaljevanju vložnik) o tem, v kateri vpisnik je bila vloga vpisana in pod katero opravilno številko se vodi, kateremu ustavnemu sodniku je dodeljena v delo ter o načinu dajanja obvestil o stanju postopka, če generalni sekretar ne odredi drugače. Glavna pisarna obvesti vložnika tudi v primeru, ko se na podlagi združitve ali izločitve zadeve spremeni opravilna številka zadeve.
38. člen
(opravila po prejemu vloge)
(1) Ko generalni sekretar zadevo dodeli v delo svetovalcu, ta odredi opredelitev zadeve in predlaga generalnemu sekretarju oziroma sodniku poročevalcu opravila, ki jih je treba izvesti v posamezni zadevi.
(2) Odredbo generalnega sekretarja in svetovalca izvrši glavna pisarna.
38.a člen
(ravnanje z vlogami iz splošnega vpisnika)
(1) V primeru vpisa vloge v splošni vpisnik generalni sekretar o tem obvesti vložnika ter mu pojasni:
– razloge, zaradi katerih Ustavno sodišče vložene vloge ne more obravnavati,
– razloge, zaradi katerih vloga nima možnosti za uspeh in
– da lahko v roku 30 dni od prejema pojasnila zahteva, da o njegovi vlogi odloči Ustavno sodišče.
(2) Če Ustavno sodišče vloge ne more obravnavati, vendar gre za tako pomanjkljivost, ki jo je skladno z ZUstS še mogoče odpraviti, pojasni generalni sekretar vložniku, na kakšen način lahko odpravi pomanjkljivost svoje vloge. Hkrati mu določi rok za odpravo pomanjkljivosti ter ga opozori na posledice, če v tem roku pomanjkljivosti ne bodo odpravljene. Ta rok ne sme biti določen tako, da bi se iztekel pred dnevom, ko se izteče rok, ki je z ZUstS predpisan za vložitev vloge.
(3) V primeru iz prvega odstavka lahko generalni sekretar vložnika opozori na možnost kaznovanja po 34.a členu ZUstS.
(4) Če vložnik po prejemu pojasnila generalnega sekretarja pravočasno odpravi pomanjkljivosti vloge oziroma sporoči, da zahteva odločitev Ustavnega sodišča, se vloga prenese v ustrezen vpisnik, v katerem se vodijo vloge, o katerih odloča Ustavno sodišče.
(5) Če vložnik ne ravna po prejšnjem odstavku, se šteje, da vloga ni bila vložena.
39. člen
(dopolnitev vloge)
(1) Če je bil vložnik s pojasnilom generalnega sekretarja pozvan, naj svojo vlogo dopolni v določenem roku, se kasnejše dopolnitve vloge ne upoštevajo.
(2) Če vložnik ni prejel pojasnila generalnega sekretarja iz prvega odstavka, pa je vloga pravočasna in je vpisana v vpisnik zadev, o katerih odloča Ustavno sodišče, sodnik poročevalec pozove vložnika na dopolnitev nepopolne vloge, če gre za ustavno pritožbo ali drugo vlogo, za katero zakon določa rok za njeno vložitev. Hkrati ga opozori na posledice, ki jih določa ZUstS za primer, če vloge v določenem roku ne dopolni.«
2. člen
V 40. členu se na koncu prvega odstavka pika spremeni v vejico in doda besedilo: »če ta poslovnik ne določa drugače.«.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati 1. 10. 2011.
Št. Su-I-22/10-11
Ljubljana, dne 4. julija 2011
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti