Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2011 z dne 29. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2011 z dne 29. 6. 2011

Kazalo

2413. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret, stran 7217.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo PA
Predmetno zemljišče je s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) obravnavano kot območje stanovanjskih in v manjšem delu proizvodnih dejavnosti, katerih podrobnejše urejanje je opredeljeno s Prostorskimi ureditvenimi pogoji za območje Začret. Le-ti znotraj območja posamezna stavbna zemljišča še zmeraj obravnavajo kot kmetijska zemljišča Potrebno je dejansko stanje uskladiti s planskimi izhodišči in natančneje definirati dovoljene posege. Ob tem je potrebno iz območja izvzeti tiste dele, za katere je predvidena izdelava občinskih podrobnih prostorski načrtov.
Povod za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta (v nadaljevanju PA) je vedno večje število lastnikov zemljišč, ki želijo na svoji parcelah realizirati plansko predvideno gradnjo, razlog pa so zgoraj navedene možnosti pozidave in zgoščevanja naselja ter uskladitve s planskim stanjem. S spremembami in dopolnitvami odloka se pripravi in tudi razgrne čistopis prostorskega akta, ki vključuje spremembe.
2. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Priprava sprememb in dopolnitve bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt.
V ureditvenem območju je predvidena umestitev novih stanovanjskih objektov ter objektov znotraj obstoječih proizvodnih con, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja in veljavnih normativov podala izvedbene pogoje za gradnjo, rekonstrukcijo, spremembe namembnosti ter vzdrževanje objektov in naprav ob upoštevanju prometnih, komunalnih ter energetskih normativov.
Osnovna zasnova in tipologija naselja je stanovanjska zazidava, z manjšimi centri proizvodnih dejavnosti, kar mora biti podlaga tudi načrtovanemu, ki izhaja iz morfološke analize naselja in upošteva lego v prostoru. Objekte na zemljišču je potrebno načrtovati s spremljajočimi funkcionalnimi površinami in komunalne infrastrukture.
Predhodno je znotraj območja, ki ga določajo prostorski ureditveni pogoji, v osnutku PA, izločiti tista območja zemljišč, na katerih je za gradnjo predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN).
3. člen
Območje PA
Območje obravnave v fazi določitve enot obsega vsa zemljišča znotraj ureditvenega območja, v fazi posamezne dopolnitev pa so predvideni posegi za naslednja območja:
– A  s parcelnimi številkami 1095/20, 1095/21, 1095/22,
    vse k.o. Trnovlje
– B  s parcelnimi številkami 1143/1, 1143/2, obe k.o.
    Trnovlje
– C  območje izven zemljišč, ki se znotraj PUP urejajo z
    OPPN in so še neusklajena s plansko rabo (parcelne
    številke je mogoče navesti šele v osnutku
    prostorskega akta, potrdi jih pripravljavec)
Območje obravnave je v fazi izdelave dokumenta mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
Osnutek se izdela za celotno območje. Dopolnjeni osnutek za javno razgrnitev se lahko na podlagi predhodne analize smernic izdela za celoto ali za vsako programsko območje (A, B, C) posebej ali za več programskih območij skupaj.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje bo izdelal pobudnikov izbrani načrtovalec, ki ima pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca. Investitor zagotovi tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske ureditve in morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora. Investitor tudi zagotovi geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta.
Kolikor bo za predviden PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom PA poslati pristojnemu ministrstvu.
5. člen
Roki za pripravo PA
Rokovno je priprava vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca s pobudnikom in investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 ZVO-1B) in se predvidoma zaključi spomladi 2012.
6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi PA
Postopek priprave in sprejemanja vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje. Načrtovalca izbere pobudnik posamezni pobudnik sprememb in dopolnitev, ki tudi financira izdelavo dokumenta.
Nosilci urejanja prostora:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje, Lava 11, Celje,
– RS, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, Smrekarjeva 1, Celje,
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., Teharska 49, Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture ter promet in varstvo okolja, Trg celjskih knezov 9, Celje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave PA
Ponudnik za posamezno opredeljeno območje izbere načrtovalca in financira izdelavo vseh strokovnih podlag, načrtov in PA.
Geodetski načrt za izdelavo PA si je investitor dolžan pridobiti od pooblaščenega izvajalca na svoje stroške.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in objavi na spletni strani http://moc.celje.si/moc_planiranje
Celje, dne 14. junija 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.