Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2011 z dne 29. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2011 z dne 29. 6. 2011

Kazalo

2398. Pravilnik o spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov, stran 7201.

Na podlagi 21. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov
1. člen
V Pravilniku o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 57/06 in 45/10) se v prvem odstavku 7. člena doda nova prva alineja, ki se glasi:
» – pripravi strokovne podlage za presojo gradiv,«.
Dosedanja prva do peta alineja postanejo druga do šesta alineja.
2. člen
V prvem odstavku 8. člena se doda nova prva alineja, ki se glasi:
» – enkrat letno pripravijo predlog potreb po novih učbenikih,«.
Dosedanja prva alineja postane druga alineja in se spremeni tako, da se glasi:
» – presojajo, ali je učbenik za posamezen predmet oziroma vsebinsko-didaktični sklop skladen z učnim načrtom oziroma katalogom znanja,«.
Dosedanje druga do sedma alineja postanejo tretja do osma alineja.
3. člen
V 9. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Na predlog javnih zavodov ministrstvo, pristojno za šolstvo enkrat letno (praviloma aprila) na svoji spletni strani objavi potrebo po novih učbenikih v osnovnih in srednjih šolah za posamezen predmet.«.
Sedmi odstavek se črta.
Dosedanji prvi do šesti odstavek postanejo drugi do sedmi odstavek.
4. člen
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Recenzenta, ki poda oceno skladnosti učbenika s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo predmet oziroma poklicno področje ustrezne smeri, določi komisija, ki lahko pri tem upošteva tudi predlog predlagatelja. Recenzent mora biti strokovnjak z znanstvenim naslovom za določen predmet, predmetno ali strokovno področje oziroma z najvišjo možno stopnjo izobrazbe, ki jo je v Republiki Sloveniji na določenem področju mogoče pridobiti.«.
5. člen
V 18. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če komisija po izidu učbenika prejme obvestilo o domnevnih strokovnih napakah v že potrjenem učbeniku, določi recenzente, ki podajo ponovno oceno o skladnosti učbenika s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok. V kolikor je iz recenzij razvidno, da učbenik vsebuje strokovne napake, se sklep o potrditvi učbenika razveljavi, stroške dodatne recenzije pa krije predlagatelj učbenika.«.
Končna določba
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-45/2011
Ljubljana, dne 21. junija 2011
EVA 2011-3311-0051
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost