Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2011 z dne 13. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2011 z dne 13. 6. 2011

Kazalo

2189. Pravila o vzpostavitvi in vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter postopku vpisov v register, stran 6318.

Na podlagi petega odstavka 20. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 18/11) in 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v soglasju z Vlado Republike Slovenije (št. 007-346/2011 z dne 6. 6. 2011) sprejema
P R A V I L A
o vzpostavitvi in vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter postopku vpisov v register
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
S temi pravili se določa podrobnejša pravila o vzpostavitvi in vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila (v nadaljnjem besedilu: register) ter o postopku vpisov v register.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Pojmi, uporabljeni v teh pravilih, imajo naslednji pomen:
– »AJPES« oziroma Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v skladu drugim odstavkom 19. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (v nadaljnjem besedilu: ZPreZP) vzpostavi in upravlja register;
– »notar« je oseba, ki ima položaj notarja po zakonu, ki ureja notariat;
– »register« je enotna informatizirana zbirka podatkov, v katero notar v skladu z zakonom, ki ureja menico, vpiše napravljene proteste menic zaradi neplačila, če so menico izdali gospodarski subjekti;
– »menična obveznost« je menična vsota, opredeljena v zakonu, ki ureja menico ter obresti, če so navedene v menici;
– »gospodarski subjekt« je opredeljen v 2. členu ZPreZP;
– »poslovni register« ima enak pomen kot po zakonu, ki ureja poslovni register;
– »davčni register« ima enak pomen kot po zakonu, ki ureja davčno službo;
– »kvalificirano digitalno potrdilo« je opredeljeno v zakonu, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.
II. VZPOSTAVITEV REGISTRA
3. člen
(vzpostavitev registra)
Register se pri AJPES vzpostavi 16. 6. 2011, vanj pa se vpisujejo podatki o napravljenih protestih, opravljenih od 16. 6. 2011 dalje.
III. VODENJE REGISTRA
4. člen
(vsebina registra)
(1) AJPES vodi register v elektronski obliki.
(2) V registru se obdelujejo podatki iz drugega odstavka 20. člena ZPreZP.
5. člen
(zagotavljanje podatkov za register)
(1) Notar v skladu z prvim odstavkom 20. člena ZPreZP ob napravi protesta zaradi neplačila menice, v register vpiše podatke o:
– firmi ali imenu meničnega dolžnika,
– davčni številki meničnega dolžnika,
– datumu izdaje menice, ki se vpisuje v register,
– datumu in številki naprave protesta menice, ki se vpisuje v register,
– menični obveznosti, ki jo vsebuje menica, ki se vpisuje v register.
(2) AJPES v skladu s tretjim odstavkom 20. člena ZPreZP z uporabo davčne številke meničnega dolžnika iz obstoječih uradnih evidenc zagotovi podatke o sedežu ali poslovnem naslovu meničnega dolžnika ter o matični številki meničnega dolžnika, če je ta pravna oseba, podjetnik ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ter je vpisana v Poslovni register Slovenije, in sicer:
– iz poslovnega registra, če je menični dolžnik vpisan v poslovni register ali
– iz davčnega registra, če menični dolžnik ni vpisan v poslovni register.
IV. POSTOPEK VPISA PODATKOV
6. člen
(način vpisa)
(1) AJPES zagotovi notarjem opravo vpisa podatkov iz drugega odstavka 20. člena ZPreZP v register v elektronski obliki prek spletne aplikacije.
(2) Notar se pred postopkom vpisa podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena identificira z veljavnim kvalificiranim digitalnim potrdilom.
(3) Vpis podatkov je opravljen, ko notar potrdi pravilnost podatkov, vpisanih v register, v skladu s 5. členom teh pravil.
7. člen
(izbris podatkov)
(1) AJPES v skladu s četrtim odstavkom 20. člena ZPreZP notarjem zagotovi izbris podatkov o napravljenih protestih menic zaradi neplačila v elektronski obliki prek spletne aplikacije na način iz 6. člena teh pravil.
(2) AJPES po uradni dolžnosti opravi izbris podatkov najkasneje v dveh letih od datuma napravljenega protesta, če notar pred iztekom tega roka ne opravi izbrisa podatkov o napravljenih protestih menic v skladu s prvim odstavkom tega člena.
8. člen
(način vpisa podatkov o delnem plačilu menične obveznosti)
AJPES notarjem ne glede na določbo 6. člena teh pravil po opravi vpisa protesta v register zagotovi vpis podatkov o delnem plačilu menične obveznosti, ki se v skladu z zakonom, ki ureja menico, zaznamuje v protestu, tako da se pri podatku o menični obveznosti v registru označi delno plačilo menične obveznosti.
V. TARIFA
9. člen
(tarifa)
Nadomestila stroškov za vpis podatkov v register, ki obsega stroške oprave vpisov podatkov v register v skladu s četrtim odstavkom 20. člena ZPreZP, so določena v tarifi.
VI. JAVNOST REGISTRA
10. člen
(dostop do podatkov)
Podatki v registru so javni in brezplačno dostopni na spletni strani AJPES.
VII. KONČNA DOLOČBA
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2011
Ljubljana, dne 27. maja 2011
EVA 2011-1611-0090
Genovefa Ružić l.r.
predsednica Sveta AJPES