Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2011 z dne 13. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2011 z dne 13. 6. 2011

Kazalo

2187. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011, stran 6317.

Na podlagi 4. točke 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09, 49/10) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 26. maja 2011 sprejel
D O P O L N I T E V L E T N E G A N A Č R T A
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011
1. člen
V Letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011 z dne 3. februar 2011 se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:.
»Pridobivanje nepremičnega premoženja se načrtuje v orientacijski vrednosti 1.189.427,00 EUR (PRILOGA 1).«
V prilogi 1 se v tabelo dodajo naslednje nepremičnine:
+--------+------------------------------------+-----------------+
|Zap. št.|Vrsta nepremičnine         | Orientacijska |
|    |                  |  vrednost v € |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|    |997 – k.o. Gotovlje, parc. št. 298/4|  62.784,00  |
|    |v izmeri 807 m2, kmetijsko zemljišče|         |
|    |in 314/4 v izmeri 65 m2, kmetijsko |         |
|    |zemljišče              |         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|    |996 – k.o. Žalec, parc. št. 850/1 v |  145.000,00  |
|    |izmeri 329 m2, 850/2 v izmeri 439  |         |
|    |m2, 1003/9 v izmeri 786 m2, 1003/10 |         |
|    |v izmeri 106 m2, 850/3 v izmeri 9 m2|         |
|    |in 850/4 v izmeri 6 m2 (skupna   |         |
|    |izmera parcel 1675 m2)       |         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|    |996 – k.o. Žalec, parc. št. 1003/1 v|   4.120,00  |
|    |izmeri 257 m2 (pločnik) in 1003/11 v|         |
|    |izmeri 155 m2 (zelenica okoli bloka)|         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|    |996 – k.o. Žalec, parc. št. 908/11 v|  51.133,00  |
|    |izmeri 212 m2, pozidano zemljišče, |         |
|    |908/12 v izmeri 1290 m2, 908/2 v  |         |
|    |izmeri 2085 m2, pozidano zemljišče, |         |
|    |908/10 v izmeri 97 m2, pozidano   |         |
|    |zemljišče, 908/13 v izmeri 1139 m2, |         |
|    |pozidano zemljišče, 908/14 v izmeri |         |
|    |296 m2, pozidano zemljišče in 715.S |         |
|    |v izmeri 14 m2, pozidano zemljišče |         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|    |1001 – k.o. Petrovče, parc. št.   |  320.000,00  |
|    |267/2 v izmeri 1724 m2, pozidano  |         |
|    |zemljišče              |         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
2. člen
V Letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011 se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem se načrtuje v orientacijski vrednosti 4.062.675,00 EUR. (PRILOGA 2).«
V prilogi 2 se v tabelo doda naslednja nepremičnina:
STAVBNA ZEMLJIŠČA
+--------+------------------------------------+-----------------+
|Zap. št.|Vrsta nepremičnine         | Orientacijska |
|    |                  |  vrednost v € |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|40   |997 – k.o. Gotovlje, parc. št. 549.S|   1.288,00  |
|    |v izmeri 20 m2, pozidano zemljišče, |         |
|    |lastniški delež 1/1, stavbne pravice|         |
|    |ni                 |         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
3. člen
Ta dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-0003/2011
Žalec, dne 26. maja 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.