Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2011 z dne 13. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2011 z dne 13. 6. 2011

Kazalo

2184. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj Občine Žalec v najem, stran 6313.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09, 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09, 49/10, 34/11), Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 9/07, 18/07, 45/08, 57/08, 90/08, 62/10), Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitni stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10) ter 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 6. seji dne 26. 5. 2011 prejel
P R A V I L N I K
o oddaji službenih stanovanj Občine Žalec v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci do dodelitve službenih stanovanj v najem, pogoji in merila za dodeljevanje službenih stanovanj v najem, točkovanje ter postopek oddaje službenih stanovanj.
2. člen
Službena stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v lasti Občine Žalec, ki so namenjena za zadovoljevanje stanovanjskih potreb kadra, zaposlenega v občinski upravi Občine Žalec in javnih zavodih ter javnih podjetjih na območju Občine Žalec, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Žalec, kakor tudi kadra, katerega zaposlitev na območju Občine Žalec je zaradi deficitarnosti v posebnem interesu Občine Žalec.
Deficitarnost ugotavlja odbor za negospodarstvo na predlog občinskih strokovnih služb, javnih zavodov, javnih podjetij ali drugih organizacij, kjer je prosilec zaposlen. Odbor za negospodarstvo svojo odločitev posreduje županu.
3. člen
Službena stanovanja se oddajajo v najem na podlagi neposredne vložene vloge ali javnega razpisa, za določen čas, to je čas trajanja delovnega razmerja upravičencev v dejavnostih, v katerih so zaposleni v času pridobitve službenega stanovanja.
4. člen
Najemnina za službeno stanovanje se določi z najemno pogodbo.
Višina najemnine se ugotavlja na podlagi veljavne metodologije za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih.
II. POGOJI IN MERILA ZA ODDAJO SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM
5. člen
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za pridobitev službenega stanovanja v najem so:
– da so prosilci in njegovi ožji družinski člani državljani Republike Slovenije oziroma Evropske unije;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, ni najemnik oziroma lastnik-solastnik primernega stanovanje ali stanovanjske hiše na območju Občine Žalec oziroma v območju oddaljenem do 50 km od Občine Žalec;
– da je prosilec upravičenec iz 2. člena tega pravilnika.
V izjemnih primerih lahko na predlog župana v postopku za dodelitev službenega stanovanja sodeluje tudi prosilec, ki ni državljan Republike Slovenije ali Evropske unije.
6. člen
Občinska službena stanovanja se oddajajo v najem na podlagi naslednjih meril:
+---------------------------------------------------+----------+
|1. Pomembnost del in nalog             | Točke  |
+---------------------------------------------------+----------+
|– direktor, ravnatelj, predstojnik, funkcionar   |  35  |
+---------------------------------------------------+----------+
|– vodja oddelka ali službe, pomočnik ravnatelja,  |  30  |
|pomočnik direktorja, višji upravni delavec s    |     |
|posebnimi pooblastili               |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|– profesor, zdravnik, strokovni delavec      |  25  |
+---------------------------------------------------+----------+
|– učitelj, vzgojitelj, strokovno-tehnični     |  20  |
|uslužbenec v upravi                |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|– ostale kategorije                |  15  |
+---------------------------------------------------+----------+
|2. Stopnja izobrazbe                |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|IX. – doktorat znanosti              |  25  |
+---------------------------------------------------+----------+
|VIII.– specializacija po univerzitetni izobrazbi, |  20  |
|magisterij znanosti, pravniški državni izpit,   |     |
|specializacija v zdravstvu             |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|VII/2. – specializacija po visokošolski izobrazbi, |  15  |
|visokošolska univerzitetna izobrazba, magistrska  |     |
|izobrazba (druga bolonjska stopnja)        |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|VII/1. – specializacija po višješolski izobrazbi, |  13  |
|visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska  |     |
|stopnja), visokošolska univerzitetna izobrazba   |     |
|(prva bolonjska stopnja)              |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|VI.– višja strokovna izobrazba           |  11  |
+---------------------------------------------------+----------+
|V.– srednja strokovna izobrazba          |  8   |
+---------------------------------------------------+----------+
|manj kot V. stopnja izobrazbe           |  6   |
+---------------------------------------------------+----------+
|3. Deficitarnost                 |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|Kadri, ki so posebnega pomena zaradi delovanja   |  50  |
|institucij v Občini Žalec, kar županu pisno    |     |
|potrdijo občinska uprava, javni zavodi ali druge  |     |
|organizacija, kjer je prosilec zaposlen.      |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|4. Stanovanjski status               |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|– prosilec, ki je brez stanovanja         |  30  |
+---------------------------------------------------+----------+
|– prosilec stanuje v samskem domu         |  25  |
+---------------------------------------------------+----------+
|– prosilec, ki je podnajemnik           |  20  |
+---------------------------------------------------+----------+
|– prosilec, ki stanuje pri starših ali sorodnikih |  15  |
+---------------------------------------------------+----------+
|5. Kvaliteta bivanja                |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|– bivanje v neprimernem stanovanju         |  15  |
+---------------------------------------------------+----------+
|– utesnjenost v stanovanju             |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|a) do 4 m2 na družinskega člana          |  20  |
+---------------------------------------------------+----------+
|b) od 5 m2 do 8 m2 na družinskega člana      |  15  |
+---------------------------------------------------+----------+
|c) od 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana      |  10  |
+---------------------------------------------------+----------+
|6. Skupna delovna doba prosilca          |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|– do 2 leti                    |  5   |
+---------------------------------------------------+----------+
|– od 2 do 5 let                  |  10  |
+---------------------------------------------------+----------+
|– od 5 do 8 let                  |  15  |
+---------------------------------------------------+----------+
|– od 8 do 12 let                  |  20  |
+---------------------------------------------------+----------+
|– nad 12 let                    |  25  |
+---------------------------------------------------+----------+
|7. Delovna doba prosilca v Občini Žalec      |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|– do 5 let                     |  5   |
+---------------------------------------------------+----------+
|– od 5 do 10 let                  |  10  |
+---------------------------------------------------+----------+
|– nad 10 let                    |  15  |
+---------------------------------------------------+----------+
|8. Prosilec se je v preteklosti že prijavil na   |     |
|razpis                       |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|– 1-krat                      |  5   |
+---------------------------------------------------+----------+
|– 2-krat                      |  10  |
+---------------------------------------------------+----------+
|– 3-krat                      |  15  |
+---------------------------------------------------+----------+
7. člen
Kadar imajo kandidati enako število točk, ima prednost pri razvrstitvi na prednostno listo prosilec, ki opravlja deficitaren poklic, ima višjo strokovno izobrazbo, večje število otrok, neustrezne stanovanjske razmere in večjo oddaljenost bivanja od službe.
Prednost pri dodelitvi službenega stanovanja, ki je v neposredni bližini ali objektu javnega zavoda, imajo zaposleni pri tej ustanovi.
Če se na razpis prijavi več prosilcev iz iste ustanove, predlaga vrstni red reševanja svojih prosilcev sama ustanova, vendar po enakih kriterijih, kot so določeni s tem pravilnikom.
III. STANOVANJSKI STANDARDI
8. člen
Pri oddaji službenih stanovanj se upoštevajo v okviru možnosti glede na razpoložljiva stanovanja naslednji maksimalni standardi:
------------------------------------------------------
Število družinskih članov   Stanovanjska površina m2
------------------------------------------------------
1               do 45 m2
2               do 65 m2
3               do 75 m2
4               do 85 m2
5               do 105 m2.
------------------------------------------------------
Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se stanovanjska površina poveča za 5 m2.
Izjemoma se lahko dodeli prosilcu tudi večje oziroma manjše stanovanje, če ni na voljo stanovanj po normativu in prosilec s tem pisno soglaša.
IV. POSTOPEK ODDAJE SLUŽBENIH STANOVANJ
9. člen
Službena stanovanja Občine Žalec se oddajajo na podlagi dveh postopkov:
1. Neposredno vložene vloge;
2. Razpisa za oddajo službenih stanovanj v najem.
10. člen
V postopku neposredno vložene vloge upravičenca za službeno stanovanje mora vloga za najem službenega stanovanja vsebovati vse priloge, ki se zahtevajo v primeru razpisa za oddajo službenih stanovanj v najem.
Pristojni organ za stanovanjske zadeve neposredno vložene vloge pregleda in ugotavlja izpolnjevanje pogojev za upravičenost do dodelitve službenega stanovanja. Prispele vloge se rešujejo po vrstnem redu prispetja vlog.
Na podlagi predloga pristojnega organa za stanovanjske zadeve, v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, izda direktor občinske uprave odločbo o oddaji službenega stanovanja v najem. Na odločbo je možen ugovor v petnajstih dneh od dneva vročitve. O ugovoru odloča župan.
11. člen
V primeru, da upravičenci iz 2. člena tega pravilnika pismeno izkažejo večje potrebe po dodelitvi službenih stanovanj, župan Občine Žalec, na predlog pristojnega organa za stanovanjske zadeve, objavi razpis za oddajo službenih stanovanj v najem. Razpis se objavi na oglasni deski Občine Žalec in pošlje vsem javnim zavodom in javnim podjetjem, ki razpis objavijo na primeren način.
12. člen
Razpis za oddajo službenih stanovanj mora vsebovati:
– število in vrsto službenih stanovanj;
– višino najemnine;
– upravičence do najema službenih stanovanj;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za najem službenega stanovanja;
– dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti vlogi;
– rok in naslov za vložitev vloge;
– rok in način objave odločitve o oddaji službenega stanovanja.
13. člen
Vlogi je potrebno priložiti:
– pogodbo o sklenjenem delovnem razmerju;
– notarsko overjeno izjavo, da sam ali njegov zakonski oziroma zunajzakonski partner in nobeden od družinskih članov, ki z njim prebivajo, ni lastnik ali najemnik primernega stanovanja ali stanovanjske hiše na območju Občine Žalec oziroma v območju oddaljenem do 50 km od Občine Žalec (med ožje družinske člane se ne štejejo starši oziroma posvojitelji prosilca). Za resničnost izjave odgovarja prosilec kazensko in materialno;
– podatek o površini, številu sob in oddaljenosti od kraja službe sedanjega stanovanja prosilca;
– potrdilo o številu družinskih članov;
– priporočilo predstojnika ali delodajalca;
– dokazilo o izobrazbi;
– dokazilo o skupni delovni dobi in delovni dobi v Občini Žalec.
14. člen
Na podlagi obravnave utemeljenosti prispelih vlog pristojni organ za stanovanjske zadeve oblikuje prednostno listo za dodelitev službenih stanovanj v najem.
Prednostno listo potrdi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan, in jo sestavljajo:
1. predsednik: predsednik odbora za stanovanjske zadeve,
2. član: uslužbenec občinske uprave, pristojen za stanovanjske zadeve,
3. član: uslužbenec občinske uprave, pristojen za gospodarske in negospodarske dejavnosti.
Če se na razpis prijavi kandidat, ki je član komisije, župan določi nadomestnega člana
Odločbo o uvrstitvi na prednostno listo in o dodelitvi službenega stanovanja v najem izda direktor občinske uprave in o tem obvesti vse prijavljene kandidate.
Na odločbo je možen ugovor v petnajstih dneh od dneva vročitve. O ugovoru odloča župan.
Po odločitvi župana se oblikuje dokončna prednostna lista, ki se objavi na oglasni deski Občine Žalec. Dokončna prednostna lista za dodelitev službenih stanovanj se pošlje tudi vsem javnim zavodom in javnim podjetjem, da jo objavijo na primeren način.
15. člen
Na podlagi dokončne odločbe o oddaji službenih stanovanj v najem, sklene župan Občine Žalec z izbranim prosilcem najemno pogodbo za določen čas, s katero se uredijo medsebojni odnosi po določilih Stanovanjskega zakona in tega pravilnika.
16. člen
Po objavi dokončne prednostne liste upravičencev za oddajo službenih stanovanj lahko župan Občine Žalec izjemoma odda službeno stanovanje brez razpisa v najem v primeru:
– da se pri upravičencih iz 2. člena pravilnika pojavijo kadrovske težave;
– da le-ti iz upravičenih stanovanjskih razlogov ne morejo izvajati svojega programa;
– da so izpolnjeni pogoji in merila določeni v 5. in 6. člena pravilnika.
O odločitvi o izjemni dodelitvi službenega stanovanja župan Občine Žalec obvesti občinski svet.
17. člen
Če občina, javni zavodi ter javna podjetja nimajo potreb po dodelitvi službenih stanovanj v najem, ali prijavljeni prosilci ne izpolnjujejo pogojev, lahko Občina Žalec status teh stanovanj spremeni v neprofitna stanovanja in jih v skladu z ugotovljenimi potrebami dodeljuje prosilcem, ki so uvrščeni na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj.
Če se pokaže potreba po dodelitvi službenih stanovanj, pa teh ni na razpolago zaradi spremenjenega statusa iz službenega v neprofitno stanovanje, je potrebno v najkrajšem možnem času zagotoviti, da se spremeni status primernih neprofitnih stanovanj v službena stanovanja.
18. člen
Upravičenci iz 2. člena tega pravilnika so dolžni Občino Žalec obvestiti o vsaki spremembi, ki se nanaša na spremembo zaposlitve najemnika občinskega službenega stanovanja.
V. PLAČILO VARŠČINE
19. člen
Najemnik mora pred izročitvijo ključev plačati varščino za uporabo stanovanja v višini treh mesečnih najemnin.
Varščina se najemniku službenega stanovanja vrne ali poračuna v roku 3 mesecev od prenehanja najemnega razmerja za službeno stanovanje v protivrednosti v evrih, upoštevajoč povprečno rast cen življenjskih potrebščin.
Varščina se zadrži in se ne vrne v primeru, če najemnik ob izselitvi stanovanja ne uredi v skladu v veljavnimi normativi za vzdrževanje stanovanj oziroma če ni poravnal najemnine ali obratovalnih stroškov.
VI. ZAMENJAVA SLUŽBENIH STANOVANJ
20. člen
Občina Žalec omogoča upravičencem menjavo službenih stanovanj in pri tem upošteva spremenjene potrebe najemnikov službenih stanovanj po primerni stanovanjski površini ter njihove interese glede lokacije stanovanja.
O zamenjavi službenega stanovanja odloči direktor občinske uprave skladno z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
VII. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
21. člen
Najemnik lahko najemno pogodba za službeno stanovanje odpove kadarkoli z 90-dnevnim odpovednim rokom. Odpoved mora biti pisna.
Najemna pogodba preneha tudi v primeru:
– če najemniku preneha delovno razmerje, ki je bilo podlaga za sklenitev najemne pogodbe;
– v primeru upokojitve;
– če najemnik po podpisu najemne pogodbe postane lastnik drugega ustreznega stanovanja ali stanovanjske hiše v območju oddaljenem do 50 km od Občine Žalec;
– iz razlogov in pod pogoji, ki so določeni v stanovanjskem zakonu kot krivdni razlogi za odpoved najemne pogodbe.
22. člen
Najemna pogodba za službeno stanovanje ni prenosljiva in v nobene primeru ne preide na ostale uporabnike stanovanja.
V primeru prenehanja delovnega razmerja, ki je bilo podlaga za sklenitev najemne pogodbe za službeno stanovanje (tudi v primeru upokojitve) ter iz razlogov in pod pogoji, določenimi z veljavno zakonodajo, je rok za izpraznitev stanovanja največ 90 dni.
Če upravičenec umre, rok uporabnikom za izpraznitev stanovanja ne more biti daljši od 6 mesecev.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Vse najemne pogodbe, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi.
Upravičencem, ki jim je bilo dodeljeno službeno stanovanje pred uveljavitvijo tega pravilnika, imajo pravico do zamenjave službenega stanovanja v skladu z določbo tega pravilnika o zamenjavi službenih stanovanj.
24. člen
Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem pravilnikom, se neposredno uporabljajo določbe veljavne stanovanjske zadeve.
25. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 7/97).
26. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-05-0081/2011
Žalec, dne 3. junija 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.