Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2011 z dne 13. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2011 z dne 13. 6. 2011

Kazalo

2183. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Žalec, stran 6313.

Na podlagi 19., 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 6. redni seji dne 26. maja 2011 sprejel
O D L O K
o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Žalec
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določa program turističnega vodenja ter pogoji za opravljanje turističnega vodenja na ravni turističnega območja Občine Žalec.
2. člen
Turistično vodniško službo na ravni turističnega območja Občine Žalec organizira in vodi Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (v nadaljevanju: ZKŠT) v skladu s programom iz 3. člena tega odloka.
II. PROGRAM TURISTIČNEGA VODENJA
3. člen
(1) Program turističnega vodenja, ki obsega vodenje obiskovalcev k ogledu vseh najpomembnejših zanimivosti na področju turističnega območja Občine Žalec je standardni program turističnega vodenja in je na vpogled pri ZKŠT.
(2) Posebni programi turističnega vodenja pa obsegajo, skladno z interesi naročnikov, vodenje obiskovalcev k ogledu določenih znamenitosti v Občini Žalec. Kot na primer arhitekturnih in umetniških del, naravnih lepot, etnografskih in drugih znamenitosti ter poti življenja in ustvarjanja pomembnejših osebnosti.
III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNEGA VODENJA
4. člen
Dejavnost turističnih vodnikov na ravni turističnega območja Občine Žalec lahko opravljajo osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz tega odloka in Zakona o spodbujanju razvoja slovenskega turizma (v nadaljevanju: ZSRT) in so vpisani v register turističnih vodnikov turističnega območja Občine Žalec, turistični vodniki vpisani v register turističnih vodnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije ter vodniki tujih držav, ki spremljajo organizirane skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije.
5. člen
(1) Tečaj strokovne usposobljenosti za opravljanje dejavnosti turističnih vodnikov na ravni turističnega območja Občine Žalec, izvaja Razvojna agencija Savinja Žalec. K strokovnemu preizkusu znanja se lahko prijavijo osebe, ki imajo najmanj srednješolsko izobrazbo in aktivno znanje enega uradnega jezika Evropske unije na ravni končane srednješolske izobrazbe.
(2) Stalno bivališče na področju Občine Žalec ni pogoj za prijavo k strokovnemu preizkusu znanja.
6. člen
(1) Osebe, ki uspešno opravijo preizkus strokovne usposobljenosti za turističnega vodnika na ravni turističnega območja Občine Žalec (v nadaljevanju: turistični vodnik) se vpišejo v register turističnih vodnikov turističnega območja Občine Žalec, ki ga vodi ZKŠT. Register se vodi na način in pod pogoji kot določa 42. člen ZSRT z dodatno navedbo rojstnih podatkov in znanja tujih jezikov.
(2) Turističnemu vodniku z vpisom v register, ZKŠT izda izkaznico turističnega vodnika turističnega območja Občine Žalec. Turistični vodnik je dolžan izkaznico, v času vodenja, imeti pri sebi.
7. člen
Strokovno usposobljenost preverja pet članska komisija, ki jo imenuje ZKŠT. Člani komisije so predstavniki Občine Žalec, ZKŠT, Razvojne agencije Savinja, Zveze turističnih društev Občine Žalec in Društva turističnih vodnikov Slovenije.
8. člen
(1) Turistični vodniki turističnega območja morajo najkasneje do 31. januarja tekočega leta posredovati podatke o številu dni vodenja za preteklo leto ZKŠT, ki vodi evidenco o opravljenih turističnih vodenjih.
(2) Letno poročilo o opravljenih turističnih vodenjih pošlje ZKŠT, do konca meseca februarja tekočega leta za preteklo leto, Občini Žalec.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka se izvaja po določilih 44. člena ZSRT.
IV. KONČNA DOLOČBA
10. člen
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem začetka veljavnosti tega odloka, preneha veljati Odlok o turističnem vodenju na ravni turističnega območja Občine Žalec (Uradni list RS, št. 54/04).
Št. 333-03-0012/2011
Žalec, dne 26. maja 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.