Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2011 z dne 13. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2011 z dne 13. 6. 2011

Kazalo

2182. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2010, stran 6311.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 64/08, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 6. redni seji dne 26. maja 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2010.
2. člen
Proračun Občine Žalec za leto 2010 je realiziran v naslednjih zneskih:
                             v EUR
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
   Skupina/podskupina kontov         Proračun leta
                             2010
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74 +78)     23.576.581
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           14.920.212
70  DAVČNI PRIHODKI               12.854.457
   700 Davki na dohodek in dobiček       11.052.801
   703 Davki na premoženje            1.319.969
   704 Domači davki na blago in storitve      481.687
71  NEDAVČNI PRIHODKI               2.065.755
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                   927.604
   711 Takse in pristojbine             5.643
   712 Globe in druge denarne kazni         16.291
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    28.978
   714 Drugi nedavčni prihodki          1.087.239
72  KAPITALSKI PRIHODKI               183.280
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih sredstev             183.280
73  PREJETE DONACIJE                 11.841
   730 Prejete donacije iz domačih virov      11.841
74  TRANSFERNI PRIHODKI              8.445.746
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij           2.890.653
   741 Prejeta sredstva iz državnega
   proračuna iz sredstev proračuna Evropske
   unije                     5.555.093
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE        15.502
   787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
   institucij                    15.502
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         24.193.827
40  TEKOČI ODHODKI                4.527.283
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      844.356
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                     134.708
   402 Izdatki za blago in storitve       2.654.818
   403 Plačila domačih obresti           143.403
   409 Rezerve                   749.998
41  TEKOČI TRANSFERI               8.154.360
   410 Subvencije                 202.199
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom               4.018.832
   412 Transferi nepridobitnim organizacijam
   in ustanovam                  962.886
   413 Drugi tekoči domači transferi       2.970.443
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            10.480.412
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    10.480.412
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            1.031.772
   431 Investicijski transferi pravnim in
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   Uporabniki                   611.384
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                   420.388
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)       –617.246
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (752)            15.458
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV               15.458
   752 Kupnine iz naslova privatizacije       15.458
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (441)                    500
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                       500
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb                       500
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)          14.958
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)              2.000.000
50  ZADOLŽEVANJE                 2.000.000
   500 Domače zadolževanje            2.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA                 510.293
55  ODPLAČILA DOLGA                 510.293
   550 Odplačila domačega dolga          510.293
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           887.419
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        1.489.707
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)         617.245
-------------------------------------------------------------
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12.
   2010                     1.781.023
-------------------------------------------------------------
3. člen
Podrobnejša realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Občine Žalec je izkazana v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna.
Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žalec po uporabnikih je prikazana v posebnem delu zaključnega računa proračuna.
Splošni in posebni del zaključnega računa proračuna se objavita na spletni strani Občine Žalec.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-0001/2011
Žalec, dne 26. maja 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.