Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2011 z dne 13. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2011 z dne 13. 6. 2011

Kazalo

2180. Odlok o prostorskem redu Občine Braslovče, stran 6113.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58703 – ZZK-1), 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na 7. seji dne 22. 8. 2007 v 1. branju in na 11. seji dne 6. 2. 2008 v 2. branju sprejel
O D L O K
o prostorskem redu Občine Braslovče
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme prostorski red Občine Bras-lovče (v nadaljnjem besedilu: PRO), ki ga je izdelalo podjetje URBANISTI Gorazd Furman Oman s.p., Grudnova ulica 6, 3000 Celje, pod številko projekta 05-13.
2. člen
(vsebina)
Poleg odloka o PRO, je sestavni del prostorskega akta besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:
A) BESEDILO PRO
1. UVODNE DOLOČBE
1.1. Pravna podlaga
1.2. Ureditveno območje prostorskega reda Občine Braslovče
1.3. Načrtovalec prostorskega reda Občine Braslovče
1.4. strokovne podlage in drugi podatki
2. OBMOČJA NAMENSKE RABE PROSTORA
2.1. Določitev območij namenske rabe prostora
2.2. Vrsta namenske rabe prostora, uporabljena v prostorskem redu Občine Braslovče
2.3. Bilanca površin po namenski rabi
2.3.1. Bilanca površin po območjih osnovne namenske rabe prostora
2.3.2. Bilanca površin po površinah podrobnejše namenske rabe prostora
3. OBMOČJA VAROVANJ IN OMEJITEV
4. ČLENITEV OBMOČJA OBČINE NA OBMOČJA FUN-KCIONALNIH IN PROSTORSKIH ENOT
4.1. Funkcionalne enote
4.2. Bilanca površin po funkcionalnih enotah
4.3. Prostorske enote
4.4. Bilanca površin po prostorskih enotah
5. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROSTORA VKLJUČNO Z MERILI IN POGOJI ZA OPREMLJANJE ZEM-LJIŠČ ZA GRADNJO
5.1. Vrsta meril in pogojev za urejanje prostora
5.2. Skupna merila in pogoji za urejanje prostora
5.2.1. Komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo
5.2.2. Varstvo okolja
A) Varstvo voda
B) Varstvo zraka
C) Ravnanje z odpadki
D) Varstvo tal
5.2.3. Ohranjanje narave
5.2.4. Varstvo kulturne dediščine
5.2.5. Varstvo gozdov
5.2.6. Varstvo kmetijskih zemljišč
5.2.7. Raba voda
5.2.8. Raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin
5.2.9. Agrarne operacije na kmetijskih površinah
5.2.10. Izkoriščanje in raba gozdov
5.2.11. Ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
5.2.12. Merila in pogoji za urejanje prostora na območjih, na katerih so državni in občinski lokacijski načrti že izvedeni
5.2.13. Lokacijski pogoji za postavitev enostavnih objektov
5.2.14. Merila in pogoji za gradnjo objektov zunaj poselitvenih območij
5.2.15 Merila in pogoji za gradnjo objektov na območju predvidenih občinskih lokacijskih načrtov
5.3. Podrobnejša merila in pogoji za urejanje prostora
6. UKREPI ZA IZVAJANJE PROSTORSKEGA REDA
7. PODROBNEJŠA MERILA IN POGOJI ZA PROJEKTIRANJE IN ZA PRIPRAVO LOKACIJSKIH NAČRTOV
B) KARTOGRAFSKI DEL PRO Z GRAFIČNIMI NAČRTI
PREGLEDNI LIST, M 1:25000
PREGLED FUNKCIONALNIH IN PROSTORSKIH ENOT, M 1:25000
LEGENDNI LIST
GRAFIČNI NAČRTI, M 1:5000
C) PRILOGE K PRO
1. POVZETEK ZA JAVNOST
2. IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA – STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČI-NE BRASLOVČE
3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV
4. STROKOVNE PODLAGE
5. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
6. SPIS POSTOPKA.
3. člen
Prostorski akt PRO je potrdil minister za okolje in prostor s sklepom številka 350-17-13/2005/16, 350-18-2/2005/14, z dne 11. 12. 2007.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 2 (Uradni list RS, št. 35/96) in Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 4 (Uradni list RS, št. 37/96).
5. člen
PRO je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za okolje in prostor na Občini Braslovče.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500/65/08
Braslovče, dne 6. februarja 2008
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.