Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011

Kazalo

2174. Pravilnik o pogojih za izvajanje programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, stran 6098.

Na podlagi 15. in 16. točke prvega odstavka 14. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o pogojih za izvajanje programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in dodatnega usposabljanja za varno vožnjo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik za izvajanje programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za izvajanje programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo.
2. člen
(pooblastilo za izvajanje programov usposabljanja)
(1) Program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov izvaja Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: javna agencija) oziroma pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki izpolnjuje pogoje, določene v 40. členu Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10; v nadaljnjem besedilu: zakon) in tem pravilniku ter ga za to pooblasti javna agencija (v nadaljnjem besedilu: izvajalec dodatnega usposabljanja).
(2) Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo izvaja javna agencija oziroma organizacija, ki izpolnjuje pogoje, določene v 43. členu zakona in tem pravilniku ter jo za to pooblasti javna agencija (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena organizacija).
II. POGOJI ZA IZVAJANJE PROGRAMA DODATNEGA USPOSABLJANJA VOZNIKOV ZAČETNIKOV
3. člen
(izdaja pooblastila)
Pooblastilo za izvajanje programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov podeli javna agencija na pisno zahtevo izvajalca dodatnega usposabljanja.
4. člen
(materialni pogoji)
Javna agencija oziroma izvajalec dodatnega usposabljanja mora za izvajanje programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov imeti:
– objekt z najmanj eno učilnico, ki omogoča izvedbo programa usposabljanja za skupino najmanj 12 udeležencev, z ločenimi sanitarnimi prostori in dodatnim prostorom za zadrževanje in odmor udeležencev, ter je v neposredni bližini vadbenih prog oziroma poligona;
– učno gradivo za izvajanje teoretičnega dela vadbe varne vožnje in skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa, ki obsega predvsem slikovne predstavitve in videoposnetke resničnih prometnih situacij iz perspektive voznika, analize primerov tveganj in nevarnosti v cestnem prometu, vprašalnike za udeležence in druga gradiva, ki zajemajo vsebine, določene v programu usposabljanja za voznika začetnika;
– vadbeno progo s stalno drsno površino dolžine najmanj 75 m in širine najmanj 8 m z varnostnim prostorom, širokim najmanj 8 m ob vsaki strani in v dolžini 30 m na koncu drsne površine, pri kateri naklon drsne površine ne presega 2 % – za izvajanje vaj zaviranja v nevarnosti in umikanja nenadni oviri ter reševanja ob nenadnem zanašanju vozila z vozili B kategorije;
– vadbeno progo s stalno drsno površino na ovinku (krožnem cestišču) z zunanjim radijem najmanj 25 m pod kotom najmanj 180 stopinj v širini najmanj 6 m z varnostnim prostorom najmanj 10 m na zunanji in 9 m na notranji strani drsne površine – za izvajanje vaj vodenja vozila v zavojih in reševanja iz nevarnih situacij v zavoju z vozili B kategorije;
– vadbeno progo z asfaltirano površino dolžine najmanj 130 m in širine najmanj 30 m ali vadbeno progo z asfaltirano površino dolžine najmanj 130 m in širine najmanj 10 m v kombinaciji z vadbeno progo dolžine najmanj 40 m in širine najmanj 30 m – za izvajanje praktičnega dela vadbe varne vožnje z vozili A kategorije;
– radijsko zvezo za udeleženca in izvajalca programa z lastno frekvenco, v vsakem vozilu, s katerim se izvaja usposabljanje;
– najmanj šest motornih vozil B kategorije z močjo motorja najmanj 60 kW;
– najmanj šest motornih koles z močjo motorja, ki ne presega od 35 kW, pri katerem razmerje moč motorja/masa vozila ne presega 0,2 kW/kg in ne izvira iz vozila z enkrat večjo močjo;
– poligon, v sklopu katerega so vadbene proge iz tretje, četrte in pete alineje tega člena.
5. člen
(oprema učilnice)
(1) Učilnica mora zagotavljati najmanj 1,5 m2 delovne površine na udeleženca programa usposabljanja in najmanj 5 m2 delovne površine za predavatelja.
(2) Učilnica mora biti opremljena s pohištvom, ki omogoča nemoteno učno delo odraslih in z učnimi pripomočki (zlasti prerez nove in obrabljene pnevmatike, tabla, računalnik, ustrezna oprema in površina za projiciranje) ter omogočajo prikaz stoječih in premikajočih se slik ter predvajanje gradiv v vseh standardnih zapisih.
6. člen
(oprema vadbenih prog)
(1) Vadbene proge z drsno površino morajo biti dodatno opremljene z napravo, ki omogoča stalno namakanje celotne drsne površine. Namakalni sistem mora biti izveden s stalnimi šobami v nivoju vozišča tako, da ne predstavlja nevarnosti za udeležence vadbe.
(2) Na vadbenih progah mora znašati koeficient drsnega trenja na asfaltiranih površinah od 0,7 do 0,8 in koeficient drsnega trenja na drsnih površinah od 0,2 do 0,3. Dokazilo o meritvi koeficienta drsnega trenja površine vadbenih prog ne sme biti starejše od enega leta.
(3) Vsaka vadbena proga mora biti opremljena z napravo za merjenje hitrosti in prikazovalno tablo, ki mora biti nameščena tako, da lahko izmerjeno vhodno in izhodno hitrost ter hitrost ob izvajanju vaje odčitata udeleženec in izvajalec programa.
(4) Dovoz na vsako vadbeno progo mora biti konstruiran tako, da vozila dosežejo hitrosti, določene za izvedbo vaj iz programa usposabljanja, najmanj 30 m pred vstopom na vadbeno površino. Dovozna proga mora biti 30 m pred vstopom na vadbeno površino ravna in široka najmanj 3 m.
(5) Vadbena proga, na kateri se izvajajo vaje zaviranja v nevarnosti in umikanja nenadni oviri, mora biti dodatno opremljena s tehnično napravo za simulacijo nevarnosti, ki se pojavi nenadoma. Te naprave morajo delovati avtomatizirano in omogočati prilagajanje vsakokratni različni vstopni hitrosti vožnje vozila.
(6) Na vadbeni progi za izvajanje praktičnega dela programa vadbe varne vožnje z motornimi kolesi se za simulacijo ovir smejo uporabiti samo takšne ovire, katerih vgradnja ali namestitev ne sme predstavljati povečane nevarnosti za udeležence vadbe.
(7) Vadbena proga, na kateri se izvaja vaja reševanja ob nenadnem zanašanju vozila mora imeti na začetku drsne površine vgrajeno tehnično napravo, ki povzroči zanašanje vozila in se sproži šele takrat, ko je na njej samo zadnja os vozila. Ta naprava mora delovati popolnoma avtomatizirano in omogočati spreminjanje smeri in intenzivnosti gibanja ter različne nastavitve glede na hitrost vožnje vozila. Prav tako se ne sme sprožiti med vožnjo pri hitrosti pod 25 km/h oziroma ko jo prečkajo pešci.
(8) Ob vsaki vadbeni progi mora biti nameščen pomožni objekt, ki v vseh vremenskih razmerah služi zaščiti udeležencev med razgovorom, pred izvajanjem nalog in po njih.
(9) Na vadbenih progah mora biti zagotovljena primerna osvetlitev za izvajanje praktičnega dela vadbe varne vožnje v večernih urah.
(10) Območje vadbenih prog mora biti urejeno tako, da onemogoča nekontroliran vstop osebam in vozilom, ki bi ovirali oziroma predstavljali nevarnost za proces usposabljanja.
(11) Vadbene proge morajo omogočati izvedbo vseh nalog, ki jih mora izvesti voznik začetnik v skladu s predpisanim praktičnim delom dodatnega usposabljanja za voznike začetnike.
II. POGOJI ZA IZVAJANJE PROGRAMA DODATNEGA USPOSABLJANJA ZA VARNO VOŽNJO
7. člen
(izdaja pooblastila)
Pooblastilo za izvajanje programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo podeli javna agencija, na pisno zahtevo organizacije.
8. člen
(materialni pogoji)
Javna agencija oziroma pooblaščena organizacija mora za izvajanje programa izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo poleg pogojev iz prve, tretje, šeste in devete alineje prvega odstavka 4. člena tega pravilnika imeti še učno gradivo za izvajanje teoretičnega dela programa izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo, ki obsega predvsem slikovne predstavitve in videoposnetke resničnih prometnih situacij iz perspektive voznika, analize primerov tveganj in nevarnosti v cestnem prometu, vprašalnike za udeležence in druga gradiva, ki zajemajo vsebine, določene v programu izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo.
9. člen
(oprema učilnice)
Oprema učilnice za izvajanje programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo mora izpolnjevati pogoje iz 5. člena tega pravilnika.
10. člen
(oprema vadbene proge)
(1) Vadbena proga mora izpolnjevati pogoje iz prvega do petega odstavka in sedmega do desetega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(2) Vadbena proga mora omogočati izvedbo vseh nalog, ki jih mora izvesti voznik v skladu s predpisanim praktičnim delom programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo.
11. člen
(kadrovski pogoji)
Javna agencija oziroma organizacija mora zagotavljati za izvajanje programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo izvajalce, ki imajo:
1. za predavanje vsebin s področij fizikalnih osnov vožnje, tehnike zaviranja v sili, reakcij vozila pri vožnji na ovinku, upravljanja vozila ter varnostnih naprav na vozilu:
– najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje s področja prometa, prava, policije ali tehniških strok in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju varnosti v cestnem prometu ali
– veljavno dovoljenje oziroma potrdilo za izvajanje programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov ustrezne kategorije;
2. za predavanje vsebin s področja vpliva psihofizičnega stanja voznika na varnost ter prometne etike
– najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje psihologije, psihiatrije ali sociologije ali
– veljavno dovoljenje oziroma potrdilo za izvajanje skupinskih delavnic o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa in
3. za izvajanje praktičnega dela programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo:
– najmanj srednjo strokovno ali srednjo splošno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil ali
– veljavno dovoljenje oziroma potrdilo za izvajanje programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov ustrezne kategorije.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o pogojih za izvajanje programov izobraževanja, usposabljanja, vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic ter izdaji dovoljenj za izvajanje programov (Uradni list RS, št. 70/07 in 103/09).
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2011.
Št. 007-115/2011/17
Ljubljana, dne 2. junija 2011
EVA 2011-2411-0044
Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet