Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2097. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi, stran 5806.

Na podlagi 86. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 − uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi
1. člen
V Uredbi o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 45/10) se v celotnem besedilu uredbe besedna zveza »socialno zavarovanje« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »socialna varnost«.
2. člen
Besedilo 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ta uredba podrobneje ureja vpis posameznikov v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu, pristojnem za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje ter starševsko varstvo in zaposlovanje iz državnega proračuna (v nadaljnjem besedilu: pravica do plačila prispevkov za socialno varnost) ter določa postopek vpisa v razvid samozaposlenih v kulturi (v nadaljnjem besedilu: razvid) in postopek za priznanje pravice do plačila prispevkov za socialno varnost.«.
3. člen
V prvem odstavku 2. člena se v prvi alinei za številko »56/08« doda vejica in črta beseda »in« ter za številko »4/10« doda besedilo »in 20/11«.
4. člen
V prvem odstavku 10. člena se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– odločbe o odmeri dohodnine oziroma davčne obračune akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki so bili podlaga za odločbo o odmeri dohodnine, in druge davčne odločbe ter podatke iz obračunov davčnega odtegljaja, za pretekla tri leta,«.
5. člen
Tretji odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dohodki iz prejšnjega odstavka se ugotavljajo na naslednji način:
1. dohodek iz dejavnosti:
– če se samozaposlenemu davčna osnova za dohodek iz dejavnosti ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, se za dohodek štejejo davčno priznani prihodki. Ta dohodek se ugotovi na podlagi obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki je bil podlaga za odločbo o odmeri dohodnine (v nadaljnjem besedilu: obračun),
– če se samozaposlenemu davčna osnova za dohodek iz dejavnosti ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, se za dohodek šteje prihodek. Ta dohodek se ugotovi na podlagi odločbe o odmeri dohodnine.
2. drugi dohodki: se upoštevajo v višini, ki je enaka vsoti davčnih osnov od teh dohodkov, v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino. Ti dohodki se ugotovijo na podlagi davčnih odločb ter podatkov iz obračuna davčnega odtegljaja.«.
Dodajo se novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Pri izračunu cenzusa se od dohodkov iz prejšnjega odstavka, ugotovljenih za posamezno leto, odštejejo:
– obračunani obvezni prispevki za socialno varnost, ki jih je samozaposleni plačal sam,
– obračunani obvezni prispevki za socialno varnost, plačani iz državnega proračuna, za samozaposlene, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov v obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, če so bili navedeni prispevki vključeni kot prihodki v davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti,
– zneski dohodkov, ki jih je samozaposleni prejel iz naslova delovnih štipendij ministrstva, Javne agencije za knjigo, delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila ter drugih primerljivih umetniških štipendij, namenjenih spodbujanju ustvarjanja na področjih, ki jih določa 4. člena zakona in jih podeljujejo domače ali tuje organizacije, ter
– dohodki iz naslova nagrad na področju kulture, ki so zajeti v odločbah oziroma obračunih iz prejšnjega odstavka.
(5) Nagrade iz prejšnjega odstavka so:
– nacionalne nagrade določene v prilogi V, ki je sestavni del te uredbe, ter
– najvišje nagrade in priznanja svetovnega merila, ki se podeljujejo na nadnacionalni ravni, ter druge mednarodne nagrade in priznanja, za katere strokovne komisije iz 20. člena zakona za posamezno področje presodijo, da so na primerljivi ravni z nagradami iz prejšnje alinee.
(6) Druge primerljive umetniške štipendije iz četrtega odstavka tega člena so štipendije namenjene spodbujanju ustvarjanja s področij, ki jih določa 4. člen zakona, ki jih podeljujejo slovenske in tuje organizacije ter nimajo izobraževalnega značaja. Mnenje o tem, ali gre za primerljivo umetniško štipendijo, podajo strokovne komisije iz 20. člena zakona za posamezno področje.«.
6. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izpolnjevanje dohodkovnega cenzusa se ugotavlja za vsako tekoče leto na podlagi povprečja dohodkov za pretekla tri leta, ugotovljenih na podlagi odločb o odmeri dohodnine oziroma davčnih obračunov akontacij dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki so bili podlaga za odločbo o odmeri dohodnine, in drugih davčnih odločb ter podatkov iz obračuna davčnega odtegljaja za pretekla zadnja tri leta.
(2) Ministrstvo na podlagi zahtevka, pridobi od pristojnega davčnega organa podatke iz prejšnjega člena, potrebne za odločanje o pravici do plačila prispevkov iz državnega proračuna. Upravičenec, ki želi uveljavljati znižanje dohodkovnega cenzusa iz naslova obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost, plačanih iz državnega proračuna, mora ministrstvu za kulturo predložiti izjavo, da je za znesek teh prispevkov povečal prihodke v davčnem obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Podatke o prejemu delovnih štipendij ministrstva, Javne agencije za knjigo ter delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila pridobi ministrstvo iz lastnih evidenc in evidenc Javne agencije za knjigo. Upravičenec, ki želi uveljavljati odbitek iz naslova nagrad na področju kulture in drugih primerljivih umetniških štipendij, ki jih je prejel v preteklih zadnjih treh letih in so opredeljene v petem in šestem odstavku 12. člena te uredbe, mora predložiti dokazila o njihovem prejemu ter podati izjavo, da so ti dohodki zajeti v odločbah oziroma obračunih iz prejšnjega odstavka.«.
7. člen
Dodata se nova tretji in četrti odstavek 16. člena, ki se glasita:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko upravičenec od 1. januarja dalje pisno zaprosi za ponovno izplačevanje akontacije prispevkov za tekoče leto. Ministrstvo izda odločbo, s katero začne upravičencu ponovno izplačevati akontacije prispevkov s prvim dnem naslednjega meseca, ko upravičenec poda izjavo, da ne presega dohodkovnega cenzusa in ne čaka na pridobitev podatkov skladno s 14. členom te uredbe, iz katerih izhaja, da upravičenec ne presega dohodkovnega cenzusa.
(4) Če se pozneje iz pridobljenih podatkov skladno s 14. členom te uredbe ugotovi, da upravičenec presega dohodkovni cenzus, se upravičencu naloži tudi vrnitev zneska vseh že plačanih akontacij prispevkov za tekoče leto.«.
8. člen
Za prilogo IV se doda nova priloga V, ki je sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
(1) Ta uredba se uporablja že pri ugotavljanju cenzusa za leto 2011, razen če je za upravičenca, ki mu je bila pravica do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna v skladu s 83. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08 in 4/10) podeljena pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 20/11), ugodneje, da se njegov cenzus ugotovi po do sedaj veljavnih predpisih.
(2) Samozaposleni, katerim je bil ob uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 20/11) že ugotovljeno preseganje dohodkovnega cenzusa iz 85. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08 in 4/10), lahko v treh mesecih po uveljavitvi sprememb uredbe zaprosi za ponovno ugotovitev cenzusa po tej uredbi. Če se na podlagi novega izračuna izkaže, da upravičenec ne presega dohodkovnega cenzusa, se mu povrnejo že plačani obvezni prispevki za socialno varnost, ki jih je samozaposleni plačal sam, brez obresti.
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-6/2011
Ljubljana, dne 2. junija 2011
EVA 2011-3511-0015
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost