Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011

Kazalo

1901. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja proizvodno servisne cone Vrtača pri Semiču, stran 5249.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 3. dopisni seji dne 23. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja proizvodno servisne cone Vrtača pri Semiču
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za del območja proizvodno servisne cone Vrtača pri Semiču (Uradni list RS, št. 92/98, 27/05, 75/06, 84/09, 31/10), ki ga je izdelal URBI d.o.o. Oblikovanje prostora, pod številko 1108, aprila 2011.
2. člen
(vsebina odloka)
Prostorski akt iz 1. člena tega odloka določa spremembo gradbene meje (GM) ob cesti D in velikost gradbene parcele št. 22.
3. člen
(vsebina prostorskega akta)
Prostorski akt iz 1. člena tega odloka vsebuje:
1. Besedilo:
– odlok
2. Grafični del:
– zazidalna situacija                  M 1:1.000
3. Priloga:
– obrazložitev in utemeljitev odloka.
4. člen
Druga in tretja alineja 7. člena odloka se spremenita tako, da se glasita:
»– gradbene meje (GM) potekajo ob cestah A, B, C in na vzhodni strani ceste E v oddaljenosti 12,0 m od roba pločnika ali zelenice, na zahodni strani ceste E v oddaljenosti 4,0 m od roba zelenice, ob cesti D v oddaljenosti 5,0 m od roba pločnika na severni strani in 8,0 m od roba zelenice na južni strani ceste,
– gradbena linija (GL) ob regionalni cesti je določena grafično.«
5. člen
Dopolnitve 9. člena odloka:
– za drugim stavkom drugega odstavka se doda novi stavek, ki se glasi: »Preko meje zazidljivega območja za postavitev objektov, gradbenih linij (GL) in gradbenih mej (GM) lahko segajo napušči, balkoni, dostopne stopnice, nakladalne rampe in klančine.«
– na koncu odloka se dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
»Z združitvijo gradbenih parcel št. 2 in 3 v enotno gradbeno parcelo, se zelenica med obema gradbenima parcelama ukine.
Gradbena parcela št. 22 in območje stavbišča za postavitev objektov (zazidljivo območje) se povečata proti zahodu za 5,0 m.«
6. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta iz 1. člena odloka so stalno na vpogled pri Občini Semič in Upravni enoti Črnomelj.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-03/2009-26
Semič, dne 23. maja 2011
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost