Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011

Kazalo

1897. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 192 Podutik ob športnem parku, stran 5244.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popr. ZUPUDPP) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 192 Podutik ob športnem parku
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta 192 Podutik ob športnem parku, za enoto urejanja prostora DR-465 (v nadaljevanju: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje v naravi predstavlja travnato površino v zaraščanju. Na območju OPPN se nahajajo ruševine ene stanovanjske stavbe.
Območje OPPN, kjer je predvidena pozidava, se nahaja južno od Podutiške ceste, nasproti kamnoloma. Vzhodno od območja so obstoječe, večinoma enodružinske prostostoječe stanovanjske stavbe, južno in zahodno pa so gozdovi in nepozidane zelene površine.
Zemljišče se v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN in 22/11 – popr.) nahaja na območju, kjer je predvidena stanovanjska gradnja, namenska raba prostora je SSce – pretežno eno- in dvostanovanjske površine.
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del za območje predvideva pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta. S sprejetjem OPPN bo območje celovito urejeno.
3.
Območje OPPN
Obravnavano območje obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami, v katastrski občini Glince: 1061/3 (del), 1058, 1061/2, 1061/1 (del), 1054, 1055, 1056 1057, 1053/3 (del), 1063/1 (del), 1049 (del), 1048/1 (del). Površina območja znaša 20.594 m².
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
7. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana
8. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
9. Javna razsvetljava d.d.
10. Snaga Javno podjetje d.o.o.
11. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
12. T2 d.o.o.
13. UPC Telemach d.o.o.
14. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
15. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
16. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
17. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
18. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
19. Geoplin plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
20. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje,
21. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje
22. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo OPPN je izbrana variantna rešitev, ki je izbrana med tremi variantnimi rešitvami različnih načrtovalcev, pripravljenimi v dogovoru z Mestno občino Ljubljana na podlagi prikaza stanja prostora, Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, investicijskih namer investitorja ter strokovnih podlag.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana – www.ljubljana.si.
Št. 3505-35/2010-4
Ljubljana, dne 4. maja 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost