Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011

Kazalo

1896. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt, stran 5243.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popr. ZUPUDPP) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve OLN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OLN
Območje ureja Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt (Uradni list RS, št. 109/07 in 78/10).
Skladno z določili veljavnega občinskega lokacijskega načrta je poslovno-stanovanjski objekt v zaključni fazi gradnje. Investitor želi na poslovnem delu objekta, ki leži ob Dunajski cesti, zgraditi terasno etažo ter spremeniti zunanjo ureditev: na lokaciji odstranjene transformatorske postaje bo urejena parkovna površina.
S predlagano gradnjo terasne etaže bo višina objekta še vedno skladna z višino in tipologijo sosednjih objektov novejše pozidave obrobja Dunajske ceste. Poleg tega ne bodo poslabšani pogoji osončenja sosednjih objektov, za potrebe nadzidave so v kleti novogradnje že zgrajena potrebna parkirna mesta, zagotovljene so zadostne zunanje površine. Izdelava spremembe in dopolnitve OLN je bila preverjena v strokovnih podlagah in je skladna s 100. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN in 22/11 – popr.).
3.
Območje sprememb in dopolnitev OLN
Območje sprememb in dopolnitev OLN obsega del funkcionalne enote F1, ki meri cca 700 m2, ter funkcionalno enoto F4, ki meri 175 m2.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
7. Javna razsvetljava d.d.
8. SNAGA Javno podjetje d.o.o.
9. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
10. T2 d.o.o.
11. UPC Telemach d.o.o.
12. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
13. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
14. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
17. Geoplin plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev OLN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Za izdelavo sprememb in dopolnitev OLN so izdelane Strokovne podlage za izdelavo sprememb občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt (City Studio, marec 2011).
6.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OLN
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev OLN je predvidena en mesec po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OLN je predvidena en mesec po pridobitvi smernic. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev OLN je predviden deset mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OLN
Pripravo sprememb in dopolnitev OLN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana, www.ljubljana.si.
Št. 3505-19/2011-2
Ljubljana, dne 4. maja 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost